Ściaga na egzamin z mikro - Notatki - Ekonomia, Notatki'z Ekonomia. University of Zielona Góra
Konrad_88
Konrad_883 czerwca 2013

Ściaga na egzamin z mikro - Notatki - Ekonomia, Notatki'z Ekonomia. University of Zielona Góra

PDF (123 KB)
2 strony
740Liczba odwiedzin
Opis
Ekonomia: notatki z zakresu mikro e makroekonomii przedstawiające ściągę na egzamin z mikroekonomii.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd2 strony / 2
Pobierz dokument
Ekonomia-nauka gromadząca i porządkująca wiedzę o

SPIS TREŚCI 1. EKONOMIA 2. RYNEK 3. POPYT 4. ELASTYCZNOŚĆ 5. PODAŻ 6. CENA 7. KONSUMENT 8. CZYNNIKI PRODUKCJI 9. PRODUCENT 10. PODST. MODELE STRUKTURY RYNKU 11. BILANS PRZEDSIĘBIORSTWA 1. EKONOMIA-nauka gr omadz ąca i porz ądkująca wiedz ę o gospodar owaniu. Ekonomia-nauka badająca w jaki sposób społecz eństwo decyduje co jak i dla kogo wytwarzać. Zasób rzadki - jeśli cena=0, pop > podaż. Dobra wolne - jeśli cena=0, pod > popyt. Czynniki wytwórcze-praca, ziemia, kapitał. Krzywa możliwości prod - przedstawia maksymalne kombinacje czynników produkcj i m ożliwe do osiągnię. przy pełnym wyk orzystaniu zasobów czynników wytw. Koszt alternat ywny(utraconych możliwości) danego dobra to ilość innego dobr a z produkcji którego trzeba

zrezygnować, aby moż liwe było wytworzenie dodatkowej jednostki innego dobra. Dwa typy gospodarki: -rynkowa (mec hanizm rynku) –nakaz owa(r ozdzieln ik) Makroekonomia-bada wz ajem ne związki zac hodz ące w gospodarce jako całości. Mikroekonomia-zajmuje się badaniem indywidualnych decyzji, decyz ji dotyczącyc h pojedynczyc h podm iotów Podmioty gosp - przedsię, gosp. dom., państwo Ekonomia pozytywna to obiektywne nauk owe

objaś nienie zasad funkc jonowania gos p. niezawiera jąca sądów wartościu jących. Ekonomia normatywna-formułuje z ałoż enia dotyczące tego co powinno się czynić w gos p. oparta na subiekty. sądach wartościu jących. Metoda badawcza ekonomii: -obserwacja-c elowe spostrzeganie zmys łowe w wy niku obserwacji powstają: -wyrażenia- służą oznaczeniu zjawisk i poprz ez to ułatwiają prz ekazywanie informac ji -definic je-pr ecyzyjne char akterystyki lub wyjaś nienia

używanyc h wyrażeń, -klasyfikacje-spos oby uporz ądkowania przedm iotów objętych anal izą, -indukc ja-uogólnienie wiedzy zdobyte j na drodze oser w -dedukc ja-logicz ne wnioskowanie, w którym na podstawie uznania prawdziwości n iektórych sądów

uznaje się prawdziwość innych sądów, -krytyka-polega na konfrontacj i teorii a rzeczy wistośc i oraz na analiz ie logicznej. Trudności badawcze w naukach ekonomicznych: -rola doś wiadczenia -zmienność warunków gospodarowania -zachowanie się podmiotu gosp. w trakcie badania -statystyczny charakter praw ekonomicz nych -interesy grup nacisk u. Klasyfikacja dóbr z punktu widzenia wysokości współczynnika elastyczności dochodowej popytu:

-dobra wyższ ego rzędu E>1 -dobra normalne E>0 -dobra n iższego rzędu E<0 -dobra p ierwsz ej potrzeby 0<E<1

2. RYNEK – współcześnie oznacz c ałokszta łt transakc ji kupna i sprzedaży wraz z warunkami i urządzeniam i umożliwia jącymi ic h dokonanie. Podział rynku: -z punktu widzenia przedmiotu wymiany: -rynek dóbr -rynek usług, czyn wytwórczych, eduk acyjny walutowy.. -z punktu widzenia zasięgu terytorialnego: -rynek światowy, międzynarodowy, krajowy, lokalny, reg -z punktu widzenia ilości podmiotów: -rynek wolnokonkurencyjny,

-rynek zmonopol izowany, -z punktu widzenia wpływu państwa na przebieg transakcji kupna sprzedaży: -rynek sterowany –rynek wolny -z punktu widzenia legalności: -rynek czarny –rynek szarej strefy -z punktu widzenia równowagi rynkowej: -rynek równowagi gos p: popyt = podaż -rynek niezr ównoważ ony: -rynek producenta (popyt > podaż) -rynek konsum enta (popyt < podaż)

-z punktu widzenia wpływu państwa na funkcjonowanie rynku: - rynek wolny, sterowany -z punktu widzenia liczby podmiotów: - wolnok onkur encyjny - oligopol istyczny - monopolistyczny Zasady racjonalnego gospodarowania: - Maksymalizac ja efekty przy danyc h nakładac h - Minimal izacja nakładów do osiągnięcia danego ce lu

3. POPYT to relacja m iędzy c eną dobr a (us ług i) a jego ilością, którą kons umenci są sk łonni i s ą w stanie nabyć w danym czas ie, przy założeniu ceter is paribus. Dzie li się na: p. potencjalny (n iemający poparc ia w s ile nabywcz ej) oraz popyt efektywny (poparty s iłą nabywcz ą). Czynnik ami okr eśla jącymi popyt są: potrzeby, dochód i cena. Rodzaje popytu

sztywny

doskonale e lastyczny Rozmiary popytu to konkretna i lość dobr a, jak ą chc e i może nabyć konsument przy danej cenie. Rynkowe determinanty popytu: cena, doc hód, potrz eby, stan cywi lny, gusty, poziom cen dóbr komplementarnych i substytucyjnych, oczek iwania co do zm ian c en i doc hodów w przyszłości, dobra normalne (im większy dochód tym większy popyt), dobra

niższego rzędu (im większy doc hód tym wielkość popytu spada), char akter wykony wanej pracy, Poza rynkowe determinanty popytu: Czynnik demogr aficzny, klimatyczny, sytuacja polityczna. Prawo popytu - funkcjonalna z ależ ność m iędzy wysokością popytu na dany towar a poziomem ceny rynkowej. Gdy cena rośnie popyt zmnie jsza się i na odwrót. Współczynnik c.e.p. - informuje nas o reakc ji konsumenta na rynku na zmieniające się ceny towarów.

4. ELASTYCZNOŚĆ - reakcja popytu sprzedaży na zmiany c en. E lastyczność cenowa popytu jest to stosunek względnej zm iany wielkośc i popytu na dane dobro do względnej zmiany jego ceny.

E = ∆qi/qi : ∆pi/piRozróżniamy popyt: elastyczny (E>1), nieelastyczny (E<1), sztywny (E=0 lekarstwo, sól),n ie elastyczny

(0<E<1) doskonale elastyczny (E= dobra luks usowe) Wysokie wartości - duża zmiana ceny wywołuje duże zmiany popytu-duż a elastyczność. Niskie wartości - duża zmiana ceny wywołuje niewie lkie zmiany popytu. Cenowa elastyczność popytu to stopień reakc ji wielk ości popytu na okr eślone dobr o lub us ługę na zmianę ceny tego dobra.

Ec = ∆d/d : ∆p/p

Elastyczność miesz ana popytu - stosunek względnej zmiany wie lkości popytu na dobro i do względnej zmiany ceny dobra j.

Eg = ∆qi/qi : ∆pj/pj E<0-dobra kom plem entarne E>0-dobra substytucyjne Elastyczność dochodowa popytu - to stosunek względnej zmiany rozmiarów popytu na okr eślone dobro do względnej zmiany dochodu.

E = ∆qi/qi : ∆i/i

5. PODAŻ to relacja pom iędzy i lością dóbr i us ług dostarczonyc h na ry nek, a ic h cenami w okreś lonym czasie Rozmiar podaży to konkretna ilość dóbr i usług, jakie produc ent jest w stanie wy produkować i zaofer ować do sprzedaży przy konkretne j cenie. Prawo podaży - to związek pomiędzy poziom em ceny a wielk ością podaży określonego dobr a. Jeśli cena roś nie podaż również rośnie i na odwrót. Determinanty podaży cena, koszt produkc ji, przewidy wania producentów co do zmiany c en i popytu w przyszłośc i, inter wenc jonalizm państwowy, rozmiary importu i eks portu, war unk i naturalne, sezonowość, czynniki losowe, real izowane inwestycje (czynnik czas u), licz ba prz edsiębiorstw w branży. Współczynnik cenowej elastyczności podaży - stosunek względnej zm iany i lości oferowanej danego dobra do względnej zm iany jego c en (punktowa lub łukowa):

E = ∆qi/qi : ∆pi/piDeterminanty elastyczności podaży: -techniczne możliwości rozsz erzenia produkcj i -czas w dług im okresie elastyczność jest większ a -inne np. import

6. CENA: to wartość towaru wyrażona w pieniądzu. Skala cen to okr eślanie jednostki pieniądza w danym kraju i sposobu podzia łu tej jednostki na częśc i mniejsz e. Cena minimalna - okr eślona urzędowo c ena, poniże j której nie wolno sprzedawać okreś lonego dobra. Leży zawsze powyżej punktu równowagi rynk owej. Cena maksymalna - to c ena poniżej punktu równowagi rynkowej, ustalana jest przez państwo. Cena równowagi - cena, w kierunk u której będzie zmierzał ry nek konk urency jny i na poz iomie które j

będzie poz ostawał po je j osiągnięciu, przy za łożeniu, że nic w otoczeniu nie ulegnie zmianie.

7. KONSUMENT: Zachowanie konsumenta założenia: - istnienie funkcji użytecz ności

- konsument wie o istnieniu wszystkic h możliwych do nabycia koszyków dóbr i potrafi je ocenić. - konsumenc i wolą mieć więcej n iż mnie j - dobro jest dla kons. tym cennie jsze im ma go mniej Decyzje konsumentów - wybór koszyka dóbr, który posiada d la nic h maksymalną wartość. Punkt równowagi konsumenta-punkt styczności krzywe użytecznośc i z linią budż etową. Użyteczność - to s uma zadowolenia, jaką daje konsumentowi posiadanie danego dobr a. Użyteczność krańcowa - to zadowolenie jakiego doznaje konsument z kons umpcj i każdej ko lejne j jednostki tego samego dobra lub usługi; Użyteczność całkowita - to suma zadowolenia z konsumpc ji lub posiadania wszystkic h jednostek danego dobra. I prawo Gossena - użyteczność ko lejnych jednostek zużywanego w okreś lonym czasie dobra jest coraz mniejsz a. Spadek użytecz ności n ie musi nastąpić od drugiej jednostki, ale wcześ nie j czy póź niej m a miejsce spadek użyteczności k ole jnych kons umowanych jednostek. II prawo Gossena - M aksymalne z adowolenie z konsumpc ji dobra A i B kons ument osiąga wtedy, gdy stosunek użytecz ności krańcowyc h tych dóbr zrówna się z relacją ic h cen.

Uk(A) P(A)

Uk(B) = P(B) Krzywa obojętności przedstawia wszystkie kom binacje ilościowe dóbr, które dla konsumenta są obojętne: - wzdłuż krzywych użytecz ność jest stała - jest ich nieskończenie wiele - mają wychylenie ujem ne(kons wol i więc ej niż mniej) - położonym dalej od początku układu ws półrz ędnyc h odpowiadają wyżej ocenione koszyki dóbr - są wypukłe - stają się bardz iej p łaskie w miarę prz esuwania się po nich w prawo

- nie mogą się przecinać - przebieg krzywych obojętności zależy od upodobań (gustów) konsumentów. Krańcowa stopa substytucji to miernik efektu substytucyjnego, który okreś la stos unek przyrostu konsumpc ji jednego dobra do ubytku innego dobr a w sytuacji, kiedy k onsum ent pozostaje na tej s amej krzywej obojętności. Linia budżetu konsumenta (Linia ogr anicz eń budżetowych) pokazuje kom binacje dóbr, które m ogą być zrealiz owane prz ez gospodarstwo

domowe przy danym doc hodz ie pieniężnym i przy danych cenach. Lin ia ta oddziela kombinac je osiągalne od n ieos iągalnyc h. Poniże j l ini i budżetowej znajdują się kombinacje osiągalne przy danym doc hodz ie, powyżej zaś nieos iągalne. Równowaga konsumenta - jest to optymalna sytuacja,

w której przy okreś lonym dochodzie i ustalonych na rynku cenac h dochodzi do zaspok ojenia w stopniu najwyższym pr eferenc ji kons umenta. Oznacz to, że konsument nie jest wtedy zainteresowany zmianą osiągnięte j kombinacj i konsum owanych dóbr. Nadwyżka konsumenta-różnica m iędzy c eną, jaką skłonny jest zapłac ić konsum ent za kolejne jednostk i dobra a rzeczy wistą ceną rynkową. Inne koszty mające wpływ na równowagę konsumenta i wielkość nadwyżki: -koszty związane z wykorzystaniem danego dobra

-koszty czasu -koszty poszukiwania Szereg obojętności - zestawienie i lościowych kombinacji konsumpc ji dwóch dóbr. Efekt dochodowy - gdy cena danego dobra obniża się, a ceny pozosta łych dóbr nie zmieniają się, siła nabywcz a konsum entów roś nie. Więc ej klientów jest w stanie kupić dane dobr o a wielu nabędzie więcej większośc i rodzajów dóbr. Efekt substytucji - gdy cena dobra obniż a się a ceny wszystkich poz ostałych dóbr poz ostają niezm ienione, dobro to staje się wz ględnie tańsze, i konsument zastąpi nim inne dobr a. Prawo Engla - w miarę wzrostu przeciętnego dochodu na jednego członk a rodziny nie tylko rośnie popyt ogólny, ale zm ienia s ię r ównież jego struktur a. Zmniejsza się proc entowy udzia ł wydatków na ży wność i inne dobr a niższ ego rz ędu, a rośnie na dobra wyższ ego rzędu. Paradoks Giffena – (nędzy) dotyczy dóbr podstawowych. Robert Giffen badając konsum pcję niezam ożnej ludności stwierdz ił, że „im kartofle są droższe, tym więcej się ich spożywa”. Zjawisk o to spowodowane było faktem, że przy szybk im wzr oście cen wszystkich artyku łów ży wnośc iowyc h kartofle stały się substytutem innych, relatywnie dr oższych dóbr żywnościowych (np. mięsa). Paradoks Vablena - polega na tym, że mimo wzrostu cen następuje zwiększenie popytu. Przykładem może być naby wanie mim o wzrostu ceny – dóbr luks usowyc h,

w celu dowartościowania swoje j osobowości. Jest to tzw. Efekt prestiżu społecznego płynący z konsum pcji dóbr drogic h, luksusowych. Paradoks owczego pędu -oznacz a, że popyt na dobra wzrasta, dlatego, że inn i konsumują to dobr o, oznacz potrzebę utożsam iania s ię z innymi kons umentam i i ich stylem życia. Narzędz iem owcz ego pędu jest reklama.

8. CZYNNIKI PRODUKCJI: Praca (siła robocza z aangażowana w proces

produkc ji) Kapitał (wartość, bogactwo, które s łuży je j

pomnaż aniu. Może występować jak o kapita ł materialny, pien iężny, finansowy)

Ziemia (areał powierzc hni i wszystko to co w naturze, co może być użyte do pr odukc ji)

Przedmiot pracy: to wszystko to, na co kierowane są czynności człowieka podcz as pracy – materia ły, surowce. Środki pracy: to narzędzia, czyli wszystko to, co pośredniczy między człowiekiem a prz edmiotem pracy podczas wyk onywania pracy oraz mater ialne war unk i wytwarzania, czyl i wszystko to, c o nie ucz estnictwo bezpośr ednio w produkcji, a le jest konieczne, by ta produkc ja mogła się odbywać ( hale fabryczne, dr ogi dojaz dowe, oświetlenie) Środki produkcji: to przedmiot pracy (wszystko to, na

co skierowane są czynności człowiek a podczas pracy) oraz środki pracy, czyli narzędz ia i mater ialne war unk i wytwarzania, to również kapitał, czyli wartość, która służy jej pomnaż aniu. Przeciętna produkcyjność pracy - jest wielk ością produkc ji na jednego zatrudnionego. Krańcowa produkcyjność pracy - jest przyrostem produkc ji w stosunk u do przyrostu zatrudnionych. Krzywa jednakowego produktu (izokwanta) - jest to krzywa, która pok azuje obszar m ożliwych kom binac ji ilości pr acowników i maszyn pozwala jących

wyprodukować tą samą ilość pr oduktu. Płaca realna - jest to p łaca nom inalna (pieniężna) podzielona przez prz eciętny poz iom cen nabywanych dóbr i usług kons umpcyjnych. Prawo malejącej produktywności pracy - w miarę wzrostu zatrudnienia rośnie sum a wytworzonego produktu, ale przyrosty produkcji stopniowo są coraz mniejsz e. Krzywa popytu na pracę - jest malejąc ą funkc ją płacy realnej z e względu na malejąc ą pr odukcy jność krańcową, pokaz uje, ż e dla każdego poz iomu płacy realnej prz edsiębiorstwo wy bierz e taki poziom zatrudnienia, przy którym krańcowy produkt pracy będzie się równał p łacy rea lne j.

9. PRODUCENT:Wydatki materialne - to z używane w produkc ji

materiały, sur owce komponenty, paliwa itp. Oraz fundusz amortyzacy jny Wydatki osobowe - to wynagrodzenia zatrudnionych pracowników fizycznych i umysłowych. Wydatki finansowe to składki na ubezpieczenia wypłac ane pr ocenty z kredytów i obl igac ji, opłaty za korzystanie z urządzeń kom unalnych, czynsze. Zysk-różnica między przychodem ze sprzedaży a kosztami ic h uzysk ania –nadwyżk a przyc hodów nad kosztami

Zysk księgowy (bilansowy, brutto) - to nadwyżka rocznych wpływów nad kosztam i włas nymi produkcj i Zysk normalny - przedsięb iorca otrzymuje go wówcz as, gdy sprzedaje swoją produkcję według kosztów ekonom icznych Zysk nadzwyczajny (ekonomiczny) - jest nadwyżką utargu c ałk owitego nad łącznymi kosztam i ekonom icznymi. Koszty własne - obejmują róż nego rodz aju wydatk i związane z funkcjonowaniem przeds ięb iorstwa i wytwarzaniem pr odukc ji. Dzielą s ię na: wydatk i materialne, osobowe, finansowe Koszty produkcji

Koszty stałe – koszty, któryc h wielk ość w zasadzie nie zmienia się przy zm ianie rozm iarów produkcj i. Obejmuje te wszystkie wydatki, które związane są z funkcjonowaniem prz edsiębiorstwa.

Koszty zmienne - obejm ują koszty zużytych surowców, materiałów, koszty ruchu maszy n i urządzeń or az koszty r oboc izny bezpośrednie j, zmieniają się ze zmianą produkcji.

Koszty przeciętne - zm ienne lub c ałkowite wynik ają z podzielenia Kz lub Kc przez ogólne r ozmiary produkc ji Q. Część kosztów całk owitych przypadając a na jednostkę produkcji. Są to koszty całko podzie lone przez wielkość pr odukc ji.

Koszty krańcowe - okreś lone są przyrostem kosztów całkowitych w stosunku do przyrostu

produkc ji. Wzrost kosztów c ałkowitych wywołany wzrostem produkcji o jednostkę.

Koszty całkowite - składają się, więc z kosztów stałych i zmiennych. Suma zużytych w danym okresie czynników produkcji. J est to iloczyn i lośc i czynników zużytych w proces ie produkcj i oraz cen tych czynników. Jeżeli koszty całk owite podzielimy przez ilość pr odukc ji otrzymamy koszt jednostkowy.

Koszty ekonomiczne - suma kosztów księgowych i kosztów alternatywnych. Koszt alternatywny (utraconych możliwości) - suma

dochodów utrac onych w wyniku niewykorzystania posiadanyc h zasobów w najlepszym z istnie jących zastosowań. Przychód (utarg całkowity) - wartość dóbr sprzedanych prz ez przeds ięb iorstwo w danym okresie;

jest to iloczyn ceny i sprz edanej i lości pr oduktu. Utarg krańcowy - przychód krańcowy(M R) - zmiana utargu ca łkowitego spowodowana wzrostem sprz edaży o jedno. Prawo malejących przychodów (krańcowych) powoduje, że od pewnego poziom u nakładów czynnika zmiennego jego produktywnośc i stale się zmniejsz ają( osiąga się coraz mniejsz e przyr osty rozmiarów produkcji). Prawo dz iała wówczas, gdy czynniki pr odukc ji są stałe, za wyjątkiem jednego. Techniczne optimum produkcji - w punkc ie, w którym

krzywa koszt ów kr ańcowych przec ina krzywą przeciętnyc h kosztów całkowitych, polega na minimalizac ji przec iętnych kosztów wytwarzania. Optimum ekonomiczne: polega na maksym aliz ac ji zysku całkowitego, są to optymalne rozmiary produkcji w przedsiębiorstwie. Granica idealnego zróżnicowania ceny - jest to zrównanie się ceny z kosztami krańc owymi.

10. PODST. MODELE STRUKTURY RYNKU: Od strony podaży:

- konkurenc ja dosk onała (wolny rynek) - konkurenc ja monopolistyczna (k. niedoskonała) - oligopol (n iedoskonała) - monopol (niedoskonała)

Od strony popytu - konkurenc ja dosk onała - konkurenc ja monopsom owa - oligopol - monopsom Konkurencja doskonała - to sytuacja, kiedy sprzedawca i odbiorc a nie mają wpływu na ceny. - duża liczba niez ależ nych sprzedawc ów i nabywców - jednostronność (standaryzac ja) produktu - doskonała inform acja - brak barier wejścia Monopol absolutny - występuje ta gdzie istnieje niedostatek konkurencji i produkcja jest z dominowana przez jedną firmę.

Monopol naturalny - występuje wówczas, gdy podaż jakiegoś pr oduktu lub usługi jest świadomie ogr anicz ona tylko do jednego przeds ięb iorstwa. - jeden podmiot sprzedający dobro lub wykonujący usługę - brak bliskic h substytutów - zablokowanie wejścia, cenotwórstwo Konkurencja monopolistyczna: - wielu nabywc ów i sprzedawc ów - nie ma barier wejśc ia

- produkty są blisk imi, ale nie dosk onałymi substytutami Oligopol - działa na nim kilk u silnyc h monopol istów, którzy opanowal i rynek zbytu: - niewielu sprz edawców - współza leżność zachowań prz edsiębiorstw - stosunkowo wys okie bariery wejścia - substytucyjność Czynniki wytwórcze - dobra służące do produkc ji innych dóbr. Czynniki produkcji - dobra zużywane do produkc ji innych dóbr. Kapitał ludzki - zasób um iejętności, wiedzy, doświadczenia o jego wartości decydują pos iadane umiejętności, które umoż liwiają osiągnięcie dochodów. Kapitał rzeczowy (fizyczny) - zasób wytworz onych dóbr przyczynia jących się do produkcj i innyc h dóbr i us ług. Rynki czynników produkcji:

- rynek usług - rynek zasobów Popyt na czynniki produkcji - krótki okres - jeden czynnik produkcj i jest zmienny (np. praca) a drugi stały. - działa pr awo malejących przychodów Produkt krańcowy - produkcja wytworz ona przez dodatkową jednostkę czynnika. Wartość krańcowa produktu - danego czynnika wytwórczego - wartość produkcj i wytworzonej przez dodatkową jednostkę tego czy nnik a. Jest to i loczyn

produktu krańcowego i ceny wytworzonego dobr a. Popyt na czynniki produkcji - długi okres: -zmiany stosowanych technologi i -zmiany czynników wytwórczych Efekt substytucyjny - zmiana popytu na czynnik i wytwórcze spowodowane zm ianą techniki i zastępowaniem czynnik a, który podroż ał czynnikiem relatywnie tańszym Efekt podażowy - zmiana popytu na czy nnik i wytwórcze spowodowana zm ianą ich cen, kosztów i wielkość produkc ji

Podaż czynników produkcji: Praca - determinanty: -realne wynagrodz enie, -dochód z innych źródeł, -koszty podjęc ia pracy,

-preferenc je gos podarstw domowych Determinanty procesów dostosowawczych na rynku: -ustawodawstwo dotyczące płac minim alnyc h -umowy zbiorowe -postawa pr acowników -niedoskonałość konkurencji -trudności w obiektywnej oc enie pracownik ów

11. BILANS PRZEDSIĘBIORSTWA Wskaźnik płynności - charakteryzują zdolność przedsiębiorstwa do regulowan ia kr ótkookres owych

zobowiązań, oraz zdolność firmy do pokrycia bieżących zobowiązań. Wskaźnik stopnia wspomagania finansowego - pokazuje relację k apita łu obc ego do kapitału własnego oraz zdolność firmy do obs ług i stałych obc iążeń. Wskaźnik akt ywności - informuje jak przeds ięb iorstwo efektywnie i spr awnie używa swoic h zasobów. Wskaźnik zyskowności - (rentowności), najważniejszy miernik oceny dz iałalności kierownictwa przedsiębiorstwa, na jego poziom wpływa c ałokszta łt różnych zjawisk zachodzącyc h w przeds ięb iorstwie. Składa się z stopy rentowności netto, zwrotu z inwestycj i, zwrotu z kapitału. Marketing - rozpoznanie i wykorzystanie z najomośc i rynku, tzn. Występujących na nim związków przyczynowo skutkowych oraz zależnośc i między podmiotami działa jącymi na rynku a ich otocz eniem.

Aktywa przedsiębiorstwa - jego m ajątek o różnym stopniu p łynności, czyli zdolności jego zamiany na środk i pien iężne.

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument