Ryzyko w działalności gospodarczej - Notatki - Ekonomia, Notatki'z Ekonomia. University of Wroclaw
Bartek
Bartek5 marca 2013

Ryzyko w działalności gospodarczej - Notatki - Ekonomia, Notatki'z Ekonomia. University of Wroclaw

PDF (208 KB)
3 strony
535Liczba odwiedzin
Opis
Notatki opisujące zagadnienia z zakresu ekonomii: ryzyko w działalności gospodarczej; ubezpieczenie a ryzyko, wybór portfela inwestycyjnego, efektywne rynki aktywów, itp.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 3
Pobierz dokument

14. RYZYKO W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Główne zagadnienia:

- w jaki sposób istnienie ryzyka wpływa na nasze postępowanie? - jak zmieniały się instytucje ekonomiczne, aby ułatwić życie w warunkach ryzyka?

14.1 Indywidualne postawy wobec ryzyka. Gra uczciwa- w tym przypadku zyski przeciętnie rzecz biorąc równe są zeru, np.: dostaje się szansę zarobienia 100zł z prawdopodobieństwem wygranej wynoszącym 50% i przegranej również 50%. Gra nieuczciwa- szansa wygrania 30%, porażki 70%. Gra korzystna- szansa wygrania 70%, porażki 30%. Ekonomiści dzielą ludzi na: Neutralnych wobec ryzyka- decyzję o rozpoczęciu gry podejmują, gdy szansa zysku przeważa. Unikających ryzyka- szanse wygranej muszą być duże, nie weźmie udziału w grze uczciwej. Lubiących ryzyko- podejmie ryzyko nawet, gdy możliwość porażki jest wysoka. Przy ubezpieczeniu np. domu, kiedy stawki są niekorzystne tylko osoba unikająca ryzyka wykupi polisę, reszta uzna, że jest to nieopłacalne.

a) Niechęć do ryzyka a malejąca użyteczność krańcowa- przy danych cenach obliczmy, ile użyteczności uzyskamy dzięki temu, co zakupimy za 1000zł. Następnie obliczmy użyteczność wydania 2000zł. Rozmiary tego przyrostu to użyteczność krańcowa dodatkowego 1000 zł, o który wzrósł dochód. Wzrost dochodu o kolejne 1000zł (mamy już 3000) powoduje, że coraz trudniej znaleźć dobra, które rzeczywiście mamy ochotę kupić. Tym samym użyteczność krańcowa pierwszego 1000zł jest bardzo wysoka, a następnego już maleje. Oczywiście są wyjątki i ludzie, którzy naprawdę muszą mieć samolot, jednak większość początkowo wydaje pieniądze na rzeczy najbardziej potrzebne i dalej zastanawia się co zrobić z resztą.

14.2 Ubezpieczenie a ryzyko. Istotę działalności firm ubezpieczeniowych stanowi łączenie ryzyka od siebie niezależnego. Przykładowo 1mln. Ludzi w wieku 55 lat wpłaca 100zł. Statystycznie umiera z nich 1%, co daje liczbę 10 tyś., więc każdy spadkobierca otrzymuje10 tyś. zł. Im więcej ludzi wpłaca ( łączy ryzyko) tym lepiej. Nikt nie gwarantuje, że umrze dokładnie 1% (może być mniej lub więcej) i to jest właśnie ryzyko firmy ubezpieczeniowej. Wiele firm nie ubezpiecza od klęsk żywiołowych np. trzęsień ziemi, ponieważ niesie to za sobą zbyt duże ryzyko, bo gdy nastąpi dotyka zbyt dużą liczbę klientów. W takim przypadku stosuje się dzielenie ryzyka. PrzykładowoTow. Ubezp. Lloyd składa się z setek syndykatów i każde z nich grupuje liczbę ok. 20 członków wnoszących po 100 tyś. wkładu. Każdy syndykat bierze na siebie np.: 1% sumy transakcji i odsprzedaje część innym firmom ubezpieczeniowym. W ten sposób ryzyko jest kilkakrotnie dzielone, a udział pojedynczej firmy w transakcji minimalny. 2 czynniki zakłócające liczbę transakcji na rynku ubezpieczeń: Ryzyko moralne- pojawia się, gdy ubezpieczenie zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia np. nie będziemy dbać o serce, lub będziemy to czynić w mniejszym stopniu, gdy ubezpieczymy się na wypadek zawału. Selekcja negatywna- klienci należący do grupy największego ryzyka (np. palacze) są bardziej skłonni do ubezpieczania się niż inni, dlatego firmy nie mogą korzystać ze statystyk umieralności uwzględniającą średnią wszystkich obywateli. Niepewność a dochody z posiadanych aktywów. Ludzie gromadzą różne dobra w postaci pieniędzy złota itp. Bony skarbowe a akcje przedsiębiorstw: Bony emituje rząd na okres 3 mies., po ich odsprzedaniu zyskuje się 3%, czyli w skali rocznej 12%. Realny zysk to jednak dochód pomniejszony o stopę inflacji w okresie posiadania bonu.

docsity.com

Akcje przedsiębiorstw przynoszą dochód przez dywidendy ( płatności, których źródłem są zyski z przedsiębiorstwa pomniejszone o wydatki) oraz zyski kapitałowe (wzrost cen akcji). Tu również należy uwzględniać inflację. Stopa zwrotu z akcji podlega nieporównanie większym wahaniom niż stopa z bonów skarbowych. Akcję są więc bardziej ryzykowną formą gromadzenia pieniędzy niż bony. Przeważnie dochody a akcji są większe, jednak obciążone są sporym ryzykiem straty. Wybór portfela inwestycyjnego: Portfel inwestycyjny jest to zbiór aktywów finansowych i rzeczowych: bonów obligacji, złota itp., które służą do lokowania majątku. Wybór między tymi dobrami kształtuje oczekiwany wpływ z danego portfela aktywów , a związane z nim ryzyko. Zależy od: Gusta- ktoś kto unika ryzyka preferuje większy zysk, lecz nie lubi związanego z tym ryzyka. Jeśli więc ma portfel z samymi akcjami ryzyko jest większe niż przy bonach. Możliwości- Im więcej majątku przeznacza się na akcje a nie na bony, zysk może być większy, ale rośnie i ryzyko. Wybór portfela- inwestor zacznie rozważać kupno aktywów obciążonych większym ryzykiem, gdy przeciętny z nich dochód przewyższy ten uzyskany z aktywów bezpiecznych.

a) Dywersyfikacja (zróżnicowanie) aktywów to strategia zmniejszania całkowitego ryzyka przez łączenie ryzyka związanego z kilkoma różnymi aktywami o odmiennym rozkładzie dochodu np. zakup akcji w sektorze bankowym i naftowym. Trzymanie w portfelu różnych aktywów o niezależnych dochodach i różnym ryzyku pozwala zmniejszyć ryzyko całego portfela. Dlatego też drobni inwestorzy różnicują posiadane akcje.

b) Dywersyfikacja w przypadku aktywów o skorelowanych dochodach: gdy zmiany dochodów z różnych aktywów zależą od siebie mówimy o dochodach skorelowanych. Kiedy zmiany podążają w tym samym kierunku mówimy o dodatniej korelacji np. czynniki gospodarcze wpływają na zysk z akcji banku i przedsiębiorstw przemysłu samochodowego. Jeśli zyski zmieniają się w przeciwnych kierunkach następuje ujemna korelacja np. kryzys powoduje wzrost cen akcji firmy wydobywającej złoto, a ceny akcji innych sektorów w większości maleją.

c) Współczynnik beta- jest miarą stopnia, w jaki dochód z danej akcji zmienia się w porównaniu ze średnią dochodowości wszystkich akcji na giełdzie.

Jeśli beta =1 to dochód jest taki sam jak średnia giełdowa Beta wysokie- wyższe dochody od średniej giełdowej, jednak obniżają się gwałtownie, jeśli przychodzi złamanie Beta niskie- przynosi dochód reagujący na zmiany (załamania itp.) zmieniający się w tym samym kierunku co beta=1 , jednak ich amplituda jest mniejsza Beta ujemne- zachowuje się odwrotnie niż tendencje rynkowe np. podczas recesji ich wartość rośnie. Bankierzy poszukują akcji o ujemnym beta, bo włączanie ich do portfela, gdzie inne składniki zmieniają się z ogólnymi tendencjami zmniejsza ryzyko. Kupowanie akcji o wysokim beta jest niekorzystne, gdyż dochody z nich podlegają wahaniom i zmieniają się w tym kierunku co tendencje rynkowe. Samodzielne kupowanie akcji o ujemnym beta też jest ryzykowne, jednak wespół z innymi zmniejszają ryzyko całego portfela. Efektywne rynki aktywów 2 teorie na rynek papierów wartościowych Teoria kasyna- Brak racjonalnych podstaw gry, wszystko zależy od szczęścia. J.F Keynes przekonywał, że giełda działa jak kasyno, ponieważ jest zdominowana przez krótkoterminowe transakcje spekulacyjne. Ktoś, kto kupuje akcje nie oczekuje zysków z dywidend, lecz chce szybko zyskać po sprzedaży akcji po wyższej cenie. Teoria rynków efektywnych- traktuje giełdę jak czuły instrument przetwarzania informacji, który szybko reaguje na nowe wiadomości i przystosowuje do nich ceny akcji (np. znając długoterminowe prognozy pogody łatwiej ocenić zyski w przemyśle produkującym lody). Jeśli ceny rzeczywiście odzwierciedlają wysokość dywidend (zysków) to rynek prawidłowo rozdziela zasoby między przedsiębiorstwa. Jeśli jednak ceny kształtuje przypadek to możliwe, że szanse rozwoju otrzymają niewłaściwe firmy. Bąble spekulacyjne- np. złoto nie przynosi odsetek czy dywidend i jego obecna cena zależy od przewidywanych zysków kapitałowych, a te od ludzkich oczekiwań. Przyszłe ceny złota zaś zależą

docsity.com

od zysków kapitałowych oczekiwanych w przyszłości, a te od oczekiwań dotyczących cen w jeszcze odleglejszej przyszłości itd. Na takim polu pojawiają się właśnie bąble spekulacyjne niemające konkretnego potwierdzenia w faktach Nieco więcej o ryzyku. Rynek transakcji terminowych- obejmuje kontrakty podpisane dziś na dostawę dóbr w ustalonym terminie w przyszłości po cenach określonych dziś np. tona miedzi dziś kosztuje 800zł i oczekuje się, że za rok będzie kosztować 880zł. Dlatego opłaca się ją przez ten czas trzymać. Asekuracja na rynku transakcji terminowych np. sprzedajemy dziś miedź za 860 zł z dostawą za rok, mimo, że oczekujemy, że wtedy sprzedalibyśmy ją za 880zł. Na rynku transakcji terminowych nabywcą jest kupiec tzw. gracz. To on np. kupuje z wyprzedzeniem miedź po to by ją potem drożej sprzedać. W praktyce ceny na rynku dostaw natychmiastowych odbiegają od cen przewidywanych, dlatego też gracze mogą ponosić straty.

Różnice wyrównania (płac)- ktoś, kto wykonuje zawód o wysokim ryzyku śmiertelności ma wyższą płacę, niż ten, kto wykonuje zawód równie uciążliwy i wymagający, wymagający podobnych kwalifikacji, jednak bez dużego ryzyka śmierci

docsity.com

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument