System zamówień publicznych i zasady prawa zamówień - Notatki - Prawo, Notatki'z Prawo. University of Zielona Góra
ares_89
ares_8920 marca 2013

System zamówień publicznych i zasady prawa zamówień - Notatki - Prawo, Notatki'z Prawo. University of Zielona Góra

PDF (164 KB)
17 strona
2Liczba pobrań
1000+Liczba odwiedzin
Opis
Notatki przedstawiające zagadnienia z zakresu prawa: system zamówień publicznych i zasady prawa zamówień.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 17
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 17 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 17 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 17 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 17 pages
Pobierz dokument

WYKŁAD I

SYSTEM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

ZASADY PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

SYSTEM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Prawo zamówień publicznych jest określeniem zasad, trybu udzielania zamówień publicznych, środków odwoławczych, sposobu kontroli udzielania zamówień oraz organów, jakie są właściwe w sprawach uregulowanych w ustawie.

Na system zamówień publicznych składają się nie tylko regulacje ustawowe, ale także przepisy rozporządzeń, dla których wydania ustawa przewiduje delegację oraz przepisy bezpośrednio obowiązującego w polskim systemie prawnym unijnego rozporządzenia Komisji Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2151/2003, zmieniającego rozporządzenie nr 2195/2002 w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień, wprowadzającego specjalną dla celów zamówień publicznych klasyfikację statystyczną.

Istotne znaczenie ma też fakt obowiązywania 9 dyrektyw wydanych przez organy Unii Europejskiej, które chociaż nie obowiązują bezpośrednio w polskim systemie prawnym, to mają jednak duże znaczenie dla kształtu prawa krajowego, jego wykładni oraz stosowania w praktyce.

Zamówieniem publicznym jest odpłatna umowa zawierana między zamawiającym, a wykonawcą, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane.

W kręgu obowiązanych do stosowania ustawy znajdują się wszystkie podmioty, które wydatkują środki publiczne lub zaliczone są do jednostek sektora finansów publicznych, jak również takie, które środkami tymi nie dysponują, jednak ze względu na szczególny rodzaj prowadzonej przez nich działalności oraz wpływ na rynek, zostały zobligowane do stosowania odpowiednich procedur dla dokonywania szeroko rozumianych zakupów.

Celem aktów prawnych składających się na system zamówień publicznych jest zapewnienie wydatkowania środków w sposób efektywny i przejrzysty, zaś z drugiej strony zapewnienie równego dostępu do zamówień przez wszystkich wykonawców zdolnych do ich prawidłowego wykonania oraz uczciwej konkurencji.

ZASADY PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Zasady są generalnymi regułami, mającymi szeroki zasięg oddziaływania, przenikającymi całość postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i stanowiącymi podstawowe elementy konstrukcyjne tego postępowania. Znajdują one praktyczne zastosowanie w instytucjach ustawy.

Do zasad wymienionych w ustawie należą:

•Zasada uczciwej konkurencji

•Zasada równości

•Zasada jedności

•Zasada pisemności

•Zasada bezstronności i obiektywizmu

•Zasada udzielania zamówienia wyłącznie wykonawcy wybranemu w trybie ustawy

•Zasada prymatu przetargu nieograniczonego i ograniczonego

•Zasada prowadzenia postępowania w języku polskim

1. Zasada uczciwej konkurencji – zgodnie z nią zamawiający jest obowiązany do przygotowania i prowadzenia postępowania w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji. Zasada ta przyświeca wielu szczegółowym rozwiązaniom ustawowym, z których za najważniejsze uznać należy regulacje dotyczące opisu przedmiotu zamówienia, warunków udziału w postępowaniu stawianych wykonawcom, udziału w postępowaniu określonej, minimalnej liczby wykonawców itp.

2. Zasada równości – nakazuje ona zamawiającemu równe traktowanie wykonawców na wszystkich etapach postępowania. Przejawia się równym dostępem do informacji udzielanych w trakcie prowadzenia postępowania, w zakazie różnicowania traktowania podmiotów w toku postępowania przez na przykład stawianie różnych warunków czy formułowanie różnych kryteriów oceny ofert.

3. Zasada jedności – przejawia się w powszechnym dostępie do informacji o zamiarze udzielenia zamówienia, przebiegu postępowania i jego wyniku. Ustawa zakłada jawność wszelkich dokumentów sporządzonych i składanych w trakcie postępowania, w tym ofert (z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnice przedsiębiorstwa).

4. Zasada pisemności – zgodnie z nią zamawiający prowadzi postępowanie w formie pisemnej, a wykonawcy składają swoje oświadczenia i zawiadomienia również w formie pisemnej. Od zasady tej ustawa przewiduje wyjątki, w szczególności dla postępowań o wartości mniejszej, tj. 60 000 euro.

5. Zasada bezstronności i obiektywizmu – oznacza, że czynności związane z przygotowaniem oraz przeprowadzeniem postępowania o udzielenia zamówienia wykonują osoby zapewniające bezstronność i obiektywizm. Niedopuszczalne jest wykonywanie w imieniu zamawiającego jakichkolwiek czynności związanych z udzieleniem zamówienia przez osoby, których związki z wykonawcami mogłyby budzić jakiekolwiek wątpliwości co do ich bezstronności.

6. Zasada udzielania zamówienia wyłącznie wykonawcy wybranemu w trybie ustawy – zasada ta wyraźnie wskazuje na konieczność wyboru wykonawcy w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawowych oraz brak możliwości zmiany wykonawcy w toku realizacji zawartej umowy o zamówienie publiczne (cesja), bez przeprowadzenia odpowiedniej procedury.

7. Zasada prymatu przetargu nieogra-niczonego i ograniczonego – formy te jako podstawowe i możliwe zawsze do zrealizowania wskazuje ustawa. Pozostałe tryby zamawiający może wybrać dla danego postępowania jedynie w sytuacji, gdy zachodzą okoliczności wypełniające przesłanki ustawowe dla zastosowania danego trybu.

8. Zasada prowadzenia postępowania w języku polskim – wskazuje ona na język polski jako właściwy dla prowadzenia postępowania. Wyjątkiem od tej zasady jest możliwość wyrażenia zgody przez zamawiającego na złożenie wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, oświadczeń, oferty oraz innych dokumentów również w jednym z języków powszechnie używanych w handlu międzynarodowym lub w języku kraju, w którym zamówienie jest udzielone.

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 17 pages
Pobierz dokument