Dotacje celowe - Notatki - Finanse publiczne, Notatki'z Finanse Publiczne. Cracow University of Economics
rycerz
rycerz8 marca 2013

Dotacje celowe - Notatki - Finanse publiczne, Notatki'z Finanse Publiczne. Cracow University of Economics

PDF (255 KB)
6 strona
843Liczba odwiedzin
Opis
Notatki omawiające stwierdzenia z zakresu finansów publicznych: dotacje celowe dla przedsiębiorców mogą być udzielane na realizację inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej oraz ochrony środowiska, mających szcze...
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 6

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 6 pages

Pobierz dokument

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 6 pages

Pobierz dokument

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 6 pages

Pobierz dokument

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 6 pages

Pobierz dokument

Art. 76. 1. Dotacje celowe dla przedsiębiorców mogą być udzielane na realizację

inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej oraz ochrony środowiska, mających

szczególne znaczenie dla gospodarki narodowej.

2. Łączna kwota dotacji, o których mowa w ust. 1, przyznanych w kolejnych latach

na dofinansowanie inwestycji realizowanej przez przedsiębiorcę, nie może być wyższa

niż 50% planowanej wartości kosztorysowej inwestycji, chyba że odrębne przepisy

stanowią inaczej.

3. Łączną kwotę dotacji, o której mowa w ust. 2, oraz jej przewidywaną wysokość

w kolejnych latach realizacji inwestycji ustala się przy wprowadzeniu tej inwestycji do

ustawy budżetowej.

Dotacje przedmiotowe – są kalkulowane wg stawek jednostkowych, które te stawki są

corocznie określane przez Ministra Finansów lub innego ministra.

Dotacje podmiotowe – są przekazywane jednostkom ujmowanym corocznie w wykazie

ustawy budżetowej.

Dotacje inwestycyjne – element wydatków majątkowych

a) wydatki na zakup i objęcie akcji

b) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego

c) wydatki inwestycyjne państwowych jednostek budżetowych

d) dotacje na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji.

W wykazie umieszczonym przy ustawie budżetowej określa się źródło finansowania

inwestycji.

Wydatki realizowane z budżetu jednostek samorządu terytorialnego określamy jako:

- zadania własne

- zadania własne obowiązkowe

- zadania zlecone wynikające z ustaw

- zadania wynikające z porozumienia z organami administracji budżetowej lub

innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

Zadania własne – finansowane na podstawie własnych dochodów oraz subwencji.

Zadania zlecone – finansowane z dotacji celowych lub ze środków ustalonych w

porozumieniu.

docsity.com

Ustawa z dnia 10-06-1994r. o zamówieniach publicznych – wprowadziła regulacje zadań

publicznych finansowanych ze środków publicznych.

Art. 1. Ustawa określa zasady, formy i tryb udzielania zamówień publicznych,

organ właściwy w sprawach o zamówienia publiczne, a także tryb rozpatrywania

protestów i odwołań złożonych w toku postępowania o udzielenie zamówienia

publicznego.

Art. 2. Ilekroć w ustawie jest mowa o:

1) robotach budowlanych - należy przez to rozumieć roboty budowlane w

rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

2) „dostawach” - należy przez to rozumieć dostarczanie zamawiającemu

surowców, produktów, sprzętu, jak również innych rzeczy i dóbr,

3) „usługach” - należy przez to rozumieć wszelkie prace, które nie są robotami

budowlanymi ani dostawą,

4) „zamówieniach publicznych”, nazywanych dalej także „zamówieniami” - należy

przez to rozumieć zamówienia na roboty budowlane, dostawy oraz wykonywanie

usług, opłacane ze środków publicznych w całości lub w części,

5) „zamawiającym” - należy przez to rozumieć każdy podmiot udzielający

zamówienia publicznego na podstawie niniejszej ustawy,

6) „krajowych dostawcach i wykonawcach” - należy przez to rozumieć osoby

fizyczne mające miejsce zamieszkania w kraju oraz osoby prawne i nie mające

osobowości prawnej jednostki organizacyjne, utworzone zgodnie z przepisami

prawa polskiego, mające siedzibę w kraju,

7)„środkach publicznych” - należy przez to rozumieć środki:

a) pochodzące z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu

terytorialnego, przeznaczone na działalność bieżącą i inwestycyjną,

b) pozabudżetowe - w rozumieniu ustawy z dnia 5 stycznia 1991 r. - Prawo

budżetowe, z wyłączeniem środków pochodzących z darowizn przekazanych

przez osoby fizyczne oraz prawne nie zobowiązane do stosowania przepisów

niniejszej ustawy,

c) kredytowe, na które Skarb Państwa, gmina lub związek komunalny udzieliły

poręczeń, gwarancji albo dofinansowały koszty obsługi kredytu,

d) pomocy zagranicznej, przyznane na podstawie umów międzynarodowych,

chyba że umowy te określają odmienne procedury wykorzystania tych

środków,

e) gminnych funduszy celowych,

docsity.com

f) pochodzące z opłat abonamentowych i opłat za używanie nie

zarejestrowanych odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych, o których

mowa w ustawie z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji

8) „najkorzystniejszej ofercie” - należy przez to rozumieć ofertę z najniższą ceną

przy takiej samej jakości przedmiotu zamówienia lub ofertę, która przedstawia

najkorzystniejszy bilans ceny, kosztów eksploatacji, czasu wykonania lub

dostawy oraz innych kryteriów opisanych w specyfikacji istotnych warunków

zamówienia,

9) wartości zamówienia - należy przez to rozumieć wartość szacunkową

zamówienia, ustaloną przez zamawiającego z należytą starannością - bez

podatku od towarów i usług (VAT),

10) surowcach i produktach krajowych - należy przez to rozumieć towary

pochodzące z Polski, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 9

stycznia 1997 r. - Kodeks celny

11) jednostkach zależnych - należy przez to rozumieć jednostki organizacyjne, w

których państwowe lub komunalne jednostki organizacyjne posiadają:

a) co najmniej 50% udziałów (akcji) lub

b) większość głosów w zgromadzeniu wspólników (walnym zgromadzeniu

akcjonariuszy) jednostki zależnej lub

c) prawo do powołania lub odwoływania co najmniej połowy członków organu

zarządzającego lub nadzorczego jednostki zależnej.

Art. 3. 1. Ustawę stosuje się do zamówień na dostawy, wykonywanie usług i robót

budowlanych opłacanych w całości lub w części ze środków publicznych.

2. Zamawiający nie może, w celu uniknięcia stosowania ustawy lub uniknięcia

procedur udzielania zamówień publicznych określonych ustawą, dzielić zamówienia na

części oraz zaniżać wartości zamówienia.

3. Jeżeli zamówienie publiczne ma być finansowane z udziałem środków

zagranicznych przyznanych na podstawie umowy międzynarodowej, która przewiduje

inne niż ustawa procedury udzielania zamówienia, zamawiający udzielający zamówienia

stosuje procedury określone w tej umowie międzynarodowej.

4. Prezes Urzędu Zamówień Publicznych w porozumieniu z Ministrem Finansów

może udzielić, na wniosek zamawiającego, zezwolenia na odstąpienie od stosowania

przepisów ustawy w przypadku zamówienia finansowanego z udziałem środków

zagranicznych, przyznanych na innej podstawie niż umowa międzynarodowa, jeżeli

otrzymanie tych środków jest uzależnione od zastosowania procedur odmiennych niż

określone w ustawie.

docsity.com

Środki publiczne:

- w zrozumieniu ustawy o finansach publicznych

- środki kredytowe dla, których skarb państwa, jednostka samorządu terytorialnego

lub samorządowa jednostka organizacyjna udzieliła poręczeń lub gwarancji albo

dofinansowała koszty udzielenia kredytu (spłata odsetek przez tą jednostkę)

- środki pochodzące ze składek na ubezpieczenia zdrowotne

Najlepsza oferta – oferta z najmniejszą ceną, przy tej samej jakości przedmiotu

zamówienia lub oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny kosztów

eksploatacji czasu wykonania lub dostawy oraz innych kryteriów opisowych w specyfikacji

istotnych warunków zamówienia publicznego.

Art. 4. 1. Ustawę stosuje się do zamówień publicznych udzielanych przez:

1) państwowe jednostki budżetowe i zakłady budżetowe oraz gospodarstwa

pomocnicze utworzone przy państwowych jednostkach budżetowych,

2) państwowe fundusze celowe,

3) jednostki samorządu terytorialnego i sejmiki samorządowe,

4) (skreślony)

5) spółdzielnie, fundacje i stowarzyszenia, w zakresie, w jakim dysponują środkami

publicznymi,

6) wykonujące zadania o charakterze użyteczności publicznej:

a) państwowe jednostki organizacyjne,

b) komunalne jednostki organizacyjne,

c) jednostki zależne,

7) agencje państwowe w zakresie nie uregulowanym odrębnymi przepisami,

8) jednostki publicznej radiofonii i telewizji.

2. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, szczególne zasady udzielania

zamówień publicznych ze względu na stan klęski żywiołowej, ochronę bezpieczeństwa

wewnętrznego i zewnętrznego państwa lub ochronę tajemnicy państwowej.

3. Rada Ministrów może wskazać, w drodze rozporządzenia, inne podmioty

dysponujące środkami publicznymi, które obowiązane są stosować przepisy ustawy.

Urząd zamówień publicznych – prezes podlega premierowi urząd jest traktowany jako

centralny urząd właściwy w sprawach zamówień publicznych.

Art. 13. Zamówienia publicznego udziela się w trybie:

docsity.com

1) przetargu nieograniczonego,

2) przetargu ograniczonego,

3) przetargu dwustopniowego,

4) negocjacji z zachowaniem konkurencji,

5) zapytania o cenę,

6) zamówienia z wolnej ręki.

Art. 19. 1. Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się:

1) dostawców lub wykonawców, którzy w ciągu ostatnich trzech lat przed

wszczęciem postępowania wyrządzili szkodę nie wykonując zamówienia lub

wykonując je z nienależytą starannością,

2) dostawców i wykonawców, w odniesieniu do których wszczęto postępowanie

upadłościowe lub których upadłość ogłoszono,

3) dostawców lub wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub

składek na ubezpieczenie społeczne, z wyjątkiem przypadków, kiedy uzyskali oni

przewidzianą prawem zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty

zaległych płatności,

4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w

związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego albo inne

przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,

5) osoby prawne, których urzędujących członków władz prawomocnie skazano za

przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia

publicznego albo inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści

majątkowych.

1. Wszczęcie postępowania o popełnienie przestępstw, o których mowa w ust. 1 pkt

4 i 5, może stanowić podstawę wykluczenia z postępowania o udzielenie

zamówienia publicznego.

Informacja o przetargu musi być umieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych .

Art. 14. 1. Podstawowym trybem udzielania zamówienia publicznego jest

przetarg nieograniczony.

2. Zamawiający może udzielić zamówienia publicznego w innym trybie niż przetarg

nieograniczony wyłącznie w okolicznościach określonych w niniejszej ustawie.

docsity.com

3. Zastosowanie trybu innego niż przetarg nieograniczony przy zamówieniach

publicznych, których wartość przekracza kwotę 200000 EURO, wymaga zatwierdzenia

przez Prezesa Urzędu, z zastrzeżeniem art. 71 ust. 1a.

Art. 32. Zamawiający może zorganizować przetarg ograniczony w przypadku, gdy:

1) ze względu na specjalistyczny charakter zamówienia istnieje ograniczona liczba

dostawców lub wykonawców mogących wykonać dane zamówienie,

2) koszty przeprowadzenia przetargu nieograniczonego byłyby niewspółmiernie

wysokie w stosunku do wartości zamówienia

Art. 53. W przetargu dwustopniowym w pierwszym etapie dostawcy i wykonawcy

składają oferty wstępne bez podawania ceny, a zamawiający może żądać od

dostawców i wykonawców określenia parametrów przedmiotu zamówienia. Drugi etap

jest przetargiem, którego zasięg jest ograniczony do wybranych oferentów i może być

poprzedzony negocjacjami zamawiającego z oferentami.

Art. 54. Przetarg dwustopniowy stosuje się w przypadku, gdy zachodzi jedna z

następujących okoliczności:

1) nie można z góry określić szczegółowych cech technicznych i jakościowych

zamawianych dostaw, usług lub robót budowlanych,

2) z powodu specjalistycznego charakteru dostaw, usług lub robót budowlanych

konieczne są negocjacje z dostawcami lub wykonawcami,

3) przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie badań, eksperymentu,

sporządzenie opinii naukowej albo świadczenie innych wyspecjalizowanych

usług,

4) przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych.

docsity.com

komentarze (0)

Brak komentarzy

Bądź autorem pierwszego komentarza!

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 6 pages

Pobierz dokument