Nowe koncepcje zarządzania - Notatki - Zarządzanie, Notatki'z Zarządzanie biznesem. University of Warmia and Mazury in Olsztyn
stevie_k
stevie_k12 marca 2013

Nowe koncepcje zarządzania - Notatki - Zarządzanie, Notatki'z Zarządzanie biznesem. University of Warmia and Mazury in Olsztyn

PDF (151 KB)
2 strony
1000+Liczba odwiedzin
Opis
Notatki omawiające stwierdzenia z zakresu zarządzania: nowe koncepcje zarządzania; reengineering, benchmarking, outsourcing.
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd2 strony / 2
Pobierz dokument

NOWE KONCEPCJE I METODY ZARZĄDZANIA

REENGINEERING to fundamentalne przemyślenie, radykalne przeprojektowanie

procesów w firmie, prowadzące do dramatycznej (przełomowej) poprawy osiąganych wyników takich jak koszty, jakość, serwis, szybkość i inne. - fundamentalne przemyślenie - postawienie i odpowiedź na pytania: dlaczego świadczymy te usługi i produkujemy te wyroby, i dlaczego w taki sposób. Chodzi o wytworzenie koncepcji zmiany w sposób zasadniczy produktu finalnego i procesów. Radykalne przeprojektowanie - chodzi o opracowanie nowych projektów sposobów postępowania w oderwaniu od dotychczasowych doświadczeń, Dramatyczna poprawa - poprawa skokowa o całą klasę wielkości.

Reengineering nie interesują małe poprawy, zmierza do skokowej zmiany efektów. Przedmiotem reegineeringu są procesy w firmie - megaprocesy - procesy główne, subprocesy - procesy cząstkowe. Przedmiotem reengineeringu są megaprocesy: produkcja - bo składa się z procesów głównych takich jak zaopatrzenie, technologia, transport a nawet sprzedaż; megaproces obejmuje wszystkie elementy od stanu początkowego (wejścia) do wyjścia. W reengineeringu nie ma miejsca na funkcje. Podstawowe zasady reengineeringu: Nie ma miejsca na jednostki funkcjonalne; podstawową jednostką jest zespół, który realizuje cały proces. Każdy członek zespołu jest odpowiedzialny za efekt końcowy, podział pracy jest elastyczny, pracownicy w zespole maj ą pełna swobodę, odpowiadaj ą za efekt końcowy i mają uprawnienia do decydowania. Wynagrodzenie pracownika zależy od wyników jego pracy (liczy się efekt). Podstawą awansowania są zdolności pracownika. Dominuje przekonanie, że każdy

pracuje dla klienta - klient daje wynagrodzenie. Ta koncepcja reengineeringu jest ściśle związana z organizacją uczącą się. Pracownik w takiej grupie ponosi pełną odpowiedzialność za efekty pracy, obowiązuje ciągłe doskonalenie i sam będzie o to dbał. Organizacja płaska nie hierarchiczna, bez średniej kadry kierowniczej; elastyczna, duże zespoły odpowiedzialne za całe procesy; kontrola ograniczona, liczy się wiedza i umiejętności. BENCHMARKING to podglądanie innych, porównywanie się z najlepszymi, dorównywanie im, orientacja na najlepszą klasę wyrobów i usług, uczenie się od konkurencji. Przedmiotem ^ porównań może być całe przedsiębiorstwo, struktura, procesy, produkty i inne czynniki • sukcesu przedsiębiorstwa np. polityka personalna. Metody benchmarkingu - j ak przebiega: Etap l wyznaczenie obiektu benchmarkingu - co chcemy się dowiedzieć, aby odpowiedzieć na to pytanie trzeba znać swoje słabe strony. Etap 2 przeprowadzenie analizy wewnętrznej - ma zakończyć się zbiorem pytań co chcemy uzyskać. Etap 3 wyznaczenie partnera, poszukiwanie wzorca - może to być lider najlepszy w danej branży, firma która odniosła sukces, konkurent. Etap 4 analiza partnera benchmarkingu (wywiad gospodarczy) - kontakt bezpośredni z partnerem, udział we wspólnych imprezach np. wystawy itp. Etap 5 ocena wyników - zastanawiamy się czy uzyskane informacje są wiarygodne, jakie warunki muszą być spełnione ażeby wprowadzić rozwiązanie, które zastosowano u

partnera benchmarkingu. Etap 6 dokonywanie zmiany w firmie. OUTSOURCING wiąże się z nową koncepcją zaopatrzenia, do tej pory firmy zaopatrują się u poszczególnych dostawców (rynek lokalny). Akceptuje dwa aspekty: a) Koncentruje się na kluczowych obszarach działania firmy - oznacza rezygnację z tych dziedzin działalności, które są nisko dochodowe; b) Drugi aspekt dotyczy samego zaopatrzenia - nowa koncepcja dostaw i dostawców; malejąca liczba źródeł zaopatrzenia, dostawca dostarcza dobra kompleksowe, oprócz podstawowego zaopatrzenia produktów dostarcza również akcesoria.

docsity.com

Koncepcja outsourcingu wzięła się ze zmniejszenia źródeł zaopatrzenia. Dostawca dostarcza wg. koncepcji outsourcingu dobra kompleksowe - oprócz podstawowego zaopatrzenia produkcyjnego dostarcza również technologie, usługi serwis, systemy informacyjne, pomaga zawierać kontrakty, dostarcza patenty; w związku z tym w firmie eliminuje się szereg jednostek, które do tej pory zajmowały się przedmiotem dostaw. Nowe dostawy charakteryzują się tym, ze dotyczy rozszerzenia się gatunku dostaw zamiast jednostek - pojedynczych części; dostawa całych komponentów. - dostawom części towarzyszą dostawy usług;; - zmienia się również sposób pracy dostawcy,; dostawca bierze udział we wdrażaniu nowych rozwiązań np. nowych technologii, wprowadza nowe produkty na rynek. Postępowanie przedsiębiorstwa przy zawieraniu umów z dostawca:

l. zawierać umowy na zasadach równości i obopólnej korzyści; 2. rozszerzać usługi dostawców na logistykę i magazynowanie; 3. zwiększać odpowiedzialność dostawców za jakość produktu finalnego; 4. wprowadzać dostawcę w tworzenie nowych systemów informatycznych; 5. rozwijać współpracę na szczeblu operatywnym; 6. obciążyć współodpowiedzialnością dostawcę za ochronę środowiska.

docsity.com

komentarze (0)

Brak komentarzy

Bądź autorem pierwszego komentarza!

Pobierz dokument