Rodzaje materiału cech i zmienności statystycznych - Notatki - Statystyka, Notatki'z Statystyka. Opole University
Aleksy
Aleksy21 marca 2013

Rodzaje materiału cech i zmienności statystycznych - Notatki - Statystyka, Notatki'z Statystyka. Opole University

PDF (124 KB)
6 strona
632Liczba odwiedzin
Opis
W notatkach wyeksponowane są tematy z zakresu statystyki: statystyka rodzaje materiału cech i zmienności statystycznych.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 6
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 6 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 6 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 6 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 6 pages
Pobierz dokument

. CECHAV STATYST- jednostki wchodzące w skład badanej zbiorowości odznaczających się pewnymi właściwościami. a) Cechy stałeb) Cechy zmienne: c) Cechy ilościowe:

określają jednostki pod względem rzeczowym, czasowym i przestrzennym-są wspólne dla wszystkich badanych jednostek i zmienne (właściwości , którymi różnią się między sobą poszczególne jednostki.

- jakościowa (niemierzalna) niemożna zmierzyć, tylko określić słownie [np.Wykształcenie:p odst,średnie,wyższe; Płeć: K/M; Kolor oczu;itp.]. - ilościowa (mierzalna) wyróżniają się za pomocą jednostek fizycznych [np. Waga (w kg), Wzrost (w cm), Wiek (w latach) ]

- Qasi-ilościowa (porządkowa) przeprowadzone jest porządkowanie badanej zbiorowości (np. poziom edukacji w szkolnictwie: niski, b.niski, średni, wysoki, b.wysoki). - Skokowa przyjmuje skończony lub przeliczalny zbiór wartości (np. liczba samochodów, liczba urodzeń/zgonów w określonym dniu). - Ciągła może przybierać dowolne wartości liczbowe z pewnego przedziału (np. waga,wzrost,tempera tura ciala).

PREZENTACJA MATERIAŁU STATYSTYCZNEGO -- to indywidualne własności zbiorowości statystycznej, powstaje w wyniku zebrania danych oddzielnie o każdej jednostce zbiorowości statystycznej 1) Materiał Surowy

2) Szereg Statystyczny

3) Szereg Kumulacyjny

to zgromadzony materiał statystyczny, który jest nie opracowany według wartości cech.

to ciąg wielkości statystycznych uporządkowanych lub uporządkowanych i pogrupowanych według wariantów cechy. a) Szereg Szczegółowy (uporządkowany materiał według rosnących lub malejących wartości) b) Szereg Rozdzielczy (uporządkowany i bvcx pogrupowany materiał statystyczny) * punktowy (np.dla cechy skokowej) * z przedziałami

Jest to sumowanie liczebności (Ni) lub gęstości (Fi) * od góry ( to sumowanie liczebności od początku szeregu do końca) * od dołu ( to sumowanie liczebności od końca szeregu do początku)

KRYTERIUM MERYTORYCZNE ZWIĄZANE Z BADANĄ CECHĄ ZBIOROWOŚCI -ZBIOROWOŚĆ STATYSTYCZNA- zbiór nie identycznych przedmiotów i zdarzeń, które są zdefiniowane i posiadają określoną treść merytoryczną. 1) Szereg Czasowy

2) Szereg Przestrzenny

Jest dynamiczny lub chronologiczny * momentu (charakteryzuje zbiorowość w ściśle określonym czasie) np. Liczba studentów w dniu 18.04.2010 lub o godz. 10:00 * okresu (charakteryzuje zbiorowość w pewnym ściśle podanym okresie) np. Liczba studentów w roku akademickim 2000/2001

(geograficzny)przeds tawia terytorialne rozmieszczenie lub natężenia zbiorowości np. gmina,województwo ,kraj,kontynent itd.

MATERIAŁ STATYSTYCZNY PREZENTOWANY WEDŁUG TRZECH OPISÓW STATYSTYCZNYCH: TABELARYCZN Y

GRAFICZNY PARAMETRYCZ NY

Tablica statyst. powinna mieć tytuł, źródło i objaśnienie

Prezentowany za pomocą wykresów,prezentuj e i analizuje uogólnione informacje

To miary będące liczbami i służą do opisu struktury zbiorowości

Tablice: 1) Ze względu na charakter szeregów statystycznych wyróżniamy wykres:

Na opis parametryczny składają się:

* robocze i wynikowe- grupuje i zalicza dane szczegółowe, zawiera informacje uogólnione uzyskane z surowego materiału.

* strukturalny (zbudowany z szeregu rozdzielczego) *dynamiczny (zbudowany z szeregu czasowego) *przestrzenny (zbudowany z szeregu przestrzennego)

1 miary średnie (położenia,przeciętn e) 2 miary zmienności (zróżnicowania) 3 miary skośności (służą do badania kierunku zróżnicowania wartości cechy) 4 miary koncentracji (skupienia)

* proste i złożone- opisują badaną zbiorowość wg jednej cechy, utożsamiane są one z szeregiem statystycznym

2. Ze względu na obraz statystycznych wyróżniamy wykres:

* szczegółowe i ogólne- jest to

* liniowy- linia prosta,ciągła,

podział względny łamana,krzywa,przer ywana *trójkątny- jest w kształcie ▲równobocznego *powierzchniowy- różne figury płaskie (,O itp.) *pasmowy- określona grubość pasów *bryłowy-wykres przestrzenny z bryłami *punktowy-każdy pkt opisuje jednostkę zbiorowości *mapowy- mapa *kombinowany- powstaje w wyniku zastosownia dwóch lub kilku metod *specjalny-ma niestatystyczny charakter

* oparte na liczbach absolutnych i względnych- prezentują zjawiska ukazujące dynamikę, wskaźnik struktury często wyrażanych w %

Inna formą prezentowania danych statystycznych, które są w postaci szeregu rozdzielczego z przedziałami

* analityczne- narzędzie wykrywania, poznawania i prezentacji struktury

a) histogram (wykres słupkowy) Xi,Ni ni↑→xi b) diagram (wielobok liczebności) -prosty-to łamana powstająca z połączenia punktów współrzędnych tj. środki przedziałów -kumulowany- połączenie punktów o współrzędnych tj. górny kraniec przedziału - krzywa liczebności (częstości)-gęsta siatka pktów których połaczenie będzie tworzyć krzywa

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 6 pages
Pobierz dokument