Strategia działania firmy - zakłady mięsne - Notatki - Marketing - Część 2, Notatki'z Marketing. University of Warsaw
Quidam00
Quidam0028 lutego 2013

Strategia działania firmy - zakłady mięsne - Notatki - Marketing - Część 2, Notatki'z Marketing. University of Warsaw

PDF (448 KB)
11 str.
1000+Liczba odwiedzin
Opis
Analiza strategii działań firmy Sokołowskie Zakłady Mięsne S.A. z siedzibą w Sokołowie Podlaskim.
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 str. / 11

To jest jedynie podgląd.

3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 11 str.

Pobierz dokument

To jest jedynie podgląd.

3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 11 str.

Pobierz dokument

To jest jedynie podgląd.

3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 11 str.

Pobierz dokument

To jest jedynie podgląd.

3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 11 str.

Pobierz dokument

12

niejasne, a strony poddają je różnym interpretacjom. Nie można więc wykluczyć wystąpienia przez Skarb Państwa z dalszymi roszczeniami wobec SOKOŁÓW S.A.). C. Problemy wynikające z charakteru rynku kapitałowego. 1. Wahania kursu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 2. Obowiązki wynikające z posiadania akcji i obrotu nimi. 8. MODEL SFER DZIAŁANIA

OBSŁUGA MARKETINGU

OBSŁUGA

ZAMÓWIEŃ I SPRZEDAŻY

OBSŁUGA EKONOMICZNO FINANSOWA I

ADMINISTRACYJNO- SOCJALNA

OBSŁUGA GOSPODARKI

MAGAZYNOWEJ

OBSŁUGA TECHNICZNO-

TECHNOLOGICZNEG O PRZYGOTOWANIA

PRODUKCJI

MINISTERST WA

BANKI

DOSTAWCY

URZĄD MIASTA

URZĄD STATYSTYCZ

NY

ZUS

SŁUŻBY FISKALNE

ODBIORCY

PODWYKO- -NAWCY

RYNEK PRACY

PRODUKCJA

PODMIOTY POWIĄZANE

KAPITAŁOWO Z FIRMĄ

docsity.com

13

9. MODEL DANYCH 10. FUNKCJE S1. Obsługa sprzedaży Przygotowanie wysyłek, wystawianie faktur, załatwianie reklamacji. S2. Przyjęcie zamówień do sprzedaży Sprawdzenie czy towar jest w magazynie lub kiedy tam będzie. S3. Przygotowanie wysyłki Podjęcie czynności związanych z wysyłką, tzn. zamówienie środków transportu, wystawienie dyspozycji dla magazynu, poinformowanie klienta o wysyłce, wydanie towaru. S4. Wystawienie faktury. Na podstawie przygotowanej wysyłki opracowanie faktury własnej: określenie ilości, ceny, terminu zapłaty S5. Sprzedaż ze składu

OBSŁUGA ZAMÓWIEŃ I SPRZEDAŻY

OBSŁUGA GOSPODARKI

MAGAZYNOWEJ

ZAMÓWIENIA OBCE

INFORMACJA O POTRZEBIE

MATERIAŁOWEJ

OBSŁUGA EKONOMICZNO FINANSOWA I

ADMINISTRACYJNA

INWENTARYZACJA DYSPOZYCJA WYDANIA MATERIAŁU

MATERIAŁ

DO WYDANIA

DOKUMENT TRANSAKCJI

ZAMÓWIENIA

WŁASNE

MATERIAŁ DO

ZAKUPU

DOSTAWCY

REJESTR ZAKUPÓW

ODBIORCY

DOKUMENT TRANSAKCJI

OBSŁUGA TECHNICZNO

TECHNOLOGICZNE- -GO

PRZYGOTOWANIA PRODUKCJI

DOKUMENTY SPRZEDAŻY

docsity.com

14

Sprzedaż wyrobów będących w magazynach przedsiębiorstwa klientom, którzy nie złożyli wcześniej zamówień, zgłaszającym się bezpośrednio do przedsiębiorstwa S6. Obsługa reklamacji Sporządzenie protokołu reklamacji i na tej podstawie uznanie (lub odrzucenie) reklamacji. Udzielenie fizycznej rekompensaty (lub przesłanie informacji o odrzuceniu informacji) M1. Obsługa marketingu Prowadzenie działań promocyjnych przedsiębiorstwa i wyrobów, reklama, badanie rynku, organizacja sieci sprzedaży. M2. Promocja przedsiębiorstwa Reklamowanie przedsiębiorstwa jako wykonawcy wyrobów o wysokiej jakości, solidności i terminowości M3. Promocja wyrobów przedsiębiorstwa Wprowadzenie nowych wyrobów na rynki zbytu. M4. Składanie ofert Oferowanie klientom wyrobów przedsiębiorstwa pod ich potrzeby. M5. Reklama Reklamowanie przedsiębiorstwa i jego wyrobów poprzez prasę, radio, TV, akwizycję. M6. Analiza rynku Zbieranie informacji o konkurencji, jej wyrobach i cenach. Zbieranie informacji o klientach, potencjalnych klientach i ich potrzebach. 10.1. ANALIZA FUNKCJI NUMER FUNKCJI: S6 NAZWA FUNKCJI: Obsługa reklamacji DATA: 7. IV. 1995 r. SPRAWDZIŁ: Jan Augustynowicz prezes Zarządu UŻYTE OBIEKTY: JEDNOSTKA DOKUMENT TRANSAKCJI PRZYGOTOWANIE WYSYŁKI WYSTAWIENIE FAKTURY CEL FUNKCJI: Wymiana towaru uszkodzonego lub nie spełniającego wymogów sanepidu. OPIS FUNKCJI: Na podstawie dostarczonego przez klienta towaru wykonujemy własną analizę przydatności do spożycia. Jeżeli analiza własna jest zgodna z zastrzeżeniami klienta dokonujemy wymiany towaru lub zwracamy pieniężną równowartość towaru. Jeżeli analiza własna stwierdzi, że towar jest niezepsuty i spełnia wszystkie wymogi sanepidu informujemy klienta o odrzuceniu reklamacji. Razem z informacją o odrzuceniu reklamacji przesyłamy uzasadnienie oraz wyniki analizy własnej. CZĘSTOTLIWOŚĆ UŻYCIA:NUMER FUNKCJI: M5 NAZWA FUNKCJI: Reklama DATA:

docsity.com

15

SPRAWDZIŁ: Jan Augustynowicz, prezes Zarządu UŻYTE OBIEKTY: WYROBYPROMOCJA WYSTAWIENIE FAKTURY CEL FUNKCJI: Zwiększenie sprzedaży oraz wypromowanie nazwy firmy OPIS FUNKCJI: Za pomocą otrzymanych środków finansowych zareklamować nazwę przedsiębiorstwa oraz produkty przez nie wytwarzane. Reklama może się odbywać za pomocą telewizji, radia, prasy (regionalnej, ogólnokrajowej). Poza tym należy uwzględnić udział w targach oraz organizowanie różnego rodzaju funkcji. Zabroniona jest reklama bezpośrednia(doręczanie ulotek informacyjnych do domów klientów) z powodu uciążliwości takiej formy reklamy. CZĘSTOTLIWOŚĆ UŻYCIA:minimum: 1 raz na 6 miesięcy 10.2. ANALIZA ZASTOSOWAŃ FUNKCJI

OBSŁUGA SPRZEDAZY

OBSŁUGA MARKETINGU

PRZYJĘCIE ZAMÓWIEŃ DO

SPRZEDAŻY

PRZYGOTOWANIE WYSYŁKI

WYSTAWIENIE FAKTURY

SPRZEDAŻ ZE SKŁADU

OBSŁUGA REKLAMACJI

PROMOCJA PRZEDSIĘBIORSTWA

PROMOCJA WYROBÓW

PRZEDSIĘBIORSTWA

REKLAMA

ANALIZA RYNKU

docsity.com

16

11. OTOCZENIE SOKOŁOWSKICH ZAKŁADÓW MIĘSNYCH S.A.11.1. OTOCZENIE BLIŻSZE11.1.1. Otoczenie rynkoweSpożycie mięsa i jego przetworów Według GUS wydatki na mięso w I półroczu 1998 r. stanowiły około 12% wydatków ogółem gospodarstw domowych i prawie 31% wydatków przeznaczonych na żywność. W strukturze spożycia największy udział ma mięso wieprzowe. Utrzymującemu się na wysokim poziomie spożyciu wieprzowiny towarzyszy spadek konsumpcji wołowiny oraz wzrost spożycia mięsa drobiowego. Spożycie mięsa i podrobów w Polsce na 1 mieszkańca (kg) przedstawia tabela:

Mięso Drobiowe

Mięso i podroby Mięso wieprzowe Mięso Wołowe

1989 68,6 37,7 16,3 8,4 1990 68,6 37,6 16,4 7,6 1991 73,2 42,0 15,6 8,2 1992 70,3 42,2 12,6 9,1 1993 67,5 40,6 11,4 9,4 1994 62,6 37,2 9,0 10,6 1995 63,4 39,1 8,7 10,2 1996 64,7 40,1 8,6 10,2 1997 61,9 356 8,5 11,9 1998 65,5 37,5 8,5 13,0

Przemysł mięsny Polski przemysł charakteryzuje się silnym rozdrobnieniem. Obok dużych zakładów mięsnych funkcjonuje wiele lokalnych, małych przetwórni i zakładów rzemieślniczych. W 1997 r. w Polsce działało około 200 przedsiębiorstw zatrudniających ponad 50 pracowników, około 270 firm zatrudniających od 6 do 50 osób oraz kilka tysięcy małych rzeźni i przetwórni lokalnych. Firmy zatrudniające powyżej 50 osób koncentrują 2/3 potencjału całego przetwórstwa mięsnego. Zachodzące w polskiej gospodarce procesy prywatyzacyjne są również widoczne w sektorze przetwórstwa mięsa. Udział przedsiębiorstw państwowych w sprzedaży przemysłu mięsnego w I półroczu 1998 r. wynosił już tylko niewiele ponad 6%. Nowoczesność polskiego przemysłu mięsnego jest bardzo zróżnicowana. Obok firm, które reprezentują wysoki standard technologiczny, działalność prowadzą również przedsiębiorstwa nie posiadające odpowiedniego wyposażenia technicznego. Dotyczy to głównie mniejszych zakładów. Nieliczna jest grupa zakładów przemysłowych posiadających uprawnienia eksportowe do USA i krajów Unii Europejskiej, lecz zaznaczyć należy, że do zakładów tych zalicza się „SOKOŁÓW” S.A. 11.1.2. Banki Spółka korzysta z usług następujących banków:  BIG Bank GDAŃSKI S.A. I O/Warszawa - rachunek bieżący,  Kredyt Bank PBI S.A. O/Siedlce - rachunek bieżący,  Bank Depozytowo - Kredytowy S.A. O/Sokołów Podlaski - rachunek pomocniczy,  Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. O/Siedlce - rachunek pomocniczy,  Bank Podlaski S.A. O/Siedlce - rachunek pomocniczy,  Bank Spółdzielczy w Sokołowie Podlaskim - rachunek pomocniczy. Spółka posiada również dwa rachunki inwestycyjne, prowadzone przez:  Dom Maklerski BIG - BG S.A. O/Warszawa,

docsity.com

17

 Inwestycyjny Dom Maklerski Kredyt Bank PBI S.A. - Punkt Obsługi Klienta w Sokołowie Podlaskim.

11.1.3. Dostawcy Spółka dokonuje zakupów głównie zwierząt rzeźnych, mięsa i półfabrykatów oraz materiałów (materiały wykorzystywane bezpośrednio przy produkcji wyrobów oraz przy obsłudze procesów produkcyjnych). Podstawowym surowcem wykorzystywanym przez Spółkę w procesach produkcyjnych jest żywiec (trzoda i bydło). Spółka zaopatruje się w żywiec poprzez :  zakupy od dealerów (ajentów);  zakupy ze spółek zależnych AGRO - SOKOŁÓW 1, 2 i 3;  umowy kontraktacyjne z producentami indywidualnymi i z dużymi gospodarstwami;  zakupy na wolnym rynku. Dealerzy (ajenci ), którzy w około 50% zaspokajają zapotrzebowanie Spółki na żywiec, samodzielnie dokonują zakupów żywca dostarczając go bezpośrednio do Spółki. Skup żywca w ramach kontraktacji i zakupów na wolnym rynku realizowany jest poprzez sieć 42 punktów skupu zlokalizowanych w promieniu około 100 km od siedziby Spółki. Z 42 punktów skupu 4 są punktami własnymi Spółki, pozostałe zaś to głównie punkty Gminnych Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”. Obok surowca podstawowego (żywca), Spółka zakupuje również uzupełniająco mięso i półfabrykaty. Głównymi zakupywanymi elementami w I półroczu 1998 r. były półtusze wieprzowe, schab wieprzowy i szynka wieprzowa. Zakupy mięsa i półfabrykatów dokonywane są głównie w kraju. Zakupy mięsa wieprzowego w półtuszach w 1997 r. dokonywane były z zapasów interwencyjnych Agencji Rynku Rolnego, natomiast w I półroczu 1998 r. w Agencji Rynku Rolnego oraz w prywatnych rzeźniach. Za granicą zakupywane są głównie szynka i boczek (charakteryzują się one wysoką mięsnością) oraz jelita cienkie. Szynka i boczek sprowadzane były głównie z Danii, natomiast jelita cienkie z Chin. Główni dostawcy w I półroczu 1998 r. : Nazwa dostawcy Główne dostarczane

surowce i materiały Wartość zakupów

surowców i materiałów

(tys. zł.)

% udział w zakupach

surowców i materiałów

Z. Pisarek Trzciniec Duży

żywiec 10 960,9 9,9%

RAWENA Olsztyn

osłonki, folia, przyprawy, klipsy

5 667,1 5,1%

H. Grązka Zgórze

żywiec 4 750,4 4,3%

AGRO-SOKOŁÓW 3 Wielbark

żywiec 3 773,6 3,4%

AGRO-SOKOŁÓW 1 Piecki

żywiec 2 926,1 2,7%

11.2. OTOCZENIE DALSZE 11.2.1.Otoczenie polityczne Wybory do parlamentu, które odbyły się w 1997 r. gwarantują stabilność rządu na cztery lata. Rządząca opcja jest ugrupowaniem prawicowym, dążącym do naprawy

docsity.com

18

finansów państwa, zwiększenia obrotów w handlu zagranicznym, zahamowania inflacji, udoskonalenia prawa podatkowego i przeprowadzenia reform w rolnictwie. 11.2.2. Otoczenie międzynarodowe Wraz z wejściem Polski do Unii Europejskiej sytuacja w otoczeniu międzynarodowym diametralnie się zmieni. Spowoduje to zniesienie ceł na towary produkcji zagranicznej, a tym samym wzrost konkurencji ze strony obcych podmiotów. Może to niekorzystnie odbić się na polskim rolnictwie. Sytuacja taka będzie wymagała od polskich menedżerów dużego wysiłku w celu zdominowania konkurencji zagranicznej. 12. PROCESY12.1. MODEL DYNAMICZNY PROCESU „OBSŁUŻ KONTROLĘ DOKUMENTÓW” Notatka Zarządzenie służbowa Kontrolę przeprowadzenia przeprowadzono Niezgodności wystąpiły Zalecenia pokontrolne otrzymano Notatka Zalecenia służbowa pokontrolne

Obsłuż kontrolę

Wystaw dowód sprzedaży i kupna

Zrealizuj zalecenia pokontrolne

Uaktualnij poprawione elementy

Dowód

sprzedaży

Dowód kupna

docsity.com

19

12.2. MODEL DYNAMICZNY PROCESU „OBSŁUŻ KONTROLĘ MAGAZYNU” Zalecenie Notatka Kontrola przeprowadzenia służbowa przeprowadzona kontroli Niezgodności wystąpiły Niedobór Zamówienie materiału złożone Zmiana stanu zapasu wymagana Zalecenia pokontrolne otrzymano Notatka służbowa

Obsługa gospodarki magazynowej

Wystaw dowody sprzedaży i kupna

Realizuj zalecenia pokontrolne

Uaktualnij zapas materiału

docsity.com

20

Zalecenia Zapas Zapas pokontrolne powiększony pomniejszony 13. PROPOZYCJE ROZWIĄZAŃ PROBLEMÓW

Grupy Problemy Proponowane rozwiązania A. OBSŁUGA MARKETINGOWA

1. Choroba „wściekłych krów”

Dowody i zapewnienia o nie eksportowaniu żywca ani podrobów z krajów objętych chorobą „wściekłych krów”. Przeprowadzenie kontroli weterynaryjnej i uzyskanie odpowiednich świadectw.

2. Niestabilność rynków wschodnich

Zwiększyć konkurencyjność na rynku krajowym, ograniczyć eksport na niestabilne rynki wschodnie aż do chwili opanowania kryzysu.

B. SPRZEDAŻ I ZAMÓWIENIA

1. Problemy z bazą surowcową

Ograniczyć zakupy żywca od indywidualnych rolników posiadających drobne gospodarstwa. Zmniejszenie niestabilności dostaw żywca można ograniczyć skupując go od dużych, wyspecjalizowanych gospodarstw.

2. Import mięsa i przetworów

W miarę możliwości obniżyć ceny, udoskonalić proces produkcyjny, obniżyć koszty produkcji.

3. Zła organizacja punktów sprzedaży

Zreorganizować sieć dystrybucyjną, poprawić sprzedaż bezpośrednią, ograniczyć ilość bardzo małych klientów poprzez określenie minimalnych zamówień.

C. OBSŁUGA KORPORACYJNA

1.Wysokie wykorzystanie mocy produkcyjnych

Zwiększyć nakłady inwestycyjne na zwiększenie zdolności produkcyjnych.

2. Konsolidacje firm konkurencyjnych

Rozwinięcie sprzedaży z lokalnej na ogólnokrajową, integracja z Zakładami Mięsnymi w KOLE S.A.

3. Niedostateczne środki na inwestycje

Poprawić dochodowość Spółki, możliwość wzięcia kredytów bankowych

4. Integracja z KOŁO S.A.

Wdrożenie wspólnej polityki w zakresie oferty asortymentowej, działań reklamowo - promocyjnych, dystrybucji i zarządzania.

docsity.com

21

14. PODSUMOWANIE Strategia Działania Sokołowskich Zakładów Mięsnych S.A. został napisany w celu zbadania i usprawnienia działalności Spółki. Zawarte w nim informacje mają za zadanie przedstawić kierownictwu Spółki mocne oraz słabe strony, możliwości finansowe, a także możliwości inwestycyjne. Rada zarządcza analizując Strategię Działania będzie miała możliwość przeprowadzenia reform i poznania wszystkich możliwości firmy. Zastosowanie modeli oraz wykresów dotyczących celów i zadań przedsiębiorstwa obrazuje „jak i co” zmienić i wprowadzić aby usprawnić działalność firmy. Wiadomości o konkurencji i plan marketingowy pozwala poznać możliwości zwiększenia sprzedaży, a także zdominowania rynku w kraju i zagranicą.

SPIS TREŚCI 1. Charakterystyka firmy ............................................................................2

1.1. Dane ogólne ..............................................................................2 1.2. Forma prawna firmy ..................................................................2 1.3. Przepisy prawne........................................................................ 2 1.4. Historia firmy ........................................................................... 2 1.6. Powiązania kapitałowe...............................................................3

1.7. Kapitały i fundusze.....................................................................5 2. Dane o członkach zarządu i organów ......................................................6

2.1. Zarząd........................................................................................6

docsity.com

22

2.2. Rada nadzorcza..........................................................................7 3. Informacja o działalności gospodarczej....................................................7

3.1. Profil działalności .......................................................................7 3.2. Wartość sprzedaży......................................................................8 4. Misja przedsiębiorstwa............................................................................9 5. Główne cele i zadania .............................................................................9

5.1. Sparametryzowany opis zadania modernizacji maszyn i urządzeń.....................................................................10

5.2. Sparametryzowany opis zadania modernizacji sieci dystrybucji........................................................................11

6. Analiza SWOT......................................................................................12 7. Problemy przedsiębiorstwa....................................................................13 8. Model sfer działania..............................................................................14 9. Model danych.......................................................................................15

10. Funkcje...............................................................................................16 10.1. Analiza funkcji..........................................................................17 10.2. Analiza zastosowań funkcji.......................................................18

11. Otoczenie Sokołowskich Zakładów Mięsnych S.A. ...........................19 11.1. Otoczenie bliższe......................................................................19 11.1.1. Otoczenie rynkowe......................................................19

11.1.2. Banki...........................................................................20 11.1.3. Dostawcy ....................................................................20 11.2. Otoczenie dalsze.......................................................................21

11.2.1. Otoczenie polityczne......................................................21 11.2.2. Otoczenie międzynarodowe ..........................................21

12. Procesy..............................................................................................22 12.1. Model dynamiczny procesu „Obsłuż kontrolę dokumentu”........22 12.2. Model dynamiczny procesu „Obsłuż kontrolę magazynu”.........23 13. Propozycje rozwiązań problemów.....................................................24

14. Podsumowanie..................................................................................25

docsity.com

komentarze (0)

Brak komentarzy

Bądź autorem pierwszego komentarza!

To jest jedynie podgląd.

3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 11 str.

Pobierz dokument