Franchising - Notatki - Ekonomia, Notatki'z Ekonomia. Rzeszów University
hermiona80
hermiona8018 marca 2013

Franchising - Notatki - Ekonomia, Notatki'z Ekonomia. Rzeszów University

PDF (131 KB)
2 strony
859Liczba odwiedzin
Opis
Notatki przedstawiające zagadnienia z zakresu ekonomii: franchising; definicje.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd2 strony / 2
Pobierz dokument

Franchising   

1. Krótka historia.  Stosunki gospodarcze zbliżone do franchisingu miały swój początek we wczesnym  średniowieczu ‐ system cechowy, który funkcjonował w londyńskim City w XI w. i który działa  tam do dziś. Nowoczesny franchising ukształtował się w Stanach Zjednoczonych, gdzie  niedługo po zakończeniu wojny secesyjnej firma Singer Sewings Machine Company stworzyła  sieć samodzielnych dystrybutorów. Po drugiej wojnie światowej instytucja franchisingu w  Stanach Zjednoczonych przeszła okres prawdziwego rozkwitu, odnosząc sukcesy w wielu  dziedzinach gospodarki. Z biegiem czasu wykształciło się nowe oblicze franchisingu.  Franczyzodawcy zaczęli udostępniać zainteresowanym podmiotom swoja koncepcję  prowadzenia działalności gospodarczej, na którą zaczęło się składać coraz więcej elementów.  W latach siedemdziesiątych pojawił się franchising polegający na tym, że samodzielnie  funkcjonujące sklepy lub punkty usługowe, jak również niewielkie ich sieci, są włączane do  systemu franczyzodawcy, przejmując przy tym jego sposoby prowadzenia działalności  gospodarczej (franchising konwersyjny).   

2. Definicja.   Jest to występujący w handlu uregulowany w drodze umowy stron określony system  sprzedaży. Stanowi on w istocie formę leasingu i polega na przekazaniu przez dawcę  franchisingu zezwolenia na prowadzenie działalności handlowej przez biorcę franchisingu wg  ustalonego programu sprzedaży zawierającego m.in. nazwę firmową franczyzera, nazwy  towarów, środki reklamy, cenę i ustaloną jakość.    

3. Umowa franchisingowa.  Zawiera program sprzedaży, zobowiązania franczyzera i franczyzanta. Franczyzer zobowiązuje  się do: przeszkolenia franczyzanta, udzielenia mu wsparcia przy tworzeniu przedsiębiorstwa,  bieżącego doradztwa i włączenia go w system reklamy i dalszego rozwoju koncepcji  produktu. Franczyzant zobowiązuje się do prowadzenia działalności w taki sposób, żeby  sprawiała wrażenie jednolitego systemu oraz do uiszczenia opłaty wstępnej i opłat bieżących.  Opłata wstępna obejmuje  partycypację w kosztach planowania, rozwoju i tworzenia całego  systemu oraz koszt dostarczonych przez franczyzera maszyn, urządzeń i wyposażenia  przedsiębiorstwa. Opłaty bieżące to określony procent od obrotu lub zysku.   

4. Cechy franchisingu:   franczyzant jest samodzielny pod względem prawnym   franczyzant prowadzi działalności wg wskazówek i pod kontrolą franczyzera   strategię marketingową określa franczyzer   sprzedaż odbywa się pod znakiem firmowym franczyzera   franczyzer uczestniczy w kampanii reklamowej towarów   franczyzant ma wyznaczony obszar zbytu   franczyzanta obowiązuje zakaz sprzedaży towarów konkurencyjnych   franczyzant może zawierać umowy franchisingu z wieloma partnerami, ale tylko w 

zakresie towarów niekonkurujących ze sobą   franczyzer udziela franczyzantowi kredytu na wyposażenie przedsiębiorstwa, 

składowanie i zbyt towarów.   

5. Podstawowe formy franchisingu:  A. Utworzenie sieci punktów stanowiących własność franczyzera ( wymaga 

odpowiednich zasobów finansowych, wyszkolonej kadry i skutecznej kontroli). 

B. Realizacja bezpośredniego franchisingu (jest to zawarcie klasycznej umowy z  franczyzantami. Duże oddalenie od franczyzera powoduje problemy, dlatego  zalecane jest tworzenie jej w kombinacji z filią). 

C. Utworzenie filii (mogą prowadzić franchising we własnym imieniu [rynki oddalone,  duże], obsługiwać i kontrolować franczyzantów, otwierać własne punkty, prowadzić  subfranchising lub być bazą do obsługi subfranczyzerów lub subfranczyzantów. Te  funkcje mogą wykonywać wspólnie z partnerem w formie joint venture). 

D. Zawarcie generalnej umowy franchisingowej (powołanie subfranczyzera, który na  danym obszarze reprezentuje franczyzera, zna warunki lokalne i może do nich  dostosować system franczyzera). 

E. Utworzenie joint venture (utworzeni z partnerem lokalnym joint venture, które pełni  funkcje subfranczyzera. Jest to konfliktogenne bo joint venture jest jednocześnie  subfranczyzerem i udziałowcem franczyzera).  

  6. Pozytywne strony franchisingu:   Potrzeba niewielkich nakładów na stworzenie systemu.   Możliwość szybkiej ekspansji przy niewielkim zaangażowaniu kapitałowym franczyzera.   Możliwość objęcia działalnością rozległych i odległych rynków.   Łatwość kontroli systemu ze względu na prostą i przejrzystą organizację.   Elastyczność systemu, tj. łatwość dostosowania do warunków miejscowych i zachodzących 

zmian w otoczeniu.   

7. Negatywne strony franchisingu:   Jest silnie zależny od wykwalifikowanego personelu.   Współpraca stron umowy wymaga znacznego zaufania, dobrej komunikacji, zrozumienia 

wspólnego interesu i umiejętności odpowiedniego kształtowania wzajemnych stosunków.   Możliwe nadużycia ze str. obu partnerów na skutek nieprzestrzegania zasad współpracy.   Kwalifikacje franczyzantów mogą być niewystarczające.   Trudność utrzymania jednolitego standardu jakościowego ze względu na różnice regionalne.   Franczyzant może zamienić się w konkurenta.   Prawne ograniczenia w niektórych krajach. 

  8. Franchising wokół nas. 

a) McDonald’s   Największa na świecie organizacja franczyzowa. W Polsce posiada 72 restauracje  licencyjne (z212). Umowa franczyzy zawierana jest na 20 lat osobno na każdą restaurację.  Franczyzobiorca musi odbyć szkolenia, zaakceptować ofertę restauracji zaoferowaną  przez McDonald’s, zawrzeć umowę franczyzy, mieć 500 tys. zł. 

  b) Dr Irena Eris 

Rozwój franczyzowych gabinetów kosmetycznych działających pod nazwą Instytutów  Kosmetycznych. Jest ich 32: 29 w Polsce i 3za granicą (w Bogocie, Kaliningradzie i Pradze).  Gabinety muszą być zlokalizowane w miejscowościach powyżej 100 tys. mieszkańców.  Franczyzobiorca musi m.in. systematycznie uczestniczyć w szkoleniach, ponieść koszty  uruchomienia instytutu, zaakceptować filozofię marki, przestrzegać zasad współpracy.  

  c) Da Grasso 

Największa franczyzowa sieć pizzerii w Polsce – 170 lokali. Franczyzobiorca musi być  osobą pomysłową i przedsiębiorczą i posiadać ok. 200 tys. zł. Lokalizacja lokalu ustalana  jest z franczyzodawcą. Franczyzobiorca musi ponadto stosować się do zasad panujących  w Sieci i szanować przekazane przez  franczyzodawcę know‐how. 

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument