Zarządzanie - Notatki - Logistyka, Notatki'z Logistyka. University of Lódz
stokrotka80
stokrotka8019 marca 2013

Zarządzanie - Notatki - Logistyka, Notatki'z Logistyka. University of Lódz

PDF (201 KB)
10 strona
1Liczba pobrań
703Liczba odwiedzin
Opis
Notatki przedstawiające zagadnienia z zakresu logistyki: zarządzanie.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 10
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 10 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 10 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 10 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 10 pages
Pobierz dokument

ZARZĄDZANIE LOGISTYKĄ WYKŁADY

Ojcem chrzestnym logistyki jest generał A.H. Jokoini. W 1885 roku w USA logistyka pojawiła się jako

przedmiot nauczania. W 1991 roku pojawiała się w szkołach wyższych w Katowicach.

1. Logistyka (wg Gołębskiej) jest ona procesem zarządzania całym łańcuchem dostaw.

Logistyka – to logicznie skonstruowany dla mikro i makroskali i wyposażony w niezbędne kanały przepływu

informacji użytkowy system fizycznego przemieszczania dóbr, zapewniający im dopływ do pośrednich i

końcowych ogniw łańcucha i ściśle ustalonych terminach, pozwalający na minimalizację zapasów we

wszystkich ogniwach tego procesu i możliwie najtańszy w eksploatacji.

2. Zadania logistyki:

- koordynacja przepływu dóbr w czasie i przestrzeni

- minimalizacja kosztów tych procesów

-podporządkowanie działalności logistycznej wymogą obsługi klienta

Zadania te są równoważne.

3. Celem logistyki jest minimalizacja kosztów fizycznej dystrybucji dóbr stosowanie jednak do żądanego

poziomu usług co oznacza nadrzędność świadczenia usług nad maksymalizacją zysku i zwrotu

nakładów kapitałowych.

W odniesieniu do wszystkich firm „wyzwanie” logistyki jest podobne, chodzi o to aby dać firmą metody i

sposoby zdobycia rynku tak korzystne dla kosztów jak i dobrej jakości obsługi klienta.

4. Etapy i przyczyny rozwoju koncepcji logistycznej:

I etap do 1950r. nie ma logistyki w cywilu, lata uśpione

II etap 1951 -1970 r. czas rozwoju logistyki

III etap po 1971 roku do dziś, procesy logistyczne w pełni wykorzystywane

Przyczyny rozwoju:

- możliwości poprawy efektywności produkcji uległy stopniowemu wyczerpaniu się

- postępująca dywersyfikacja programów produkcyjnych (dywersyfikacja to rozproszenie asortymentowe)

- zmiana filizofii utrzymania zapasów M. Christopher

- wzrost ciągłych kosztów transportu

- rozwój systemów informatycznych

- postępująca globalizacja działalności wielu firm

5. Logistyka jako determinanta

- koszty logistyczne w krajach Unii Europejskiej 21,6 - koszty transportu 8,6 W Polsce koszty są 40% wyższe niż w krajach UE

Jeżeli zysk netto stanowi 2% sprzedaży to:

OSZCZEDNOSĆ JEST EKWIWALENTNA WZROSTOWI SPRZEDAŻY O : 0,02 zł jest tożsame 1,00 zł 2,00 zł 100,00 zł

200,00 zł 10 000,00 zł 2 000,00 zł 100 000,00 zł

Co jest łatwiejsze obniżyć koszty, czy racjonalnie organizować trasy transportu. Z punktu widzenia firmy jest to, to samo.

3 zasady postępowania z kosztami logistycznymi:

a) Zasada globalizacji kosztów logistycznych – zgodnie z tą koncepcją podejmując jakiekolwiek zadania z

zakresu logistyki musimy jednocześnie traktować następujące koszty cząstkowe:

- koszty transportu

- koszty utrzymania zapasów

- koszty wynajmu powierzchni składowych

- koszty realizacji procesów zaopatrzenia

- koszty realizacji zamówień (Logistyczna Obsługa Klienta)

b) Zasada współzależności – wynika ona z pierwszej zasady, chodzi o to, że podejmując jakąkolwiek

decyzje powoduje to sytuacje że 1 koszt maleje to 2 rośnie

c) Zasada unikania suboptymalizacji kosztów logistyki - mówimy wtedy gdy pomimo najlepszych wyników części składowych systemu nie uzyskujemy optymalnego rezultatu z punktu widzenia systemu jako całości.

6. Koncepcja zarządzania marketingowo-logistycznego

Zgodnie z ta koncepcja marketingową klient musi być zadowolony, będzie on zadowolony wówczas gdy

pozytywnie wypadnie jego ocena nie tylko samego produktu (jakość, cena) lecz także jego dostępność w czasie i

przestrzeni. Zadowolenie klienta daje także maksymalizację użyteczności miejsca i czasu.

Użyteczność miejsca jest to wartość dodana do wartości produktu poprzez jego udostępnienie w miejscu

najbardziej pożądanym przez klienta (procesy transportu).

Użyteczność czasu – to wartość dodana do wartości produktu poprzez jego udostępnienie w odpowiednim czasie

(procesy magazynowania).

2

1 1 3

7. Podstawowe sfery działalności logistycznej przedsiębiorstwa

a) Wymiar operacyjny

-logistyczna obsługa klienta „7W”

Jeżeli celem działań logistycznych jest dostarczenie właściwemu klientowi, właściwych towarów, we właściwej

ilości, we właściwej jakości, we właściwym miejscu i właściwym czasie i po właściwych kontach to możemy

stwierdzić iż produktem logistyki jest należyte obsłużenie klienta.

- transport – generuje największe koszty

- gospodarka zapasami

- gospodarka magazynowa

- realizacja procesów zaopatrzenia

- zarządzanie informacjami

- dostarczenie części zamiennych do punktów serwisowych

- gospodarka opakowaniami

- obsługa zwrotów towarowych

- zagospodarowanie odpadów

b) Wymiar strategiczny

- wybór dostawców i odbiorców

- decyzje dotyczące ilości, lokalizacji i rozmieszczenia wewnątrz magazynu

- wybór oprzyrządowania informatycznego

- wybór pomiędzy samoobsługą logistyczną a usługami operatorów logistycznych

Zadowolenie  

klienta 

Zintegrowane  działania

marketingowo‐logistyczne 

obejmujące:  marketing  mix

(produkt,  cena,  promocja,

dystrybucja)  logistyka  mix

(transport,  zapasy,  realizacja

zamówień, składy)  

Korzyści  przedsiębiorstwa: 

‐  maksymalizacja  zysków 

długoterminowych,       

    ‐  najniższe  globalne  koszty 

logistyczne przy akceptowalnym 

poziomie obsługi klienta 

Zarządzanie zapasami w procesach logistycznych.

1. Mianem zapasów określa się rzeczowe ( materialne) środki obrotowe służące zachowaniu ciągłości

procesów produkcji lub/ i dystrybucji.

2. Przesłanki tworzenia zapasów:

- niemożność pełnej synchronizacji strumieni dopływu określonych dóbr do przedsiębiorstwa

- stochastyczny( deterministyczny, niepewność) charakter procesów gospodarczych

- sezonowość pozyskiwania określonych dóbr

3. Rodzaje zapasów:

- cykliczne

- bezpieczeństwa – ich poziom zależy od punktualności i solidności dostawy

- „w drodze”

- antycypacyjne

- spekulacyjne

Prowadzenie dobrej gospodarki sprzyja:

- zintegrowana struktura organizacyjna umożliwiająca kompleksowe zarządzanie logistyczne

- dobre, partnerskie więzi z dostawcami i odbiorcami

- dobry system informatyczny

- wydłużone okresy planowania

- jednolita orientacja produktowa lub procesowa

4. 3 grupy kosztów zapasów:

a) koszty tworzenia zapasów – są to koszty zamawiania czyli koszty takich czynności jak analiza rynku,

ocena i wybór dostawcy, negocjacje, składania zamówień, fizycznego przyjęcia dostawy

b) koszty utrzymania zapasów:

- koszty kapitału (k. oprocentowania, k. utraconych możliwości)

- koszty utrzymania powierzni magazynowych

- koszty manipulacji magazynowych (przyjęcie dostawy do magazynu, transport wewnątrz magazynu, k.

konsolidacji, k. konserwacji, znakowania)

- koszty obsługi zapasów (k. ubezpieczenia)

- koszty ryzyka związane z zapasami

c) koszty wyczerpania się zapasów:

- utrata potencjalnych przychodów ze sprzedaży bieżącej z powodu braków produktów, wycofania

zamówień

- zmniejszenie szans realizacji przychodów w przyszłości z powodu utraty zaufania klientów, pogorszenie

reputacji firmy

Metoda ABC

podział zapasów na grupy (najcenniejsze, średnio cenne, mniej istotne)

A 10% A 70%

B 20% C 70% B 20% C10% Ilość asortymentu wartość

5. Metoda XYZ. Podział ze względu na regularność zaopatrzenia

Grupa X:

- zapasy charakteryzują się regularnym zaopatrzeniem

- wysoka dokładność prognozowania poziomu tego zaopatrzenia

- obowiązuje plan zaopatrzenia synchronizowany z procesami produkcyjnymi

Grupa Y:

- zapasy charakteryzują się wahaniami sezonowymi, średnią trafnością prognoz – system zaopatrzenia z

zadaniem utworzenia określonego poziomu zapasów magazynowych

Grupa Z:

- zapasy charakteryzując się bardzo nieregularnym zaopatrzeniem, niską dokładnością ich prognoz, obowiązuje

system zaopatrzenia zgodny z nieregularnymi potrzebami

6. Ustalenia wielkości partii dostawy jest podstawową decyzją logistyczną. 8 sposobów:

a) Stała wielkość zamówienia

b) Ekonomiczna wielkość zamówienia EWZ

c) System partia na partie

d) Stała liczba przedziałów potrzeb

e) Obliczeniowy stały cykl zamawiania

f) Najniższy łączny koszt jednostkowy

g) Najniższy koszt łączny

h) Bilansowanie okresowe

EWZ – formuła Wilsona

Założenia tej metody:

- wielkość popytu jest stała, znana i powtarzalna

- czas dostawy jest stały i znany

- koszty utrzymywania zapasów są wprost proporcjonalne do ich wielkości

- wyklucza się niedobory zapasów

Idea EWZ polega na poszukiwaniu optimum dwóch grup kosztów(k. utrzymania zapasów i k. zamówień).

W miarę ich wzrostu wielkości zamówienia rosną koszty utrzymania zapasów, maleją zaś koszty składowania

zapasów i odwrotnie.

Procesy transportu w logistycznym łańcuchu dostaw.

1. Transport jest pomostem między nabywcą a odbiorcą. Procesy transportu dodaja wartości użyteczności

miejsca dla produktów. Procesy transportowe wypełniając lukę przestrzenną.

Transport (według Tarskiego) - w najstarszym etnologicznym pojęciu tego słowa transport oznacza proces

technologiczny wszelkiego przemieszczania na odległość czyli przemieszczania osób, przedmiotów i energii.

2. Zakres decyzji transportowych sprowadza się do wyboru przewoźnika, wyróżnia się 2 etapy wyboru:

a) Wybór gałęzi transportu

b) Wybór określonego przewoźnika w ramach tej gałęzi

Kryteria wyboru:

- koszty transportu

- czas przewozu i jego niezależność

- zdolność przewozowa i dostępność przestrzenna

- zabezpieczenie towarów

Pragmatyka wyboru przewoźnika (skala ważności):

- niezawodność lub regularność czasu przewozu

- stawka przewozowa

- czas przewozu

- gotowość przewoźnika do negocjowania wysokości stawek przewozowych

- stabilność finansowa przewoźnika

- dostępność sprzętu

- częstotliwość obsługi

3. Podstawowe gałęzie transportu:

a) Morski:

Wady:

- obsługuje największą część wymiany towarowej

- silna degresja jednostkowych kosztów przemieszczania na długich odległościach (koszt maleje w miarę w

miarę wzrostu odległości)

- niewielka prędkość eksploatacyjna

- relatywnie mała częstotliwość

- czasochłonne operacje przeładunkowe

Zalety:

- światowy zasięg obsługiwanych szlaków

- znaczna dostępność do głównych centrów gospodarczych i węzłowych punktów transportowych jakim są

porty

- jest przystosowany do przewozu niemal wszystkich rodzajów ładunków (oprócz wartościowych i szybko

psujących się)

Formy eksploatacji:

a) żegluga regularna (liniowa), cechy:

- przewożenie drobnicy (wszystkie policzalne towary)

- stała obsługa określonych portów dokonywana według rozkładu rejsu

- stosowanie stawek frachtowych według ustalonej taryfy (stawki ustala się według ceny taryfowej)

- brak zależności od 1 załadowcy

- przewozy realizowane są w oparciu o umowy zwane bukingowe

b) żegluga nieregularna (trampowa), cechy:

- zatrudnianie statków na różnych szlakach

- przewożenie ładunków masowych (nie dają się policzyć, jedynie można je zważyć) najczęściej w partiach

- ustalenie każdorazowo stawki frachtowej w drodze negocjacji pomiędzy właścicielem statku a właścicielem

ładunku

- przewozy realizowane w oparciu o umowy zwane czarterowymi (umowa jest każdorazowo negocjowana)

Umowa czarterowa zobowiązuje przewoźnika do oddania statku do dyspozycji czarterującego w celu przewozu

ładunku. Czarterujący zobowiązany jest do zapłaty frachtu (Fracht – płaci się za przestrzeń ładunkową).

4 rodzaje umów czarterowych:

- czarter w podróż pojedynczą – zawierana jest na przewiezienie ładunku w jedną stronę

- czarter na podróż okrężną w obie strony

- czarter na podróży konsekutywne – zawiera się 1 umowę na wielokrotne wykorzystywanie statku w różnym

czasie

- czarter na czas – właściciel przekazuje cały statek wraz z załogą w ustalonym miejscu i czasie na kres

ustanowiony w umowie

Specyfika żeglugi trampowej sprawia, że koszty są niższe niż w żegludze liniowej.

b) Samochodowy:

Wady:

- jest korzystny na przewozy bliskie i średnie odległości

- duże rozdrobnienie podmiotowe po stronie podaży

Zalety:

- przestrzenne rozmieszczenie dróg (możliwy dojazd wszędzie)

- najkorzystniejsze dostosowanie sieci dróg do rozmieszczenia produkcji

- przystosowany do przewozu niemal wszystkich rodzajów ładunków

- dobry czas transportu dzięki znacznej szybkości eksploatacyjnej, dużej elastyczności wyboru tras przewozu

- największe możliwości wykonywania przewozów bez czasochłonnych pośrednich przeładunków

- niskie koszty

Przewozy można podzielić na:

- całopojazdowe (1 zleceniodawca, 1 ładunek wypełnia cały pojazd)

- zbiorowe

Środki transportu mają charakter:

- uniwersalny (naczepy, przyczepy, samochody skrzyniowe)

- specjalistyczne (chłodnie, cysterny, samochody do przewozu zwierząt, wywrotki)

Ładowność uniwersalna środków nie przekracza 30 ton wynika to z ograniczeń kodeksu.

Kontyngentowanie przez poszczególne kraje przewozów samochodowych (zezwolenie). Zezwolenie nie wydaje

się dla danego przewoźnika, przypisuje się je do konkretnego pojazdu.

Przesłanki kontyngentowania:

- ochrona własnych przewoźników w danym kraju

- możliwości przepustowości własnej sieci drogowej

- ochrona środowiska

Firma, która dokonuje przewozu własnych towarów nie muszą mieć koncesji.

c) Kolejowy:

Gałąź ta ma najkorzystniejsze zastosowanie na średni i duże odległości.

Zalety:

- zasięg i przestrzenne rozmieszczenie sieci dróg charakteryzuje się dobrym dostosowaniem do lokalizacji

produkcji

- znaczna gęstość sieci dróg i punktów transportowych ułatwiająca dostęp do tej gałęzi

- bardzo dobre przystosowanie do przewozu ładunków o zróżnicowanej podatności przewozowej

- dobry czas przewozu, regularność i niezawodność połączeń

- duża częstotliwość przewozów

- stosunkowo duża prędkość techniczna przewozu charakteryzująca się stałym wzrostem prędkości

- niskie koszty zewnętrzne – gałąź przyjazna dla środowiska

- silna degresja jednostkowego kosztu własnego przemieszczania

Wady:

- wydłużony czas dostawy towarów z konieczności załadunku, rozładunku na stacjach

- deficytowość, czerpanie ogromny szum z budżetu państwa na dotacje

Transport ten charakteryzuje się uniwersalnością, umożliwia przewóz prawie każdego ładunku, specjalizacja

wagonów.

d) Lotniczy:

Ma niewielki udział w obsłudze wymiany towarowej. Korzystne jest to, że jest możliwość przewozów na duże

odległości.

Zalety:

- czas przewozu

- bardzo duży zasięg przestrzenny

- regularność i terminowość dostaw

- duże bezpieczeństwo przewożonych ładunków

Wady:

- niewielka ładowność

- niekorzystne rozmieszczenie przestrzenne sieci połączeń wymagające obsługi komplementarnymi gałęziami

transportu

- wysoki poziom kosztów przewozu pomimo dużych degresji kosztów jednostkowych na dużych odległościach

- obsługuje przewozy ładunków wysokowartościowych

e) Wodny śródlądowy (żegluga Śródlądowa) :

Gałąź zależna od istnienia naturalnej drogi (rzeki). Najkorzystniejsze zastosowanie na średnie i duże odległości

ładunków masowych niskiej wartości.

- długi czas dostawy wynikający z małych prędkości eksploatacyjne taboru

-nieregularność przewozów w wyniku oddziaływania czynników naturalnych

- niskie koszty własne przewozu przy znacznej degresji kosztów jednostkowych przy przewozach dużych

ładunków na średnie i duże odległości

- przestrzenne rozmieszczenie dróg wodnych jest słabo dostosowane do rozmieszczenia ważnych centrów

przemysłowo-handlowych

- niska uniwersalności i specjalizacji taboru

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 10 pages
Pobierz dokument