Rola managera - Notatki - Zarządzanie, Notatki'z Zarządzanie biznesem. Warsaw School of Economics
Elzbieta84
Elzbieta8425 marca 2013

Rola managera - Notatki - Zarządzanie, Notatki'z Zarządzanie biznesem. Warsaw School of Economics

PDF (2 MB)
23 strony
755Liczba odwiedzin
Opis
W notatkach przedstawiane zostają zagadnienia z zakresu zarządzania: rola managera.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 23
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 23 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 23 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 23 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 23 pages
Pobierz dokument
Slajd 1

ROLA MENEDŻERA W ORGANIZACJI POSTAWA I UMIEJĘTNOŚCI; ROLE

KIEROWNICZE I FUNKCJE; WŁADZA I PRZYWÓDZTWO

Agnieszka Sopińska docsity.com

Rola menedżera w organizacji

W OKRESIE STABILIZACJI

OD MENEDŻERÓW ZALEŻY

BARDZO WIELE

W OKRESIE ZMIAN…

WSZYSTKO.

© Agnieszka Sopińska docsity.com

Pracownicy zatrudniają się w organizacji,

ale odchodzą od menedżerów.

© Agnieszka Sopińska docsity.com

ZAUFANIE JAKO PODSTAWA RELACJI MENEDŻER- PRACOWNIK

Zaufanie wynikające z utożsamiania się z drugą osobą (pozytywnych emocjach pomiędzy nimi);

Zaufanie wynikające z historii dotychczasowych interakcji;

Zaufanie wynikające ze strachu przed odwetem;

© Agnieszka Sopińska docsity.com

Kierowanie

Polega na pozyskiwaniu i zatrudnianiu kompetentnych

pracowników oraz oddziaływaniu na nich w taki sposób, aby z

zaangażowaniem realizowali wyznaczone im zadania.

Wzajemne oddziaływanie menedżera i pracownika, przy

nadrzędnej roli menedżera, w celu realizacji określonych zadań

organizacji.

© Agnieszka Sopińska docsity.com

Warunki skutecznego kierowania:

1. Odpowiednia postawa menedżera;

2. Posiadanie odpowiednich umiejętności;

3. Prawidłowe pełnienie ról kierowniczych;

4. Posiadanie władzy;

5. Umiejętne motywowanie pracowników;

6. Dobór odpowiedniego stylu kierowania;

© Agnieszka Sopińska docsity.com

1. Postawa menedżera: • Kreatywny w poszukiwaniu rozwiązań;

• Energiczny i przedsiębiorczy w działaniu;

• Pozytywnie nastawiony do otoczenia i zmian;

• Zmotywowany do działania;

• Zdecydowany;

• Ambitny w stawianiu celów;

• Konsekwentny w działaniu;

• Wytrwały w realizacji zamierzonych celów;

• Odporny na stres;

• Dobrze zorganizowany;

• Nastawiony na ciągły rozwój i podnoszenie kwalifikacji;

• Wykazujący się empatią, ale nie ulegający emocjom;

• Asertywny ……….

© Agnieszka Sopińska

docsity.com

2. Umiejętności menedżera: Techniczne (wiedza)-im niższy szczebel-tym bardziej specjalistyczna

wiedza.

Interpersonalne (efektywna komunikacja interpersonalna; nawiązywanie kontaktów; motywowanie) - polityka „otwartych drzwi”; odpowiedni klimat; zadawanie pytań i aktywne słuchanie.

Koncepcyjne (pozwalają dostrzec wzajemne zależności w organizacji i w jej otoczeniu)- abstrakcyjne myślenie; wyobraźnia; umiejętność analizowania i diagnozowania.

Polityczne (służą wzmacnianiu własnej pozycji)- nawiązywanie odpowiednich kontaktów; uzależnianie od siebie.

© Agnieszka Sopińska docsity.com

Kierownicy najniższego

szczebla

Kierownicy szczebla

średniego

Kierownicy najwyższego

szczebla

Koncepcyjne i polityczne

Interpersonalne

Techniczne

Koncepcyjne

Interpersonalne

Techniczne

Koncepcyjne i polityczne

Interpersonalne

Techniczne

Umiejętność menedżerskie a szczebel zarządzania

© Agnieszka Sopińska docsity.com

3. Role kierownicze

To sposoby (wzorce) zachowań

w określonych sytuacjach.

Role międzyludzkie (interpersonalne)

Role informacyjne

Role decyzyjne

© Agnieszka Sopińska docsity.com

Formalny

autorytet

i pozycja

Role

międzyludzkie

reprezentant

przywódca

łącznik

Role

informacyjne

monitor

upowszechniający

rzecznik

Role

decyzyjne

przedsiębiorca

przeciwdziałający

zakłóceniom

rozdzielający

zasoby

negocjator

ROLE KIEROWNIKA

© Agnieszka Sopińska docsity.com

A. Role międzyludzkie:

Reprezentant- działania ceremonialne i symboliczne na zewnątrz organizacji;

Przywódca- oddziaływanie na podwładnych w celu wykonania zadania;

Łącznik- koordynacja działań międzyludzkich, międzyorganizacyjnych; budowanie dobrego klimatu

© Agnieszka Sopińska docsity.com

B. Role informacyjne:

Obserwator- poszukiwanie, przetwarzanie i przekazywanie informacji z zewnątrz i wewnątrz;

Propagator- przekazywanie informacji podwładnym w celu wykonania zadania;

Rzecznik- przekazywanie informacji na zewnątrz i reprezentowanie interesów organizacji.

© Agnieszka Sopińska docsity.com

C. Role decyzyjne:

Przedsiębiorca- inicjowanie zmian; wykorzystywanie pojawiających się szans w otoczeniu;

Przeciwdziałający zakłóceniom- przezwyciężanie zakłóceń i konfliktów w organizacji, by nie dopuścić do sytuacji kryzysowej;

Dysponent zasobów- decydowanie o sposobie dystrybucji zasobów (w tym czasu);

Negocjator- pertraktacja z innymi osobami i organizacjami.

© Agnieszka Sopińska docsity.com

Role kierownicze

• Jednoczesne pełnienie kilku ról;

• Zmiana jednej roli w drugą;

• Odczuwanie konfliktu ról.

© Agnieszka Sopińska docsity.com

PRZEDSIĘBIORCZY ASPEKT ROLI MENEDŻERA

POLITYK PRAGMATYCZNY WIZJONER

ADMINISTRATOR PRZEDSIĘBIORCA

Orientacja na wyniki

O ri

en ta

cj a

n a

p ro

ce sy

relatywnie mniejsza relatywnie większa

re la

ty w

n ie

m

n ie

js za

re

la ty

w n

ie

w ię

ks za

© Agnieszka Sopińska docsity.com

M E

T A

F U

N K

C J

A

IN F

O R

M A

C Y

J N

O -

D E

C Y

Z Y

J N

A

P L

A N

O W

A N

IE

O R

G A

N IZ

O W

A N

IE

M O

T Y

W O

W A

N IE

K O

N T

R O

L A

FUNKCJE KIEROWNICZE

© Agnieszka Sopińska docsity.com

KONTROLAORGANIZOWANIE

PRZEWODZENIE

PLANOWANIE

© Agnieszka Sopińska docsity.com

planowanie organizowanie motywowanie kontrola

najwyższy

średni

wyższy

średni

niższy

najniższy

FUNKCJE

SZ C

ZE B

LE

FUNKCJE KIEROWNICZE A SZCZEBLE ZARZĄDZANIA

© Agnieszka Sopińska docsity.com

4. Władza

Jest efektem zależności

i wynika z posiadania czegoś,

co jest dla innych ważne.

© Agnieszka Sopińska docsity.com

Źródła władzy:

• Formalna struktura organizacyjna;

• Kompetencje;

• Autorytet;

• Posiadanie informacji;

• Kontrola nad zasobami;

• Sympatia

© Agnieszka Sopińska docsity.com

TYPOLOGIA WŁADZY w/g Frencha i Ravena

Władza nagradzania- oparta na nagradzaniu, awansie

Władza wymuszania- oparta na przymusie, karach

Władza legalna- oparta na hierarchii, legitymacji i autorytecie formalnym

Władza ekspercka- oparta na wiedzy i zdolnościach

Władza odniesienia- oparta na utożsamianiu się z celami przełożonego identyfikacji, jego charyzmie

Władza przedstawicielska- oparta na delegowaniu uprawnień na przełożonego

© Agnieszka Sopińska docsity.com

Sprawowanie władzy przez kierownika

Obszar swobody podwładnych

Kierownik podejmuje

decyzję i ogłasza ją

Kierownik pozwala

podwładnym na działania w granicach przez niego ustalonych

Kierownik określa granice

kompetencji, prosi grupę o decyzję

Kierownik przedstawia

problem, uzyskuje

propozycje i podejmuje

decyzje

Kierownik przedstawia

projekt decyzji,

który może ulec zmianie

Kierownik przedstawia

pomysł i zachęca do pytań

Kierownik namawia

do akcepta- cji decyzji

Przywództwo zorientowane na szefa

Przywództwo zorientowane na podwładnych

CIĄGŁA SKALA ZACHOWAŃ PRZYWÓDCZYCH

© Agnieszka Sopińska docsity.com

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 23 pages
Pobierz dokument