Polityka pieniężna i fiskalna w gospodarce zamkniętej - Notatki - Ekonomia, Notatki'z Ekonomia. University of Wroclaw
Bartek
Bartek5 marca 2013

Polityka pieniężna i fiskalna w gospodarce zamkniętej - Notatki - Ekonomia, Notatki'z Ekonomia. University of Wroclaw

PDF (280 KB)
4 strony
5Liczba pobrań
1000+Liczba odwiedzin
Opis
Notatki dotyczące zagadnień ekonomii: polityka pieniężna i fiskalna w gospodarce zamkniętej; ekonomia keynesowoka a aktywna postawa państwa, wypieranie, stopa procentowa.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 4
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 4 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 4 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 4 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 4 pages
Pobierz dokument

25. POLITYKA PIENIĘŻNA I FISKALNA W GOSPODARCE ZAMKNIĘTEJ Założenia rozważań rozdziału: -mamy do czynienia z gospodarką zamkniętą -zakładamy stałość cen -zmienną jest stopa procentowa 25.1.Nowe spojrzenie na funkcję konsumpcji. (w odniesieniu do modelu globalnego popytu konsumpcyjnego z rozdziału 21) POPYT GLOBALNY-całkowite planowane wydatki na dobra i usługi. AUTONOMICZNY POPYT KONSUMPCYJNY-rozdział 21 I. Czynniki określające wielkość autonomicznych wydatków konsumpcyjnych: 1.Zasoby majątkowe gospodarstw domowych.

 Wzrost realnej wartości majątku gospodarstw domowych (np. w wyniku hossy na giełdzie , która powoduje wzrost cen akcji przedsiębiorstw posiadanych przez te gospodarstwa) =>gospodarstwa domowe wydadzą część dodatkowych zasobów na zakup dóbr, usług =>wydatki konsumpcyjne autonomiczne (czyli niezależne od poziomu dochodów rozporządzalnych-rozdział 21) wzrosną =>w wyniku wzrostu majątku (nie dochodów rozporządzalnych) wykres całej funkcji konsumpcji przesuwa się w górę (wykres w rozdziale 21)

 Opisane zjawisko to tzw. EFEKT MAJĄTKOWY (BOGACTWA)-polega na przesunięciu wykresu funkcji konsumpcji w górę (w dół) pod wpływem wzrostu (spadku) zasobów majątkowych gospodarstw domowych i zwiększenia (spadku) wydatków na każdym poziomie rozporządzalnych dochodów osobistych

 Korelacje: a. podaż pieniądza a wartość majątku gospodarstw domowych -wzrasta podaż pieniądza (pieniądz-jedna z form aktywów, w jakich gospodarstwa domowe lokują swój majątek)-wzrasta wartość majątku b. stopa procentowa a wartość majątku gospodarstw domowych -obniżka stopy procentowej (musi być zrekompensowana, wywołuje więc wzrost cen obligacji i akcji)-gospodarstwa domowe, które owe akcje i obligacje posiadają staja się zasobniejsze

2.Dobra trwałego użytku i kredyt konsumpcyjny.

 Ludzie majętni wydając więcej niż ich dochód rozporządzalny zmniejszają stan swego majątku (akcje, obligacje, rachunek w banku)

 Ludzie ubożsi, nieposiadający takich wolnych aktywów, muszą zaciągać pożyczki (przeznaczane zazwyczaj na dobra konsumpcyjne trwałego użytku, np. TV), wówczas:

Na wielkość ich wydatków konsumpcyjnych mają wpływ dwa aspekty kredytu konsumpcyjnego: *suma zaoferowanego kredytu-im wyższa tym więcej wydamy (zwiększenie podaży kredytu konsumpcyjnego przesunie wykres funkcji konsumpcji w górę, ludzie wydają więcej przy każdym poziomie dochodu rozporządzalnego) *koszt kredytu konsumpcyjnego-im wyższa stopa procentowa tym mniejsze rozmiary pożyczki i mniej wydajemy

1. + 2. + inne czynniki* =MECHANIZM TRANSMISYJNY (kiedy zmiany w sferze finansowej wywierają wpływ na zatrudnienie i produkcję w sferze realnej gospodarki) *np. obniżki podatków: trwałe-konsumpcja wzrasta czasowe-nie wpływa znacząco na ów wzrost II. Nowoczesne teorie popytu konsumpcyjnego (służące do interpretacji powyższych zjawisk): 1. Teoria dochodu permanentnego. Milton Friedman. Poziom konsumpcji nie zależy od bieżącego dochodu rozporządzalnego, ale od DOCHODU PERMANENTNEGO. Okresowo wysokie zarobki nie wpłyną znacząco na wzrost konsumpcji, zostaną raczej przeznaczone na oszczędności (wykorzystane w okresie niższego dochodu), gdyż ludzie nie lubią, aby ich konsumpcja wykazywała wahania. Tylko wówczas, gdy uznają trwałość wzrostu dochodów przerodzi się to w znaczący wzrost bieżącej konsumpcji. 2.Teoria cyklu życia. Franco Modigliani, Albert Ando. Ludzie prognozują wysokość swoich dochodów w różnych okresach swojego życia i na tej podstawie formułują swoje plany konsumpcji (lata, gdy wydatki są wyższe niwelują lata, gdy wydatki są niższe, o

docsity.com

wielkości całkowitego popytu konsumpcyjnego decyduje średni dochód). Może wystąpić zwiększenie oczekiwanych przyszłych dochodów, co spowoduje efekt bogactwa. 3. Ricardiańska równoważność (zbyt krańcowa, aby stanowić dobre narzędzie opisu rzeczywistych procesów gospodarczych). David Ricardo. Przyjmujemy, że wydatki państwa są stałe. Jeśli rząd obniża dziś podatki to musi jednocześnie wyeliminować dodatkowe obligacje w celu sfinansowania deficytu budżetowego. Obniżka podatków oznacza wzrost popytu globalnego. Wg. Ricardo nie. W przyszłości, aby móc spłacić odsetki z obligacji państwo będzie zmuszone podnieść podatki. W dłuższym okresie podatnicy nic nie zyskają, więc ulegną zmianie ich zamierzone wydatki. 25.2. Popyt inwestycyjny. Popyt inwestycyjny – wielkość autonomiczna, tj. niezależna od dochodu bieżącego i produkcji. Całkowite nakłady inwestycyjne – inwestycje w kapitał trwały (np. budynki, fabryki) i w kapitał obrotowy (zapasy). Rozważamy popyt inwestycyjny sektora prywatnego. I. Inwestycje w kapitał trwały. 1. Przedsiębiorstwa powiększają zasoby, ponieważ:

 Za opłacalne uznają rozszerzenie skali produkcyjnej

 Pozwoli to obniżyć koszty produkcji – bardziej kapitałochłonne metody wytwarzania (kapitałochłonność – proporcja zużycia czynników wytwórczych w procesie produkcji; relacja kapitał-praca).

2. Przedsiębiorstwo powinno zważyć koszty inwestycji (ponoszone już teraz) i korzyści (pojawiające się w przyszłości) – czy inwestycja przyniesie dostatecznie wysokie zyski, aby można było opłacić, wraz z odsetkami, kredyt zaciągnięty na jej finansowanie (przy czym im wyższa stopa procentowa, tym wyższa musi być stopa zwrotu). 3. Funkcja popytu inwestycyjnego (Makroe. str. 170) obrazuje zależność między planowanymi przez przedsiębiorstwa inwestycjami a poziomem stopy procentowej):

 Im niższa stopa tym zrealizować można więcej inwestycji (większa ich ilość będzie w stanie zapewnić co najmniej zwrot kosztów kredytów)

 Im dłuższy okres ekonomicznego użytkowania dobra, tym większe zyski przyniesie ono w czasie (tym wyższy kont takiego dobra), wzrost stóp procentowych powoduje odsiew projektów długoterminowych (ale nie krótkoterminowych).

II. Inwestycje w zapasy. 1. Korzyści: A. Spekulacja – nastawienie się na zwyżkę cen (np. ropa naftowa) B. Zapasy jako wsad materiałowy w procesie produkcji (półprodukty), w którym są przetwarzane na wyroby gotowe C. zabezpieczenie – nagły wzrost popytu (przy niemożliwości nagłego wzrostu zdolności wytwórczych) tańsze od zwiększonych nakładów na prace (nowi pracownicy, płaca za prace w nadgodzinach) może okazać się utrzymywanie rezerwy zapasów (podobnie przy spadku popytu, co dotyczy kosztów odpraw pracowników itp.). 2. Koszty: A. przedsiębiorstwo zamraża pieniądze, które mogłyby przynosić odsetki. 3. Stopa procentowa – inwestycje w zapasy:

 Wzrost s.p. podnosi koszt utrzymania zapasów (skłania więc przedsiębiorstwa do ograniczania inwestycji w zapasy)

 Przewidywanie (spekulacja) dot. zysków (lub obniżka kosztów) prowadzi do większej wydolności kredytowej i do zwiększenia inwestycji w zapasy

Ogólnie: spadek s.p. = wzrost popytu inwestycyjnego 25.3. Pieniądz, stopa procentowa, i popyt globalny.  Spadek stopy procentowej = wzrost popytu inwestycyjnego  Spadek stopy procentowej = wzrost popytu konsumpcyjnego  Zwiększona podaż pieniądza = obniżka stopy procentowej (r.24)

Mechanizm transmisyjny:  Zwiększenie podaży pieniądza  Niższa stopa procentowa

docsity.com

 Większy popyt globalny (planowanie)  Wzrost popytu konsumpcyjnego i inwestycyjnego  Wzrost produkcji  Wzrost dochodu

Efekty tłumienia: Wielkość popytu na pieniądz zależy od:

a) wysokości stopy procentowej b) poziomu dochodu

 ponieważ stopy procentowe (w przeciwieństwie do poziomu dochodu) mogą dostosować się w szybkim tempie, ich wzrost jest bezpośrednim skutkiem zwiększonej podaży pieniądza

 w skutek dostępności kredytów gospodarstwa domowe i przedsiębiorstwa zmieniają popyt globalny

 pojawia się ciągła chęć posiadania więcej (znów wzrasta popyt na pieniądz)

 jeśli podaż pieniądza nie zwiększy się ponownie to pojawi się nadwyżka popytu i stopa procentowa będzie musiała wzrosnąć

 wzrost s.p. spowoduje spadek popytu globalnego. 25.4. Polityka fiskalna i wypieranie. WYPIERANIE:  (r.22) Ekspensowana polityka fiskalna, tj. niższe podatki, wzrost wydatków państwa (np.

socjalny)  Wzrost popytu globalnego  Wzrost produkcji i dochodu (uwaga – przy nie zmienionej podaży pieniądza)  Wzrost popytu na pieniądz  Podwyżka stopy procentowej  Ograniczenie popytu konsumpcyjnego i inwestycyjnego  Ograniczenie efektu popytu globalnego.

Zatem wypieranie to: ograniczanie wielkości popytu konsumpcyjnego i inwestycyjnego sektora podatkowego pod wpływem wzrostów wydatków państwa, który powoduje zwiększenie popytu globalnego i w konsekwencji wzrost stopy procentowej. 25.5. Model IS-LM Wykres – Makroe. str.178 1. Krzywa IS jest zbiorem kombinacji stopy procentowej i dochodu narodowego, przy którym rynek dóbr znajduje się w równowadze. Jeśli s.p. wzrasta, to dochód zapewniający równowagę spada. Przy danej wysokości s.p., wzrost oczekujących w przyszłości dochodów konsumentów, wyższe oczekiwane przyszłe zyski z inwestycji bądź też wyższe wydatki państwa spowodują przesunięcie wykresu funkcji popytu globalnego w górę. W konsekwencji wywołało to także przesunięcie w górę krzywej IS; przy każdym poziomie s.p. dochód odpowiadający warunkom równowagi będzie teraz wyższy. 2. Krzywa LM stanowi zbiór kombinacji stopy procentowej i dochodu, przy którym rynek pieniądza znajduje się w równowadze. Przy danej podaży pieniądza wyższemu dochodowi musi odpowiadać wyższa stopa procentowa, co pozwoli utrzymać popyt na pieniądz na nie zmienionym poziomie. Wzrost podaży pieniądza w ujęciu realnym powoduje przesunięcie krzywej LM w prawo. Równowaga na obu rynkach jednocześnie w punkcie przecięcia się krzywej LM i IS. 25.6. Zarządzanie popytem a charakter polityki gospodarczej. POLITYKA FISKALNA – zbiór decyzji podejmowanych przez rząd i dotyczących opodatkowania oraz wydatków (IS). POLITYKA PIENIĘŻNA – zestaw decyzji dotyczących podaży pieniądza (LM). ZARZĄDZANIE POPTEM – wykorzystywanie polityki pieniężnej i fiskalnej w celu stabilizacji dochodu na przeciętnie wysokim poziomie. Sposób 1. – łagodna polityka fiskalna i restrykcyjna polityka pieniężna.

 Wysoki udział wydatków państwa w dochodzie narodowym

 Niski udział wydatków sektora prywatnego w dochodzie narodowym.

docsity.com

Sposób 2. – restrykcyjna polityka fiskalna i łagodna polityka pieniężna (odwrotnie niż w 1.). Sposób 3. – łagodna polityka fiskalna i pieniężna.

 Spotęgowane efekty ekspansji (dobra, jeśli popyt globalny jest mały). Sposób 4. – restrykcyjna polityka fiskalna i pieniężna

 (dobra, jeśli popyt globalny jest za duży). Gdy wielkość popytu globalnego jest właściwa lepszym wyborem wydaje się restrykcyjna polityka fiskalna i łagodna polityka pieniężna (gdyż wysoki poziom inwestycji jest czynnikiem sprzyjającym wzrostowi), w praktyce dużą rolę w wyborze modelu polityki f. i p. odgrywają czynniki tj.

o Przewidywanie skutków o Zwiększona podaż pieniężna może wywołać inflację o ekonomiczne skutki polityki fiskalnej (np. pogląd, że wysoka stopa opodatkowania osłabia

bodźce do pracy). 25.7. Ekonomia keynesowoka a aktywna postawa państwa. Keynes: popyt globalny wyrzuca wielkość produkcji i zatrudnienia. Rząd przyjmuje odpowiedzialność za utrzymanie wysokiego i stabilnego poziomu popytu i zatrudnienia, prowadząc aktywną politykę interwencjonizmu. Ale:

o model keyesowski zakłada dany, stały poziom cen (co gdy ulegną one zmianie?) o Keyes opisuje gospodarkę, w której występują niewykorzystane czynniki wytwórcy tj. kapitał,

praca.

docsity.com

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 4 pages
Pobierz dokument