Swobodny przepływ towarów, definicja, charakterystyka i ograniczenia - Notatki - Stosunki międzynarodowe, Notatki'z Relacje Międzynarodowe
Kuba2013
Kuba201310 czerwca 2013

Swobodny przepływ towarów, definicja, charakterystyka i ograniczenia - Notatki - Stosunki międzynarodowe, Notatki'z Relacje Międzynarodowe

RTF (37 KB)
2 strony
1000+Liczba odwiedzin
Opis
Polityka: notatki z zakresu stosunków międzynarodowych opisujące swobodny przepływ towarów; definicja, charakterystyka i ograniczenia.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd2 strony / 2
Pobierz dokument

Swobodny przepływ towarów definicja, charakterystyka i ograniczenia

Swobodny przepływ towarów oznacza, że na danym obszarze istnieje swoboda obrotu (eksportu i importu) towarami. Nie istnieją kontrole graniczne, ograniczenia ilościowe i jakościowe w przepływie towarów, a towar, który został wprowadzony legalnie na teren któregoś z państw członkowskich Wspólnot, może być sprzedawany na terytorium każdego innego państwa UE.Ujednolicone zostały przepisy dotyczące importu towarów do Wspólnot. Utworzenie Wspólnego Rynku poprzedzone było długoletnim procesem znoszenia ograniczeń w handlu między krajami członkowskimi Wspólnot Europejskich. Pierwszym etapem było utworzenie unii celnej (zniesienie barier celnych i ograniczeń ilościowych, stosowanych na granicach w stosunku do towarów zagranicznych) między państwami Wspólnot i wprowadzenie wspólnej taryfy celnej w stosunku do towarów z państw spoza obszaru Wspólnot (tzw. państw trzecich). Czas realizacji unii celnej, określony w Traktacie o EWG przewidziano na 12 lat. Faktycznie trwało to krócej, unia celna powstała już 1 lipca 1968 roku. Po wprowadzeniu unii celnej pozostał problem kontroli granicznych. Kontrole na granicach między krajami członkowskimi Wspólnot były utrzymywane do połowy lat 90. W połowie lat 80 rozpoczęto prace nad budowa jednolitego rynku wewnętrznego poprzez eliminację barier fizycznych (np. kontrola dokumentów na granicach) i fiskalnych (harmonizację systemów podatków pośrednich). Podstawą prawna do utworzenia jednolitego rynku wewnętrznego stanowią dwa dokumenty: Jednolity Akt Europejski(1987) oraz Biała Księga Komisji Europejskiej w sprawie utworzenia Wspólnego Rynku (1985), w której zostały określone projekty poszczególnych dyrektyw, mających na celu doprowadzenie do zniesienia barier fiskalnych, technicznych oraz fizycznych w obrocie między państwami UE. Swobodny przepływ towarów funkcjonuje w Unii Europejskiej od 1 stycznia 1993 roku. W tym samym roku w krajach Unii zniesiono graniczne urzędy celne.Dalszym etapem integracji gospodarczej państw UE było utworzenie Unii Gospodarczej i Walutowej i wprowadzenie wspólnej waluty euro z dniem 1 stycznia 2002 roku w dwunastu państwach Wspólnoty (Austria, Belgia, Holandia, Francja, Finlandia, Grecja, Hiszpania, Luksemburg, Irlandia, Niemcy, Portugalia, Włochy). Ograniczenia: Art. 30 TWE stanowi, że ograniczenia eksportowe lub importowe mogą być wprowadzane przez państwa członkowskie w stosunku do towarów z innego państwa, jeżeli będą uzasadnione względami: - moralności publicznej, porządku publicznego, bezpieczeństwa publicznego,

- ochrony zdrowia i życia ludzi oraz zwierząt lub ochrony roślin, - ochrony narodowych dóbr kultury o wartości artystycznej, historycznej lub archeologicznej, - ochrony własności przemysłowej i handlowej. Zgodnie z orzecznictwem ETS (tzw. formuła Cassis de Dijon13), jeżeli w danym przypadku nie istnieją przepisy wspólnotowe, przeszkody w swobodzie przepływu towarów mogą być usprawiedliwione, jeśli krajowe uregulowania ograniczające są niezbędne do spełnienia koniecznych wymagań dotyczących w szczególności: - skutecznej kontroli podatkowej, - ochrony zdrowia publicznego, - rzetelności transakcji handlowych oraz - ochrony konsumenta.

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument