Ogniwa systemu finansowego - Notatki - Finanse, Notatki'z Finanse. University of Lódz
kociak
kociak6 marca 2013

Ogniwa systemu finansowego - Notatki - Finanse, Notatki'z Finanse. University of Lódz

PDF (288 KB)
5 strona
959Liczba odwiedzin
Opis
Notatki przedstawiające zagadnienia z zakresu finansów: ogniwa systemu finansowego; transfery, zjawiska finansowe,
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 5

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 5 pages

Pobierz dokument

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 5 pages

Pobierz dokument

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 5 pages

Pobierz dokument

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 5 pages

Pobierz dokument

Ogniwa systemu finansowego:

1) Tworzy plany finansowe

2) Dysponuje funduszem

3) Istnieją normy prawne, które określają kapitał, źródła pochodzenia kapitału bądź kierunku ich przeznaczenia.

Ogniwa finansowe ogniwami systemu finansowego Są nimi: przedsiębiorstwa, banki, ubezpieczalnie i finanse publiczne.

Jedynym ogniwem, które nie jest ogniwem systemu finansowego to ludność.

Podlega dopiero wtedy, gdy świadomie się włączy w którekolwiek ogniwo systemu (ubezpieczam, lokaty w banku)

przedmiotowości

a) przychody i wydatki materialne (ekwiwalentne, rynkowe) - materialne, czyli za pieniądz otrzymuję coś w zamian, -świadczenie wzajemne, ekwiwalentne, dokonuje wtedy gdy jest dla nas równoważne

-rynkowe , na podst. procesów rynkowych (popyt podaż), część jest dokonywana normatywnie – min. Wynagrodzenie.

-w tym samym czasie dokonywana transakcja

-następuje przeniesienie prawa własności

-nie zmienia się stan aktywów, lecz ich forma

b) przychody i wydatki redystrybucyjne ( transfery): - Transfery bezzwrotne polegają na nieodpłatnym i bezzwrotnym

przejmowaniu środków pieniężnych od jednych podmiotów i przekazywaniu ich innym podmiotom. Towarzyszy im przymus prawny (podatki, cła, daniny)

- Transfery zwrotne (to np. lokaty bankowe, bez odsetek)  nie towarzyszy im przeniesienie aktu własności

 można dokonywać inwestycji tylko z istniejących środków

 odsetki nie pełnią roli ekwiwalentu

 przychód jednego podmiotu jest wydatkiem drugiego (nie występuje

świadczenie wzajemne.

Redystrybucja – wtórny podział. Dokonuje się w obrębie pieniądza, który jest w obiegu. Następuje podział istniejących zasobów pieniężnych

-są regulowane zasadniczo przez normy prawne

-nie towarzyszy im świadczenie wzajemne

Prowizje, przelewy, wyciągi z rachunku bankowego są przypływami materialnymi, bo

za nie płacimy. Ubezpieczenia majątkowe, gospodarcze, I i II filar są transferami, ponieważ stanowią rodzaj lokaty: fundusz ubezpieczeniowy zarządza składkami na poczet przyszłych płatności, otrzymujemy je po osiągnięciu wieku emerytalnego, więc powierzamy pieniądze funduszowi ubezpieczeniowemu tylko na pewien czas-transfer zwrotny -Transfer warunkowy -np. ubezpieczenia majątkowe, otrzymamy odszkodowanie gdy nastąpi określony warunek, np. kradzież

docsity.com

 Jeżeli podpisujemy polisę to nie po to by otrzymać odszkodowanie, tylko po to by przenieść ryzyko na czas trwania polisy na zakład ubezpieczeń, to wtedy jest to ekwiwalent(kupowanie usługi).

c) przychody i wydatki kredytowe - przynajmniej jeden z podmiotów musi być podmiotem bankowym

- brak świadczenia wzajemnego - brak ekwiwalentu - przychody i wydatki tylko po stronie kredytobiorcy - bank na podst. Depozytów kreuje nowy pieniądz w postaci kredytów ( nie

występuje redystrybucja - bank nie ma przychodów i wydatków kredytowych gdy udziela kredytów,

może je mieć tylko wtedy , gdy sam jest kredytobiorcą - odsetki są transferem redystrybucyjnym - prowizja – strumień materialny

Funkcje finansów: Dawniej uważano, że istnieją dwie funkcje finansów:  fiskalna (polega na zapewnieniu państwu środków pieniężnych do określonych działań prze państwo  pozafiskalna 1) Rozdzielcza (redystrybucyjna) wielokierunkowy podział PK globalny za pomocą

wszystkich urzędów systemu finansowych (nacisk na przemieszczenie, procesy wymiany, podział, który będzie ostatecznie kształtować się fundusz nabywcy. Fn = Pm+Pr+Pk-Wr-Wk+/-O Fn -Fundusz nabywczy Pm -przychody materialne Pr -przychody redystrybucyjne Pk -przychody kredytowe Wr -wydatki redystrybucyjne Wk -wydatki kredytowe O -oszczędności Wzrost oszczędności zmniejsza fundusz nabywczy, a zmniejszanie oszczędności zwiększa fundusz nabywczy. 2) Kontrolna (druga strona redystrybucji) wykorzystanie związku jakie zachodzą miedzy ruchem pieniądza oraz ruchem wartości materialnych w celu kontroli działalności podmiotów w systemach finansowych. Można wyciągnąć wnioski o realnym przebiegu procesów gospodarczych. (to nie jest sprawdzenie przepisów , norm...) 3) Stymulacyjna (bodźcowo-interwencyjna) –w systemach finansowych – pole na wykazanie wszystkich dostaw urządzeń systemu finansowego w celu oddziaływania na kształt działalności gospodarczych i pozagospodarczych podmiotów będących

uczestnikami systemu finansowego w państwie.

Pieniądz – jest to towar, który spełnia rolę ekwiwalentu w danym czasie.

Pełni funkcjonalną rolę pełni:

docsity.com

1. Środek wymiany - w zamian za usługę, towar między przedsiębiorstwami konsumenckimi. Z czasem zmniejsza się ta rola, po bardzo często termin jest odroczony do czasu.

2. Środek płatniczy – towar prawną ma moc zwalniania z zobowiązań ( jeżeli z karty to obciążą od razu mnie i jest to środek płatniczy, ale jeżeli jest to karta kredytowa to z czasem obciążą.

3. Miernik wartości – środek porównywania towarów, jednostka obrachunkowa do ustalania cen. (Banknot, bezgotówkowa wymiana, towar)

4. Środek przechowywania wartości – w pieniądzu mogę przechowywać wolne zasoby finansowe, trzymać wartość realnych zasobów finansowych. - kiedy stopa zwrotna będzie na tym samym przynajmniej co inwestycji w

stopa inflacji.

- Mówimy kiedy mowa o krótkoterminowym czasie Kapitał – inwestycja nakierowana na długoterminowość, przechowywanie wartości w formie rzeczowej

Pieniądz Kapitał

-najpłynniejsza forma -nie ma kosztów transformacji (gotowość

natychmiastowa) -brak dochodu z wartości pieniądza -środek w wartości pieniądza mamy stałą wartość nominalną przy zmiennej realnej, aprecjacja  zwiększa realną wartość deprecjacja  zmniejsza realną wartość

-długi czas oczekiwań na odzyskanie pieniędzy

-k.transformacji, przy wprowadzeniu do obiegu -dochód z wartości powyżej inflacji

Formy pieniądza: a) gotówka (banknoty, bilony – prawny środek płatniczy wprowadzony do obiegu

przez Bank Centralny w określonym nominale w danym kraju. Prawna moc zwalnia z zobowiązań, nie możemy odmówić przyjęcia zobowiązań w banknocie. Moneta nie ma prawnego zwalniania z zobowiązania, ponieważ w kantorach problem z wymianą

b) bezgotówkowa – pieniądz skryptualny występujący jako depozyt na rachunku Banku Centralnego i komercyjnych

c) elektroniczny

Finanse- operacje gospodarcze za pomocą pieniądza. Procesy dokonywane w ramach procesów (zjawisk) ekonomicznych.

Produkcja

-Brak zj. Pieniężnych -ale ma na niego wpływ

proces wymiany

Podział

-zj. Pieniądza

----------------------- ----część w rzeczach

Wymiana

-zj. Pieniądza, ale

----------------------- ---- część w

rzeczach

Konsumpcja

-Nie ma zj. Pieniądza -ale ma na niego wpływ

proces wymiany

Skala i zaangażowanie pieniądza w wymianie warunkuje jakość konsumpcji. W

produkcji brak zjawisk pieniądza, ale niezbędny jest kapitał w wymianie aby nabyć

docsity.com

czynniki produkcji. Podział zysku w firmie (nagrody, premie, dywidendy) w obszarze tym w formie pieniądza. Może być część zj. Podział drogą rzeczową

Zjawiska finansowe – te zj. pieniężne. które dokonują się w ramach zj. ekonomicznych

(podział, wymiana, produkcja, konsumpcja)

 zjawiska finansowe to takie zjawiska ekonomiczne, które są zarazem zjawiskami pieniężnymi

 zjawiska finansowe to wyłącznie pieniądz w ruchu, pieniądz statyczny nie jest

zjawiskiem finansowym (ale jest zjawiskiem pieniężnym)

Finanse są to:

 Pieniężne mechanizmy wymiany (ruch) strumienia pieniężnego

1) Zjawiska ekonomiczne związane z gromadzeniem i wydatkowaniem środków pieniężnych

2) Zjawiska i procesy pieniężne, tam gdzie nie występuje pieniądz nie ma również finansów.

3) Pieniężne stosunki wymiany i podziału.....stosunki ekonomiczne związane z gromadzeniem zasobów pieniężnych w procesach wymiany i podziału produktu globalnego i dochodu narodowego.

Gospodarka finansowa – poza zjawiskami gospodarczymi są procesy związane z zarządzaniem (planowanie)

a) Statystyka (ewidencja przepływów)- badanie marketingowe

b) planowanie c) zjawiska finansowe

Można prowadzić gospodarkę finansową swobodnie na danym rynku, ale tylko w ramach danego systemu. –normy, procedury, reguły.

System finansowy – będzie taki jaki będą ustalone decyzje parlamentarne dotyczące polityki finansowej, czyli świadomej, celowej działalności instytucji,

polegającej na ustalaniu i realizacji określonych celów za pomocą środków finansowych.

Operacje finansowe ustalone są wg. kryterium (klasyfikacja zjawisk finansowych, strumieni pieniężnych):

podmiotowości – wyłania wszystkie podmioty na grupy, których operacje są takie same lub podobne; (bazuje na rodzajowym zróżnicowaniu jednostek pomiędzy którymi dokonywane są przepływy strumieni pieniężnych)

docsity.com

a) finanse podmiotów gospodarczych (usługi i nie tylko)

b) finanse publiczne

c) finanse banków

d) finanse zakładów ubezpieczeniowych (nabywa się specyficzne produkty,ochrona)

e) finanse ludności gospodarstw domowych

docsity.com

komentarze (0)

Brak komentarzy

Bądź autorem pierwszego komentarza!

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 5 pages

Pobierz dokument