Mikoekonomia pytania i odpowiedzi - Notatki - Ekonomia - Część 2, Notatki'z Ekonomia. Cracow University of Economics
Misio_88
Misio_887 marca 2013

Mikoekonomia pytania i odpowiedzi - Notatki - Ekonomia - Część 2, Notatki'z Ekonomia. Cracow University of Economics

PDF (463 KB)
11 strona
1000+Liczba odwiedzin
Opis
Notatki omawiające stwierdzenia z zakresu ekonomii: pytania i odpowiedzi.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 11
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 11 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 11 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 11 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 11 pages
Pobierz dokument

Elastyczność funkcji nie jest równa wartości jej nachylenia, ale w niektórych przypadkach (np. model

pajęczyny) może być z nią utożsamiana, bowiem:

.

W modelu pajęczyny ważny jest stosunek elastyczności dwóch krzywych w punkcie wspólnym, widać

więc, że można go zastąpić stosunkiem ich nachylenia.

9. Od czego zależy wartość elastyczności cenowej popytu na dane dobro?

Czynniki wpływające na wartość elastyczności cenowej popytu: a) stopień substytucyjności dobra - im więcej substytutów danego dobra tym większa

elastyczność jego popytu, b) rodzaj dóbr - popyt na dobra podstawowe jest mniej elastyczny niż na dobra luksusowe,

c) znaczenie dobra dla konsumenta - popyt na dobro o dużym udziale w budżecie jest

stosunkowo elastyczny, d) poziom ceny towaru - im wyższy poziom ceny, tym elastyczność jest większa,

e) czas trwania ceny - im dłużej utrzymuje się zmiana ceny, tym elastyczność cenowa dobra będzie ceteris paribus większa.

10. Jak mierzymy punktową i łukową elastyczność cenową podaży? Jakie wartości może

przyjmować współczynnik elastyczności cenowej podaży?

Ponieważ zmiany ceny i ilości oferowanej na sprzedaż są jednokierunkowe, elastyczność podaży

przyjmuje wartości dodatnie [0, ∞).

Elastyczność łukową podaży mierzymy arytmetycznie: .

Elastyczność punktową podaży mierzymy geometrycznie: .

11. Od czego zależy wartość elastyczności cenowej podaży?

Elastyczność cenowa podaży zależy od rodzaju towaru (dzieła sztuki, bogactwa naturalne, ziemia itp. charakteryzują się doskonałą nieelastycznością) oraz od czasu obserwacji podaży.

12. Porównaj elastyczność cenową podaży w okresie infrakrótkim, krótkim i długim?

W okresie infrakrótkim podaż jest stał, więc elastyczność wynosi 0. W okresie krótkim elastyczność

jest względnie nieduża (podaż może wzrosnąć w granicach stałego potencjału produkcyjnego). W okresie długim elastyczność podaży jest stosunkowo duża.

Im podaż jest bardziej elastyczna wahania ceny równowagi są coraz mniejsze (nie wzrasta, a w

skrajnych przypadkach nawet maleje).

IX. ZASTOSOWANIE TEORII RYNKU

1. Czy znajomość praw rynku może przynieść korzyści mikropodmiotom gospodarczym?

Znajomość praw rynku przynosi korzyści mikropodmiotom gospodarczym. Najbardziej jest to

widoczne na rynku konkurencji niedoskonałej, gdzie mogą one do pewnego stopnia wpływać na cenę

i wielkość oferty rynkowej.

docsity.com

2. W jakim celu państwo może korzystać ze znajomości praw rynku?

Znajomość praw rynku umożliwia państwu korygowanie lub uzupełnianie mechanizmu rynkowego

przez regulację cen i redystrybucję dochodów.

3. W jaki sposób państwo kształtowało ceny dóbr w gospodarce centralnie planowanej?

W gospodarce centralnie planowanej państwo kształtowało ceny (nie biorąc pod uwagę popytu i

podaży) zazwyczaj poniżej poziomu równowagi. Aby likwidować niedobory stosowano przymus, regulowano ceny czynników produkcji, dotowano przedsiębiorstwa i wprowadzano reglamentację.

4. Czy liberalizacja cen w Polsce była niezbędna?

Liberalizacja cen była konieczna w celu uzdrowienia rynku, co przejawiało się głównie w zniknięciu

niedoboru podaży (zlikwidowało to kolejki, czarny rynek itp.). Liberalizacja odbywała sie stopniowo, by nie spowodować gwałtownego wzrostu cen.

5. Rynki których dóbr są zwykle regulowane przez państwo w rozwiniętej gospodarce

rynkowej?

Najczęściej reguluje się rynki produktów rolniczych, które charakteryzują się dużymi wahaniami cen (producenci działają z opuźnieniem). Reguluje się również rynki przemysłu zbrojeniowego (popyt

wytwarzany jest tylko przez państwo).

6. Jakimi metodami państwo może wpływać na kształtowanie cen określonych dóbr w warunkach gospodarki rynkowej?

Do wyboru są dwie podstawowe metody:

a) wywieranie wpływu na ceny przez oddziaływanie na popyt i podaż (zamówienia rządowe, zapasy

buforowe, dotacje, podatki), b) bezpośrednie ustalanie cen (ceny maksymalne i minimalne).

7. W jakim celu państwo ustala cenę minimalną na określony produkt i jakie skutki może

to wywołać?

Ceny minimalne ustala się, aby zapewnić producentom odpowiednio wysokie dochody umożliwiające

późniejsze inwestycje itp. Najczęściej powoduje to nadwyżki danego dobra na rynku.

8. W jakim celu państwo ustala cenę maksymalną na określone dobra i jakie mogą być tego skutki ekonomiczne?

Ceny maksymalne ustala się, aby uczynić dane dobro bardziej przystępnym dla nabywców.

Najczęściej powoduje to niedobór podaży i pogorszenie jakości dobra.

9. Jakie argumenty przemawiają za kontrolowaniem cen określonych dóbr przez państwo, jakie zaś przeciw?

Głównym argumentem przemawiającym za kontrolowaniem cen przez państwo jest zwiększanie

dobrobytu przez czynienie niektórych dóbr bardziej przystępnymi z jednej strony i zapewnianiem producentom odpowiednich zysków z drugiej strony.

Silna ingerencja w rynek kosztuje jednak państwo bardzo dużo, jak również nierzadko powoduje

negatywne zjawiska w sferze jakości dóbr i usług oraz inwestycji w branżach.

10. Jaki wpływ na równowagę rynkową wywiera opodatkowanie sprzedaży i dotowanie producentów?

docsity.com

Podatek od sprzedaży podwyższa cenę równowagi, obniża oferowaną i nabywaną ilość dobra i w

zależności od elastyczności popytu zwiększa lub zmniejsza zyski producentów. W długim okresie podatek powoduje straty wynikające ze zmniejszonej produkcji, co powoduje zmniejszenie poziomu

inwestycji.

Dotacja obniża cenę rynkową, przez co zwiększa się ilość dobra oferowana i nabywana na rynku.

11. Od czego zależy rozdział podatku i dotacji między sprzedawców i nabywców?

Jeżeli elastyczność podaży i popytu mają tę samą wartość zarówno dotacja, jak i podatek zostaną

rozłożone po równo na sprzedawców i nabywców.

Cały ciężar podatku (ewentualnie całą dotację) ponosi nabywca kiedy podaż jest doskonale elastyczna lub popyt doskonale nieelastyczny.

X. TEORIA UŻYTECZNOŚCI

1. Na jakich założeniach oparta jest kardynalna teoria użyteczności?

Kardynalna teoria użyteczności opiera się na założeniu, że każdy konsument posiada w danym

czasie określony dochód pieniężny i stoi przed wyborem, ile wydać pieniędzy na poszczególne dobra, z których każde przynosi mu pewną całkowitą użyteczność, aby uzyskać maksymalną użyteczność z

całego koszyka dóbr. Wynika z tego, że celem konsumenta jest uzyskanie ograniczonej przez jego dochód maksymalizacji użyteczności z konsumpcji wybranego koszyka dóbr i usług.

2. Jaka jest zależność między użytecznością całkowitą a użytecznością marginalną

osiąganą z konsumpcji danego dobra?

Użyteczność całkowita wzrasta coraz wolniej w miarę stałego wzrostu ilości konsumowanego dobra, w związku z czym użyteczność marginalna maleje w miarę wzrostu konsumpcji tego dobra.

3. Jak uzasadnia się typowy przebieg krzywej popytu w teorii użyteczności kardynalnej?

Typowy przebieg krzywej popytu wyjaśnia się za pomocą stosunku użyteczności marginalnej danego

do jego ceny, który to stosunek maleje wraz ze wzrostem ceny, w związku z czym jego utrzymanie na niezmienionym poziomie wymaga zmniejszenia ilości nabywanej.

4. Jak interpretujemy stan równowagi konsumenta w ramach kardynalnej teorii

użyteczności?

Warunek równowagi konsumenta w kardynalnej teorii użyteczności wyraża II prawo Gossena, mówiące o wyrównywaniu się użyteczności marginalnych na jednostkę pieniądza dóbr znajdujących

się w koszyku konsumenta:

Gdyby marginalna użyteczność na jednostkę pieniądza nie była równa dla różnych dóbr, konsument mógłby zwiększyć osiąganą przez siebie użyteczność całkowitą przeznaczając więcej pieniędzy na

zakup dobra dającego większą użyteczność na jednostkę pieniądza. Konsument nie dokonuje takich

docsity.com

zmian w koszyku jeśli marginalne użyteczności na jednostkę pieniądza są równe (koszyk

optymalny).

Równowaga konsumenta oznacza zatem, że wybrał on taki koszyk dóbr, który przy danym poziomie dochodów i cen ma dla niego największą (maksymalną) użyteczność.

5. Co to jest nadwyżka konsumenta?

Nadwyżka konsumenta to korzyść netto, jaką konsument uzyskuje z nabycia danego dobra. Oblicza się ją jako różnicę między użytecznością całkowitą osiąganą z danej ilości dobra X, a wydatkiem

poniesionym na zakupienie tej ilości dobra X.

6. Jak zmienia się nadwyżka konsumenta wraz ze zmianą ceny danego dobra ceteris paribus?

Im wyższa cena ceteris paribus, tym mniejsza nadwyżka konsumenta (przy typowej krzywej

popytu).

7. Na czym polega paradoks wartości?

Paradoks wartości polega na tym, że bardziej użyteczna dla człowieka woda osiąga na rynku niższą cenę, niż na przykład diamenty. Oznacza to, że popyt i podaż wody przecinają się przy cenie niskiej,

a popyt i podaż diamentów przy cenie wysokiej. Wynika to z faktu, że użyteczność marginalna ostatniej kupowanej jednostki wody jest znacznie stosunkowo niska, a użyteczność marginalna

ostatniej kupowanej jednostki diamentów jest stosunkowo duża. Wiąże się to z większą rzadkością diamentów.

XI. TEORIA UŻYTECZNOŚCI - 2 (OPTIMUM KONSUMENTA)

1. Jaka jest podstawowa różnica między założeniami kardynalnej i ordynalnej teorii

użyteczności?

Podstawowa różnica dotyczy tego, że w kardynalnej teorii użyteczności próbuje się mierzyć użyteczność w sposób dość obiektywny, a w ordynalnej teorii użyteczności rezygnuje się z tego

zabiegu opierając się na porządkowaniu subiektywnych preferencji konsumenta.

2. Jakie właściwości mają preferencje konsumenta?

Preferencje konsumenta są spójne (kompletne) i przechodnie (zgodne).

3. Jakie właściwości ma krzywa obojętności?

Krzywa obojętności łączy takie kombinacje dwóch dóbr, które są tak samo preferowane przez

konsumenta. Jest wypukła względem początku układu współrzędnych, co świadczy o jej ujemnym nachyleniu wynikającym z faktu, że jeśli wzrasta w koszyku ilość dobra X, to musi maleć ilość dobra

Y (warunek jednakowej preferencji koszyków).

Krzywe obojętności oddalające się w prawo od układu współrzędnych wyznaczają koszyki dóbr bardziej preferowane przez konsumenta.

Krzywe obojętności nie mogą się przecinać.

4. Jakie zjawisko ilustruje malejąca marginalna stopa substytucji?

Malejąca marginalna stopa substytucji mówi o tym, że w miarę zwiększania konsumpcji dobra X

konsument jest skłonny rezygnować z coraz mniejszej ilości dobra Y, aby utrzymać ten sam poziom użyteczności.

docsity.com

5. Porównaj kształt krzywej obojętności dla dóbr substytucyjnych, doskonale

substytucyjnych, doskonale komplementarnych.

Krzywa obojętności dla dóbr substytucyjnych jest wypukła względem początku układu współrzędnych (malejąca marginalna stopa substytucji), dla dóbr doskonale substytucyjnych krzywa

obojętności przyjmuje kształt linii o stałym nachyleniu (marginalna stopa substytucji jest stała), a dla dóbr komplementarnych krzywa obojętności ma kształt litery L (marginalna stopa substytucji

wynosi zero).

6. Jak interpretuje się substytucyjność i komplementarność dóbr w teorii użyteczności?

Substytucyjność w teorii użyteczności oznacza, że dwa dobra zapewniają niezależnie od siebie tę samą użyteczność, więc dla konsumenta będzie obojętne, które konsumuje.

Komplementarność oznacza, że dwa dobra są użyteczne dla konsumenta jedynie razem i to w stałej

proporcji, tzn. zwiększanie ilości tylko jednego z nich nie zwiększa użyteczności całkowitej.

7. Jakie czynniki ograniczają decyzje konsumenta dotyczące zakupów dóbr?

Głównym czynnikiem ograniczającym decyzje konsumenta jest jego dochód pozostający w ścisłym

związku z cenami dóbr. Jeśli cały dochód przeznaczany jest na zakup dwóch dóbr można to zapisać następująco:

.

Wtedy maksymalna ilość zakupionego dobra wynosi: i odpowiednio: .

8. Jak w teorii krzywej obojętności interpretuje się równowagę konsumenta?

Geometrycznie koszyk optymalny wyznaczany jest przez punkt styczności linii budżetowej z

najwyżej położoną krzywą obojętności. Oznacza to, że konsument wybrał taki koszyk zakupów, który daje mu maksimum użyteczności przy danym ograniczeniu dochodów i danych cenach. Punkt

ten wyznacza warunek:

.

9. Czy ustalenie punktu równowagi konsumenta wymaga mierzenia użyteczności?

Nie. Wystarczy obliczenie marginalnej stopy substytucji.

10. Jak zmiana ceny jednego z dóbr ceteris paribus wpływa na położenie linii budżetowej?

Jeśli cena dobra maleje, to zmniejsza się stopień nachylenia linii budżetowej względem osi tego

dobra.

11. Jak zmienia się położenie równowagi konsumenta, który ma stały dochód, jeżeli rośnie lub maleje cena poszczególnych dóbr?

Jeśli cena któregoś z dóbr maleje, to konsument przenosi swój punkt równowagi na wyżej położoną

krzywą obojętności. Odwrotnie dzieje się, kiedy cena danego dobra rośnie.

12. W jaki sposób konstruujemy krzywa cena-konsumpcja?

Krzywą cena-konsumpcja konstruujemy łącząc punkty równowagi powstałe w wyniku kolejnych

zmian ceny danego dobra.

docsity.com

13. Jak na podstawie krzywej cena-konsumpcja można odtworzyć przebieg krzywej

popytu indywidualnego?

Dokonuje się tego upraszczając model i zamiast drugiego dobra zaznaczając na osi rzędnych dochód pieniężnych konsumenta. Wtedy kąt nachylenia linii budżetowej będzie odpowiadał cenie dobra,

którego popyt odtwarzamy. Zauważymy wtedy, że wraz ze wrostem nachylenia linii budżetowej, przy stałym dochodzie, konsument będzie nabywał coraz większe ilości danego dobra i odwrotnie.

14. Jak zmiana dochodu konsumenta wpływa, ceteris paribus, na jego równowagę?

Zwiększenie dochodu powoduje równoległe przesunięcie linii budżetowej w prawo. Oddala to punkt

równowagi od początku układu współrzędnych, zapewniając tym samym konsumentowi koszyki dóbr o wyższej użyteczności. W przypadku malejącego dochodu, dzieje się odwrotnie.

15. W jaki spsób konstruujemy krzywą dochód-konsumpcja?

Krzywą dochód-konsumpcja konstruujemy łącząc punkty równowagi powstałe w wyniku przesunięcia linii budżetowej pod wpływem zmiany dochodu konsumenta.

16. Jak na podstawie krzywej dochód-konsumpcja można wyznaczyć krzywe Engla dla

dóbr: podstawowego, luksusowego i podrzędnego?

Krzywe Engla wyznacza się analizując stosunek wzrostu ilości nabywanej danego dobra do wzrostu dochodu, co przedstawia krzywa dochód konsumpcja. Jeśli ilość nabywana dobra rośnie wolniej niż

dochód to jest to dobro podstawowe, jeśli ilość nabywana dobra rośnie szybciej niż dochód to jest to dobro luksusowe, a jeśli ilość nabywana dobra maleje w miarę wzrostu dochodu to takie dobro

nazywamy podrzędnym.

17. Co to jest paradoks Giffena?

Paradoks Giffena dotyczy dóbr, których ilość nabywana róśnie wraz ze wzrostem ceny. Krzywa popytu na dobra Giffena ma więc w pewnym zakresie nachylenie pozytywne.

XII. KOSZTY PRZEDSIĘBIORSTWA

1. Jakie znasz podstawowe formy organizacji przedsiębiorstwa prywatnego?

Przedsiębiorstwo o własności jednoosobowej - małe przedsiębiorstwo, którego właścicielem jest

jedna osoba.

Spółka cywilna - przedsiębiorstwo będące własnością dwóch lub więcej osób, które zgodziły się na

wspólne prowadzenie firmy i uzgodniły wzajemne udziały i ponoszą nieograniczoną odpowiedzialność

za zobowiązania firmy.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - spółka kapitałowa, do której założenia wymagany jest

określony kapitał; udziały w niej są imienne i trudno je zbyć.

Spółka akcyjna - spółka kapitałowa z ograniczoną odpowiedzialnością, której udziałowcy i subskrybenci otrzymują akcje potwierdzające ich udział.

2. Jaka jest różnica między prywatnym i społecznym kosztem wytwarzania danego

produktu?

Koszt społeczny obejmuje, oprócz kosztu prywatnego, koszty produkcji, stanowiące straty dla osób nie związanych z tą działalnością. Są to tzw. koszty zewnętrzne (niezinternalizowane).

3. Czym różnią się ekonomiczne koszty prywatne od księgowych kosztów prywatnych?

docsity.com

Ekonomiczne koszty prywatne odróżniają się od księgowych kosztów prywatnych kosztami implicite

(wyrażone w jednostkach pieniężnych koszty alternatywne).

4. Co to jest zysk ekonomiczny? Czym różni się od zysku księgowego?

Zysk ekonomiczny to różnica między przychodami ze sprzedaży a całkowitymi kosztami ekonomicznymi, będącymi sumą kosztów explicite i implicite. Jest on mniejszy od zysku księgowego

właśnie o koszty implicite.

5. Jakie rodzaje kosztów ponosi przedsiębiorstwo w krótkim okresie? Jakie jest kryterium

ich wyodrębnienia?

W okresie krótkim przedsiębiorstwo ponosi koszt stały - FC (wynikający ze nakładu stałych czynników produkcji) i koszt zmienny - VC (wydatek na zmienne czynniki produkcji). Sumę tych

kosztów określa się jako koszt całkowity - TC.

6. Od czego zależy nieliniowy przebieg krzywych kosztu całkowitego w krótkim okresie?

Zmiany kosztu całkowitego następują wyłącznie jako zmiany kosztu zmiennego. Koszt zmienny zależy od ilości zmiennego czynnika produkcji. Jego nieliniowy przebieg wynika z prawa malejącego

prawa produktu marginalnego po przekroczeniu pewnej wartości nakładu zmiennego czynnika produkcji. Bezpośrednio wyraża się to w przebiegu krzywej kosztu marginalnego, odwrotnej

względem krzywej produktu marginalnego.

, ,

7. Jak na podstawie znajomości przebiegu krzywych kosztu całkowitego, zmiennego i

stałego można wyznaczyć opowiadające im krzywe kosztów przeciętnych?

Koszty przeciętne wyrażają stosunek danego kosztu ponoszonego w wyniku produkcji danego dobra do wyprodukowanej ilości tego dobra.

W związku z tym zauważamy, że krzywa kosztu stałego zbliża się asymtotycznie do zera, gdyż koszt

stały ma stałą wartość a ilość produkowanego dobra stale wzrasta.

Koszt zmienny przypadający na jednostkę produkcji maleje, kiedy koszt zmienny ulega stabilizacji i

rośnie, kiedy następnie koszt zmienny gwałtownie rośnie (co wynika z prawa malejącego produktu

marginalnego).

Przeciętny koszt stały jest sumą przeciętnego kosztu zmiennego i przeciętnego kosztu stałego i

będzie zbliżał się asymptotycznie do krzywej przeciętnego kosztu zmiennego, tak jak przeciętny

koszt stały zbliża się asymptotycznie do zera.

8. Wyjaśnij, dlaczego krzywa kosztu marginalnego przecina krzywą przeciętnego kosztu

zmiennego w punkcie jej minimum?

Jeżeli AVC = min, to .

Ponieważ , więc: .

9. Wyjaśnij, dlaczego krótkookresowy koszt przeciętny ma kształt litery U?

docsity.com

Krótkookresowy koszt przeciętny ma kształt litery U, gdyż będąc sumą AVC i AFC, maleje kiedy one

maleją, a rośnie kiedy AVC gwałtownie rośnie przy AFC malejącym do zera.

10. Jakie czynniki zewnętrzne powodują zmianę kosztów w krótkim okresie i przesunięcie krzywych kosztów?

Poziom kosztów zależy od:

a) cen czynników produkcji, b) rozliczeń przedsiębiorstw z budżetem państwa,

c) działalności innych podmiotów gospodarczych.

Jeżeli podniesie poziomu kosztów spowodowane jest zmianą dotyczącą zmiennych czynników produkcji w górę przesuną się krzywe AVC, AC i MC. Jeżeli podniesienie poziomu kosztów

spowodowane jest zmianą dotyczącą stałych czynników produkcji to w górę przesuną się krzywe AFC i AC.

11. Jakie koszty ponosi przedsiębiorstwo w okresie długim?

W okresie długim wszystkie koszty przedsiębiorstwa są zmienne, tak jak zmienne są wszystkie

czynniki produkcji. Wyróżniamy zatem (analogicznie do okresu krótkiego) długookresowy koszt całkowity, długookresowy koszt przeciętny i długookresowy koszt marginalny.

12. Od czego zależy przebieg długookresowej krzywej kosztu przeciętnego?

Przebieg długookresowej krzywej kosztu przeciętnego zależy od korzyści skali. Jeśli są stałe to długookresowy koszt przeciętny jest stały, jeśli są rosnące to LAC maleje, a jeśli są malejące to LAC

rośnie.

13. W jakiej sytuacji długookresowa krzywa kosztu przeciętnego pokrywa się z długookresową krzywą kosztu marginalnego?

Dzieje się tak w przypadku stałych korzyści skali, kiedy krzywa długookresowego kosztu całkowitego

ma stałe nachylenie.

XIII. OPTIMUM PRZEDSIĘBIORSTWA (RACHUNEK MARGINALNY)

1. Jakie są założenia modelu rynku doskonale konkurencyjnego?

Model rynku doskonale konkurencyjnego: 1° sprzedawców i nabywców jest wielu i nie mają wpływu na cenę,

2° produkt jest jednorodny, 3° panuje swoboda wejścia i wyjścia z rynku,

4° państwo jest bierne, 5° produkt i czynniki produkcji są doskonale podzielne,

6° rynek jest doskonale przejrzysty.

2. Czy producent działający na rynku doskonałej konkurencji może wpływać na cenę, po jakiej sprzedaje swój produkty?

Nie. Nazywamy go price taker: musi akceptować cenę rynkową.

3. Po jakiej cenie sprzedaje swój produkt firma działająca na rynku doskonale

konkurencyjnym?

Firmy sprzedają towar po cenie równowagi rynkowej.

4. Jak firma doskonale konkurencyjna postrzega popyt na swój produkt?

docsity.com

Firma doskonale konkurencyjna postrzega popyt na swój produkt jako doskonale elastyczny.

5. Przed jakim problemem decyzyjnym staje producent działający w warunkach

doskonałej konkurencji?

Musi wybrać ilość wytwarzanego produktu.

6. Jakie są warunki wyboru optymalnej ilości produkcji w okresie krótkim?

Warunek dostateczny: P = MC

Warunek konieczny: P = MC > AC

7. Jakie stany równowagi może osiągnąć firma doskonale konkurencyjna w okresie

krótkim?

Jeśli P = MC > AC, to wtedy TP > 0.

Jeśli P = MC = ACmin, to wtedy TP = 0 (break even point).

Jeśli P = MC > AVC, to wtedy TP < 0 (minimalizacja krótkookresowej straty).

Jeśli P = MC = AVCmin, to wtedy TP < 0 (shut down point).

8. Jak wyznaczamy krótkookresową krzywą podaży firmy doskonale konkurencyjnej?

Jest to fragment krzywej kosztu marginalnego od shut down point do granicy możliwości produkcyjnych.

9. Jaki jest związek między podażą pojedynczych producentów działających na danym

rynku a podażą rynkową?

Podaż rynkowa jest sumą podaży indywidualnych.

10. Jak zmieniają się warunki działania firmy doskonale konkurencyjnej w okresie długim, w porównaniu z okresem krótkim?

Zmieniają się ilości i wielkość producentów, dzięki wolnemu wejściu i wyjściu. Zmiany te polegają na

uzyskiwaniu korzyści skali przez poszczególne firmy i całą branżę.

11. W jaki sposób mechanizm konkurencji doskonałej działa na rzecz wyrównywania kosztów przedsiębiorstw działających w danej branży w długim okresie?

Spadki ceny poniżej poziomu zamknięcia niektórych firm (shut down point) powoduje ich wycofanie

się z branży. W długim okresie pozostaną więc w branży tylko przedsiębiorstwa o zbliżonych poziomach kosztów (tzw. firmy reprezentatywne).

12. Co rozumiemy przez pojęcie firma reprezentatywna dla branży? (patrz: 11)

13. Według jakiej reguły (warunku) firma doskonale konkurencyjna podejmuje decyzje dotyczące wielkości produkcji w długim okresie?

Będzie to warunek zerowego zysku całkowitego, przy którym wielkość produkcji musi być tak

dobrana, aby LACmin = SAC = LMC = SMC = P.

14. Przy jakim poziomie produkcji firma doskonale konkurencyjna osiąga długookresową równowagę? (patrz: 13)

docsity.com

15. Jeżeli krzywa długookresowego kosztu przeciętnego na kształt litery U, to

długookresowe optimum produkcji można wyrazić przy pomocy trzech minimów. Jakich?

Minimum zysku (TP = 0), minimalny długookresowy koszt przeciętny i minimalny krótkookresowy koszt przeciętny.

16. Od czego zależy przebieg długookresowej krzywej podaży w branży doskonale

konkurencyjnej?

Jeżeli koszty branży są stałe, to krzywa podaży jest pozioma. Jeśli koszty branży rosną, to krzywa

podaży ma nachylenie dodatnie. Jeśli koszty branży maleją, to krzywa podaży ma nachylenie

ujemne.

17. Przy jakim przebiegu długookresowej krzywej kosztu przeciętnego jest możliwa

konkurencja doskonała?

Konkurencja doskonała jest możliwa tylko przy nieujemnym nachyleniu długookresowej krzywej podaży.

18. W jaki sposób przedsiębiorstwa konkurują ze sobą na rynku doskonałej konkurencji?

Przedsiębiorstwa konkurują ze sobą zmniejszając koszty.

XVI. MONOPOL I KONKURENCJA MONOPOLISTYCZNA

1. Jakie są właściwości czystego monopolu?

Właściwości czystego monopolu: 1° na rynku znajduje się tylko jeden nabywca lub sprzedawca,

2° monopolista nie ma żadnych preferencji (monopol niedyskryminujący),

3° rynek jest w pełni przejrzysty, 4° nie istnieje konkurencja.

2. Czy w warunkach monopolu istnieje konkurencja?

Nie. Może to być spowodowane wyłącznością na surowce, posiadaniem patentu na dany produkt, wyłączność na sprzedaż, dużą skalą produkcji, polityką państwa itp.

3. Co to znaczy, że czysty monopol jest niedyskryminujący?

Niedyskryminacja polega na tym, że monopolista nie ma żadnych preferencji dotyczących drugiej

strony rynku.

4. Co oznacza doskonała przejrzystość rynku w warunkach monopolu?

Przejrzystość oznacza w tym przypadku, że monopolista zna popyt (podaż) interesującego go dobra, a uczestnicy z drugiej strony rynku mają pełną informację o cenach.

5. Czy w warunkach monopolu występuje zawsze homogeniczność produktu?

Homogeniczność produktu wynika z faktu, że albo jest on jedyny na rynku, albo nie ma bliskich substytutów.

6. Jakie są przyczyny monopolizacji rynku? (patrz: 2)

7. Dlaczego w niektórych sytuacjach monopolizacja rynku została prawnie ograniczona,

natomiast w innych sytuacjach jest nie tylko dopuszczalna, ale nawet chroniona przez prawo?

docsity.com

Państwo często tworzy monopole w celach fiskalnych (monopole państwowe) lub (tak było w

gospodarce centralnie planowanej) kiedy zależy jej na kontroli branży.

8. Porównaj rynek konkurencji doskonałej i rynek zmonopolizowany.

Cechy popytu Konkurencja doskonała

Monopol

Elastyczność cenowa popytu

∞ (doskonała) [0, ∞)

Elastyczność mieszana popytu

(-∞, ∞) 0

Pojemność rynku dla producenta

nieskończona ograniczona popytem

9. Uzasadnij, dlaczego w warunkach monopolu przychód marginalny jest mniejszy od

ceny?

W warunkach monopolu przychód marginalny jest mniejszy od ceny, bo monopolista, chcąc ulokować na rynku dodatkową produkcję, musi obniżyć cenę, gdyż napotyka barierę popytu.

10. Uzasadnij warunek krótkookresowej równowagi firmy monopolistycznej.

Monopolista musi osiągnąć punkt równowagi, w którym osiąga max (TR - TC). TP jest maksymalne,

gdy TP’ = 0. A to jest spełnione, gdy MR - MC = O. Wtedy warunek krótkookresowej równowagi wygląda tak: MR = MC.

11. Dlaczego nie istnieje funkcja podaży firmy monopolistycznej?

Dzieje się tak, gdyż ilość wyznaczana jest z warunku MC = MR, a MR zmienia się, w zależności od cenowej elastyczności popytu.

docsity.com

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 11 pages
Pobierz dokument