Obrót gospodarczy - Notatki - Prawo, Notatki'z Prawo
Lady_Pank
Lady_Pank19 czerwca 2013

Obrót gospodarczy - Notatki - Prawo, Notatki'z Prawo

PDF (119 KB)
1 strona
334Liczba odwiedzin
Opis
Prawo: notatki z zakresu prawa dotyczące obrotu gospodarczego; pewność i bezpieczeństwo obrotu.
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd1 strona / 1
Pobierz dokument

CHAR.CECHY OBR.H.Obrót gosp:należy rozumieć nie tylko wymianę dóbr i usł.za pośrednictwem pieniądza,ale towarzysz.tej wymianie i powstaj.w jej procesie stos.prawne między jej uczestnikami.Cechą charakt.jest,że conajmniej jeden z jego uczestników jest zobowiązany z tej racji,że prowadzi w sposób trwały i zawodowy działaln.gosp. i świadczenie przez niego dóbr i usł.jest wynikiem tej działalności. Przedmiot i zakres obr.h.:reguluje cały obr.gosp.,a więc stos.związ.z handlem, usługami i różnego rodz.działaln. pomocniczą. Cywilnopr.char. obr.h.:pr.h to tzw.pr.prywatne,reguluj.wzajemne stos.prawne o charakt.majątk.i niemajątk.między osobami fiz.i prawnymi na zasadzie „form.”równości stron - stąd jego cywilist.char.Wiąże się to z tzw.komercjalizacją pr.cywilnego. Seryjność obr.h.i związany z tym postulat jego szybkości i minimum formalizmu prawnego.Współcz.obr.h. char.się masowością, co pociąga za sobą seryjność oraz związ.z tym szablono- wość i typowość produkcji, handlu i usł. Szerokie zastosow.mają więc „wzory umów” lub „ogólne warunki umów”, skutki niewykonania lub nienależyt. wyk.umów niweluje się przede wszystkim za pomocą standard. „kar umownych”, a nie dochodz.odszkodow na zasadach ogólnych.Tworzą się nowe typy umów np. dostawa,leasing,know-how oraz widać wyraźny internacjo-nalizm czynności handlowych. Zjawiska te wymagają z kolei zmniejsz.wymagań formalnych do minim.,a sprawy gosp. powinny być rozstrzygane szybko przez sądownictwo polubowne (arbitrażowe). Pewność i bezpieczeństwo obrotu. Zasada ta ma przede wszystkim na uwadze uczestników tego obrotu. Jej przejawem jest system rejestracji działaln.gosp. oraz formalne i materialne skutki wpisu do rejestru handlow., łącznie z wiarą publiczną wpisu. Są tu też te postanowienia prawa, które służą ochronie praw osób trzecich działają-cych w dobrej wierze i w zaufaniu do innych uczestników obrotu. Wolność obrotu- podkreśla ją art.353 k.c:”Strony zawierające umowę mogą ułożyć stos.prawny według swego uznania...” Internacjonalizacja obrotu: obrót h. dąży do internacj.w związku z czym pojawiają się tendencje do jego unifor-mizacji. Potwierdzają to zwyczaje międzynarodowe w obr.h. oraz koncepcja utworzenia międzynar.p.h.

komentarze (0)

Brak komentarzy

Bądź autorem pierwszego komentarza!

Pobierz dokument