Analiza popytu turystycznego w województwie opolskim w latach 2001-2005 - Notatki - Turystyka, Notatki'z Hotelarstwo i Turystyka
Grzegorz
Grzegorz14 czerwca 2013

Analiza popytu turystycznego w województwie opolskim w latach 2001-2005 - Notatki - Turystyka, Notatki'z Hotelarstwo i Turystyka

PDF (275 KB)
10 strona
698Liczba odwiedzin
Opis
Turystyka: notatki z zakresu turystyki przedstawiające analizę popytu turystycznego w województwie opolskim w latach 2001-2005.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 10
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 10 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 10 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 10 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 10 pages
Pobierz dokument

ANALIZA POPYTU TURYSTYCZNEGO W

WOJEWÓDZTWIE OPOL SKIM W LATACH 2001 - 2005

Województwo opolskie położone jest w południowo-zachodniej części kraju.

Sąsiaduje z województwami: śląskim, łódzkim, wielkopolskim oraz dolnośląskim. Od południa graniczy z Republiką Czeską. Region należy do grupy małych regionów europejskich, zajmując 9412 km2 powierzchni (3% powierzchni kraju), zamieszkuje go około 1.050 tys. osób. Gęstość zaludnienia w województwie opolskim, chociaż niższa od średniej krajowej (122 osoby na km2), zbliżona jest do średniej w Unii Europejskiej i wynosi 112 osób na km2. Administracyjnie województwo opolskie dzieli się na 12 powiatów, w tym 1 powiat grodzki (Opole) oraz 71 gmin (w tym 3 miejskie, 32 miejsko-wiejskie i 36 wiejskich). Równomiernie rozwinięty układ osadniczy regionu tworzy 35 miast i 1191 miejscowości wiejskich, w tym 1011 wsi i 1025 sołectw. Największe miasta to: Opole (128,9 tys. mieszkańców), Kędzierzyn-Koźle (66,1 tys. mieszkańców), Nysa (47,8 tys. mieszkańców) i Brzeg (38,6 tys. mieszkańców).

Strukturę funkcjonalno-przestrzenną województwa opolskiego tworzą trzy strefy: strefa centralna aglomeracji opolskiej, do której należy Opole wraz z powiatami opolskim i krapkowickim; wschodnia, w skład której wchodzą powiaty: kluczborski, oleski, strzelecki i kędzierzyńsko-kozielski; strefa zachodnia z powiatami: namysłowskim, brzeskim, nyskim, prudnickim, głubczyckim.

Charakteryzująca się funkcjami metropolitalnymi aglomeracja opolska obejmuje miasta: Opole, Krapkowice, Gogolin, Prószków, Ozimek, Niemodlin i Zdzieszowice oraz silnie zurbanizowane gminy wiejskie powiatów opolskiego i krapkowickiego (łącznie 335 tys. mieszkańców). Istotnym ograniczeniem rozwojowym jest słabe wykorzystanie walorów aglomeracji opolskiej, zwłaszcza w sytuacji braku w regionie metropolii.

Osadnictwo wiejskie ma charakter zwarty. Dla obszarów wiejskich regionu charakterystyczne są duże wsie, o najwyższym w kraju stopniu urbanizacji, stanowiące często lokalne centra rozwoju. Średnia wielkość zaludnienia miejscowości wiejskiej wynosi 324 osoby (w kraju 258 osób). Problemem tych ośrodków jest jednak niedobór koncepcji i programów rozwoju lokalnego. Program Samorządowy i regionalnego, pomimo wysokiego poziomu samoorganizacji społecznej i dużej aktywności lokalnych środowisk, w tym mniejszości narodowych.

Województwo opolskie to przygraniczny oraz zróżnicowany kulturowo region dawnego pogranicza polsko-niemieckiego i czeskiego. Społeczność regionalna charakteryzuje się silnym poczuciem tożsamości regionalnej, bogactwem doświadczeń wynikającym z odmienności kulturowej oraz otwartością na świat. W województwie opolskim mieszka 71% ogólnej liczby osób w Polsce, które deklarują narodowość niemiecką i 14% deklarujących się jako Ślązacy. Problemem jest niski stan wiedzy o regionie i jego dziedzictwie oraz niewystarczające uwzględnianie wielokulturowości przez instytucje edukacyjne i kulturalne.

Region otwarty jest na współpracę transgraniczną w ramach Euroregionów „Pradziad” i „Silesia” oraz kontakty z zagranicznymi partnerami gospodarczymi (m.in. z niemieckim landem Nadrenia-Palatynat, francuską Burgundią, Krajem Środkowoczeskim, węgierskim Komitatem Fejer, ukraińskim obwodem Iwano-Frankiwskim, austriackim Krajem Związkowym Styria). Samorządy lokalne województwa opolskiego współpracują z

partnerami w całej Europie. Lokalne środowiska, w tym mniejszości narodowych, charakteryzują się wysoką aktywnością. Samorządy lokalne współpracują ze sobą m.in. tworząc związki gmin. Słaba jest natomiast współpraca międzywojewódzka, a także niska integracja środowisk i współpraca na poziomie subregionalnym, w tym w formie partnerstwa. 1. Przyjazdy turystów krajowych do miejscowości położonych na terenie województwa Opolskiego (mln)

Ogółem Krótkookresowi Długookresowi 2001 1,8 1,6 0,2 2002 1,6 1,3 0,3 2003 1,2 0,9 0,3 2004 0,8 0,6 0,2 2005 0,4 0.3 0,1

Województwo Opolskie odwiedziło w przeciągu czteroletniego okresu 4mln turystów krajowych, były to przyjazdy krótko jak i długo okresowe. Najwięcej turystów odwiedziło województwa Mazowieckie ponad 18 mln oraz Małopolskie ponad 13mln. Najmniej turystów zanotowano w województwie Lubuskim 4,1 mln oraz Opolskim 4 mln. Z wynikiem 4 mln odwiedzających turystów województwo Opolskie na tle innych województw wypada najgorzej. Liczba osób odwiedzających z roku na rok spada, woj. Opolskie nie jest wyjątkiem, spadek liczby odwiedzających zauważalny jest we wszystkich województwach. 2. Przyjazdy turystów zagranicznych W latach 2002 - 2005 woj. Opolskie odwiedziło ogółem 960 tys. turystów zagranicznych. Dominującą grupą turystów byli obywatele Niemiec, w przeciągu 4 lat liczba ich odwiedzin wyniosła 580 tys. resztę turystów stanowili odwiedzający z za granicy wschodniej 140 tys. oraz sąsiedzi z południa 50 tys. pozostali turyści pochodzili z innych krajów Europejskich nie graniczących z Polską. Nie zanotowano przyjazdu turystów z poza kontynentu. Tak jak w przypadku odwiedzin turystów krajowych najwięcej turystów zagranicznych odwiedziło woj. Mazowieckie 13.3 mln oraz woj. Wielkopolskie 6,5 mln. Województwo Opolskie na tle innych województw z liczbą odwiedzin 960 tys. wypada najgorzej. Liczba turystów zagranicznych odwiedzających Polskę z roku na rok rośnie jest to odnotowywane we wszystkich województwach.

Podział przyjezdnych

0 20 40 60 80

100 120 140 160 180

2002 2003 2004 2005

Lata

Li cz

ba (t

ys .) Niemcy

Czechy Ukraina Holandia Pozostałe

3. Sposoby organizacji podróży przez turystów zagranicznych

Turyści zagraniczni odwiedzający woj. Opolskie w ponad 90% organizują wyjazdy samodzielnie. Kierują się tym że samodzielnie zorganizowany wyjazd pochłania mniejsze koszty, mają swobodę poruszania się oraz nie są ograniczeni ramami czasowymi i miejscami zwiedzania, które występują podczas wyjazdów organizowanych przez biura podróży. 10% turystów zagranicznych korzysta z pełnego bądź też częściowego sposobu organizacji podróży którą oferują biura podróży. 4. Długości pobytu turystów zagranicznych

Długość pobytu turystów zagranicznych zależy przede wszystkim od celu ich wizyty. Przeważają zakupy, wyjazdy biznesowe oraz odwiedziny rodziny, czas wizyt preferowany przez turystów wynosi od 4 do 7 dni. W większości województw turyści wybierają pobyt od 1 do 3 dni. Wyjazdy powyżej 8 dni są to zazwyczaj zorganizowane podróże, wycieczki

większej ilości osób nie związane z interesami w Polsce, jest to zazwyczaj zwiedzanie oraz zakupy. 5. Charakterystyka przyjazdów cudzoziemców. Przyjazdy według głównych celów

Największy procent turystów zagranicznych odwiedzających województwo Opolskie, przyjeżdża w celu odwiedzenia przyjaciół bądź rodziny turyści ci stanowią 46% ogólnej liczby przyjazdów. Turyści przyjeżdżający w celach turystycznych 17 %, w interesach 16% oraz przejeżdżający tranzytowo 17% przez województwo stanowią kolejny pułap ogólnej liczby odwiedzających województwo. Procentowo najmniej turystów wybiera woj. Opolskie w celu zrobienia zakupów stanowią oni 4% ogólnej liczby przyjeżdżających. 6. Turyści krajowi i zagraniczni w obiektach noclegowych zbiorowego zakwaterowania (w tys. osób) Liczba korzystających Udzielone noclegi

Ogółem Turyści zagraniczni Ogółem Turystom zagranicznym 2001 149,0 30,5 386,4 63,5 2002 144,5 27,2 366,9 54,1 2003 166,5 29,2 410,4 60,9 2004 190,2 34,4 485,8 68,3 2005 189,1 33,0 497,6 72,9

Największa liczba turystów korzystających z noclegów odnotowana została w województwie małopolskim tj. 2,4 mln, w tym korzystających turystów zagranicznych 889 tys. Najwięcej noclegów turystom krajowym udzielono w województwie zachodniopomorskim 9,06 mln, w tym 2,2 mln turystom zagranicznym. W badanym okresie 690,3 tys. turystów w tym 123,8 tys. turystów zagranicznych korzystało z obiektów zbiorowego zakwaterowania. Udzielono 1,7 mln noclegów w tym 256,2 tyś turystom zagranicznym. Pod względem liczby turystów korzystających z obiektów zbiorowego zakwaterowania jak i liczby udzielanych noclegów woj. opolskie wypada najsłabiej na tle innych województw. Jednak liczba turystów korzystających z noclegów jak i liczba ich udzielania z każdym rokiem rosła.

7. Liczba korzystających z obiektów noclegowych zbiorowego zakwaterowania turystów zagranicznych z wybranych krajów w latach 2001 - 2005 (w tys. osób) Ogółem Niemcy Sąsiedzi ze

wschodu Sąsiedzi z południa

Reszta Europy

Spoza Europy

2001 30,5 18,3 2,2 1,3 7,6 1,1 2002 27,2 15,9 2,1 1,5 7,2 0,5 2003 29,2 17,1 2,0 1,5 7,8 0,8 2004 34,4 20,1 2,2 1,9 9,1 1,1 2005 33,0 19,2 2,0 1,9 9,1 0,8

8. Wydatki turystów zagranicznych

Średnie wydatki turystów zagranicznych w woj. opolskim wynoszą 119 $ na osobę zaś średnio 23 $ na dzień pobytu. Najwięcej wydają turyści w woj. mazowieckim średnio 170 $ na osobę i średnio 33 $ na dzień pobytu podobne wydatki ponoszą turyści w woj. pomorskim. W świetle tych danych województwo opolskie wypada nie najgorzej ale od najgorszego

Wydatki turystów zagranicznych

0 20 40 60 80

100 120 140 160

2001 2002 2003 2004 2005

Lata

S um

a (w

$ ) Przeciętne wydatki na

osobę ($) Przeciętne wydatki na dzień pobytu ($)

wyniku który odnotowano w woj. lubelskim tj. 103 $ na osobę i 28 $ na dzień pobytu dzieli je niewiele. 9. Przyjazdy krajowe według wykorzystywanej bazy noclegowej w wyjazdach Długookresowych

Obiekty noclegowe zbiorowego zakwaterowania 36% Domek letniskowy na działce 0 Obiekty noclegowe indywidualnego zakwaterowania 0 Inne 7% Mieszkanie u krewnych, znajomych 58%

Krótkookresowych

Obiekty noclegowe zbiorowego zakwaterowania 21% Domek letniskowy na działce 0 Obiekty noclegowe indywidualnego zakwaterowania 0 Inne 0 Mieszkanie u krewnych, znajomych 79%

Tendencje krajowe są zachowane. Zdecydowana większość osób preferuje noclegi u rodziny, znajomych tak samo w wyjazdach krótko jak i długoterminowych. Podczas wyjazdów krótszych ważną role odgrywają obiekty zbiorowego zakwaterowania jednak przy wyjazdach długoterminowych tracą swoją pozycje na rzecz obiektów indywidualnego zakwaterowania i domków letniskowych.

10. Przyjazdy turystów krajowych do miejscowości położonych na terenie województwa Opolskiego (mln)

Województwo opolskie przedstawia tendencje krajową co do spadku ogólnej liczy przyjazdu turystów krajowych krótkookresowych oraz długookresowych. Najwięcej przyjezdnych krootkookresowych było w w woj. mazowieckim i wielkopolskim najwięcej przyjezdnych długoogkesowych było w woj. pomorskim i małopolskim. Najmniej przyjezdnych krótkookresowych zanotowano w woj. opolskim i świętokrzyskim, najmniej turystów długookresowych zanotowano w woj. opolskim i świętokrzyskim. 11. Udział przyjazdów według celów w ogólnej liczbie przyjazdów krajowych Długookresowych (%)

Wypoczynek Odwiedziny u krewnych

Służbowy Inne

2001 39 40 3 18 2002 25 64 - 11 2003 53 42 4 1 2004 34 46 3 17 2005 18 63 8 14

Krótkookresowych (%)

Wypoczynek Odwiedziny u krewnych

Służbowy Inne

2001 29 51 7 13 2002 6 88 5 1 2003 20 64 4 12 2004 21 61 9 9 2005 27 43 27 3

W woj. podlaskim jak i całym kraju najczęstszym celem wyjazdów były odwiedziny u krewnych przy wyjazdach krótkoterminowych ich znaczenie jednak spada a przy długo

terminowych rośnie. Znaczenie wypoczynku przy wyjazdach krótkoterminowych rośnie a przy długoterminowych bardzo szybko spada na rzecz odwiedzin u krewnych. Coraz większego znaczenia nabierają wyjazdy służbowe w krótko i długoterminowych wyjazdach. 12. Udział przyjazdów według sposobów organizacji podróży w ogólnej liczbie przyjazdów krajowych Długookresowych (%) Biura podróży Inna instytucja Samodzielnie

2001 4 8 88 2002 5 0 95 2003 0 3 97 2004 0 26 74 2005 7 3 90

Krótkookresowych (%) Biura podróży Samodzielnie

2001 25 75 2002 10 90 2003 14 86 2004 5 95 2005 12 88

Turyści krajowi długookresowi jak i krótkookresowi wolą samodzielnie organizować własne wyjazdy jednak w ostatnich trzech latach znaczenia nabiera korzystanie z instytucji zajmując organizowaniem wyjazdów. 13. Sezonowość krajowych przyjazdów krótkookresowych i długookresowych (%)

Krótkookresowych Długookresowych Wiosna 18 17

Lato 23 25 Jesień 33 22 Zima 26 36

W 2005 roku Polacy odbyli 0,4 mln podróży do miejscowości położonych na terenie województwa opolskiego. Jedną czwartą stanowiły pobyty trwające co najmniej 5 dni. Przybysze spoza województwa zrealizowali prawie wszystkie przyjazdy długookresowe i dwie trzecie krótkookresowych. Najczęściej przyjeżdżali mieszkańcy dolnośląskiego i śląskiego.

Najczęstszym motywem przyjazdów do województwa były odwiedziny u krewnych lub znajomych (krótkie, a zwłaszcza długie pobyty – najwyższy udział w kraju). Udział pobytów typowo turystycznych należał do najniższych w Polsce (zwłaszcza krótkich). Według szacunków, do opolskiego w celach turystycznowypoczynkowych przyjechało nieco ponad 10 tys. Polaków, przy tym prawie wszyscy przyjeżdżali na co najmniej 5 dni. Długie pobyty zorganizowane przez zakłady pracy lub inne instytucje miały najniższy udział.

Charakterystyczny dla opolskiego był najniższy w kraju udział noclegów w obiektach indywidualnego zakwaterowania oraz w domkach letniskowych na działkach – zarówno podczas długich, jak i krótkich pobytów. Jednocześnie udział noclegów u rodziny lub znajomych podczas krótkich pobytów był najwyższy w kraju, a podczas długich – należał do najwyższych. Długie pobyty zimą miały najwyższy udział w Polsce. W 2005 roku województwo opolskie przyjęło 0,3 mln turystów zagranicznych. Ponad połowę stanowili Niemcy. Inne najliczniej reprezentowane kraje to Ukraina i Czechy. Najczęstszym motywem przyjazdów do województwa były odwiedziny u krewnych lub znajomych (najwyższy udział w Polsce). Interesy przeważały nad typową turystyką i tranzytem, przy tym były to najczęściej interesy prowadzone w imieniu firmy. Udział przyjazdów na zakupy należał do jniższych w Polsce. Liczbę przyjazdów w celach turystyczno-wypoczynkowych oszacowano na około 70 tys.

Turyści odwiedzający opolskie częściej niż w innych województwach ograniczali się do pobytu w mieście. Udział przyjazdów samodzielnie zorganizowanych należał do najwyższych w Polsce, a przyjazdów zorganizowanych za pośrednictwem biur podróży (wykupiona część usług, tylko rezerwacja) – był najniższy po podlaskim. Udział noclegów u rodziny lub znajomych był najwyższy w Polsce.

Opolskie charakteryzował najwyższy w kraju udział osób młodych, w wieku 25-34 lat, deklarujących wyższe wykształcenie i pracujących, oraz najniższy udział uczniów i studentów. Udział osób deklarujących polskie pochodzenie był najwyższy po lubuskim. Przeciętne wydatki na osobę i na dzień pobytu kształtowały się poniżej średniej. Udział wydatków na noclegi należał do najwyższych w Polsce, a na wyżywienie – kształtował się powyżej średniej.

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 10 pages
Pobierz dokument