Rozprawa - Notatki - Prawo administracyjne, Notatki'z Prawo Administracyjne
Filip_B
Filip_B30 maja 2013

Rozprawa - Notatki - Prawo administracyjne, Notatki'z Prawo Administracyjne

PDF (109 KB)
1 str.
605Liczba odwiedzin
Opis
Prawo: notatki z zakresu prawa administracyjnego przedstawiające rozprawę; zawieszenie i umożenie postępowania.
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd1 str. / 1
Pobierz dokument

Rozprawa – organ administracji ma obowiązek przeprowadzić postępowanie w formie rozprawy , jeżeli może to przyspieszyć lub uprościć postępowanie ( szczególnie , gdy w sprawie występują sprzeczne interesy stron ) . Przeprowadzenie rozprawy uregulowane jest w przepisach KPA .

Aby nie uchybić przepisom normującym przebieg rozprawy można posłużyć się wzorem pisma procesowego zatytułowanego „ Protokół z rozprawy ”. O rozprawie , na 7 dni przed jej rozpoczęciem , powiadamia się strony , wzywa się świadków i biegłych a przed samą rozprawą należy sprawdzić prawidłowość zeznań . Prowadzący rozprawę

referuje jej stan , przesłuchuje świadków i biegłych . Kierujący rozprawą sprawuje tzw. policję sesyjną , czyli ma on zapewnić porządek

na rozprawie a w tym celu może on nałożyć na zakłócających karę grzywny do wysokości 100 zł . Zagadnienia wstępne – współdziałanie organu prowadzącego postępowanie z innymi organami

Niekiedy do wydania decyzji niezbędne jest zajęcie stanowiska lub wydanie opinii przez inny organ . Wówczas zgodnie z art. 106 KPA organ prowadzący postępowanie zwraca się do innego organu o zajęcie stanowiska i zawiadamia o powyższym stronę . Organ , do którego się zwrócono ma obowiązek przedstawić swoje stanowisko niezwłocznie , jednak nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia doręczenia mu żądania . W tym czasie następuje zawieszenie postępowania .

Zawieszenie postępowania W przypadku wystąpienia przeszkód w prowadzeniu postępowania następuje w zależności od okoliczności zawieszenie bądź umorzenie postępowania .

Zawieszenie postępowania obligatoryjne jest w przypadku ( art. 97 ) : - śmierci strony, a wezwanie spadkobierców jest niemożliwe, - śmierci przedstawiciela ustawowego strony ,

- utraty przez strony lub przedstawicieli zdolności do czynności prawnych , - gdy konieczne jest rozstrzygnięcie zagadnienia wstępnego przez inny organ lub

sąd .

Fakultatywne zawieszenie postępowania może nastąpić wówczas , jeżeli wystąpi o to strona , na żądanie której postępowanie zostało wszczęte , a nie sprzeciwiają się temu inne strony i nie zagraża to interesowi społecznemu .

Jeżeli przeszkoda ma charakter stały , np. sprawa dotyczy praw i obowiązków stron , wówczas postępowanie jest bezprzedmiotowe i organ prowadzący jest zobowiązany umorzyć postępowanie . Umorzenie postępowania – kończy sprawę w danej instancji i dlatego następuje w formie decyzji administracyjnej .

KPA przewiduje umorzenie postępowania w dwóch przypadkach :

- jeżeli stało się bezprzedmiotowe , - jeżeli wystąpi o to strona , na żądanie której postępowanie zostało wszczęte , a

nie sprzeciwiają się temu inne strony i nie zagraża to interesowi społecznemu .

docsity.com

komentarze (0)

Brak komentarzy

Bądź autorem pierwszego komentarza!

Pobierz dokument