Wydatki publiczne - Notatki - Prawo administracyjne, Notatki'z Prawo Administracyjne
Filip_B
Filip_B30 maja 2013

Wydatki publiczne - Notatki - Prawo administracyjne, Notatki'z Prawo Administracyjne

PDF (165 KB)
2 strony
441Liczba odwiedzin
Opis
Prawo: notatki z zakresu prawa administracyjnego przedstawiające wydatki publiczne,
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd2 strony / 2
Pobierz dokument

Wydatki publiczne są najczęściej rozumiane jako wydatkowanie środków pieniężnych przez państwo w celu zaspokojenia potrzeb publicznych. Plan wydatków budżetowych państwa jest najobszerniejszą i najważniejszą częścią ustawy budżetowej.

Obejmują wydatki budżetu państwa, wydatki budżetów lokalnych oraz wydatki funduszy publicznych, zwłaszcza funduszy ubezpieczeniowych. Ujęte w budżecie dochody są wielkościami prognozowanymi, natomiast wydatki i rozchody ograniczone są przez nieprzekraczalny limit. Według ustawy o finansach publicznych [12, art. 63] wydatki budżetu państwa przeznacza się na:  realizacją zadań, wykonywanych przez organy władzy państwowej, kontroli i

ochrony prawa oraz administrację rządową, sądy i trybunały;

 subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego;

 dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania

zlecone jednostkom samorządu terytorialnego;

 dofinansowania zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego;

 datacje na zadania określone ustawami;

 współfinansowanie programów, realizowanych ze środków pochodzących z

zagranicy, nie podlegających zwrotowi;

Klasyfikacja wydatków budżetowych może być dokonywana według różnych kryteriów. Zgodnie z ustawą z art. 69 ust. 1 ustawy o finansach publicznych wydatki budżetowe dzielą się na:

1. Wydatki bieżące,

2. Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa,

3. Wydatki majątkowe

Wydatki bieżące obejmują:

 subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego,

 dotacje

 wynagrodzenia i uposażenia oraz składki od nich naliczane,

 inne świadczenia na rzecz osób fizycznych,

 zakupy związane z funkcjonowaniem jednostek budżetowych lub realizacją ich

statutowych zadań.

Dotacje, podlegające szczególnym zasadom rozliczania wydatków budżetu państwa przeznaczane są na:

1. Finansowanie i dofinansowanie:

a) zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych

jednostkom samorządu terytorialnego ustawami,

b) ustawowo określonych zadań, realizowanych przez jednostki inne niż jednostki

samorządu terytorialnego,

c) bieżących zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego,

d) zadań zleconych dal realizacji jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów

publicznych oraz fundacjom i stowarzyszeniom

e) dotacje celowe (koszty realizacji inwestycji),

docsity.com

2. Dofinansowanie działalności bieżącej ustawowo wskazanego podmiotu, zwane

dotacjami podmiotowymi,

3. Dopłaty do określonych rodzajów wyrobów lub usług, kalkulowane według stawek

jednostkowych – zwane dotacjami przedmiotowymi,

4. Dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych w zakresie określonych w

odrębnej ustawie,

5. Pierwsze wyposażenie w środki obrotowe nowo tworzonych zakładów budżetowych

i gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych, zwane także „dotacjami na

pierwsze wyposażenie części obrotowe”.

Kwoty dotacji oraz ich przedmiot określa umowa budżetowa. Minister Finansów ustala, w drodze rozporządzenia, stawki dotacji przedmiotowych oraz określa szczegółowe zasady i tryb udzielania i rozliczania tych dotacji. Z budżetu państwa mogą być również udzielane dotacje podmiotowe w ustawowo określonym zakresie. W ustawie budżetowej zawarty jest wykaz jednostek, dla których zaplanowano dotacje podmiotowe. Dotacje przedmiotowe mogą być udzielane z budżetu państwa dla:

a) przedsiębiorstw wytwarzających określone rodzaje wyrobów lub świadczących

określone rodzaje usług, z uwzględnieniem ich równoprawności,

b) państwowych zakładów budżetowych,

c) gospodarstw pomocniczych państwowych jednostek budżetowych,

d) różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa.

docsity.com

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument