Stwierdzenie nieważności - Notatki - Prawo administracyjne, Notatki'z Prawo Administracyjne
Filip_B
Filip_B30 maja 2013

Stwierdzenie nieważności - Notatki - Prawo administracyjne, Notatki'z Prawo Administracyjne

PDF (141 KB)
2 strony
352Liczba odwiedzin
Opis
Prawo: notatki z zakresu prawa administracyjnego opisujące stwierdzenie nieważności.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd2 strony / 2
Pobierz dokument

1

STWIERDZENIE NIEWAŻNOŚCI

- uchwała organu gminy, powiatu, województwa sprzeczna z prawem jest nieważna

- o nieważności orzeka właściwy organ nadzoru w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty doręczenia uchwały - jest to podstawowy środek nadzoru - postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności wynika z urzędu organ nadzoru - ocenie organu nadzorczego podlegają: warunki formalne powstania i treść materialna uchwały - organ może orzec o nieważności uchwały w całości lub części, a w przypadku

nieistotnego naruszenia prawa wskazać jedynie, że także naruszenie miało miejsce - elementy orzeczenia nadzorczego: uzasadnienie faktyczne i prawne, (?) o wniesienie skargi do NSA - orzeczenie wydawane w formie: deklaracyjnego aktu adm. "rozstrzygnięcia nadzorcze" - jeżeli organ nadzorczy w terminie 30 dni od doręczenia mu uchwały nie stwierdził we własnym zakresie jego nieważności, może tego dokonać jedynie NSA na skutek (?) przez

ten organ - jeżeli od podjęcia uchwały upływa 1 rok to nie można stwierdzić jej nieważności.

ŚRODKI PERSONALNE

- ingerencja nadzorcza nie dotyczy bezpośrednio rozstrzygnięć organów sam., tylko samych organów - podział na: wewnętrzne i zewnętrzne ze względu na (?) organu, które je stosuje I Wewnętrzne: - odwołanie zarządu przez radę gminy, powiatu lub sejmik województwa II Zewnętrzne: 1. Wezwanie rady gminy, powiatu lub sejmiku województwa do zastosowania niezbędnych wobec zarządu w razie powtarzającego się przez zarząd naruszania Konstytucji lub ustaw - przysługuje wojewodzie 2. Wniosek wojewody do Prezesa RM o rozwiązanie zarządu: - gdy rada lub sejmik nie zastosowały się do uznawania wojewody lub zastosowane przez niego środki nie odnosiły pożądanego skutku w postaci działania organu wykonawczego zgodnie z prawem 3. Ustanowienie Zarządu komisarycznego przez Prezesa RM: - przedłużający się brak skuteczności w wykonywaniu zadań publ. przez organy sam. - ustanowienie zarządu komisarycznego a zawieszenie pracy organów sam.

- zawieszenie na czas określony: 2 lata ale nie dłużej niż do wyboru zarządu (?) - ustanowienie zarządu komisarycznego musi być poprzedzone przeprowadzeniem procedury sanacyjnej - 3 etapy;

- przedstawienie zarzutów organom sam. - wezwanie do niezwłocznego przedstawienia programu poprawy - wysłuchanie opinii sejmiku województwa

- ustanowienie komisarza rządowego przez Prezesa RM na wniosek wojewody 4. Rozwiązanie organu uchwałodawczego przez Sejm na wniosek Prezesa RM - przyczyną: powtarzające się naruszenie Konstytucji lub ustaw w stopniu rażącym.

NADZÓR NAD WYKONYWANIEM ZADAŃ ZLECONYCH

- kryterium: legalności, celowości, rzetelności i gospodarności I Wstrzymanie wykonania uchwały:

- stosowny przez wojewodę wobec uchwał organów gminy: rady i zarządu

docsity.com

2

- wstrzymanie wykonanie uchwały, która zdaniem organu nadzorczego jest sprzeczna z prawem, lub niecelowa i przekraczanie jej do prawnego rozpatrzenia w terminie określonym przez organ - ustalanie uchybień II Uchylenie uchwały i wydanie zarządzenia zastępczego - gdy uchwała organu gminy, wydana w wyniku ponownego rozpatrzenia sprawy, nie uwzględniała wskazówek wojewody - uprawnienie wojewody do jej uchylenia i wydania zarządzenia zastępczego - zawiadomienia o tym zarządzeniu właściwego ministra - minister może w przedmiotowej sprawie wydać inne rozstrzygnięcie przed uprawomocnieniem się zarządzenia zastępczego wojewody - zarządzenie zastępcze wchodzi w życie 30 dni od jego wydania.

docsity.com

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument