Podstawy ekonomii, opracowane zagadnienia - Notatki - Ekonomia, Notatki'z Ekonomia. Warsaw School of Economics
Irena85
Irena8524 marca 2013

Podstawy ekonomii, opracowane zagadnienia - Notatki - Ekonomia, Notatki'z Ekonomia. Warsaw School of Economics

PDF (835 KB)
17 strona
25Liczba pobrań
1000+Liczba odwiedzin
100%on 2 votesLiczba głosów
1Liczba komentarzy
Opis
W notatkach wyeksponowane zostają zagadnienia z ekonomii: podstawy ekonomii, opracowane zagadnienia.
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 17

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 17 pages

Pobierz dokument

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 17 pages

Pobierz dokument

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 17 pages

Pobierz dokument

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 17 pages

Pobierz dokument
Rynek to układ warunków w których realizowana jest wymiana towarów i usług, następuje przy tym przepływ informacji, zgłoszenie

Rynek to układ warunków w których realizowana jest wymiana towarów i usług, następuje przy tym przepływ informacji, zgłoszenie i porównanie ofert, ustalane są ceny, ilości.(def. ta w zasadzie dotyczy rynku towarów i usług)Cena to rynkowa wartość towaru wyrażona w pieniądzu, jednocześnie cena to podstawowa informacja rynkowa. Rodzaje rynków: 1)rynek towarów i usług, 2)rynek pracy, 3)rynek finansowy Konkurencja to proces polegający na tym, że uczestnicy rynku, dążąc do realizacji własnych interesów, próbują przedstawić korzystniejsze od innych oferty pod wzgl. ceny, jakości i innych warunków wpływających na decyzje zawarcia transakcji. Rodzaje konkurencji (dychotomiczne klasyfikacje): I. Konkurencja doskonała ; konkurencja niedoskonała II. Konkurencja cenowa ; konkurencja pozacenowa III. Konkurencja między sprzedawcami (dostawcami) ; konkurencja między nabywcami (odbiorcami) IV. konkurencja w krótkim okresie ; konkurencja w długim okresie Popyt to odwrotna relacja między ceną dobra lub usługi, a ilością, którą nabywcy są skłonni i są w stanie kupić w danym okresie przy ceteris paribus. Jeśli cena danego towaru wzrasta, to ilość kupowana zmniejsza się. I odwrotnie jeśli cena towaru maleje, to nabywana ilość wzrasta. Jak widać popyt nie jest wyłącznie ilością, lecz ilością w zależności od ceny, inaczej mówiąc, popyt jest takiego rodzaju relacją. Przyjęte w tej teorii założenie „ceteris paribus” oznacza przy innych warunkach niezmienionych.

Cena jest ważnym elementem definicji popytu i pierwszoplanowym czynnikiem określającym ile danego towaru nabywcy kupią. Inne istotne czynniki, zwane determinantami popytu są następujące: 1. Dochody nabywców 2. Liczba nabywców na danym rynku cząstkowym (ta liczba z kolei zależy od wielkości populacji, struktury wiekowej, rozmieszczenia geograficznego); 3. Ceny dóbr substytucyjnych i komplementarnych; 4. Gusty, upodobania i preferencje nabywców; 5. Oczekiwania dotyczące przyszłych cen i dochodów; Zmiana którejkolwiek determinanty w jedną lub drugą stronę przyczynia się do wzrostu lub spadku popytu. Na wykresie wzrost popytu przejawia się przesunięciem krzywej popytu w prawo, na zewnątrz z D1 do D2. Natomiast spadek popytu przejawia się przesunięciem krzywej popytu w lewo, do wewnątrz, z D1 do D3 Wzrost lub spadek popytu pod oddziaływaniem determinant

docsity.com

Wzrost popytu oznacza, że przy każdej danej cenie konsumenci kupują więcej towaru, np. przy cenie P2 kupują Q3 zamiast Q2. Spadek popytu oznacza, że przy każdej danej cenie konsumenci kupują mniej towaru, np. przy cenie P2 kupują Q1 zamiast Q2 Problem tego rodzaju można także wyjaśnić mając daną ilość. Wzrost popytu oznacza, że przy każdej danej ilości na rynku cząstkowym konsumenci zapłacą wyższą cenę, np. przy danej ilości Q2 konsumenci zapłacą P3 zamiast P2. Spadek popytu oznacza, że przy danej ilości Q2 konsumenci zapłacą P1 zamiast P2 PRAWO ENGLA – W miarę zwiększania się dochodów pieniężnych rodziny oraz ogólnej sumy wydatków rosną też wydatki na żywność, ale stosunkowo wolniej, tak, że ich udział w ogólnej sumie wydatków się zmniejsza. Ogólnie rzecz biorąc, przy danej cenie ilość kupowanych dóbr wzrasta wraz ze wzrostem dochodów. Istnieje tu wyjątek: wraz ze wzrostem dochodów maleje popyt na dobra niższego rzędu. Dobra niższego rzędu, to tanie i niskogatunkowe towary, z których nabywcy chętnie by zrezygnowali, gdyby stać ich było na coś lepszego. „Dla większości produktów rolnych, występuje dodatnia korelacja między popytem a poziomem dochodów, tj. wzrost dochodów powoduje przesunięcie krzywej popytu w prawo. Są jednak produkty, dla których zależność ta ma kierunek przeciwny. W USA jako przykład wymienić można fasolę. Można przypuszczać, że wzrost dochodów spowoduje obniżenie popytu na ten produkt” W ekonomicznej teorii popytu rozróżnia się krótki okres i długi okres. „W krótkim okresie, dochody konsumentów w zdecydowanej części pochłaniane są przez bieżące rutynowe wydatki: czynsze, opłaty za elektryczność, gaz telefon, itp. To sprawia, że do rozdysponowania po odliczeniu wszelkich koniecznych opłat pozostaje niewielka ilość pieniędzy, w efekcie czego konsument nie zawsze może pozwolić sobie na skorzystanie z obniżki cen. Załóżmy np., że nastąpiła obniżka cen dywanów. Może się zdarzyć, że w danej chwili budżet konsumenta nie jest dostatecznie duży, by skorzystać z atrakcyjności oferty, nie ma też od kogo pożyczyć, niemniej z czasem fundusze mogą wzrosnąć i wówczas dokona on zakupu. Wiele zakupów ma charakter rutynowy, nie co dzień podejmowane są decyzje o strukturze wydatków, w związku z czym zmiana ceny nie spowoduje natychmiastowej reakcji w postaci zmiany popytu.” Pewne znaczenie może mieć okres użytkowania wcześniej kupionego produktu. Więcej czasu potrzeba na to, by zmienił się popyt na dobra trwałego użytku, niż na te dobra, które kupowane są raz na tydzień lub nawet codziennie. „Spadek ceny lodówek nie skłoni klienta do nowego zakupu, gdy posiadana przez niego lodówka nadal dobrze funkcjonuje.” Edukacja konsumentów w zakresie zdrowego odżywiania może przyczynić się do zmiany struktury zakupów na rynkach żywności. Liczy się także otwartość kraju na różne mody i wpływy

docsity.com

cywilizacyjne. W ten sposób mogą być przezwyciężone utrwalone nawyki konsumpcyjne i postawy konserwatywne. W Polsce np. na znaczeniu zyskało to wszystko co składa się na kuchnię śródziemnomorską i gastronomię amerykańską. Na rynku odzieży z kolei można było zauważyć taką tendencję, że nabywcy z czasem mniej cenili sobie sztuczne włókna, np. elanę i coraz bardziej preferowali włókna naturalne, takie jak bawełna i wełna. Sztuczne włókna są coraz wyższej jakości, a mimo to traktuje się je jako gorsze substytuty włókien naturalnych. Podaż to relacja między ilością dobra, którą producenci są skłonni oferować w danym okresie, a ceną przy ceteris paribus. Gdy cena danego dobra wzrasta, producenci zwykle są skłonni oferować większą ilość, gdy cena spada zmniejszają ilość dostaw. Krzywa podaży (rys.)

Determinanty podaży, czyli istotne pozacenowe czynniki określające krzywą podaży: 1. Postęp techniczny; 2. Koszty produkcji; 3. Interwencja państwa. Postęp techniczny może przyczynić się do zwiększenia produkcji i podaży przy każdym poziomie ceny rynkowej. Taka zmiana przedstawiona jest na wykresie jako przesunięcie krzywej podaży w prawo. Również spadek cen czynników produkcji (takich jak energia czy podstawowe surowce) pobudza przedsiębiorców do zwiększania produkcji przy każdej danej cenie. W rezultacie nastąpi wzrost podaży, a taka zmiana może być przedstawiona na wykresie jako przesunięcie krzywej podaży w prawo. Natomiast wzrost cen czynników produkcji (np. wzrost cen ropy naftowej) przy każdej danej cenie produktu może skłonić przedsiębiorców do zmniejszenia produkcji i podaży, na wykresie będzie to przedstawione jako przesunięcie krzywej podaży w lewo. Regulacyjna działalność państwa w tej dziedzinie polega dość często na wprowadzeniu zaostrzonych przepisów bezpieczeństwa pracy i przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego. Taka regulacja może się przyczynić do wzrostu kosztów produkcji. W takim razie na wykresie nastąpi przesunięcie krzywej podaży w lewo, a to oznacza mniejszą ilość oferowanego towaru przy każdej cenie. „Instalowane katalizatorów i innych urządzeń służących do ochrony środowiska wpływa na wzrost kosztów wytwarzania samochodów. Przepisy ochrony środowiska mogą uczynić tanią wcześniej eksploatację kopalin metodą odkrywkową nieopłacalną z uwagi na egzekwowane administracyjnie kosztowne prace rekultywacyjne”

docsity.com

Polityka państwa przyczynia się jednak do poprawy warunków pracy i do ograniczenia lub wyeliminowania gospodarki rabunkowej (większe koszty w przemyśle przy mniejszych kosztach zewnętrznych) Wzrost lub spadek podaży pod wpływem determinant (rys)

Graficznie wzrost podaży wyraża się przesunięciem krzywej w prawo, na zewnątrz z S1 do S2. Natomiast spadek podaży wyrażany jest przesunięciem krzywej w lewo, do wewnątrz z S1 do S3. Wzrost podaży przy każdej danej cenie oznacza wzrost ilości, którą producenci są w stanie wyprodukować oraz są skłonni zaoferować. Np. przy cenie P2 producenci mogą zaoferować ilość Q3 zamiast Q2. Spadek podaży oznacza, że producenci przy każdej danej cenie zaoferują mniejszą ilość, np. przy cenie P2 zaoferują Q1 zamiast Q2. Problem ten można także wyjaśnić mając daną ilość. Wzrost podaży oznacza, że przy każdej danej ilości na rynku cząstkowym producenci zgodzą się na niższą cenę, np. przy ilości Q2 zgodzą się na cenę P1 zamiast P2. Spadek podaży oznacza że przy każdej danej cenie ilości producenci zażądają wyższej ceny, np. przy ilości Q2 zażądają ceny P3 zamiast P2. Równowaga rynkowa polega na tym, że wielkość popytu zgłaszanego przez nabywców (konsumentów) odpowiada dokładnie wielkości podaży oferowanej przez producentów (dostawców). To oznacza bardziej konkretnie, że istniej cena równowagi i ilość równowagi. Cena równowagi to taki stan gdy cen żądana przez sprzedawców i cena akceptowana przez nabywców są sobie równe. Z kolei ilość równowagi to taki stan, gdy ilość towarów (produktów) dostarczanych na rynek i ilość poszukiwana są sobie równe.

Gdy cena na rynku konkurencyjnym jest wyższa niż cena równowagi, powstaje przejściowa nadwyżka rynkowa, czyli przewaga wielkości podaży Q3 nad wielkością popytu Q1. W takiej sytuacji konkurencja cenowa między sprzedawcami spycha cenę w dół do poziomu ceny równowagi P1. Następują przy tym dostosowania ilościowe – wzrasta ilość dobra, którą konsumenci skłonni są kupić, a jednocześnie zmniejsza się ilość oferowana przez producentów.

docsity.com

Gdy cena rynkowa jest niższa od ceny równowagi powstaje przejściowy niedobór, czyli przewaga wielkości popytu nad wielkością podaży. W tej sytuacji konkurencja cenowa między nabywcami spowoduje wzrost ceny do poziomu ceny równowagi. Jednocześnie nastąpią dostosowania ilościowe i wielkość popytu zrówna się z wielkością podaży.

Jeśli uwzględni się istnienie przejściowych nadwyżek i przejściowych niedoborów, to równowagę można określić bardziej dynamicznie. Równowaga rynkowa to stan do którego z reguły zmierza rynek w pełni konkurencyjny poprzez oscylacje cen i dostosowania ilościowe. Skutki zmian popytu i podaży a) wzrost popytu – podnosi cenę równowagi i zwiększa ilość równowagi

b) spadek popytu – powoduje spadek ceny i zmniejszenie ilości równowagi

c) wzrost podaży – przyczynia się do wzrostu ilości równowagi, ale też do spadku ceny równowagi

d) spadek podaży – przyczynia się do spadku ilości równowagi, ale też do wzrostu ceny równowagi.

docsity.com

Ceny urzędowe na rynkach regulowanych. Rząd może wprowadzić urzędowe ceny minimalne lub maksymalne na określone produkty. Stosunkowo wysokie ceny minimalne (czyli progi cenowe) ustanawiane są najczęściej na podstawowe produkty rolne w celu ochrony rodzin farmerskich. Przy cenie minimalnej, zawsze wyższej od potencjalnej ceny równowagi, powstaje trwała nadwyżka podaży. Rząd powinien wykupić trwałą nadwyżkę podaży, a potem: 1) trzymać produkty jako zapasy państwowe; 2) przeznaczyć na humanitarną pomoc dla innych krajów; 3) sprzedać (ze stratą) na rynkach zagranicznych; 4) zniszczyć w końcu. Rząd może również zmniejszyć podaż, nakładając na farmerów określone limity produkcyjne. Ceną minimalną jest również ustawowa płaca minimalna, która zabezpiecza pracowników przed spadkiem wynagrodzeń poniżej określonego poziomu. „Niekiedy cena minimalna nie jest ustanowiona przez rząd, lecz jest wynikiem ukrytego porozumienia zawartego między [wielkimi] producentami [w ramach oligopolu] w celu podtrzymania wysokich zysków.” Przy cenie maksymalnej, zawsze niższej od potencjalnej ceny równowagi, powstaje trwały niedobór. Stosunkowo niskie ceny maksymalne (pułapy cenowe) wprowadzane są z myślą o ochronie niższych klas społecznych, tak, aby ludzie ubodzy również mogli nabywać niezbędne produkty. W krajach słabo rozwiniętych pod wzgl. gospodarczym taką regulacją mogą być objęte np. ceny chleba. Natomiast w krajach rozwiniętych gospodarczo regulacja tego typu dotyczy raczej czynszów mieszkaniowych i opłat za energię elektryczną. Niskie czynsze nie starczają na pełne pokrycie kosztów eksploatacji. W takich warunkach istniejące zasoby mieszkaniowe niszczeją. Brak zysków oznacza natomiast, że nie następuje zwrot kapitału i dalsze inwestycje w budownictwie czynszowe są nieopłacalne. Przy minimalnej cenie urzędowej Pf powstaje trwała nadwyżka Q2- Q1

Przy maksymalnej cenie Pc, zwanej pułapem cenowym powstaje trwały niedobór Q2 – Q1

docsity.com

Pytania i odpowiedzi 1) Jaka jest różnica między trwałym niedoborem na rynku a niedoborem przejściowym? Rynek regulowany

Trwały niedobór Q2-Q1 zaistnieje na rynku regulowanym przy urzędowej cenie zwanej pułapem Pc. Cena taka w istocie jest maksymalna, gdyż sprzedawcom nie wolno brać więcej niż wynosi dopuszczalny pułap, jednocześnie cena taka jest stosunkowo niska, zawsze niższa niż potencjalna cena równowagi P. Rynek wolny

Niedobór przejściowy Q3-Q1 może zaistnieć na wolnym rynku przy stosunkowo niskiej cenie P1. Konkurencja cenowa między nabywcami spowoduje jednak przywrócenie równowagi przy wyższej cenie P2 i pośredniej ilości Q2. 2) Czy trwała nadwyżka może powstać przy cenie równowagi?

docsity.com

Przy cenie równowagi, na mocy definicji, nie może być trwałej nadwyżki. Trwała nadwyżka Q2- Q1 może natomiast powstać na rynku regulowanym przy gwarantowanej cenie urzędowej Pf, ustalonej na wyższym poziomie niż potencjalna cena równowagi P. Taka urzędowa cena oparta jest na regule „nie mniej niż...” i określona jako minimalna. 3) Co się stanie z ceną równowagi, przy założeniu, że nastąpi spadek popytu i wzrost podaży?

Nastąpi spadek ceny równowagi z P2 do P1 4) Co się stanie z ilością równowagi, przy założeniu, że nastąpi spadek popytu i spadek podaży?

Nastąpi zmniejszenie ilości równowagi z Q2 do Q1. Elastyczność popytu: - cenowa; - dochodowa; - mieszana Cenowa elastyczność popytu to stosunek względnej zmiany ilości zapotrzebowania na dane dobro do względnej zmiany jego ceny Przykład 1 1) Jeśli wzrost ceny o 1% zmniejsza wielkość zapotrzebowania o 2% to elastyczność cenowa popytu wynosi -2 2) Jeśli spadek ceny o 4% zwiększa rozmiary zapotrzebowania o 2% to elastyczność cenowa popytu wynosi –0,5 Zastrzeżenia: - znak elastyczności popytu na ogół jest ujemny; - popyt o elastyczności -3 jest bardziej wydajny niż -2 Elastyczność dla konkretnych punktów na krzywej popytu przy bardzo niewielkich zmianach cen:

Elastyczność łukowa (wzór)

docsity.com

Liniowa krzywa popytu i zmiana współczynnika elastyczności

Możliwa jest taka krzywa popytu, która charakteryzuje się jednostkową elastycznością w każdym punkcie. Jest to hiperbola równoramienna. Względny wzrost ceny jest równoważony spadkiem sprzedawanej ilości i na odwrót Elastyczność popytu i wpływ zmiany ceny na wielkość wydatków Wielkość wydatków = cena x zakupiona ilość a) popyt elastyczny – obniżka ceny powoduje wzrost wydatków

Kwota wydatków zmniejsza się o pole oznaczone znakiem ( - ), a jednocześnie zwiększa się o pole zaznaczone znakiem (+). Przyrost jest większy niż spadek w rezultacie kwota wydatków wzrasta b) popyt nieelastyczny – obniżka ceny powoduje spadek wydatków

Tu przyrost wydatków jest mniejszy niż spadek w rezultacie kwota wydatków maleje c) popyt o elastyczności równej 1 – obniżka ceny nie zmienia ilości wydatków Wpływ elastyczności popytu na cenę równowagi i ilości towaru równoważącą rynek a)popyt nieelastyczny

docsity.com

Gdy popyt jest nieelastyczny przesunięcie krzywej podaży powoduje dużą zmianę ceny równowagi, ale małą zmianę ilości zapotrzebowania b)popyt elastyczny

Gdy popyt jest elastyczny taka sama zmiana podaży powoduje dużą zmianę ilości zapotrzebowania, a małą zmianę ceny równowagi Mieszana elastyczność cenowa popytu Bierz się pod uwagę pewne pary dóbr. Abstrakcyjnie można powiedzieć, że w grę wchodzi dobro „i” oraz jakieś inne dobra „j”. Te dobra mogą być względem siebie substytucyjne lub komplementarne. Zakłada się, że cena dobra „I’ nie zmienia się. Zmienia się natomiast cena dobra „j” Mieszana elastyczność cenowa popytu na dobro „i” względem zmian cen dobra „j” to relacja między względną zmianą zapotrzebowania na dobro „i”, a względną zmianą ceny dobra „j”. Ta elastyczność jest na ogół dodatnia w przypadku dóbr substytucyjnych, a ujemna w przypadku dóbr komplementarnych Dochodowa elastyczność popytu – stosunek względnej (procentowej) zmiany popytu do względnej (procentowej) zmiany dochodu. Jeżeli wzrost dochodu realnego o 2% spowoduje wzrost popytu o 8% to elastyczność taka wynosi 8%:2%=4

Dobra wyższego rzędu mają elastyczność dochodową wyższą od 1 Dobra pierwszej potrzeby mają elastyczność dochodową niższą od 1 Z tym, że dobra normalne mają dodatnią elastyczność dochodową w przedziale od 0 do 1, natomiast dobra niższego rzędu mają ujemną elastyczność dochodową. Poglądy na to co jest luksusem, a co rzeczą niezbędną zmieniają się w czasie i przestrzeni Przedsiębiorstwo, działalność gospodarcza, przedsiębiorca Formy działalności gospodarczej: 1) Indywidualna działalność gospodarcza (samo zatrudnienie) – osoba fizyczna mające pełne prawa, pełna odpowiedzialność z tytułu tej działalności całym swoim majątkiem, w rezultacie występowanie dużego ryzyka.

docsity.com

2) spółki osobowe – (jawna, partnerska, komandytowa, komandytowo- akcyjna) 3) jednostki organizacyjne bez osobowości prawnej 4) jednostki organizacyjne wyposażone w osobowość prawną: sp. z.o.o., sp. akcyjna, spółdzielnia, towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych, stowarzyszenie i fundacja. Na przykładzie korporacji Akcje: zwykłe, uprzywilejowane, pracownicze Akcjonariusze: 1) udziałowcy indywidualni i instytucjonalni, 2)udziałowcy drobni i posiadacze wielkich pakietów akcji Zarząd czyli czołowi menadżerowie Rady nadzorcze Walne zgromadzenie Utarg, koszty, zyski Utarg całkowity (przychód) przedsiębiorstwa to suma pieniędzy osiągnięta ze sprzedaży dóbr i usług w jakimś okresie, na ogół w ciągu jednego roku Koszty całkowite przedsiębiorstwa to wydatki poniesione na wytworzenie dóbr i usług w jakimś okresie Zysk stanowi nadwyżkę utargów (przychodów) nad kosztami Przyjmuje się, że celem działania przedsiębiorstwa jest maksymalizacja zysku. Bierze się pod uwagę krótki i długi okres Utarg całkowity w przedsiębiorstwie będącym dawcą ceny.

Utarg całkowity w przedsiębiorstwie będącym biorcą ceny

Koszty całkowite w przedsiębiorstwie w krótkim okresie Koszty całkowite produkcji to suma całkowitych kosztów zmiennych oraz całkowitych kosztów stałych Koszty stałe to takie, których wielkość nie zmienia się przy zmianach wielkości produkcji Koszty zmienne to takie, które zmieniają się wraz ze zmianami wielkości produkcji

docsity.com

Metody wyznaczania optimum produkcji. 1)Metoda, w której wykorzystuje się krzywe utargów całkowitych i kosztów całkowitych 2) Metoda, która polega na analizie krzywych kosztów krańcowych i przeciętnych oraz utargów krańcowych i przeciętnych AD1. Zysk całkowity = utarg całkowity – koszt całkowity Przedsiębiorstwo osiąga maksymalny zysk przy takiej wielkości produkcji, gdzie różnica między utargiem całkowitym i kosztem całkowitym jest największa Gdy zysk całkowity jest ujemny przedsiębiorstwo ponosi straty. Wyznaczanie zysku max i optimum produkcji przy uwzględnieniu krzywych utargu całkowitego i kosztu całkowitego.

Maksymalny zysk całkowity jest zaznaczony za pomocą strzałek. Zysk max całkowity osiąga się przy wielkości produkcji Q opt. Utarg krańcowy to wzrost utargu całkowitego wywołany zwiększeniem produkcji o jednostkę Koszty krańcowe to wzrost kosztów całkowitych wywołanych wzrostem produkcji o jednostkę. Koszt krańcowy i utarg krańcowy określają wielkość produkcji przedsiębiorstwa

Wzrost kosztu krańcowego prowadzi do zmniejszenia produkcji

Wzrost utargu krańcowego prowadzi do wzrostu produkcji

docsity.com

Długookresowe koszty przeciętne są równe długookresowym kosztom całkowitym podzielonym przez wielkość produkcji.

Długookresowe koszty przeciętne i krańcowe

Decyzje produkcyjne przedsiębiorstwa w długim okresie.

1] Jeżeli cena jest równa lub wyższa od LAC1 to produkcja wynosi Q1 2] Jeżeli cena jest niższa niż LAC1 nierentowna produkcja powinna być zaniechana Koszty i decyzje produkcyjne w przedsiębiorstwie w krótkim okresie. 1.Krótkookresowe przeciętne koszty stałe = krótkookresowe całkowite koszty stałe podzielone przez wielkość produkcji. 2.Krótkookresowe przeciętne koszty zmienne = krótkookresowe całkowite koszty zmienne podzielone przez wielkość produkcji. 3. Krótkookresowe przeciętne koszty całkowite = krótkookresowe koszty całkowite podzielone przez wielkość produkcji. 4. Krótkookresowe przeciętne koszty całkowite = krótkookresowe przeciętne koszty stałe + krótkookresowe przeciętne koszty zmienne.

docsity.com

Decyzje produkcyjne przedsiębiorstwa w krótkim okresie.

SMC – koszty krańcowe SATC – koszty przeciętne całkowite SAVC – koszty przeciętne zmienne SAFC – koszty przeciętne stałe MR – utarg krańcowy D – popyt MC – koszty krańcowe

(1) Jeżeli cena jest większa niż SATC1 (p>SATC1) to przedsiębiorstwo wytwarza produkcję Q1 z zyskiem.

(2) Jeżeli cena jest zawarta w przedziale między SATC1, a SAVC1 czyli SATC1>p>SAVC1 to przedsiębiorstwo wytwarza produkcję Q1 i ponosi nieduże straty.

(3) Jeżeli p<SAVC1 to dana produkcja przynosi duże straty i musi być zaniechana.

Struktura rynku .Typy rynków. 1.Doskonała konkurencja 2.konkurencja monopolistyczna 3.Oligopol 4.Monopol Współczynnik koncentracji czterech przedsiębiorstw to odsetek sprzedaży obliczony dla 4 największych firm.działających na rynku lub w gałęzi. Wysokość współczynnika koncentracji jest podstawą rozróżnienia struktur rynku. O istnieniu efektywnego monopolu mówi się kiedy wspołczxynnik koncentracji jednego przedsiębiorstwa przekracza 90% czyli CR1> 90% (CR – współczynnik koncentracji ) Za rynek konkurencyjny można uznać taki , gdy CR4<40% . O luźnym oligopolu mówi się w sytuacji , gdy współczynnik koncentracji dla 4 największych firm zawiera się 40%<= CR4 <= 60% , z kolei o ścisłym oligopolu mówi się wtedy gdy współczynnik taki CR4 >60% i CR4<=90%. Stopień koncentracji sprzedaży obejmujący import jest znacznie mniejszy niż stopień koncentracji produkcji.

docsity.com

Konkurencja doskonała. 1.W gałęzi jest bardzo duża ilość przedsiębiorstw. 2.Każde przedsiębiorstwo wytwarza bardzo małą część całkowitej podaży gałęzi ,nie ma wpływu na cenę (tzn. jest ceno-biorcą ) , napotyka poziomą krzywą popytu na własne produkty. 3.Panuje pełna swoboda co do wejścia nowych przedsiębiorstw do gałęzi tzn. silniejsze przedsiębiorstwa nie są w stanie powstrzymać nowych firm przed rozpoczęciem danej działalności . 4.Wszystkie przedsiębiorstwa wytwarzają ten sam produkt, nie ma różnych marek ani reklam. 5.Producenci i konsumenci dysponują doskonałą znajomością rynku ( najbliższe konkurencji doskonałej są rynki żywne) Równowaga krótkookresowa gałęzi i przedsiębiorstwa w warunkach konkurencji doskonałej. (Rysunek 3)

(Rysunek 4)

Przedsiębiorstwo maksymalizuje zysk przy MC = MR , utarg krańcowy MR równy jest cenie. Krzywe utargu krańcowego MR i utargu przeciętnego ar są tą samą poziomą linią . (Rysunek 5)

docsity.com

Konkurencja monopolistyczna 1. W gałęzi obejmuje wielu konkurujących ze sobą przedsiębiorców, ale każde przedsiębiorstwo ma pewną siłę rynkową, czyli w jakim stopniu w kształtowaniu ceny za swoje produkty 2. Każde przedsiębiorstwo ma mały udział w rynku 3. 4.Istnieje swoboda wyjściowa przedsiębiorstwa do gałęzi 5. Znamienne jest zróżnicowanie produktu. 6. Istnieją nieraz „lokalne monopole”

UWAGI! : W krótkim okresie typowe przedsiębiorstwo licząc się z popytem na swoje produkty D ustala MC na poziomie MR i wytwarza Qo przy cenie Po. Zyski krótkookresowe wynoszą:

W długim okresie przedsiębiorstwo produkuje przy dość wysokich kosztach ...................... Przedsiębiorstwo zachowuje pewną siłę monopolistyczną ze względu na lokalizację lub znak firmowy. Model taki jest pewną konsekwencją sytuacji, kiedy to istnieje wiele dóbr będących bliskimi substytutami przedsiębiorstwa w pewnym stopniu Nadzwyczajny zysk ekonomiczny i normalny zysk księgowy. Rachunek w ujęciu ekonomicznym: 1. Przychody 2. Koszty: -koszty w ujęciu księgowym, -koszt czasu pracy właściciela, -koszt alternatywny właściciela Zysk ekonomiczny nadzwyczajny Tu jeszcze nie uwzględniono takiej pozycji jak koszt ryzyka utraty kapitału Koszty alternatywne utrzymania pieniądza gotówkowego to utracone korzyści w formie odsetek, które jednak by osiągnięto, gdyby trzymano inne aktywa finansowe mniej płynne, ale za to bardziej dochodowe. Monopol: Maksymalizacja zysku w warunkach monopolu:

Zyski monopolistyczne to pole Q1 x (P1 – AC1)

docsity.com

Bariery wejścia: 1) Korzyści skali i tzw. monopol naturalny 2) Zróżnicowanie produktu i lojalność wobec marki 3) Niższe koszty ustabilizowanego przedsiębiorstwa (zwłaszcza ze względu na

wyspecjalizowane umiejętności produkcyjne i marketingowe) 4) Posiadanie lub kontrola kluczowych czynników. 5) Posiadanie lub kontrola sieci sprzedaży hurtowej lub detalicznej 6) Ochrona prawna (ochrona poprzez patenty, prawa autorskie, wyłączne zezwolenia,

licencje, cła importowe i inne ograniczenia konkurencji zagranicznej) 7) Fuzje i przejścia 8) Taktyki agresywne i odstraszanie

docsity.com

komentarze (1)
super notatki polecam:)

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 17 pages

Pobierz dokument