Prawo i postępowanie karno - skarbowe - Notatki - Prawo administracyjne - Część 1, Notatki'z Prawo Administracyjne. University of Warsaw
Lady_Pank
Lady_Pank4 marca 2013

Prawo i postępowanie karno - skarbowe - Notatki - Prawo administracyjne - Część 1, Notatki'z Prawo Administracyjne. University of Warsaw

PDF (480 KB)
11 str.
2Liczba pobrań
1000+Liczba odwiedzin
Opis
Jest wyspecjalizowaną dziedziną w prawie karnym , nawiązuje do szeregu aktów prawnych prawa administracyjnego , cywilnego , finansowego ( dewizowego ) i do szeregu innych ustaw , które związane są z systemem finansowym o...
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 str. / 11

To jest jedynie podgląd.

3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 11 str.

Pobierz dokument

To jest jedynie podgląd.

3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 11 str.

Pobierz dokument

To jest jedynie podgląd.

3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 11 str.

Pobierz dokument

To jest jedynie podgląd.

3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 11 str.

Pobierz dokument

PRAWO I POSTĘPOWANIE KARNO – SKARBOWE

Zakres prawa karno – skarbowego Jest wyspecjalizowaną dziedziną w prawie karnym , nawiązuje do szeregu aktów prawnych

prawa administracyjnego , cywilnego , finansowego ( dewizowego ) i do szeregu innych

ustaw , które związane są z systemem finansowym obowiązującym w RP.

Cechuje:

- automatyzm pełny – widoczny szczególnie w części materialnej KKS , automatyzm pełny stosuje się jeśli ustawa tak stanowi

- automatyzm częściowy – związany jest z postępowaniem w przedmiocie sprawy ( art. 113 KKS ) , w przedmiocie wykonania ( art. 178 KKS ).

Składa się z 3 części :

- materialnej , która dzieli się na część ogólną i szczególną . W części ogólnej są zasady odpowiedzialności za przestępstwa karno skarbowe uregulowane są ponadto kwestie

związane z przedawnieniem , stosuje się tutaj regulacje Kodeksu karnego ( art. 20 § 2 ) .

W części szczególnej mamy doczynienia z poszczególnymi przestępstwami np.

przestępstwa w skali czynów dewizowych

- postępowanie w przedmiocie orzekania - wyróżnia się postępowanie przygotowawcze a także postępowanie sądowe w I i II instancji , w postępowaniu mandatowym stosujemy

kodeks postępowania w sprawie wykroczeń.

- Postępowanie w przedmiocie wykonania orzeczenia – stosujemy przepisy kodeksu wykonawczego , przedmiotem PKS jest interes i porządek skarbu państwa w zakresie

regulacji finansowej.

Pod pojęciem Skarbu państwa rozumiemy :

1. Osobę prawną będącą podmiotem praw i obowiązków. 2. W znaczeniu przedmiotowym jest to tzw. „ masa majątkowa” 3. W znaczeniu organizacyjnym jest to tzw. byt organizacyjny z wyodrębnionymi organami

specjalnymi , którym to organom przypisane są określone funkcje.

Źródła PKS :

- ustawa z dnia 10 . 09. 1999 roku - ustawa z dnia 17 . 10. 1999 roku – zastąpiła ona wcześniejszą ustawę , która nosi nazwę

ustawa karno skarbowa z 1971 r. jednakże nie była ona pierwsza 1926 , 1932 , 1936 ,

1947 , 1960 .

KKS przez krótki okres czasu cechował się zupełnością teraz są wyjątki chodzi o to że

definicja art. 53 § 2 odnosi się tylko do czynów określonych w tym kodeksie. Zmieniło się

gdy weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług i podatku

akcyzowym , wprowadziły one rozdział , które noszą nazwę przestępstwa i wykroczenia

skarbowe

- ordynacja podatkowa art. 79 Konstrukcja przepisów KS:

I część nosi nazwę recepcji czyli objęcia dyspozycją przepisu prawa karnego – skarbowego

regulacji znajdującej się w innej ustawie . Recepcja może mieć charakter:

- bezpośredni – ma wówczas , kiedy KKS przejmuje przepis umiejscowiony w innej ustawie bez jakikolwiek zmian ( art. 45 § 2 KKS )

- pośrednia – ma wówczas , kiedy mamy doczynienia z odpowiedzialnością stosowania przepisu innej ustawy (art. 113 bądź 178 ) – art. 103 § 1 p. 3 KKS

II Blankietowość – polega ona na umieszczeniu w przepisie KKS określonego pojęcia bądź

terminu a które to pojęcie bądź termin nie jest definiowane przez żaden przepis KKS np. art.

81 KKS posługuje się pojęciem podatnika

III Odesłanie może być:

docsity.com

- bezpośrednie- art. 20 § 2 - odpowiednie Budowa

W części szczególnej wyróżnia się przepisy :

- kazuistyczne – polega na opisie czynu zabronionego , wyjaśnia pojęcia , są podane odmiany czynu zabronionego

- dyspozycja blankietowa – są wskazane pewne etapy , sięgamy do przepisów innych ustaw ( art. 81 KKS )

Obowiązywanie przepisów KKS

Regulacja KKS weszła w życie 17.10. 1999 roku oznacza to , że przepisy ustawy z 1971 r z

tym dniem przestały obowiązywać , zasada ta została zawarta w art. 15 w przepisach

wprowadzających KKS.

Czyn zabroniony - Art2 ustawy mówi nam , że czyn zabroniony uważa się za popełniony w

czasie w którym nastąpiło zachowanie się sprawcy , określenie czasu czynu zabronionego jest

istotne :

1 W chwili popełnienia czyny czy ten czyn był zabroniony

2 Czy osoba osiągnęła odpowiedni wiek , zgodnie z art. 5 § 1 KKS

3 Czy osoba nie jest osobą młodocianą art. 53 § 17

4 Określenie poczytalności osoby

5 Czy osoba nie pozostawała w błędzie

6 Czy dana wierzytelność , należność w czasie popełnienia czynu konstruowała typ

uprzywilejowany bądź kwalifikowany czy nie uległa przedawnieniu

art. 2 mówi o zachowaniu się sprawcy – zachowanie się sprawcy to aktywność lub brak

pewnej aktywności wymaganej prze przepisy prawa , zachowanie się jest zawsze czynem.

Czynem jest takie zachowanie się człowieka , które charakteryzuje się elementami

pozwalającymi zgodnie z ukształtowanym przez nasz rozwój cywilizacyjny systemem

wartości oprzeć odpowiedzialność na tym wycinku ludzkiej rzeczywistości jakim jest

zachowanie się człowieka , sposobem realizacji czynów jest działanie lub zaniechanie.

Działaniem jest ruch człowieka w określonym kierunku , zamierzeniem jest brak ruchu w

określonym kierunku .

postrzegana na skutek oczekiwań , które z tą aktywnością łączą odpowiedzialność na gruncie

KKS , szczególnie jest to widoczne przy przestępstwach skutkowych przed zamierzeniem

w chwili obowiązującej ustawy

to wówczas stosujemy ustawę co do zasady stosujemy ustawę nowa, chyba , że ustawa jest

korzystna dla sprawy. Pod pojęciem ustawy względniejszej kryje się całokształt związany z

odpowiedzialnością.

Zasadą od której nie ma wyjątku jest zakaz stosowania ustawy starej i nowej. Dany czyn wg

ustawy nowej nie jest czynem zabronionym , wówczas następuje zatarcie skazania z mocy

prawa.

Miejsce popełnienia czynu zabronionego :

KKS przewiduje szereg teori :

- teoria wszędobylska – miejscem jest terytorium RP lub w wyjątkowych przypadkach terytorium innego państwa art. 3 KKS

- teoria wielomiejska Zgodnie z zasadą pierwszeństwa właściwy będzie sąd w którego okręgu najpierw wszczęto

postępowanie przygotowawcze art. 31 § 3 KPK w związku z art. 113 KKS.

Terytorium RP jest to obszar wydzielony granicami lądowymi , morskimi , a także granicą

powietrzną.

docsity.com

12 mil morskiej – to obszar RP , 90 km powietrznej a w dół bez ograniczeń

Terytorium innego państwa – jest to reguła wyjątkowa , jednakże na szczególny interes

,obywatel polski lub cudzoziemiec będzie odpowiadał za przestępstwo jeżeli godzi ono

istotne interesy państwa polskiego , wówczas miejscem jest miejsce każdego innego państwa.

W zakresie od strony budżetu wspólnotowego UE miejscem czynu zabronionego może być

miejsce innego państwa.

Ważny interes Państwa Polskiego art. 53 § 2 mamy doczynienia wtedy , kiedy szkoda bądź

narażenie na uszczuplenie wynosi co najmniej 10 krotność wielkiej wartości.

Wielka wartość art. 53 § 16 – jest to 1000 krotność najniższego miesięcznego

wynagrodzenia

Postępowanie w stosunku co do nieobecnych art. 173 – 177 KKS

Zasady odpowiedzialności karnej :

- art. 1 KKS – zasada nie ma kary bez ustawy - zakaz działania prawa wstecz - zasada wystąpienia wyższej niż znikoma szkodliwość czynu , czyn musi być wyższy niż

znikomy

- zasada winy - zasada humanitaryzmu art. 12 Społeczna szkodliwość – art. 53 § 7 KKS odwołuje się do elementów podmiotowych i

przedmiotowych. Do elementów podmiotowych należą zamiar , motywacja , zakres , stopień

naruszenia reguł ostrożności. Do elementów przedmiotowych należą rodzaj i charakter

zagrożonego lub naruszonego dobra , waga naruszonego zobowiązania finansowego ,

wysokość uszczuplenia lub narażenia na uszczuplenie należności publiczno – prawnej a także

sposób i okoliczności popełnionego czynu zabronionego.

Art. 1 § 3 KKS – zasada winy – wina może być przypisywana sprawcy , który osiągnął

określony wiek przewidziany przez prawo , nie zachodzi wyłączenie poczytalności , sprawca

nie pozostaje w błędzie co do nieświadomości karalności czynu i w błędnym co do

bezprawnego zachowania ( art. 10 § 2 ) .

Ustawowe znamiona przestępstwa jest to zespół cech charakteryzujących czyn zabroniony ,

zostały one stworzone poprzez wydobycie wspólnych cech z przepisów części szczególnej

KKS i nastąpiła tzw. Typizacja przestępstw i wykroczeń.

Czyny zabronione dzielimy na :

- przestępstwa art. 53 § 2 - wykroczenia art. 53 § 3 , art. 53 § 6 dzielimy na :

- formalne - materialne Większość przestępstw ma charakter formalny oznacza to , że wraz z dokonaniem czynu

zabronionego wystarczy samo zachowanie się sprzeczne z normą prawną , która przewiduje

sankcję . Wyjątkowo mamy doczynienia z przestępstwami materialnymi inaczej skutkowymi

np. narażenie na uszczuplenie należności finansowej.

Ustawowe znamiona dzielą się na :

- podmiot - stronę podmiotowa - przedmiot - stronę przedmiotową Podmiot art. 5 § 1 jeżeli osoba nie ukończyła 17 lat to stosujemy ustawę o nieletnich ,

przewiduje ona środki wykonawcze i poprawcze w stosunku do nieletnich i definicję. Nieletni

dopuszcza się czynu karnego a nie czyny skarbowego.

docsity.com

Art. 5 § 2 podmiot po ukończeniu 17 lat a przed 18 stosuje się środki wykonawcze poprawcze

bądź środki lecznicze przewidziane w ustawie o postępowaniu w sprawach nieletnich jeżeli

po raz pierwszy i jeżeli okoliczności sprawy , stopień rozwoju sprawcy , warunki i

właściwości osobiste za tym przemawiają.

Strona podmiotowa art. 4 KKS przestępstwa i wykroczenia mogą być popełnione umyślnie,

umyślnie kiedy ustawa tak stanowi i jest on umyślny gdy sprawca chce go popełnić bądź też z

przestępstwem umyślnym związany jest zamiar , wyróżnia się zamiar bezpośredni , który

łączy się z chęcią i zamiar ewentualny (wynikowy ).

Zamiar – jest to ukierunkowane zachowanie się do osiągnięcia określonego celu i sterowanie

przez sprawcę tym zamiarem. Zamiar składa się z 2 stron :

- intelektualna ( wyobrażenie celu ) - wolutatywna ( motywacje osiągnięcia celu ) Chęć to nastawienie wolutatywne , ukierunkowane na osiągnięcie celu połączone z

aktywnością bądź pasywnością sprawcy.

Jako proces musi odnosić się do całości zachowania sprawczego.

Zamiar ewentualny :

- strona intelektualna – o przewidywaniu możliwości popełnienia czynu - wolutatywna – o godzeniu się przez sprawcę Zamiar ewentualny występuje obok zamiaru bezpośredniego czyli obok chęci osiągnięcia

korzyści i jego godzenia się.

Przestępstwa nieumyślne art. 4 § 3 – polegają na naruszeniu reguł ostrożności. Składa się z :

- świadomej nieumyślności ( lekkomyślności ) polega na tym , że jest brak zamiaru czynu zabronionego a jednocześnie z przewidywaniem możliwości jego popełnienia z

jednoczesnym przypuszczeniem że sprawca uniknie czynu zabronionego

- nieświadoma nieumyślność czyli niedbalstwo , sprawca nie przewiduje możliwości popełnienia czynu chociaż powinien i mógł przewidzieć.

Reguły ostrożności to reguły postępowania z określonym dobrem prawnym , są zawarte w

ustawie , rozporządzeniu , regulaminach wewnętrznych. Określają one obszar zachowania

adresata.

WYKŁAD II

Zasadą jest , że przestępstwa popełniane są umyślnie są jednak wyjątki art. 82 §1 § 3 –

przestępstwa nieumyślne ( art.86 § 4 nieumyślny przemyt celny ). „ chociażby nieumyślnie” –

oznacza , że dane przestępstwo może być popełnione nieumyślnie bądź umyślnie art.84 § 1 –

art.96 § 1 , 106 § 1 , 11 § 1.

Przestępstwa nieumyślne – paserstwo nieumyślne znakami towarowymi , towarami

pochodzącymi z przestępstw, wykroczeń celnych ( 91 § 2 ).

Ustalenie umyślności / nieumyślności jest istotne z punktu widzenia odpowiedzialności

sprawcy . Jeżeli sprawca nieumyślnie naruszył przepisy prawa a dany typ czynu zabronionego

nie przewiduje przestępstwa bądź wykroczenia nieumyślnego wówczas „sprawca” nie

poniesie odpowiedzialności karnej.

Ustalenie umyślności jest warunkiem:

- ustalenia recydywy skarbowej art.37 - zaostrzenia kary z uwagi na tzw. dużą wat. Przedmiotu art.37 § 1. 1 - przedmiot ochrony ( zamachu ) dobrem , które jest chronione na podstawie przep. KS a

także ustaw adm. finansowych jest interes finansowy skarbu państwa.

- Strona przedmiotowa – łączy się z czynem – z zachowaniem człowieka . Kolejnym elementem jest skutek – wówczas gdy ustawodawca zawarł jego wystąpienie w normie

prawnej z którą to normą łączy się odpowiedzialność , między zachowaniem a skutkiem

musi zachodzić związek przyczynowy czyli takie powiązania zjawisk w których jedno

wynika z drugiego z bez zaistnienia pierwszego ( warunku ) drugie by nie nastąpiło.

docsity.com

Tam gdzie jest skutek to jest przestępstwo materialne.

Jeżeli sprawca swoim zachowaniem wypełnił normę prawną a skutek nie zaistniał to sprawca

ponosi odpowiedzialność za usiłowanie popełnienia przestępstwa , wykroczenia.

Przestępstwa formalne – popełnienie wymaga złamania przepisu normy prawa z którą to

normą łączy odpowiedzialność karna. Skutek nie musi wystąpić przy przestępstwach

formalnych , jednak gdy skutek nastąpi sprawca może ponieść surowszą odpowiedzialność.

Przestępstwa powszechne i indywidualne ( z uwagi na podmiot przestępstwa )

Powszechne – może popełnić każdy indywidualnie – może popełnić osoba posiadająca

określone cechy podmiotu np. płatnik , podatnik , inkasent.

Zasada zawinienia in. winy – mówi ona o uznaniu osoby za winną popełnienia czynu

zabronionego , aby tak nastąpiło taka osoba musi popełnić :

1. czyn bezprawny – czyn sprzeczny z normą prawa i podwójnie naganny ( I - zachodzi ujemna ocena czynu wynikająca z przyjętego przez system prawny systemu wartości , II –

ujemna ocena pochodzi z samego nieposłuszeństwa wobec ustawodawcy. )

2. czyn karalny – realizuje wszystkie znamiona czynu zabronionego i jednocześnie jest czynem zabronionym pod groźbą kary.

3. Czyn karygodny – stopień społ. szkodliwości czynu musi być wyższy niż znikomy art. 182 w szczególności na stopień społ . szkodliwości nie wpływa dobra bądź zła opinia o

sprawcy lecz społeczna szkodliwość czynu łączy się z celem. Przedmiotowym i

podmiotowym. Art.63 § 7.

Przesłanki:

1. sprawca musi ukończyć 17 lat 2. musi zachodzić przynajmniej ograniczona poczytalność art.11 § 2 3. możliwość rozpoznania , że nie zachodzi okoliczność wyłączająca bezprawność . art. 10 §

3

4. możliwość rozpoznania karalności czynu art.10 § 4 KKS Podział przestępstw z uwagi na zagrożenie , okoliczności modalne

1. Typ podstawowy- typ zasadniczy , kiedy ustawa z określonym zachowaniem lub wystąpieniem skutku łączy odpowiedzialność tj. sprawca swoim czynem spowoduje

szkodę przekraczającą dużą wartość

2. Typ kwalifikowany – przewiduje zaostrzoną odpowiedzialność karną, duża wartość jest okol. modalną

3. Typ uprzywilejowany – mała wartość – wystąpienie małej wartości powoduje niższą odpowiedzialność sprawcy.

Okoliczności wyłączające winę :

a. nieletność sprawcy – poniżej 17 lat – bezwzględnie b. błąd c. niepoczytalność Błąd – art.10 rozbieżności pomiędzy świadomością sprawcy o rzeczywistości a obiektywną

rzeczywistością przy błędzie sprawca jest poczytalny jednakże w konkretnym przypadku na

skutek przyczyn wewnętrznych bądź zewnętrznych nasz sprawca pozostaje w błędzie.

KKS rozróżnia 3 błędy :

1. błąd co do okoliczności stanowiący znamię czynu art. 10 § 1 i 2

2. błąd co do kontratypu in. bezprawności art. 10 § 3.

3. błąd co do prawa , karalności czynu art. 10 § 4

Błąd co do okoliczności stanowiący znamię czynu

Mylna świadomość sprawcy o okoliczności konstytuującej czyn zabroniony czyli o okolicznej

dyspozycji normy prawnej. Błąd może dotyczyć tylko znamion przedmiotowych , nie może

dotyczyć strony podmiotowej . Błąd może obejmować status rezydenta czy podatnika ,

ważność zezwolenia dewizowego , pozwolenia celnego ale nie może dotyczyć określonej

docsity.com

umyślności , nieumyślności , zamiaru bezpośredniego ewentualnego , lekkomyślności ,

niedbalstwa. Jednak sprawca pozostaje w błędzie nie ponosi odpowiedzialności za

przestępstwo umyślne art. 10 § 1.

Jednak ustawa przewiduje odpowiedzialność za przestępstwa nieumyślne , wówczas nasz

sprawca poniesie odpowiedzialność za taki rodzaj czynu.

Art. 86 § 5 w związku z art. 86 § 1 i 4

Art. 60 § 1 KKS – obowiązek prowadzenia księgi w zależności od dochodu

Art. 10 § 2 – sprawca ponosi odpowiedzialność za przestępstwo.

Błąd sprawcy jest usprawiedliwiony .

Błąd dotyczy okoliczności z którym związana jest łagodniejsza odpowiedzialność ( okol.

Modalne ) np.: loteria fantowa .

Ciężar dowodu spoczywa na osobie powołującej się na zaistnienie błędu . Aby stwierdzić , że

osoba pozostaje w błędzie usprawiedliwionym należy w jej miejsce wstawić modelowego

człowieka i zadać pytanie czy obywatel rozpoznałby karalność czynu . Jeżeli odpowiedź jest

twierdząca wówczas taka osoba – sprawca powinna mieć świadomość że jej czyn jest

zabroniony – błąd usprawiedliwiony.

W pewnych wyjątkowych sytuacjach niejasność interpretacyjna może w wyjątkowych

sytuacjach wyłączać odpowiedzialność karną osób z uwagi na ... Nie można od podatnika

wymagać więcej niż od przedstawionego sprawozdania.

Błąd kwalifikowany

W KK nie ma okoliczności wyłączających bezprawność – okol. wyłącz. bezprawność (

kontratyp )np. stan wyższej konieczności , obrona konieczna.

Recypuje ona z prawa karnego eksperyment ekonomiczny lub poznawczy poprzez regulację

art. 20 § 5 w związku z art. 27 § 1 KK.

Przesłanki eksperymentu :

1. Działanie w celu przeprowadzenia eksperymentu ekonomicznego lub poznawczego 2. Osiągnięte korzyści mają istotne znaczenie w danej dziedzinie 3. Przeprowadzenie eksperymentu jest zasadne z punktu widzenia aktualnego stanu wiedzy 4. Musi zachodzić zgoda uczestnika eksperymentu. Wszystkie te okoliczności muszą być spełnione łącznie.

Błąd art. 10 § 3 polega na urojeniu przez sprawcę eksperymentu ekonomiczno poznawczego

gdy taki eksperyment z punktu widzenia obiektywnej rzeczywistości nie występuje.

Błąd usprawiedliwiony jest jeżeli sprawca nie podlega karze.

Błąd nieusprawiedliwiony – sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary , jeżeli

czyn jest wykroczeniem sąd może odstąpić od wykroczenia kary lub wymierzenia środka

karnego ( przepadek przedmiotu Art. 47 § 2. 2 ściągnięcie równowartości pieniężnej

przepadku przedmiotu art.47 § 2.3 )

Ale zgodnie z art. 29.4 sąd nie może odstąpić od przepadku przedmiotów których

wytwarzanie , obrót , posiadanie , przewóz , przesyłanie , przenoszenie jest zabronione.

Błąd bezprawności

Istota błędu polega na tym ,że osoba nie popełniła przestępstwa wykroczenia skarbowego

jeżeli dopuszcza się czynu zabronionego w usprawiedliwionej nieświadomości jego

karalności.

Usprawiedliwienie nieświadome – nie chodzi tu o znajomość konkretnych sankcji za czyn

zabroniony ale świadomość że dane zachowanie jest w ogóle uznane za karalne tj. zagrożone

pod groźbą kary. Na gruncie KKS będzie to zależało też od wiedzy sprawcy odnośnie

szczególnej dziedziny prawa finansowego , która penalizuje takie zachowanie ( czyli

znajomość przepisów prawa dewizowego , podatkowego , celnego ) od odpowiedzialności

osoba taka jest uwolniona , jeżeli gdy pozostaje w błędzie usprawiedliwionym.

docsity.com

Odpowiedzialność w przypadku błędu nieusprawiedliwionego w przypadku przestępstw

skarbowych sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary , w przypadku wykroczeń

sąd może odstąpić od wymierzenia kary lub środka karnego tj. w błędzie kwalifikowanym.

Osoba nie może powołać się na ten błąd skutecznie jednak z ustaleń wynika ze sprawca nie

starał się w sposób należyty zapoznać się z obowiązującymi regulacjami prawnymi chociaż

miał możliwość to uczynić u przedstawicieli właściwych organów. Należy też stwierdzić , że

nie można tracić z pola widzenia tego , że stopień trudności w rozpoznawaniu czynów

naruszających przepisy o charakterze administracyjno finansowym może być

nieporównywalnie większy niż przy przestępstwach pospolitych a nieświadomość prawnej

oceny czynu może być usprawiedliwiona niskim stopniem jasności zawartego w ustawie

unormowania ( orz. SN ).

NIEPOCZYTALNOŚĆ – art.11

Źródła :

- choroby psychiczne ( psychozy i nerwice ) - upośledzenia umysłowe ( wrodzone , nabyte ) - inne zakłócenia czynności psychicznych na tle chorobowym lub patologicznym Podział :

- pełna art. 11 § 1 – sprawca nie popełnia przestępstwa lub wykroczenia skarbowego ponieważ nie mógł w czasie czynu rozpoznać jego znaczenia lub pokierować swoim

postępowaniem , w postępowaniu dowodowym należy ustalić niepoczytalność w czasie

popełnienia czynu.

- Ograniczona art.11 § 2 – należy ustalić w postępowaniu dowodowym, sąd może wymierzyć karę w wysokości nieprzekraczającej 2/3 górnej granicy ustawowego

zagrożenia przewidzianego za dane przestępstwo , zastosować nadzwyczajne złagodzenie

kary, może odstąpić od wymierzenia kary lub środka:

a. przepadku przedmiotu art.22 § 2.2 b. ściągnięcia równowartości pieniężnej przepadku przedmiotu art.22 § 2 c. zakazu prowadzenia działalności gospo. , zajmowania stanowiska , wykonywania

zawodu art.22 § 2.5

d. podanie wyroku do publicznej wiadomości Jeżeli osoba pozostająca w niepoczytalności ograniczającej popełnia wykroczenie sąd

odstępuje od wymierzenia kary lub środka karnego przewidzianego w art. 47 § 2.2 i 3

WYKŁAD III

Formy zjawiskowe przestępstwa lub wykroczenia skarbowego:

- Sprawstwo pojedyńcze - Współsprawstwo - Sprawstwo kierownicze - Sprawstwo polecające - Odpowiedzialność zastępcza prowadzącego Oraz 2 formy , które odnoszą się do przestępstw skarbowych

- podżeganie do przestępstwa skarbowego - pomocnictwo SPRAWSTWO – ma miejsce wówczas , kiedy osoba swoim zachowaniem wypełnia

znamiona czynu zabronionego tj. dopuszcza się przestępstwa bądź wykroczenia skarbowego .

Wypełnienie znamion przez tę osobę następuje samodzielnie bez udziału innych osób ,

szczególną formą odpowiedzialności za sprawstwo na gruncie KKS jest niedopełnienie

obowiązków nadzoru ( art. 84 , 96 , 111 , 104 )

WSPÓŁSPRAWSTWO – polega na wypełnieniu znamion czynu zabronionego wspólnie i w

porozumieniu z inną osobą . Kluczowe znaczenie dla istnienia współsprawstwa to istnienie

docsity.com

porozumienia . To porozumienie powinno być zawarte przed bądź w trakcie czynu

zabronionego . Może być tak , że 2 osoby popełniają czyn zabroniony jednak wcześniej tego

nie ustaliły mówimy wtedy o sprawstwie równoległym.

Sprawstwo równoległe – ma miejsce wówczas , kiedy 2 lub więcej osób dopuszcza się w tym

samym czasie i w tym samym miejscu czynu zabronionego bez nawiązania porozumienia .

Może one polegać na wypełnieniu znamion czynu zabronionego przez wszystkie osoby , które

nawiązały porozumienie , inaczej mówiąc każde znamię ustawowe przestępstwa bądź

wykroczenia skarbowego musi zostać popełnione przez każdego współdziałającego. Jest to

nietypowa sytuacja , jednak może być tak , że jeden ze współdziałających nie wypełnia

wszystkich znamion czynu zabronionego lecz tylko niektóre , jednakże wykonane przez niego

czynności mają istotne znaczenie dla dokonania czynu zabronionego, istotne przyczynienie

się współdziałającego powoduje , że będzie ponosił on odpowiedzialność jako współsprawca

przestępstwa a nie pomocnik . Odmianą współsprawstwa jest współsprawstwo suksetywne ,

następuje wówczas , gdy czyn zabroniony jest już dokonany przez 1 osobę a w trakcie

dokonywania tego czynu następuje zawiązanie porozumienia.

SPRAWSTWO KIEROWNICZE – oznacza ono , że osoba kieruje wykonanie czynu na inną

osobę , nie musi sprawca kierowniczy być inicjatorem ani również organizatorem .

Kierowanie oznacza panowanie nad realizacją czynu , do sprawcy kierowniczego należy

rozpoczęcie , prowadzenie , zmiana lub nawet przerwanie realizacji czynu przez inną osobę

pomimo , że sprawca kierowniczy nie musi być inicjatorem ani organizatorem czynu

zabronionego to często dzieje się tak że nim jest.

Dla dokonania sprawstwa kierowniczego i odpowiedzialności osoby kierującej za wykonanie

konieczna jest realizacja wszystkich znamion czynu zabronionego przez osobę wykonującego

czyn , jeżeli pochód przestępczy zatrzymał się na usiłowaniu to wówczas sprawca kierujący

ponosi odpowiedzialność jak za usiłowanie jednakże zgodnie z art.21 KKS , jeżeli czyn

zabroniony zagrożony jest karą nie przekraczającą 1 rok to odpowiedzialność za usiłowanie

ma miejsce wówczas gdy ustawa tak wskazuje . Jeżeli czyn zagrożony jest karą umowną to

sprawca kierowniczy będzie ponosił odpowiedzialność zawsze.

SPRAWSTWO POLECENIOWE – istotą jest to , że polega na istnieniu stosunku zależności

między 2 osobami . Stosunek zależności może mieć charakter formalny i taktyczny.

Stosunek formalny ( pracownik – pracodawca ).

Osoba wydaje polecenie wykonania czynu zabronionego w związku z istnieniem stosunku

zależności sprawca polecający wykorzystuje uzależnienie innej osoby od niego , obie strony

muszą mieć świadomość , że wydanie polecenia jego wykonania związane jest z istnieniem

stosunku zależności. Sprawca polecający nie musi być inicjatorem ani organizatorem czynu a

jego istota sprowadza się jedynie do wydania innej osobie polecenia . Nie istotna jest forma

polecenia ważne jest jednak aby było ono zgodne z wolą polecającego. Sprawca polecający

będzie ponosił odpowiedzialność wówczas , gdy sprawca wypełniający wypełnił wszystkie

znamiona czynu zabronionego , jeżeli sprawca wykonujący jedynie usiłował popełnić czyn

zabroniony to wówczas sprawca polecający będzie ponosił odpowiedzialność za usiłowanie.

Jeżeli czyn zabroniony , którego kara jest niższa niż 1 rok to sprawca polecający ponosi

odpowiedzialność gdy ustawa tak stanowi , gdy kara jest surowsza to ponosi

odpowiedzialność zawsze ( art.21 § 2 ).

art.21 § 2 – te dwie sytuacje mają miejsce wówczas , kiedy sprawca wykonujący jedynie

usiłował dokonać przestępstwa a nie dokonał , jeżeli dokonał to sprawca ponosi

odpowiedzialność taj jak za dokonanie zgodnie z art.20 § 2 KKS

KKS w części ogólnej nie ma definicji w zakresie podżegania i pomocnictwa , jednakże

recypuje rozwiązanie KK w zakresie odpowiedzialności za podżeganie i pomocnictwo.

PODŻEGANIE - polega na nakłanianiu innej osoby do dokonania przestępstwa skarbowego .

Zachowanie podżegacza polega na oddziaływaniu na psychikę 2 osoby w celu dokonania

docsity.com

przestępstwa skarbowego . Podżegacz chce aby inna osoba dopuściła się przestępstwa i

nakłania ją w tym celu. Jeżeli osoba ma zamiar popełnić pzrestępstwo a inna osoba nakłania

ją w tym celu to czynimy go czynem nie podżeganym a pomocnictwem psychicznym.

Możliwe jest podżeganie pośrednie tj. za pomocą innej osoby , podżeganie prowadzi do

powstania zamiaru popełnienia przestępstwa . Podżeganie może być popełnione tylko w

zamiarze bezpośrednim , gdyż zgodnie z art. 18 § 2 mowa jest tylko o chceniu podżegacza co

powoduje zamiar bezpośredni. Podżegacz ponosi odpowiedzialność za realizację własnej

formy zjawiskowej nie istotne jednak jest dokonanie czynu zabronionego czyli podżeganie

jest niezależne od sprawstwa.

Podżeganie ma charakter formalny (bez skutkowy ) , jeżeli sprawca usiłował jedynie dopuścić

się przestępstwa skarbowego to wówczas podżegacz ponosi odpowiedzialność za usiłowanie (

21 ) czyli podżegacz będzie ponosił odpowiedzialność zawsze , gdy czyn próbował dokonać i

kara jest niższa niż 2 rok to odpowiedzialność jest wyjątkowa.

POMOCNICTWO – polega na ułatwieniu innej osobie poprzez swoje zachowanie

popełnienie czynu zabronionego w szczególności może ono mieć charakter fizyczny i

psychiczny. Charakter fizyczny pomocnictwa wyraża się ( 18 .3 KKS ) w dostarczeniu

narzędzi lub środków służących do popełnienia czynu zabronionego z kolei charakter

psychiczny to udzielenie rad lub informacji. Z pomocnictwa jako formy zjawiskowej można

dopuścić się tylko z umysłu zarówno w zamiarze bezpośrednim . Udzielenie pomocy w celu

aby inna osoba dokonała czynu zabronionego albo przewiduje możliwość dokonania

przestępstwa skarbowego przez inną osobę . Pomocnik musi sobie wyobrażać popełnienie

przestępstwa skarbowego , nie abstrakcyjne pomocnictwo jest dokonane z chwilą realizacji

wszystkich elementów koniecznych dla tej formy zjawiskowej i tak jak przy podżeganiu ma

charakter formalny ( bez skutkowy ).

PROWOKATOR - ponosi odpowiedzialność karną za nakłanianie innej osoby do popełnienia

przestępstwa skarbowego jednakże czyni to w celu skierowania przeciwko niej postępowania

karno – skarbowego. Konstrukcja zbliżona jest do podżegania w jednym i drugim przypadku

mamy doczynienia z nakłanianiem do przestępstwa.

W stosunku co do podżegania i pomocnictwa sąd może zastosować nadzwyczajne

złagodzenie kary bądź nawet odstąpić od kary ( art.22 § 2 KK w związku z art. 20 KKS ) , nie

ma tego przy prowokatorze.

Podżegacz i pomocnik może korzystać z tzw, czynnego prawa , prowokator zgodnie z art. 16

KKS nie może ).

Odpowiedzialność osoby za wykroczenia i przestępstwa :

1. na podstawie przepisów prawa 2. na podstawie decyzji właściwego organu 3. umowy 4. faktycznego wykonywania – prowadzi bądź sprawuje bądź zarządza sprawy gosp. Osoby

fizycznej lub jednostki nie posiadającej osobowości prawnej . taka osoba , która zajmuje

się sprawami wyżej wymienionych osób będzie ponosiła odpowiedzialność na gruncie

KKS , jeżeli dopuści się czynów zabronionych , będzie ponosiła odpowiedzialność

wówczas , gdy mamy doczynienia z przestępstwami indywidualnymi tzn. kiedy w ustawie

jest mowa o płatniku , podatniku , rezydencie , producencie.

FORMY STADIALNE

Pochód czynu zabronionego składa się z elementów zewnętrznych i wewnętrznych czyli

składa się z zamiaru , przygotowania , usiłowania , dokonanie.

ZAMIAR to nastawienie psychiczne sprawcy co do konkretnego czynu , nie ponosi za

nastawienie odpowiedzialności , gdyż zgodnie z regulacją ustawową penalizowany jest czyn ,

a nie myśli osoby.

docsity.com

Przygotowanie – zachodzi , gdy sprawca w celu popełnienia czynu zabronionego podejmuje

czynności , mające stwarzać warunki do przedsięwzięcia czynu zmierzającego bezpośrednio

do dokonania . Przygotowanie może mieć charakter :

- personalny- gdy sprawca wchodzi w porozumienie z inną osobą - rzeczowy – gdy zbiera informacje , narzędzia , bądź środki konieczne do dokonania czynu

zabronionego

Przygotowanie jest karalne tylko wtedy gdy ustawa tak stanowi . Na gruncie KKS żaden z

przepisów części ogólnej nie mówi o karalności przygotowania tylko wyjaśnia. W art. 67$2

KKS jest mowa o karalności uzyskiwania lub przysposabiania środków w celu sfałszowania

znaków akcyzy lub upoważnienia do odbioru banderol akcyzowych.

USIŁOWANIE składa się z 3 elementów:

- zmierzanie bezpośrednie do dokonania czynu - zamiaru jego popełnienia - braku dokonania czynu Musi odnosić się do konkretnego przestępstwa skarbowego( zarówno w przypadku zamiaru

bezpośredniego i ewentualnego )

Za istnienie stanu , który wywołuje konkretne zagrożenie dla dobra prawnego , a nie

zagrożenia abstrakcyjnego

Granice między usiłowaniem a dokonaniem przebiegu w zakresie wypełnienia bądź

niewypełnienia wszystkich znamion czynu zabronionego mając na uwadze fakt , że

dokonanie następuje z chwilą realizacji wszystkich znamion czynu zabronionego tzn. w

przypadku przestępstw formalnych dokonanie następuje wtedy , kiedy znamię czasownikowe

użyte w dyspozycji przepisu może zostać określone w czasie przeszłym zgodnie z czynem

sprawcy. Przy przestępstwie materialnym konieczne jest zaistnienie skutku .

Podział :

Udolne – sprawca nie dokonał przestępstwa skarbowego chociaż to było możliwe

Nieudolne – zachodzi , gdy sprawca nie uświadamia sobie że dokonanie przestępstwa jest

niemożliwe z uwagi na brak przedmiotu nadającego się do dokonania przestępstwa lub użycie

środka nie nadającego się do dokonania przestępstwa .

14 $ 2 KK w związku z art. 21 $ 3 KKS sąd przy usiłowaniu nieudolnym może

nadzwyczajnie złagodzić karę bądź od niej odstąpić. Pomimo iż regulacją kk stosujemy to kks

w niektórych przypadkach przewiduje regulację odmienną . Zgodnie z art. 21 KKS mowa

jest o ograniczonej odpowiedzialności za usiłowanie:

1. usiłowanie jest karalne zawsze , gdy przestępstwo jest zagrożone karą 1 rok pozbawienia wolności

2. jeżeli kara nie przekracza 1 roku to odpowiedzialność za usiłowanie jest wyjątkowa i przewidziana tylko w 4 przypadkach na gruncie KKS ( 69$ 4 , 70 $ 3 , 85 $ 3 , 97$3 )

Zgodnie z regulacją 21 $2 KKS sąd wymierza karę za usiłowanie w wysokości do 2/3

ustawowego zagrożenia, w zakresie usiłowania stosuje się regulacje 13 , 15 KK

Dokonanie – następuje , gdy sprawca przestępstwa bądź wykroczenia skarbowego swoim

zachowaniem zrealizował wszystkie ustawowe znamiona czynu zabronionego.

WYKŁAD IV

3 instytucje związane z zaniechaniem ukarania sprawcy :

- czynny żal - dobrowolne poddanie się karze - odstąpienie od wymierzenia kary CZYNNY ŻAL – art.16 polega na dobrowolnym zachowaniu się sprawcy , którego

zachowanie zmierza do odstąpienia od czynu zabronionego ewentualne zapobieżenie jego

następstwom oraz naprawieniu wyrządzonej szkody. Charakteryzuje się :

docsity.com

1. dobrowolnością 2. przeciwstawieniu się zachowaniu stylizowanemu ( określonemu ) w części materialnej

KKS

Dobrowolność może zostać przyjęta , gdy sprawca uświadamia sobie możliwość

konsumowania swojego bezprawnego zachowania zmierzającego do dokonania czynu

zabronionego ( przestępstwa bądź wykroczenia skarbowego ) . Jednakże w trakcie „tego

zmierzania” rezygnuje z zamiaru popełnienia czynu zabronionego . Nie można mówić o

dobrowolności jeżeli sprawca odstąpił od popełnienia czynu zabronionego na skutek

okoliczności zewnętrznych bądź też na skutek wystąpienia przeszkód uniemożliwiających

realizację czynu zabronionego .

Przesłanki czynnego żalu art. 16 :

Generalnie sprowadza się do tego że sprawca nie ponosi kary , aby to nastąpiło muszą być

zrealizowane wszystkie przesłanki pozytywne z art. 16.

1. Musi nastąpić samo denuncjacja sprawcy i ujawnienia organu ścigania istoty okoliczności czynu , jeżeli w trakcie jego realizacji wystąpiła większa ilość to sprawca aby móc

skorzystać z czynnego żalu musi ujawnić wszystkie osoby ewentualne nieujawnienie

chociaż 1 osoby spowoduje wystąpienie przesłanki negatywnej , co doprowadzi do

niemożności skorzystania z czynnego żalu.

2. Każdy może skorzystać z instytucji czynnego żalu niezależnie od formy zjawiskowej czynu ( współsprawca , sprawca kierowniczy , sprawca polecający , podżegacz i

pomocnik )dokonanie samo denuncjacji musi nastąpić w czasie , gdy organ ścigania nie

miał jeszcze możliwości bądź też ewentualnego udokumentowania możliwości o

popełnionym czynie zabronionym

3. Sprawca musi uregulować w terminie wskazany przez organ podatkowy należność publiczno- prawną , oznacza to , że dopóki organ nie wskaże terminu sprawca nie musi

regulować należności a będzie mógł skorzystać z instytucji czynnego żalu , jeżeli czyn

sprawcy nie polega na uszczupleniu należności a jest zagrożony obligatoryjnym

przypadkiem sprawca musi złożyć te przedmioty organom ścigania , a w razie nie

możności złożenia spłacić równowartość pieniężną , jeżeli przedmioty podlegające

przepadkowi mogą ulec zepsuciu , szybkiemu zniszczeniu bądź też przechowywanie

takich przedmiotów jest obciążone znacznymi kosztami to wówczas organ ścigania

nakłada obowiązek uiszczenia równowartości tych przedmiotów. Samo denuncjacja

sprawcy może zostać zgłoszona na piśmie jak też ustnie bądź dobrowolnie , nie może ona

jednak przybierać charakteru anonimu.

Ograniczenia instytucji czynnego żalu dzielimy na czasowe i podmiotowe.

OGRANICZENIA CZASOWE – w przypadku takich ograniczeń zawiadomienie ( samo

denuncjacja ) sprawcy jest bezskuteczna jeżeli zostało złożone :

- gdy organ ścigania miał już wyraźną udokumentowaną wiadomość o popełnieniu przestępstwa

- po rozpoczęciu czynności służbowych zwłaszcza przeszukania , czynności sprawdzających lub kontrolnych , chyba że powyższe czynności organy ścigania nie dały

podstaw do wszczęcia postępowania na dany czyn zabroniony.

OGRANICZENIA PODMIOTOWE – zgodnie z art. 16 z instytucji czynnego żalu nie może

skorzystać:

-prowokator

-osoba , która zorganizowała grupę lub związek mający na celu popełnienie przestępstwa

skarbowego lub popełnienie wykroczeń skarbowych , bądź też osoba , która taką grupę lub

związkiem kieruje.

Art.67 § 3

Art.77 § 4 i 5 – zawiera odrębności w zakresie instytucji czynnego żalu.

docsity.com

komentarze (0)

Brak komentarzy

Bądź autorem pierwszego komentarza!

To jest jedynie podgląd.

3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 11 str.

Pobierz dokument