Prawo gospodarcze - Notatki - Prawo, Notatki'z Prawo
Lady_Pank
Lady_Pank19 czerwca 2013

Prawo gospodarcze - Notatki - Prawo, Notatki'z Prawo

PDF (213 KB)
2 strony
419Liczba odwiedzin
Opis
Prawo: notatki z zakresu prawa opisujące prawo gospodarcze; spółka akcyjna i organy spółki.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd2 strony / 2
Pobierz dokument

Spółka akcyjna

Pojęcie: spółka kapitałowa posiadająca osobowość

prawną, występująca w obrocie pod własną firmą,

posiadającą zdolność prawną i zdolność do czynności

prawnych, działająca poprzez wyodrębnione

zinstytucjonalizowane organy. Majątek spółki jest własnym majątkiem, odrębnym od majątku

akcjonariuszy. Może być zawiązana w każdym,

niekoniecznie gospodarczym celu. Spółkę akcyjną

może zawiązać 1 lub większa liczba osób, nie może

być ona zawiązana przez jednoosobową spółkę z o.o.

podstawowe przy zawiązaniu spółki akcyjnej, tj.:

1) zawiązanie spółki, w tym podpisania statutu przez

założycieli,

2) wniesienie przez akcjonariuszy wkładów na

pokrycie całego kapitału zakładowego,

3) ustanowienia zarządu i rady nadzorczej,

4) wpisu do rejestru. Statut spółki akcyjnej:

Powinien określać:

 Firmę i siedzibę spółki,

 Przedmiot działalności spółki,

 Czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony, Wysokość kapitału zakładowego oraz kwotę

 wpłaconą przed zarejestrowaniem na pokrycie kapitału zakładowego,

Organy spółki:

Zarząd- prowadzi sprawy spółki i reprezentuje

ją w stosunkach z innymi podmiotami. Zarząd składa się z jednego lub większej liczby osób.

Członkiem zarządu może być osoba fizyczna,

posiadająca pełną zdolność do czynności

prawnych.

Rada nadzorcza- to obligatoryjny organ spółki akcyjnej. Wykonuje stały nadzór nad

wszystkimi dziedzinami działalności spółki.

Rada nadzorcza składa się, co najmniej z

trzech członków powoływanych i

odwoływanych przez walne zgromadzenie.

Kadencja członka rady nadzorczej nie może

być dłuższa niż 5 lat. Członek zarządu,

prokurent, likwidator, kierownik oddziału

lub zakładu oraz zatrudniony w spółce

główny księgowy, radca prawny lub adwokat

nie może być jednocześnie członkiem rady

nadzorczej.Walne zgromadzenie- jest to najwyższy organ

spółki akcyjnej. Do niego należy podejmowanie

uchwał w sprawach najbardziej zasadniczych dla

funkcjonowania spółki.

Odpowiedzialność cywilna- odpowiedzialności wobec spółki podlegają osoby

uczestniczące w tworzeniu spółki lub podwyższeniu jej kapitału; uczestniczące w badaniu sprawozdania

finansowego; członkowie zarządu i rady nadzorczej

oraz likwidatorzy spółki odpowiadają wobec spółki

za szkodę wyrządzoną działaniem lub zaniechaniem

sprzecznym z prawem lub postanowieniami statutu

spółki, chyba, że nie ponoszą winy.

Akcja jako ogół praw i obowiązków akcjonariusza oznacza, że akcjonariuszowi przysługują zarówno

prawa, jak i obowiązki. Kapitał zakładowy dzieli się

na akcje o równej wartości nominalnej. Wyróżnia się

zazwyczaj akcje gotówkowe i aportowe oraz imienne

i na okaziciela. Akcje gotówkowe i aportowe

odróżniamy ze względu na sposoby ich pokrycia, a

podział na akcje imienne i na okaziciela opiera się

na kryterium formy. Akcje imienne zawierają w

swoim tekście imię i nazwisko akcjonariusza względnie nazwę (firmę) osoby prawnej będącej

akcjonariuszem. Natomiast akcje na okaziciela

takiego wyróżnienia nie posiadają. Przeniesienie

akcji imiennych wymaga ich wręczenia, oraz

pisemnego oświadczenia. Akcje na okaziciela nie

wymagają do ich zbycia żadnych formalności poza

wręczeniem nabywcy. Akcje gotówkowe mogą być

pokryte tylko w gotówce w określonej sumie

pieniędzy. W chwili ich wydania pokrycie to musi

wynosić co najmniej jedną czwartą ich wartości

nominalnej. Mogą one być imienne lub na okaziciela.

Spółką komandytowo-akcyjną jest spółka osobowa

mająca na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną

firmą, w której wobec wierzycieli za zobowiązania spółki

co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia

(komplementariusz), a co najmniej jeden wspólnik jest

akcjonariuszem

Odpowiedzialność

Komandytariusz ponosi nieograniczoną odpowiedzialność za zobowiązania spółki (subsydiarną i solidarną i

nieograniczoną), akcjonariusze zaś nie ponoszą

odpowiedzialności

Zarząd: można ustanowić w spółce radę nadzorczą

(jeżeli liczba akcjonariuszy jest większa niż 25 osób, rada

jest obowiązkowa); członków tej rady powołuje i

odwołuje walne zgromadzenie (nie może być członkiem

komplementariusz albo jego pracownik); nie ma zarządu

Spółką jawną jest spółka osobowa, która prowadzi

przedsiębiorstwo pod własną firmą, a nie jest inną spółką handlową.

Nie potrzeba notariusza. w KRS – każdy wspólnik ma

obowiązek i prawo zgłosić spółkę do rejestru

Władze: każdy wspólnik lub wspólnicy łącznie

lub z udziałem osoby trzeciej (prokurenta)

Odpowiedzialność: Wspólnicy ponoszą wraz z samą

spółką odpowiedzialność całym swym majątkiem za jej

zobowiązania – jest to odpowiedzialność subsydiarna

(posiłkowa).

Przez umowę spółki cywilnej wspólnicy zobowiązują się

dążyć do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego

przez działanie w sposób oznaczony, w szczególności przez wniesienie wkładów.

Spółką partnerską jest spółka osobowa, utworzona przez

wspólników (partnerów) w celu wykonywania wolnego

zawodu w spółce prowadzącej przedsiębiorstwo pod

własną firmą

Moment powstania : chwila wpisu do rejestru – od tego

momentu powstaje nowy podmiot prawa, na który

przechodzą wniesione przez partnerów wkłady, i od tej

chwili obowiązuje ograniczenie odpowiedzialności

partnerów

Rejestracja: wpis do KRS – warunek rozpoczęcia działalności gospodarczej; Zgłoszenie spółki partnerskiej

do sądu rejestrowego

Odpowiedzialność: trzy rodzaje odpowiedzialności:

- nieograniczona i osobista za własne działania partnera

związane z wykonywaniem zawodu;

- nieograniczona, osobista i solidarna wszystkich

wspólników za zwykłe zobowiązania spółki;

- brak odpowiedzialności za zobowiązania innych

partnerów związane z wykonywaniem przez nich

wolnego zawodu

Spółka z o.o.

Pojęcie: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może

być utworzona przez jedna albo więcej osób w każdym

celu prawnie dopuszczalnym chyba, że ustawa stanowi

inaczej. Spółka z o.o. nie może być zawiązana przez inną jednoosobową spółkę z o.o.

Firma: Może być obrana dowolnie, powinna jednak

zawierać oznaczenie: „spółka z ograniczoną

odpowiedzialnością” lub „spółka z o.o.”

Treść umowy spółki:

1. Firma i siedziba spółki, 2. Przedmiot działalności spółki, 3. Wysokość kapitału zakładowego, 4. Określenie, czy wspólnik może mieć więcej niż 1 udział?

5. Liczba i wartość nominalna udziałów objętych przez poszczególnych wspólników, 6. Czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony. Forma umowy spółki: Umowa spółki z o.o.,. powinna

być zawarta w formie aktu notarialnego.

Osobowość prawna: Posiada osobowość prawną, może

pozywać i być pozywana, może zaciągać zobowiązania

oraz nabywać prawa rzeczowe.

Wysokość kapitału zakładowego: nie mniej niż 50 000

złotych, wartość nominalna jednego udziału, co najmniej

500 złotych.

Organy spółki:

Zarząd- organ wykonawczy spółki, prowadzi sprawy spółki i reprezentuje ją na zewnątrz. W skład zarządu

wchodzi 1 lub większa liczba członków.

Rada nadzorcza i komisja rewizyjna- może być

przewidywana przez umowę spółki lub, jeżeli tak ustawa

nakazuje.

Zgromadzenie wspólników- to organ stanowiący, bez

kompetencji reprezentacyjnych. Skupia się w nim

najwyższa władza w spółce. Rozróżnić można

zgromadzenie zwyczajne (zbiera się w terminie 6

miesięcy po upływie roku obrotowego) i nadzwyczajne

(jest zwoływane w szczególnych przypadkach

przewidzianych w ustawie). Odpowiedzialność za zobowiązania- w świetle

przepisów KSH wspólnicy nie ponoszą

odpowiedzialności za zobowiązania spółki. Odpowiedzialność cywilnoprawna może dotyczyć

odpowiedzialności wobec wierzycieli spółki lub samej

spółki.

Spółką komandytową jest spółka osobowa mająca na

celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, w

której wobec wierzycieli za zobowiązania spółki co

najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia

(komplementariusz), a odpowiedzialność co najmniej

jednego wspólnika (komandytariusza) jest ograniczona

Majątek to wszelkie mienie wniesione jako wkład lub nabyte przez spółkę w czasie jej istnienia.

Odpowiedzialność:

Komplementariusz – odpowiada za zobowiązania spółki

solidarnie i bez ograniczeń (ale subsydiarnie)

Komandytariusz – odpowiadają tylko do wysokości

sumy komandytowej (jeżeli wniósł wkład, to zakres

odpowiedzialności zmniejsza się o wartość wkładu); odpowiedzialność subsydiarna (jeżeli egzekucja

przeciw spółce była bezskuteczna); wysokość wkładu

komandytariusza nie może być niższa niż suma

komandytowa(zabezpieczenie spolki);: za zaległości

podatkowe spółki komandytariusz odpowiada całym

swoim majątkiem solidarnie ze spółką i

komplementariuszami

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument