Fizjologia narządów zmysłu - Notatki - Medycyna, Notatki'z Medycyna. Medical University of Warsaw
Kamil89
Kamil8922 marca 2013

Fizjologia narządów zmysłu - Notatki - Medycyna, Notatki'z Medycyna. Medical University of Warsaw

PDF (113 KB)
5 strona
6Liczba pobrań
884Liczba odwiedzin
Opis
Notatki przedstawiające zagadnienia z zakresu medycyny: fizjologia narządów zmysłu.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 5
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 5 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 5 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 5 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 5 pages
Pobierz dokument

Fizjologia narządów zmysłu

1. Pojęcie i podział receptorów Pod pojęciem receptora rozumiemy zarówno wyspecjalizowane komórki, odrębne komórki receptorowe jak e również zakończenia obwodowych neuronów czuciowych. Istotą działanie receptora jest przetwarzanie energii działającego bodźca na impulsy nerwowe, które następnie przesyłane są drogami nerwowymi zarówno swoistymi , jak i nieswoistym(warunek odbierania bodźców czuciowych) do O.U.N. Informują o zmianach jakie zachodzą w środowisku zewnętrznym jak i wewnętrznym ustroju. Podział receptorów 1.podział wg Sherringtona - eksteroreceptory – odpowiadają na bodźce ze środowiska zewnętrznego przykład: bodźce mech., światło, zmiany ciepłoty, smak - interoreceptory - odbierają bodźce ze środowiska wewnętrznego przykład: receptory w ścianach przew. pok., ukł. Oddech., w ścianach naczyń krwionośnych. - proprioreceptory - receptory dostarczające informacje o pozycji ciała i jego poszczególnych części względem siebie. przykład: odpowiadają na wrażenia ze strony narządu ruchu, receptory w uchu wew.(przedsionek ,kanały półkoliste) - telereceptory - odbierają zjawiska ze środowiska zewnętrznego, ale zachodzące z pewnej odległości przykład: receptory węchu, smaku, wzroku

2.Podział ze względu na energię działającego bodźca

- mechanoreceptory – rec. w skórze, mięśnie, powięzie, ścięgna, statyczna i słuchowa część ucha wewnętrznego, ścianach naczyń krwionośnych, baroreceptory łuku aorty - fotoreceptory - receptory narz. wzroku – pręciki ,czopki - chemoreceptory - pierwsze kom. czuciowe węchu i smaku, kom.w kłębkach

przynaczyniowych - termoreceptory - receptory skóry, ośrodki nerwowe wrażliwe na zmiany ciepłoty krwi.

Receptory bólowe- Nocyceptory To receptory, które pobudzane są bodźcami uszkadzającymi. W odbiorze tych bodźców bólowych biorą udział kininy( bradykiny ) i prostaglandyny wyzwalane w tkankach pod wpływem bodźca nocyceptywnego. Podczas uszkodzenia tkanki uwalniają się enzymy proteolityczne , które wpływają na powstawanie kinin. Nocyceptory różnią się od innych receptorów tym, ze mają wysoki próg pobudzenia. Receptory bólowe dzielimy na dwie główne grupy:

1. receptory o typie mechanoreceptorów- uczynniane pod wpływem uszkadzającego bodźca mechanicznego. 2. receptory bólowe będące jednocześnie mechano i termoreceptorami W nich wyróżniamy 3 typy zakończeń: - uczynniane przez bodźce mechaniczne i termiczne powyżej 450C - reagują na silne bodźce mechaniczne o typie wniknięcia ostrego przedmiotu w skórę

i termicznej poniżej 50C - zakończenia reagujące na na bodźce zarówno mechaniczne, termiczne i silnie

drażniące bodźce chemiczne

Czucie-jest to proste wrażenie zmysłowe, polegające na subiektywnej ocenie bodźców pobudzających odpowiednie receptory tzn. możemy porównać jednego bodźca z drugim. Percepcja-jest to złożone wrażenie zmysłowe. Obejmuje ono kilka rodzajów

czucia i dzięki temu pozwala lepiej rozpoznać same bodźce jak ich źródło. Jednostka fizjologiczna czucia- są to wszystkie receptory połączone z pojedynczym włóknem aferentnym.

Potencjał generujący receptora-jest to zmiana powstała w receptorze pod Wpływem działającego bodźca, spowodowana wzrostem przepuszczalności błony recepcyjnej dla jonów dodatnich. Adaptacja potencjału generującego-jest to spadek wielkości potencjału generującego podczas utrzymującego się działania bodźca -receptory szybko adaptujące –receptory fazowe np.receptory dotykowe, ciałko blaszkowate -receptory wolnoadaptujące- receptory toniczne np.receptory pierścienno-spiralne, baroreceptory łuku aorty

Bodziec adekwatny-swoisty-to taki bodziec , na który receptor odpowiada najłatwiej. Receptor jest swoiście wrażliwy na określony rodzaj energii. Bodziec nieadekwatny-nieswoisty- receptor może być pobudzany przez kilka rodzajów bodźców, pod warunkiem , że ich intensywność jest odpowiednio duża

Narząd wzroku

Układ optyczny oka Refrakcja układu optycznego oka Zdolność i siła do załamywania promieni świetlnych przez układ optyczny oka wyrazany w dioptriach(D). Całkowita zdolność załamywania promieni świetlnych przez układ łamiący wynosi ok.60-65D. Pojecie dioptrii- jest to refrakcja soczewki, która załamuje promienie biegnące równolegle do jej osi optycznej i zbiera je w ognisku znajdującym się w odległości 1 m za soczewką ( długość ogniskowej 1 metr ). Środowiska optyczne oka

- rogówka współcz. załam. 1,376 - ciecz wodnista 1,336 - soczewka 1,406 -jądro , kora – 1,386 - ciało szkliste 1,337

Ze względu na zbliżone do siebie współczynniki w/w struktur przyjmuje się że układ optyczny oka posiada 3 powierzchnie łamiące : 1. przednia powierzchnię rogówki 43 D 2. przednia powierzchnia soczewki 19,5D 3. tylna powierzchnia soczewki

Wady układu optycznego -Krótkowzroczność- korekcja-szkła rozpraszające -Dalekowzroczność- korekcja –szkła skupiające - Astygmatyzm-niezborność- niejednakowe załamywanie promieni świetnych w różnych południkach. Dotyczy najczęściej rogówki. Korekcja-szkła cylindryczne

Akomodacja- jest to proces w trakcie , którego następuje zmiana refrakcji oka.. Jest to przystosowanie oka do wyraźnego widzenia na różne odległości. Szerokość akomodacji- określa różnicę między refrakcją oka nastawionego do patrzenia w dal, a refrakcją oka przy patrzeniu na punkt bliży wzrokowej. Zakres akomodacji-odległość między punktami dali ,a bliży wzrokowej. Wada akomodacji- starczowzroczność- związana z wiekiem, zmienia się zakres akomodacji. Punkt bliży wzrokowej oddala się. Spowodowana jest stwardnieniem jądra soczewki i obniżeniem elastyczności jej torebki. Korekcja- szkła skupiające

Rola pręcików i czopków:

Czopki-ok. 6 mln, -odpowiedzialne za: -widzenie szczegółowe -maksymalną ostrość wzroku -widzenie barwne -widzenie fotopowe- czyli przy dobrym oświetleniu -barwnik -jodopsyna Pręciki-ok. 120 mln- odpowiedzialne za: -odbieranie wrażeń prostych -orientację przestrzenną -widzenie konturowe -widzenie skotopowe-odbieranie bodźców o minimalnym natężeniu światła -barwnik –rodopsyna

Podstawowe badania narządu wzroku -Tablice Snellena- służące do badania ostrości wzroku -Badanie czucia barw- -lampa Wilczka -tablice pseudoizochromatyczne Isihary -anomaloskop-słuzy do ilościowego i jakościowego badania czucia barw -Pole widzenia- - polomierz lub inaczej perymetr -Badanie dna oka -oftalmoskop -Badanie przedniego odcinka gałki ocznej - biomikroskop -Badanie krzywizny rogówki – keratoskop Podstawowe badania narządu słuchu: 1.badanie akumetryczne czyli badanie szeptem 2.próby stroikowe- próba Webera,Rinnego .Schwabacha 3.audiometria-badanie progu słyszalności przy róznych częstotliwosciach Podstawowe badanie narządu równowagi: 1. próba obrotowa – powstaje oczopląs fizjologiczny podczas i poobrotowy 2. próba kaloryczna-wlewanie ciepłej lub zimnej wody do otworu słuchowego (temp. wody różna od tem.ciała)-powstaje oczopląs fizjologiczny

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 5 pages
Pobierz dokument