Ewidencja podatku od towarów i usług - Notatki - Rachunkowość, Notatki'z Zasady rachunkowości
Krzysztof
Krzysztof24 czerwca 2013

Ewidencja podatku od towarów i usług - Notatki - Rachunkowość, Notatki'z Zasady rachunkowości

PDF (57 KB)
2 strony
1Liczba pobrań
541Liczba odwiedzin
Opis
Rachunkowość: notatki z zakresu rachunkowości dotyczące ewidencji podatku od towarów i usług.
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd2 strony / 2
Pobierz dokument

EWIDENCJA PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG (VAT). 1. VAT - podatek od towarów i usług to inaczej podatek od wartości dodanej). 2. Podmiotami opodatkowania są osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające

osobowości prawnej i osoby fizyczne, jeżeli wykonują czynności opodatkowane. 3. Zwolnienia podmiotowe dotyczą np. zakładów pracy chronionej, podatników którzy płacą

podatek w formie karty podatkowej. 4. Przedmiotem opodatkowania jest obrót, który powstaje w wyniku sprzedaży towarów i usług

oraz obrót będący wynikiem czynności zrównanych ze sprzedażą. 5. Zwolnienia przedmiotowe dotyczą towarów i usług zwolnionych z podatku VAT zgodnie

ustawą oraz wartości sprzedaży, która nie przekracza ustalonych limitów. 6. Podatek VAT jest podatkiem wielofazowym obciążającym wszystkie fazy obrotu towarami i

usługami. Końcowy odbiorca płaci podatek, który jest sumą VAT we wszystkich fazach. 7. VAT naliczony występuje w fazie zakupu:

cena zakupu netto + VAT naliczony = cena zakupu brutto. Należy pamiętać, że każda jednostka gospodarcza jest dostawcą i odbiorcą, faktura sprzedaży w jednej jednostce jest fakturą zakupu w innej jednostce). 8. VAT należny występuje w fazie sprzedaży:

cena sprzedaży netto + VAT należny = cena sprzedaży brutto, (cena sprzedaży netto = cena zakupu netto + marża).

9. Podatek VAT jest obliczany jako suma procentowa od sprzedaży netto (podstawowa stawka

VAT to 22%, obniżona 7%). 10. Sprzedaż brutto to suma sprzedaży netto plus VAT. 11. VAT naliczony ewidencjonuje się na koncie „Rozliczenie naliczonego VAT" po stronie

debetowej. Na tym koncie ujmuje się również korekty VAT naliczonego oraz tę część VAT, która nie podlega odliczeniu od VAT należnego lecz obciąża jednostkę.

12. VAT należny ewidencjonuje się na koncie „Rozliczenie należnego VAT" po stronie

kredytowej. Na koncie tym ewidencjonuje się również korekty VAT należnego. 13. Kwota VAT należnego > kwoty VAT naliczonego - powstaje zobowiązanie wobec urzędu

skarbowego. 14. Kwota VAT naliczonego > kwoty VAT należnego - powstaje należność od urzędu

skarbowego. 15. Całokształt rozliczeń jednostki z budżetem z tytułu podatku VAT dokonany jest na koncie

„Rozrachunki z urzędem skarbowym z tytułu VAT": a) na stronę debetową tego konta przenosi się na koniec miesiąca VAT naliczony, b) na stronę kredytową tego konta przenosi się na koniec miesiąca VAT należny, c) saldo końcowe debetowe to należność z urzędu skarbowego, d) samo końcowe kredytowe to zobowiązanie wobec urzędu skarbowego.

16. Podstawowym dokumentem w obrocie opodatkowanym podatkiem VAT Jest faktura VAT :

a) wystawiona w dwóch egzemplarzach, b) oryginał otrzymuje odbiorca (podstawa do zwrotu podatku), c) wszelkie korekty dokonywane są na podstawie faktury korygującej.

17. Podatnik VAT wystawia jednostkom które nie są płatnikami VAT rachunek uproszczony.

komentarze (0)

Brak komentarzy

Bądź autorem pierwszego komentarza!

Pobierz dokument