Rachunkowość finansowa - Notatki - Rachunkowość, Notatki'z Zasady rachunkowości. Warsaw School of Economics
Elzbieta84
Elzbieta8425 marca 2013

Rachunkowość finansowa - Notatki - Rachunkowość, Notatki'z Zasady rachunkowości. Warsaw School of Economics

PDF (456 KB)
16 strona
1Liczba pobrań
728Liczba odwiedzin
Opis
W notatkach wyeksponowane zostają zagadnienia z rachunkowości: rachunkowość finansowa.
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 16

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 16 pages

Pobierz dokument

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 16 pages

Pobierz dokument

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 16 pages

Pobierz dokument

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 16 pages

Pobierz dokument
PR 1 - Wstêp v2011.02 [tryb zgodnoœci]

1

WYKŁADOWCA: dr Wojciech Więcław

RACHUNKOWOŚĆ

Terminy i punktacja egzaminu:

Punktacja a oceny:

od 20 pkt do 24 pkt – dst,

od 25 pkt do 28 pkt – dst+,

od 29 pkt do 32 pkt – db,

od 33 pkt do 36 pkt – db+,

od 37 pkt do 38 pkt – bdb,

od 39 pkt 40 – bdb+.

ORGANIZACJA ZAJĘĆ lato 2011

docsity.com

2

Literatura obowiązkowa: • Konspekt wykładów, • G.K.Świderska: „ABC rachunkowości dla menedŜera”;

MAC Sp. z o.o. - Difin. • G.K.Świderska ABC rachunkowości dla menedŜera.

Zbiór zadań z komentarzem” MAC Sp. z o.o. - Difin. • Literatura nadobowiązkowa: • Ustawa o rachunkowości z 29 września 1994 r., • Praca zbiorowa pod redakcją Gertrudy Krystyny

Świderskiej i Wojciecha Więcław „Sprawozdanie finansowe według Polskich i Międzynarodowych Standardów Rachunkowości”; wydawnictwo: DIFIN Sp. z o.o. MAC Consulting, 2009 r.,

• Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (International Financial Reporting Standards).

ORGANIZACJA ZAJĘĆ lato 2011

CO TO JEST RACHUNKOWOŚĆ ?

Statement of Accounting Principles Board No 4:

„Rachunkowość jest działalnością usługową. Jej funkcja to dostarczenie ilościowej informacji, głównie o charakterze finansowym, o ekonomicznych podmiotach, która w zamierzeniu ma być uŜyteczna przy podejmowaniu decyzji ekonomicznych – w dokonywaniu rozwaŜnego wyboru pomiędzy alternatywnymi sposobami działania”.

docsity.com

3

ZASADA PODMIOTU (entity concept)

Podmiotem zainteresowania rachunkowości jest określony podmiot ekonomiczny – nie jego właściciele czy wierzyciele.

FORMY PRAWNE ORGANIZACJI Osoba

fizyczna prowadząca działalność

gospodarczą

Spółka jawna

Spółka cywilna

Spółka koman- dytowa

Spółka partnerska

Spółka z o.o.

Spółka akcyjna

Spółka komandy-

towo- akcyjna

Spółdziel- nia

Przed- siębiorstwo państwowe

Fundacje Stowarzy-

szenia

Jednostki sektora

budŜeto- wego

Towarzy- stwa

ubezpieczeń wzajemnych

docsity.com

4

Art. 2 ust. 1 UoR: Przepisy ustawy o rachunkowości (...) stosuje się do mających siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

1) spółek handlowych (osobowych i kapitałowych, w tym równieŜ w organizacji) oraz spółek cywilnych, z zastrzeŜeniem pkt 2, a takŜe innych osób prawnych, z wyjątkiem Skarbu Państwa i Narodowego Banku Polskiego,

ZAKRES PODMIOTOWY USTAWY O RACHUNKOWOŚCI

Art. 2 ust. 1 UoR: 2) osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych,

spółek jawnych osób fizycznych, oraz spółek partnerskich, jeŜeli ich przychody netto ze sprzedaŜy towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej 1 200 000 EURO,

ZAKRES PODMIOTOWY USTAWY O RACHUNKOWOŚCI

docsity.com

5

Art. 2 ust. 1 UoR: 3) jednostek organizacyjnych działających na podstawie

prawa bankowego, przepisów o obrocie papierami wartościowymi, przepisów o funduszach inwestycyjnych, przepisów o działalności ubezpieczeniowej lub przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, bez względu na wielkość przychodów,

ZAKRES PODMIOTOWY USTAWY O RACHUNKOWOŚCI

Art. 2 ust. 1 UoR: 4) gmin, powiatów, województw i ich związków, a takŜe

państwowych, gminnych, powiatowych i wojewódzkich: a) jednostek budŜetowych, b) gospodarstw pomocniczych jednostek budŜetowych, c) zakładów budŜetowych, d) funduszy celowych niemających osobowości prawnej,

5) jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, z wyjątkiem spółek, o których mowa w pkt 1 i 2,

ZAKRES PODMIOTOWY USTAWY O RACHUNKOWOŚCI

docsity.com

6

Art. 2 ust. 1 UoR: 6) osób zagranicznych, oddziałów i przedstawicielstw

przedsiębiorców zagranicznych, w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej,

ZAKRES PODMIOTOWY USTAWY O RACHUNKOWOŚCI

Art. 2 ust. 1 UoR: 7) jednostek nie wymienionych w pkt 1-6, jeŜeli

otrzymują one na realizację zadań zleconych dotacje lub subwencje z budŜetu państwa, budŜetów jednostek samorządu terytorialnego lub funduszów celowych - od początku roku obrotowego, w którym dotacje lub subwencje zostały im przyznane.

ZAKRES PODMIOTOWY USTAWY O RACHUNKOWOŚCI

docsity.com

7

Art. 2 ust. 2 UoR: Osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie mogą stosować zasady rachunkowości określone ustawą równieŜ od początku następnego roku obrotowego, jeŜeli ich przychody netto ze sprzedaŜy towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy są niŜsze niŜ równowartość w walucie polskiej 1 200 000 EURO. W tym przypadku osoby te lub wspólnicy przed rozpoczęciem roku obrotowego są obowiązani do zawiadomienia o tym urzędu skarbowego, właściwego w sprawach opodatkowania podatkiem dochodowym.

ZAKRES PODMIOTOWY USTAWY O RACHUNKOWOŚCI

RACHUNKOWOŚĆ

RACHUNKOWOŚĆ

PODEJMOWANIE DECYZJI EKONOMICZNYCH

DOSTARCZANIE INFORMACJI O PODMIOTACH

EKONOMICZNYCH

docsity.com

8

UśYTKOWNICY INFORMACJI O PODMIOTACH EKONOMICZNYCH

W praktyce istnieje szerokie grono osób zainteresowanych szeroko rozumianą sytuacją finansową jednostek organizacyjnych.

Kto i dlaczego zainteresowany jest informacją o jednostce ?

ODBIORCY INFORMACJI POCHODZĄCYCH Z RACHUNKOWOŚCI

Inwestorzy obecni i

potencjalni

Kredytodawcy obecni i

potencjalni

Dostawcy

Odbiorcy

Pracownicy i organizacje

zrzeszając ich

Społeczności lokalne

Kierownicy poszczegól-

nych szczebli

Rządy i agencje rządowe

docsity.com

9

RACHUNKOWOŚĆ

UśYTKOWNICY INFORMACJI POCHODZĄCYCH Z RACHUNKOWOŚCI

WEWNĘTRZNIZEWNĘTRZNI

W PRZECIWIEŃSTWIE DO UśYTKOWNIKÓW WEWNĘTRZNYCH UśYTKOWNICY ZEWNĘTRZNI NIE

MAJĄ BEZPOŚREDNIEGO DOSTĘPU DO INFORMACJI O PODMIOTACH EKONOMICZNYCH

ODBIORCY INFORMACJI POCHODZĄCYCH Z RACHUNKOWOŚCI

Inwestorzy obecni i

potencjalni

Kredytodawcy obecni i

potencjalni

Dostawcy

Odbiorcy

Pracownicy i organizacje

zrzeszając ich

Społeczności lokalne

Kierownicy poszczegól-

nych szczebli

Rządy i agencje rządowe

UśYTKOWNICY ZEWNĘTRZNI UśYTKOWNICY WEWNĘTRZNI

docsity.com

10

RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA A MENEDśERSKA

UśYTKOWNICY INFORMACJI POCHODZĄCYCH Z RACHUNKOWOŚCI

WEWNĘTRZNIZEWNĘTRZNI

RACHUNKOWOŚĆ MENEDśERSKA

RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA

PONIEWAś UśYTKOWNICY ZEWNĘTRZNI NIE SĄ W STANIE UZYSKAĆ INFORMACJI OD PODMIOTÓW EKONOMICZNYCH, KONIECZNE JEST ISTNIENIE

REGULACJI OKREŚLAJĄCYCH OBOWIĄZKI INFORMACYJNE TYCH PODMIOTÓW

RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA A RACHUNKOWOŚĆ MENEDśERSKA

RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA

RACHUNKOWOŚĆ MENEDśERSKA

Przeznaczona dla uŜytkowników zewnętrznych

Przeznaczona dla uŜytkowników wewnętrznych

Sformalizowane sprawozdania finansowe

oparte o okres roczny

Dowolna forma, najlepsza z punktu widzenia skuteczności

podejmowanych decyzji

Ukierunkowanie na przeszłość

Ukierunkowanie na przyszłość

Oparta głównie o dane finansowe

Wykorzystująca zarówno dane finansowe jak i niefinansowe

DuŜy stopień agregacji Dowolny stopień agregacji – w zaleŜności od potrzeb

docsity.com

11

NADRZĘDNYM CELEM RACHUNKOWOŚCI FINANSOWEJ JEST DOSTARCZENIU UśYTECZNEJ INFORMACJI W CELU

PODEJMOWANIA DECYZJI INWESTYCYJNYCH, KREDYTOWYCH ITP.

CELEM POŚREDNIM RACHUNKOWOŚCI

JEST DOSTARCZENIE UśYTKOWNIKOM

INFORMACJI O ZDOLNOŚCI

JEDNOSTKI DO GENEROWANIA PRZYSZYŁYCH

STRUMIENI PIENIĘśNYCH ORAZ O

RYZYKU Z TYM ZWIĄZANYM

CELEM POŚREDNIM RACHUNKOWOŚCI

JEST RÓWNIEś DOSTARCZENIE

UśYTKOWNIKOM INFORMACJI O

EFEKTYWNOŚCI DZIAŁAŃ ZARZĄDU I

JEGO ODPOWIEDZIALNOŚCI

ZA POWIERZONE ZASOBY (stewardship and

accountability of management)

Dlaczego rachunkowość finansowa odzwierciedla przede wszystkim zdarzenia przeszłe skoro celem rachunkowości finansowej jest

dostarczenie uŜytkownikom informacji o zdolności jednostki

do generowania przyszłych strumieni pienięŜnych oraz o

ryzyku z tym związanym ?

docsity.com

12

CECHY JAKOŚCIOWE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

CECH JAKOŚCIOWE INFORMACJI WYNIKAJĄCYCH ZE SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

ZROZUMIAŁOŚĆ PRZYDATNOŚĆ WIARYGODNOŚĆ PORÓWNYWAL-

NOŚĆ

WNIOSKI • RóŜne jednostki są zainteresowane sytuacją finansową innych

jednostek w przyszłości. • Mimo, Ŝe uŜytkownicy informacji pochodzących ze

sprawozdań finansowych zainteresowani są przyszłością – sprawozdania finansowe zasadniczo odzwierciedlają zdarzenia przeszłe. Przyczyną jest konieczność zapewnienia wiarygodności informacji pochodzących ze sprawozdań finansowych.

• PoniewaŜ róŜne (jeśli o chodzi o charakter podejmowanych decyzji) jednostki podejmują róŜne decyzje, będą potrzebowały róŜnych informacji do ich podjęcia. Obecnie uwaŜa się, Ŝe inwestorzy oraz kredytodawcy są głównymi odbiorcami informacji pochodzących z rachunkowości finansowej – a zatem ich potrzeby informacyjne są uwaŜane za podstawowe dla sprawozdawczości finansowej. `

docsity.com

13

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

INFORMACJE SPOZA

RACHUNKOWOŚCI FINANSOWEJ

PODEJMOWANIE DECYZJI

WNIOSKI

ANALIZA FINANSOWA

NAKIEROWANA NA OKREŚLONY CEL

CELEM POŚREDNIM RACHUNKOWOŚCI JEST DOSTARCZENIE UśYTKOWNIKOM SPRAWOZDAŃ INFORMACJI O ZDOLNOŚCI JEDNOSTKI DO GENEROWANIA PRZYSZYŁYCH STRUMIENI

PIENIĘśNYCH ORAZ O RYZYKU Z TYM ZWIĄZANYM A TAKśE O EFEKTACH DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU I WYWIĄZYWANIU SIĘ ZARZĄDU Z ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA POWIERZONE ZASOBY

SYTUACJI FINANSOWEJ

EFEKTACH DZIAŁALNOŚCI

ZMIANACH SYTUACJI FINANSOWEJ

DLA SZEROKIEGO GRONA UśYTKOWNIKÓW

DOSTARCZENIE INFORMACJI O:

NADRZĘDNYM CELEM RACHUNKOWOŚCI FINANSOWEJ JEST DOSTARCZENIU UśYTECZNEJ INFORMACJI W CELU

PODEJMOWANIA DECYZJI INWESTYCYJNYCH, KREDYTOWYCH ITP.

docsity.com

14

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘśNYCH

RACHUNEK CAŁKOWITEGO WYNIKU

INFORMACJA DODATKOWA

BILANS

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

Sprawozdanie z działalności

jednostki (niebędące częścią sprawozdania

finansowego)

AKTY PRAWNE REGULUJĄCE ZASADY RACHUNKOWOŚCI FINANSOWEJ

Rozporządzenie nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z 19 lipca 2002 r.

Ustawa o rachunkowości z 29 września 1994 r.

Rozporządzenia wykonawcze do ustawy o rachunkowości

docsity.com

15

ROZPORZĄDZENIE 1606/2002 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Regulation (EC) No 1606/2002 of the European Parliament and the Council z 19 lipca 2002 r. on the application of IAS

For each financial year starting on or after 1 January 2005, companies governed by the law of a Member State shall prepare their consolidated accounts in conformity with the international accounting standards adopted in accordance with the procedure laid down in Article 6(2) if, at their balance sheet date, their securities are admitted to trading on a regulated market of any Member State within the meaning of Article 1(13) of Council Directive 93/22/EEC of 10 May 1993 on investment services in the securities field.

Regulation (EC) No 1606/2002 of the European Parliament and the Council z 19 lipca 2002 r. on the application of IAS

Member States may permit or require:

• (a) the companies referred to in Article 4 to prepare their annual accounts,

• (b) companies other than those referred to in Article 4 to prepare their consolidated accounts and/or their annual accounts, in conformity with the international accounting standards adopted in accordance with the procedure laid down in Article 6(2).

ROZPORZĄDZENIE 1606/2002 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

docsity.com

16

STOSOWANIE MSSF PODMIOTY EKONOMICZNE

OBOWIĄZKOWO STOSUJĄCE MSSF

UPRAWNIONE DO

STOSOWANIA MSSF

Stosują UoR w sprawach

nieuregulowanych przez MSSF

STOSUJĄCE UoR

W przypadku wyboru MSSF stosują UoR w

sprawach nieuregulowanych

przez MSSF

docsity.com

komentarze (0)

Brak komentarzy

Bądź autorem pierwszego komentarza!

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 16 pages

Pobierz dokument