Logistyka produkcji - Notatki - Logistyka, Notatki'z Logistyka. University of Lódz
stokrotka80
stokrotka8019 marca 2013

Logistyka produkcji - Notatki - Logistyka, Notatki'z Logistyka. University of Lódz

PDF (122 KB)
5 strona
1Liczba pobrań
1000+Liczba odwiedzin
Opis
Notatki przedstawiające zagadnienia z zakresu logistyki: logistyka produkcji.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 5
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 5 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 5 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 5 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 5 pages
Pobierz dokument

Logistyka produkcji zajmuje się procesami transportowymi, magazynowymi, opakowań, przepływu informacji Koncepcja logistyki produkcji Produkcja Funkcje produkcji

- badania i rozwój - TPP - proces wytwarzania

- proces produkcyjny - technologia - realizacja produkcji - sterowanie produkcją - kontrola jakości

- struktura przepływów materiałów - optymalizacja poziomu zapasów - transport wewnętrzny - przepływ informacji

- podział na gniazda produkcji - organizacja procesów

transportowych - organizacja procesów

magazynowych - planowanie,, sterowanie przepływów

materiałowych - organizacja przepływów informacji - fizyczne kształtowanie produktu

Logistyka Funkcje logistyki Zadaniem produkcji jest przekazanie zdolności produkcyjnej. Zadaniem logistyki jest maksymalne wykorzystanie tych zdolności produkcyjnych. Powiązania procesów prod i procesów log. 1. Ścisłe ze sobą powiązane , częściowo nawet zintegrowane 2. Rozdział produkcji i logistyki wynikający z realizowanych zadań 3 podstawowe założenia przy podejściu logistycznym:

- myślenie kategoriami logistycznymi - myślenie kategoriami kosztów ogólnych lub całkowitych - zapewnienie wysokiego poziomu obsługi klienta

Wpływ produkcji na logistykę produkcji I obszar – struktura systemu produkcji II obszar – metody sterowania i planowania produkcji Czynniki mające wpływ na strukturę systemu produkcyjnego:

- typ produkcji (ciągła aparaturowa, wielkoseryjna (w dużych partiach), w małych partiach, jednostkowa

- struktura produkcyjna - rozmieszczenie stanowisk roboczych (niektórzy autorzy wiążą z tym

przyporządkowanie magazynów) czynniki które trzeba wziąć pod uwagę aby zorganizować przepływ mater. I informacji: 1. organizacja produkcji 2. planowanie i sterowanie produkcją 3. czynniki techniczne 4. zaopatrzenie i kooperacja 5. czynnik związany z pracą, zatrudnieniem płacą

Cechy charakterystyczne dla produkcji aparatowej (masowej) - proces stały - wyspecjalizowanie stanowiska - niezawodność systemu

Problemy w obszarze logistyki: - aby nie została przerwana ciągłość, problem zaopatrzenia w materiały,

- wysoki stopień zorganizowania procesów logistycznych, ułatwiających przepływy materiałów.

W dużych partiach (wielkoseryjnej): - występują procesy zmienne - możliwość przestawienia urządzeń produkcyjnych

Problemy logistyczne to: - poziom zapasów magazynowych - ustalenie kolejności prac, wielkości partii, itp. - elastyczność systemu (wyposażenie obiektowe, wielkość serii) - elastyczność zaopatrzenia produkcyjnego pod względem rodzaju ilości materiałów zasady w logistyce produkcji: - w centrum uwagi znajduje się produkt - płynne ukształtowanie procesu produkc. ze zharmonizowaniem zdolności prod. w

celu skrócenia realizowanego zamówienia klienta - w obszarze prod. uniknąć rozdzielania proc. Technolog. I logistycznyzh

Małe partie produkcyjne: - przestrajanie urządzeń produkcyjnych (częste)

Jednostkowa produkcja: - zmienny proces adaptowany do potrzeb zleceniodawców, niska specjalizacja

Dwa podstawowe systemy wykorzystywane w obszarze logistyki i produkcji: Metoda tłocząca (push) – oparta o plan produkcji, tworzymy plan zaopatrzenia – zapotrzebowanie na dane materiały to jej podstawa. Metoda ssąca (pull) – tyle ile potrzebuje ogniwo, podstawą jest zużycie. Każde ogniowo samodzielnie sprowadza sobie materiały. 3 ujęcia struktury produkcyjnej: - przedmiotowa – stanowiska rozlokowane są na wykonywanie kolejnych operacji.

Często mamy do czynienia z liniami produkcyjnymi w związku z tym stawiamy następujące wymagania tej strukturze:

1. w sposób ciągły dostarczać materiały 2. niezawodność urządzeń transportowych i produkcyjnych - technologiczna – podstawą jej jest zgrupowanie wg operacji. Charakterystyczne

cechy tej struktury: niewielka możliwość standaryzacji procesów, duża liczba przebiegów transportowych, przerywany transport materiałów w partiach o różnej wielkości. Skutek: składowanie pośrednie i trudność synchronizowania procesów produkcyjnych i transportowych (zapasy) i rożny stopień obciążenia zdolności produkcyjnej. Należy dostosować zaopatrzenie i zdolności produkcyjne do terminu dostaw. Dążymy do tego, aby zmaksymalizować wykorzystanie zdolności produkcyjnych i zminimalizować czas realizacji zamówień.

- technologii grupowej – na podstawie podobieństwa tecnologicznego grupujemy materiały w grupy. Technologia grupowa realizowana jest z wykorzystaniem ESP. Cechą tej struktury jest elastyczność, integracja funkcjonalna, automatyzacja. W wyniku tego następuje skrócenie dróg transportowych, skrócenie czasu zamówień, oczekiwania, planowania, itp.

Rozmieszczenie stanowisk roboczych: - minimalizacja kosztów przepływu - przejrzystość, jednolitość przepływu materiałów

ij

N

j ij

N

i LSQ 



 11

N – liczba rozpatrywanych obiektów Sij – liczba powiązań transportowych Lij – odległość między obiektami i, - j

- lokalizacja magazynu pośredniego - lokalizacja magazynów bazowych: ich powierzchnia

Rozmieszczenie stanowisk roboczych dla:

a) struktury technologicznej - musimy z dużą szczegółowością rozmieścić stanowiska robocze - lokalizacja magazynu pośredniego

b) struktury przedmiotowej - rozmieszczenie stanowisk jest zgodne z procesem produkcyjnym - lokalizacja magazynów buforowych – ważna ilość magazynów i powierzchnia

c) technologii grupowej - system transportowy zautomatyzowany - integracja procesów transportowych z procesami wytwarzania

Metody planowania i sterowania produkcją

Wpływ produkcji na kształtowanie się poziomu zapasów

Zapotrzebowanie na zasoby

Koncentracja

Zarządzanie produkcją

Struktura asortymentowo - ilościowa

Konstrukcja na zamówienie

Produkcja na zamówienie

Montaż na zamówienie

Wykonanie na zamówienie

Produkcja na magazyn

wzrost różnorodności

zasada ster. przepływem

problemy projektowania i harmonogramowania

wzrost zapotrzebowania

wzrost ilości

sterowanie zapasami

problemy prognoz

zapotrzebowanie na materiały

Systemy planowania i sterowania: MRPII,OPT,systemy planowania operacyjnego jak KANBAN, JIT, BOA 3 podsystemy funkcjonalne logistyki: - transport

a) dobór środków transportowych do struktury procesu wytwórczego Czynniki uwzględniane w doborze środków transportowych: transport materiałów, przepisy, forma organizacji procesu, redukcja procesów przeładunkowych, częstość przenoszenia, trasa przewozu Stosujemy następujące środki odnośnie struktury procesu wytwórczego: - w przypadku struktury technologicznej: wózki widłowe i akumulatorowe - w przypadku struktury przedmiotowej: przenośniki - w przypadku technologii grupowej: zautomatyzowane środki transportowe b) informatyczne sprzężenie systemu transportowego Mamy duże możliwości: - sieci komunikacyjne ze stanowiskiem dyspozytorskim - fale radiowe lub promienie podczerwone

- magazyn Bierzemy tu pod uwagę zapasy międzyoperacyjne: obrotowe, kompensacyjne, awaryjne Logistyk bierze po uwagę trzy rodzaje zapasów: obrotowe, kompensacyjne (tworzone

ze względu na rodzaj działalności), buforowe awaryjne (forma zabezpieczenia), bufory dyspozycyjne ( funkcja sortująca)

Rodzaje magazynów: - magazyny zorientowane na produkcje

o funkcja kompensacyjna (bufor w łańcuchu) o funkcja sortująca (bufor dyspozycyjny) o funkcja zabezpieczająca (bufor w przypadku wystąpienia zakłóceń)

Dostawy Materiały Przygotowanie produkcji - montaż

Wyrób gotowy

Rynek

D O S T A W C Y

O D B I O R C Y

Zapotrzebowanie zależne

Zapotrzebowanie niezależne

Produkcja oparta na zamówieniach

Produkcja oparta na prognozach

1

2

3

4

prod. na mag. montaż na zam. wykon. na zam. produkcja na zam. prod. na zamówienie i zakup materiałów

- magazyny zorientowane na zbyt (funkcja zapewnienia elastyczności, skrócenia częstotliwości dostaw, substytucyjna)

- przepływ informacji 2 wymogi: wspólna baza danych, układ sterowania -opakowania w celu ułatwienia procesów transp. I magaz., manipulacyjnych

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 5 pages
Pobierz dokument