Załatwianie spraw 1- Notatki - Prawo administracyjne, Notatki'z Prawo Administracyjne
Filip_B
Filip_B30 maja 2013

Załatwianie spraw 1- Notatki - Prawo administracyjne, Notatki'z Prawo Administracyjne

PDF (139 KB)
1 strona
430Liczba odwiedzin
Opis
Prawo: notatki z zakresu prawa administracyjnego dotyczące załatwiania spraw; zwłoki.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd1 strona / 1
Pobierz dokument

Załatwianie spraw.

Art. 35. § 1. Organy administracji publicznej obowiązane są załatwiać sprawy bez

zbędnej zwłoki.

§ 2. Niezwłocznie powinny być załatwiane sprawy, które mogą być rozpatrzone w

oparciu o dowody przedstawione przez stronę łącznie z żądaniem wszczęcia postępowania lub

w oparciu o fakty i dowody powszechnie znane z urzędu organowi, przed którym toczy się

postępowanie, bądź możliwe do ustalenia na podstawie danych, którymi rozporządza ten

organ.

§ 3. Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić

nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w

ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym -

w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania.

§ 4. Organy wyższego stopnia mogą określać rodzaj spraw, które załatwiane są w

terminach krótszych niż określone w § 3.

§ 5. Do terminów określonych w przepisach poprzedzających nie wlicza się terminów

przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów

zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z

przyczyn niezależnych od organu.

Art. 36. § 1. O każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie określonym w art.

35 organ administracji publicznej obowiązany jest zawiadomić strony, podając przyczyny

zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy.

§ 2. Ten sam obowiązek ciąży na organie administracji publicznej również w przypadku

zwłoki w załatwieniu sprawy z przyczyn niezależnych od organu.

Art. 37. § 1. Na niezałatwienie sprawy w terminie określonym w art. 35 lub ustalonym

w myśl art. 36 stronie służy zażalenie do organu administracji publicznej wyższego stopnia.

§ 2. Organ wymieniony w § 1, uznając zażalenie za uzasadnione, wyznacza dodatkowy

termin załatwienia sprawy oraz zarządza wyjaśnienie przyczyn i ustalenie osób winnych

niezałatwienia sprawy w terminie, a w razie potrzeby także podjęcie środków

zapobiegających naruszaniu terminów załatwienia spraw w przyszłości.

Art. 38. Pracownik organu administracji publicznej, który z nieuzasadnionych przyczyn

nie załatwił sprawy w terminie lub nie dopełnił obowiązku wynikającego z art. 36 albo nie

załatwił sprawy w dodatkowym terminie ustalonym w myśl art. 37 § 2, podlega

odpowiedzialności porządkowej lub dyscyplinarnej albo innej odpowiedzialności

przewidzianej w przepisach prawa.

docsity.com

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument