Budowa stopów metali - Notatki - Materiałoznastwo - Część 2, Notatki'z Materiały Inżynieryjne. Warsaw University of Technology
mellow_99
mellow_9914 marca 2013

Budowa stopów metali - Notatki - Materiałoznastwo - Część 2, Notatki'z Materiały Inżynieryjne. Warsaw University of Technology

PDF (1 MB)
10 strona
1000+Liczba odwiedzin
Opis
W notatkach omawiane zostają zagadnienia z materiałoznastwa: budowa stopow metali.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 10
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 10 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 10 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 10 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 10 pages
Pobierz dokument
5-6 Budowa stopow metali cz2.pdf

docsity.com

Umocnienie roztworów sta ych

• Pokonywanie przez dyslokacje pól napr!"e#

(Motta-Nabarro)

• Spr!"yste blokowanie ruchu dyslokacji (Cotrella)

• Chemiczne blokowanie rozszczepionych

dyslokacji (Suzuki)

• Geometryczne blokowanie ruchu dyslokacji

(Fishera)

docsity.com

docsity.com

Fazy mi!dzymetaliczne • Struktura krystaliczna ró"na od struktury ka"dego ze

sk adników

• Uporz$dkowane rozmieszczenie atomów

• Przewaga wi$zania metalicznego

• Wzory podobne do wzorów zwi$zków chemicznych przy braku zwi$zku z warto%ciowo%ci$ pierwiastków; odchylenia od stechiometrii

• Roztwory sta e wtórne: ró"now!z owe, mi!dzyw!z owe, pustow!z owe

• Klasyfikacja wg st!"enia elektronowego lub wielko%ci atomów

docsity.com

Fazy elektronowe

• St!"enie elektronowe: stosunek liczby elektronów

warto%ciowo%ci do liczby atomów w komórce

elementarnej (czynnik elektrochemiczny)

• Roztwory sta e wtórne o wyra&nych

w a%ciwo%ciach metalicznych

• Trzy warto%ci st!"enia elektronowego: 21/14

(3/2), 21/13, 21/12 (7/4)

docsity.com

docsity.com

docsity.com

Fazy Lavesa

• Tworz$ si! przy stosunku promieni atomowych

1,05-1,68

• Wzór AB2

• M.in. w stopach Fe, Mn, Cr i Mo z innymi

metalami

docsity.com

docsity.com

docsity.com

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 10 pages
Pobierz dokument