Organy UE - Notatki - Edukacja europejska, Notatki'z Polityka Unii Europejskiej. University of Silesia in Katowice
Kuba2013
Kuba201322 marca 2013

Organy UE - Notatki - Edukacja europejska, Notatki'z Polityka Unii Europejskiej. University of Silesia in Katowice

PDF (162 KB)
4 strony
558Liczba odwiedzin
Opis
Notatki omawiające stwierdzenia z zakresu edukacji europejskiej: organy UE.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 4
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 4 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 4 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 4 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 4 pages
Pobierz dokument

1

Parlament Europejski  Jest jedyną instytucją wspólnotową, która obraduje na forum publicznym. Debaty, opinie oraz rezolucje są publikowane w "Dzienniku Urzędowym" Unii Europejskiej.  Parlament Europejski ma 3 siedziby:

- Strasbourg – symbol pojednania niemiecko-francuskiego, - Luksemburg – miejsce, gdzie miały swoje siedziby organa Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali, Euratomu, EWG, - Bruksela – tam pracuje Komisja Europejska (czyli rząd Unii).

 Kadencja parlamentu trwa 5 lat. Przewodniczący i wiceprzewodniczący są wybierani na połowę kadencji Parlamentu, czyli na 2,5 roku.

Funkcje Parlamentu Europejskiego -władzę wykonawczą -ustawodawcza (legislacyjna, prawodawcza) – dzielona jest z Radą Unii. -budżetową - nadzór nad wydatkami nieobligatoryjnymi (fundusze strukturalne, wydatki na administracje, badania), prawo odrzucenia budżetu, wnoszenia do niego poprawek, przewodniczący Parlamentu podpisuje budżet. - przedkłada tzw. "stanowisko" wobec innych spraw - powoływanie Rzecznika Praw Obywatelskich. -Ma on prawo wnioskowania o votum nieufności i może zmusić Komisję Europ do zbiorowej rezygnacji, jeśli przegłosuje to większością 2/3 głosów. KOMISJA EUROPEJSKA  w skład Komisji wchodzi 20 wybieranych na 5 lat Komisarzy, których wybór musi zostać

zatwierdzony przez Parlament Europejski. Prowadzi on politykę wspólnotową, wykonuje budżet i zapewnia zgodność z

 Traktatami. Siedzibą jego jest Bruksela. Kompetencje -proponuje akty ustawodawcze - czuwa nad przestrzeganiem prawa Unii (może wszcząć działania prawne przeciw państwom członkowskim lub firmom; nakłada grzywny na osoby prawne lub fizyczne) - wciela w życie politykę Unii -realizuje postanowienia Rady Ministrów) - zarządza budżetem Unii i funduszami strukturalnymi -wykonuje postanowienia traktatowe, - podejmuje decyzje administracyjne, - reprezentuje Unię Europejską w sprawach zewnętrznych, - proponuje wspólną politykę w różnych szczegółowych sprawach, - wydaje samodzielne akty prawne (dyrektywy, decyzje), - może wszczynać działania prawne przeciwko podmiotom Unii (państwom, firmom, osobom fizycznym), Sposób podejmowania decyzji: - Decyzje zapadają większością głosów, każdy członek ma jeden głos. - Rutynowe sprawy Komisja załatwia w uproszczonej procedurze, drogą pisemną. - Odpowiada przed Parlamentem Europejskim. RADA UNII EUROPEJSKIEJ- Organ przedstawicielski, -Jest to najważniejszy organ decyzyjny i prawodawczy Unii Europejskiej. -Ma funkcje zbliżone do parlamentu. Władza "wykonawcza" w tym zakresie przypada Komisji Europejskiej  Rada Generalna zbiera się co miesiąc, pozostałe rady - 2-4 razy w roku.  Spotkania odbywają się w Brukseli lub w Luksemburgu (w kwietniu, czerwcu i październiku).

2

 Radzie Unii Europejskiej przewodniczą kolejno wszystkie państwa członkowskie, każde przez pół roku.

 Na czele Rady UE stoi minister spraw zagranicznych kraju sprawującego przewodnictwo.  Radę Unii Europejskiej tworzą ministrowie poszczególnych resortów każdego z państw

członkowskich  Rada UE może występować jako Rada Ogólna (ministrowie spraw zagranicznych) lub jako Rada

Specjalistyczna tzw. branżowa (ministrowie rolnictwa, przemysłu, spraw wewnętrznych, itp.).  Rada Ogólna zajmuje się sprawami najistotniejszymi. Koordynuje też pracę pozostałych

ministrów i przygotowuje spotkania Rady Europejskiej.  Za głównych przedstawicieli w Radzie UE uważani są ministrowie spraw zagranicznych. Sposób podejmowania decyzji: -w wielu kwestiach musi to być decyzja jednogłośna. Kompetencje Rady: - tworzy prawodawstwo dla Unii - ustala cele polityczne - koordynuje politykę gospodarczą państw członkowskich - zawiera porozumienia międzynarodowe w imieniu UE - podejmuje decyzje w kwestiach Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa - koordynacja ogólnej polityki gospodarczej państw członkowskich, - przekazuje Komisji Europejskiej uprawnienia do realizacji przepisów, które wydaje, decyzji przez nią podjętych. ORGANY POMOCNICZE: Sekretariat Generalny - koordynuje prace w Radzie UE i zapewnia jej funkcjonowanie. Zatrudnia 2300 urzędników w biurze sekretarza generalnego, służbie prawnej i 10 dyrekcjach generalnych. COREPER - Komitet Stałych Przedstawicieli Rządów Państw Członkowskich. Składa się z ambasadorów akredytowanych w Brukseli. Zajmuje się wypracowywaniem zgodnego stanowiska państw członkowskich w sprawie propozycji Komisji Europejskiej, zanim jeszcze zostaną wpisane do porządku obrad Rady Unii. Komitet nadzoruje i koordynuje prace 250 komitetów i grup roboczych RADA EUROPEJSKA  Składa się z szefów rządów (premier, kanclerz) państw Unii. Działa w formie „spotkania na szczycie”, odbywa się 2 razy w roku.  Jej spotkania odbywają się w państwie, które przewodniczy Radzie Ministrów. Kompetencje Rady Europejskiej: -wytycza główne kierunki polityki UE -obraduje nad głównymi zagadnieniami międzynarodowymi - ustala priorytety polityki - rozwiązuje problemy sporne, którym nie podołała Rada Ministrów - rozstrzyga problemy Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa Po każdym szczycie przewodniczący Rady Europejskiej składa sprawozdanie Parlamentowi Europejskiemu, a co roku przedkłada pisemny raport na temat postępów integracji. Poza głowami państw i szefami rządów w dyskusjach uczestniczy przewodniczący Komisji Europejskiej. Radzie przewodniczy szef państwa, któremu przypada przewodnictwo w Unii Europejskiej.

3

TRYBUNAŁ SPRAWIEDLIWOŚCI Jest to Sąd Najwyższy Unii i składa się z 15 sędziów, desygnowanych przez Państwa Członkowskie(po jednym z każdego kraju) na sześcioletnią kadencję.  Sędziowie wybierają spośród siebie przewodniczącego na kadencję trzyletnią. Wspomaga ich 9 adwokatów generalnych, których zadaniem jest przedstawianie bezstronnych i niezależnych opinii na temat spraw, które są stawiane na forum trybunału.  Sąd Pierwszej Instancji składa się również z 15 sędziów. Nie ma w nim adwokatów generalnych.  Jego siedzibą jest Luksemburg. Nie należy go mylić z Międzynarodowym Trybunał Sprawiedliwości w Hadze, który jest organem Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz z Europejskim Trybunał Praw Człowieka w Strasbourgu, który działa pod egidą Rady Europy. Zadania: -Zapewnia zgodność z prawem w świetle interpretacji Traktatów.- rozpatruje skargi wnoszone przez państwa członkowskie, instytucje UE, przedsiębiorstwa lub obywateli państw UE, orzekając, czy nastąpiło naruszenie unijnego prawa - wydaje orzeczenia wstępne na wniosek sądów krajowych o interpretację lub stwierdzenie prawomocności ustawodawstwa wspólnotowego - rozpatruje odwołania od decyzji Sądu Pierwszej Instancji - rozstrzyga spory pomiędzy państwami Unii, - rozstrzyga spory między Unią a państwami do niej nie należącymi, - rozstrzyga spory między instytucjami Unii - rozstrzyga spory między osobami prywatnymi a Unią, TRYBUNAŁ OBRACHUNKOWY-Lub Rywidendów Księgowych Naczelny organ kontrolny Unii Europejskiej, odpowiednik polskiej NIK. Europejski Sąd Obrachunkowy kontroluje wydatki Wspólnoty.  Składa się z 15 członków, każdy z innego kraju  Siedzibą jest Luksemburg. Zadania: - kontroluje finanse Unii - nadzoruje wykorzystanie budżetu - bada zgodność z prawem i prawidłowość wszystkich dochodów i wydatków unijnych - wspiera Parlament Europejski i Radę Unii w sprawie kontroli budżetu EUROPEJSKI KOMITET SPOŁECZNO-EKONOMICZNY Lub EKONOMICZNY I SOCJALNY Jest organem doradczym Unii.  Składa się z 222 reprezentantów mianowanych przez wszystkie kraje według klucza wielkości kraju  Kadencja trwa 4 lata  Spotyka się w Brukseli. Członkowie są zebrani w 3 grupach: pracodawców, pracowników i przedstawicieli różnych środowisk, np. wolnych zawodów. Reprezentują więc interesy różnych grup obywateli Unii Funkcje: - konsultacje dla 3 głównych organów: Parlamentu, Rady i Komisji; część tych konsultacji jest obligatoryjna; - wpływanie na lepsze więzi obywateli z władzami Unii i wpływ społeczeństwa na projekty europejskie - dialog z państwami poza unijnymi Ważnymi obszarami, które interesują Komitet, są te związane z obywatelami: - swobodny przepływ ludzi, - swoboda osiedlania się,

4

- sprawy socjalne, - oświata, - ochrona zdrowia, - polityka zatrudnienia, - ustawodawstwo społeczne - równouprawnienie płci KOMITET REGIONÓW-Zajmuje się rozwojem regionalnym  składa się z 222 przedstawicieli mianowani przez Państwa Członkowskie, z regionalnych i

lokalnych władz Unii.  Kadencja trwa 4 lata  Spotyka się w Brukseli. Zajmuje się: -spójnością ekonomiczną i społeczną (np. fundusz spójności przeznaczony na wyrównywanie rozwoju biedniejszych regionów Unii) - sieciami transeuropejskimi – ( budowa autostrad, linii kolejowych, lotnisk, linii energetycznych ) - zdrowiem, edukacją, młodzieżą. EUROPEJSKI BANK CENTRALNY Jest instytucją , związaną z powstaniem unii gospodarczo-walutowej i wprowadzeniem nowej waluty. Kieruje polityką pieniężną państw Unii-w 11, w których obowiązuje waluta Euro (Euroland). Do Eurolandu nie weszły: Wielka Brytania, Dania i Szwecja.  z siedzibą we Frankfurcie,  Jego Zarząd składa się z 6 członków.  Kierownictwo składa się z 11 dyrektorów banków centralnych strefy euro oraz z członków

Zarządu. Zadania: - zarządza rezerwami walutowymi 12 państw członkowskich - ustala poziom stóp procentowych w strefie Euro, - przeprowadza operacje dewizowe - dba o sprawne działania systemów płatniczych - decyduje o emisji banknotów Euro, - pełni funkcje doradcze wobec organów Unii. Europejski Bank Centralny razem z narodowymi bankami centralnymi tworzy Europejski System Banków Centralnych. Europejskim Bankiem Centralnym rządzi rada, w skład której wchodzi prezes, 4 członków zarządu i prezesi 12 banków narodowych. Decyzje zapadają zwykłą większością głosów (każdy członek ma 1 głos). W przypadku głosowania w sprawie rezerw walutowych – liczba głosów danego prezesa banku narodowego jest związana z udziałem w kapitale założycielskim Europejskiego Banku Centralnego (który wynosi 5 miliardów Euro).

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 4 pages
Pobierz dokument