Sposoby pomniejszania kapitału - Notatki - Finanse przedsiębiorstw, Notatki'z Finanse przedsiębiorstw. University of Wroclaw
Bartek
Bartek5 marca 2013

Sposoby pomniejszania kapitału - Notatki - Finanse przedsiębiorstw, Notatki'z Finanse przedsiębiorstw. University of Wroclaw

PDF (247 KB)
3 strony
673Liczba odwiedzin
Opis
Notatki omawiające zagadnienia dotyczące finansów przedsiębiorstw: sposoby pomniejszania kapitału, wskaźniki giełdowe – wskaźniki podstawowe.
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 3
Pobierz dokument

zysk do podziału między akcjonariuszy

liczba wyemitowanych akcji

dochód na jedną akcję (EPS)

rynkowa cena (kurs) akcji

dywidenda na jedną akcję

rynkowa cena (kurs) jednej akcji

Pytanie 41 - Sposoby pomniejszania kapitału

1. W celu zwiększenia dochodu na jedną akcję. 2. W celu pozbycia się nielojalnych akcjonariuszy mniejszościowych. 3. W celu umożliwienia inwestorom zrealizowania ich pakietów w przypadku braku na istniejące

akcje. 4. W celu zmiany struktury kapitałowej w przypadku problemów finansowych.

Pytanie 42 i 43 - Wskaźniki giełdowe – wskaźniki podstawowe

1. Dochód (zysk) na jedna akcję EPS – wskaźnik ten jest podstawowym miernikiem osiągnięć

spółki

z punktu widzenia akcjonariuszy. Przedstawia on kwotę zysku przypadającego na jedną akcję. Oblicza się go następująco:

Dochód na jedną akcję =

2. Dywidenda na jedną akcję – mierzy kwotę dywidendy przypadającą na jedną akcję. Wielookre-

sowe porównanie wskaźnika dywidendy na jedną akcję stanowi miernik wzrostu dochodu, jaki uzyskiwali akcjonariusze:

Dywidenda na jedną akcję = 3. Wskaźnik ceny do dochodu P/E – w Polsce wskaźnik nazywa się też wskaźnikiem cena/zysk.

Z punktu widzenia rynku jest to podstawowy miernik osiągnięć spółki, wskaźnik ten wyraża bie- żącą cenę jako wielokrotność EPS (dochodu na jedną akcję) z ostatniego okresu. Wskaźnik po- kazuje, że letni dochód jest potrzebny dla pokrycia bieżącej ceny akcji i dlatego bywa określany miernikiem „zwrotności”. Wskaźnik ten będąc zestawieniem miernika wewnętrznego, jakim jest EPS z miernikiem zewnętrznym, jaki jest rynkowy kurs akcji, stanowi ogólną miarę stosunku osiągnięć do kosztu nabycia akcji. Im wyższy jest wskaźnik P/E tym rozwojowym, niski poziom P/E świadczy o pesymistycznych prognozach na przyszłość.

Wskaźnik cena/dochód (P/E) = 4. Stopa zysku (dochodu) – jest to wskaźnik zbliżony do P/E, ale nie będący wielokrotnością tylko

wielkością procentową: Stopa zysku =  100

5. Stopa dywidendy – jest to stopa dywidendy obecnie dostępnej, od inwestycji w akcje, w których wartość oceniana jest po ich bieżącym kursie rynkowym. Miara ta jest procentowym wyraże- niem stosunku wartości dywidendy przypadającej na jedną akcję do rynkowej wartości akcji.

Stopa dywidendy =  100% Dla dokonania bezpośrednich porównań z innymi możliwościami inwestycyjnymi, stopa dywi-

dendy powinna być obliczana na podstawie dywidendy brutto przez powtórne dodanie do warto- ści dywidendy netto podatku zaliczkowego (tax credit). Stopa dywidendy stanowi jeden z naj- ważniejszych wskaźników przy analizowaniu obecnego i przyszłego zaangażowania inwestycyjnego. Stosuje się go również do porównania natychmiastowego dochodu gotówkowe- go uzyskiwanego z jednej akcji przez inwestora z dochodem możliwym do uzyskania z inwesty- cji o stałym oprocentowaniu. Porównanie takie nie uwzględnia jednak żadnych przewidywań, co do kapitałowej aprecjacji lub depracjacji akcji. Akcje mające niższą stopę dywidendy mają z re- guły wysoki wzrost kapitałowy, natomiast akcje o wysokiej stopie dywidendy – niski potencjał inwestowy.

<= pod tym pojęciem rozumie się

liczbę akcji uprawnionych do po-

bierania dywidendy

dywidenda wypłacana akcjonariuszom

liczba akcji w emisji

rynkowa cena akcji

dochód na jedną akcję

docsity.com

dochód na jedną akcję (EPS)

dywidenda na jedną akcję

6. Pokrycie dywidendy – wskaźnik jest wielokrotnością pokrycia dywidendy przez dochód (zysk) przedsiębiorstwa.

Pokrycie dywidendy = Jest to miernik jej wrażliwości. Wysoki wskaźnik świadczy zazwyczaj, że zysk firmy musiałby się

znacznie obniżyć, by doszło do obniżenia dywidendy. Jeżeli wskaźnik jest niski to nawet mały spadek zysku może uniemożliwić podwyższenie dywidendy lub nawet utrzymanie je na dotych- czasowym poziomie. Pokrycie dywidendy stanowi również wskaźnik polityki referencyjnej (za- trzymanie zysku) przedsiębiorstwa. Wysoki wskaźnik świadczy, że spółka stosuje politykę za- trzymywania stosunkowo dużej części swoich zysków. Stopa dywidendy dla rynku jest wskaźnikiem zabezpieczania stabilności dywidendy. Jest to bardzo istotne przy ocenie korzyści

inwestowania w akcje. Dobry wskaźnik powinien wyrażać się proporcją 2:1, ale podobnie jak w przypadku wszelkich innych zasad będzie to zależało od konkretnych okoliczności, a zwłasz- cza profilu ryzyka branży, w której działa spółka.

Pytanie 44 - Czynniki warunkujące decyzje dotyczące struktury kapitału.  sprzedaż  rentowność  stopa procentowa  analiza przepływu gotówki  międzyfirmowe porównanie sektorowe  postawy pożyczkodawców  koszt kapitału

 postawy właścicieli i kierownictwa przedsiębiorstwa a otoczenie

Pytanie 45 -Teoria Midiglianiego i Millera Teoria M. i M. powstała w 1958r. Autorzy podważali powszechnie uznawaną teorię, że „napędzana” długiem struktura kapitału zwiększa całkowitą wartość firmy przynosi zwiększone dochody akcjonariu- sza.

M. i M. stwierdzili, że finansowanie z długu nie wpływa na wartość firmy. Teorię swoja oparli na założe- niu, że jeżeli wzrasta udział długu w strukturze kapitału, to akcjonariusze natychmiast korygują swoją ocenę firmy o element zwiększonego ryzyka i domagają się wyższej zwrotności z zainwestowanego kapitału. Zwiększa to koszt kapitału własnego i niweluje korzyści uzyskiwane ze zwiększonego długu. Ogólna wartość firmy (rynkowa) powinna utrzymać się na nie zmniejszonym poziomie, ponieważ na- tychmiastowy arbitraż rynkowy sprawi, że zarówno akcjonariusze jak i wierzyciele zechcą sprzedawać swoje tytuły własności i używając prywatnego zadłużenia – będą poszukiwać zysku z różnić cenowych z inwestycji w inne spółki. Tak, więc, wybór struktury kapitału nie ma większego znaczenia. Tym samym bez znaczenia jest po- ziom wspomagania firmy długiem. Teoria M. i M. jest słuszna pod warunkiem, że:

A) obrót kapitałem własnym i długiem dokonuje się na „rynku doskonałym”. Pomimo wzrastające- go

w ostatnich latach wyrafinowania rynków kapitałowych ciągle nie istnieją rynki doskonałe, od- nosi się to zwłaszcza do spółek prywatnych oraz tych, których kapitał obraca się na rynkach wtórnych.

B) Nie istnieje różnica między opodatkowaniem w przypadku finansowania z kapitału wtórnego i długu. Założenie takie da się zastosować do gospodarki rynkowej w praktyce spłaty odsetek firmy mogą odejmować od podstawy opodatkowania i osiągną z tego tytułu znaczące korzyści.

Teorię swoją M. i M. zmodyfikowali tak, że umożliwiała uwzględnienie podatkowych skutków obciążeń odsetkowych. Uczeni doszli do wniosku, że biorąc pod uwagę podatkowe efekty odsetek – średni wa- żony koszt spółki będzie zmniejszał się wraz ze wzrostem jej zadłużenia i osiągnie poziom minimalny w przypadku finansowania spółki całkowicie z długu.

docsity.com

Teoria ta ma jednak istotne wady: 1. autorzy ignorują kwestię kosztów transakcyjnych pojawiających się w procesach arbitrażu ryn-

kowego 2. przyjmuje się założenie, że zadłużenie w celu prowadzenia „gry” rynkowej nie zwiększa ryzyka

finansowego akcjonariuszy 3. zakłada się, że koszt zadłużenia będzie dla osób prywatnych taki sam, jak dla zaciągających po-

życzki spółek. Chociaż teoria M. i M. jest wewnętrznie spójna i logiczna, to doświadczenie uczy, że firmy na wszyst- kich rynkach zarządzają strukturą swojego kapitału w sposób, który sugeruje istnienie optymalnego dla każdego przedsiębiorstwa poziomu wspomagania długiem. Zróżnicowanie tego poziomu w różnych przedsiębiorstwach świadczy, że optymalna struktura kapitału jest bardzo uzależniona od poziomu ry- zyka działalności przedsiębiorstwa ściśle związanego ze specyfiką danego sektora przemysłu.

docsity.com

komentarze (0)

Brak komentarzy

Bądź autorem pierwszego komentarza!

Pobierz dokument