Test prof. Szydło - Notatki - Bankowość, Notatki'z Bankowość i finanse. Cracow University of Economics
Misio_88
Misio_889 maja 2013

Test prof. Szydło - Notatki - Bankowość, Notatki'z Bankowość i finanse. Cracow University of Economics

RTF (67 KB)
6 strona
747Liczba odwiedzin
Opis
Ekonomia: notatki z bankowości przedstawiające test profesora Szydło z bankowości.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 6
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 6 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 6 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 6 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 6 pages
Pobierz dokument

Pan Prof. Szydło- test

A 1. Papiery wartościowe 1 Ze względu na zakres uregulowań prawnych rynki dzielimy na: - formalne X - dyskontowe 0 - premiowe 0 - giełdowe X 2 Papiery wartościowe SA dokumentami - nośnikami stwierdzającymi określone prawa majątkowe X - nośnikami stwierdzającymi określone prawa finansowe X - nośnikami stwierdzającymi określone prawa mniejszościowe 0 - nośnikami stwierdzającymi określone prawa korporacyjne 0 3. Wierzytelności pieniężne to: - akcje 0 - dowody osobiste 0 - weksle X - obligacje X 4. Papiery wartościowe pełnią funkcje: - kredytowe X - płatnicze X - uznaniowa 0 - legitymacyjna X 5. Podstawowe cechy papierów wartościowych to:- płynność X- rentowność X - możliwość dyskontowania 0 - czas amortyzacji X 6. Główne cechy systemu finansowego opartego na funkcjonowaniu rynków Papierów wartościowych to: - operacje otwartego rynku X - działalność refinansowa 0 - udziały banków w kapitale przedsiębiorstw 0 - duże znaczenie finansowania zewnętrznego obcego 2. Weksle 1. Funkcje weksla - indosowa 0 - akceptowa 0 - gwarancyjna X - refinansowa X 2. Wyróżniamy weksle - sola X - traty X - mokre 0

- proste X 3. Weksel może mieć charakter; - bezwarunkowy X - samodzielny X - gwarancyjny 0 - abstrakcyjny X 4. Dla ważności weksla In blanco konieczne jest by zawierał on; -miejsce wystawiania weksla 0 - nazwisko wystawcy lub trasata X - sumę wekslową 0 - klauzulę informacyjną 0 5. Kryterium przyjęcia do dyskonta weksla przez bank jest: - sprawdzenie autentyczności podpisów 0 - pochodzenie z obrotów gospodarczych X - opatrzone indosem In blanco (otwartym) X - od których uiszczono opłatę skarbową X 6. Ważny weksel trasowany powinien zawierać: - dodane do kwoty długu jego oprocentowanie 0 - odjęte dyskonto 0 - indeksowanie 0 - podpis akceptanta X 7. Weksle handlowe są wykorzystywane przez: - rząd 0 - NBP X - banki komercyjne X - podmioty gospodarcze X 8. Przedsiębiorstwa wykorzystujące weksle do: - osiągania, zysku z operacji dyskontowych 0 - akceptowania 0 - awalizowania weksli 0 - kredytowania się X 3. Bony skarobiwe. Bony NBP. Certyfikaty depozytowe. KPD 1. Bony skarbowe są wykorzystywane przez przedsiębiorstwa: - nie są wykorzystywane 0- regulowania własnej płynności finansowej X - pozyskiwania krótkoterminowego kredytu przez transakcje REPO X - dokonywania transakcji hedgingowych X 2. Bony skarbowe to papiery: - o okresie trwania poniżej pół roku 0 - o charakterze premiowym 0 - o postaci niematerialnej X - niedostępne dla podmiotów zagranicznych 0 4. Obligacje

1. Ze względu na oprocentowanie obligacje dzielą się na: - z cap X - odroczone 0 - redyskontowe 0 - wypłacone okresowo 0 2. Obligacje komunalne mogą emitować: - władze gminy X - władze miejskie X - banki hipoteczne 0 - władze powiatu X 3. Ze względu na rodzaj waluty obligacje mogą być - jednowalutowe X - dwuwalutowe X - z opcją wyboru waluty X - złote 0 4. Polskie skarbowe obligacje detaliczne to papiery: - obligacje dwuletnie DOS (zwane oszczędnościowymi) X - obligacje czteroletnie COI (zaliczane do grupy obligacji oszczędnościowych) X - obligacje trzyletnie TZ (obligacje wynikowe, notowane na GPW) X - obligacje pięcioletnie SPO (obligacje rynkowe, notowane na GPW) 0 5.Obligacje długoterminowe to papier - w których okres wykupu nie ma znaczenia 0 - o okresie wykupu od 5 do 10 lat 0 - o okresie wykupu powyżej 10 lat X - o nieoznaczonym okresie wykupu X 5. Akcje 1. Emitent akcji: - jest udziałowcem w kapitale spółki 0 - ma szansę wzrostu wartości akcji i otrzymania dywidendy 0 - uzyskuje kapitał na działalność gospodarczą X - ponosi ryzyka strat firmy do wysokości udziału w kapitale spółki 0 2.Akcje to papiery bardziej ryzykowne od: - opcji X- bonów skarbowych 0 - certyfikatów depozytowych 0 - nieruchomości 0 3.Akcje mogą być - imienne X - premiowe 0 - milczące X - dyskontowe 0 4. Akcje funkcjonują na rynku: - pieniężnym 0 - towarowym 0

- giełdowym X - pozagiełdowych X 5. Akcje uprzywilejowane -mogą mieć prawo do dwóch głosów X -mogą mieć prawo do pięciu głosów X - można kupić na GPW 0 - mogą być w podziale majątku spółki w razie jej likwidacji X 6. Wskaźniki jakimi można określić każdą akcję to: - cena (wartość) nominalna X - cena (wartość) rynkowa X - cena (wartość) emisyjna X - cena (wartość) przetargowa 0 7.Kontrolny pakiet akcji - to 50% jedna akcja X - odpowiedzialność całym majątkiem posiadający pakiet 0 - ilość akcji zapewniających przewagę przy podejmowaniu większości decyzji X - prawo do całego majątku spółki przy jej upadku 0 6.Inżynieria finansowa 1. Instrumenty bazowe oparte mogą być o: -towary X - waluty X - obligacje X - opcje 0 2. Opcje finansowe mogą być: - symetryczne 0 - europejskie X - kalkulowane 0 - depozytowe 0 3. Które z poniższych pojęć należą do zakresu pojęć z inżynierii finansowej - transakcja forward X - swapcje X - swapy X - marabuzu 0 4. Które z poniższych pojęć należą do zakresu pojęć z inżynierii finansowej - hedgers X - arbitraż przepisów 0 - standaryzacja X - izba rozliczeniowa 0 5. Które z poniższych pojęć należą do zakresu pojęć z inżynierii finansowej - kontrakt futures X

- hybryda X - świeca japońska 0 - warranty X 6.Czynniki umożliwiające wprowadzenie derywatów: - nowoczesne techniki informatyczne X - postęp w telekomunikacji X - zwiększenie stopni przejrzystości rynków finansowych X - powstanie GPW 0 7. Ze względu na termin rozliczenia opcje dzielą się na: - europejskie X - sprzedaży 0 - różniczkowe 0 - amerykańskie X 8. Ze względu na charakter rynku na którym funkcjonują opcje dzielą się na: - zakup0 - giełdowe X - rzeczywiste 0 - akcyjne 0 9. Ze sposobem określenia wartości opcji jest: - kombinacja Butterfly spread 0 - efekt Balassy-Samuelsona 0 - koncepcja Edmunda Strothera Phelpsa 0 - model Blacka Schelsa X 10.Instrumentami bazowymi dla opcji mogą być: - waluty X - indeksy giełdowe X - stopy procentowe X - hybrydy 0 7. Stopy procentowe 1. Która ze stóp jest stopą procentową banku centralnego - stopa lombardowa X - stopa zwrotu0 - stopa kredytowa 0 - stopa dyskontowa 0 2. Która ze stóp jest stopą procentową banku centralnego - stopa redyskontowa X - stopa referencyjna X - stopa WIBOR 0 - stopa EURIBOR 0 3. Która ze stóp jest stopa procentową banku centralnego - stopa inflacji 0 - stopa dywidendy 0

- stopa depozytowa X - stopa rezerwy obowiązkowej X 4. Rating jest: - formą ochrony inwestora X - gwarancja, że inwestor nie poniesie straty 0 - komórką w banku lub firmie, 0 - opłacony jest przez podmiot poddający się ocenie 0 5.Rating jest: -zależny od rządu 0 - zależny od ocenianych przez siebie podmiotów 0 -opinią na temat zdolności kredytowych dużych podmiotów gospodarczych X - opinią na temat zdolności kredytobiorców państwowych X

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 6 pages
Pobierz dokument