Biznes Plan 2 - Notatki - Ekonomia, Notatki'z Ekonomia
Konrad_88
Konrad_883 czerwca 2013

Biznes Plan 2 - Notatki - Ekonomia, Notatki'z Ekonomia

PDF (321 KB)
31 strona
488Liczba odwiedzin
Opis
Ekonomia: notatki z zakresu mikro e makroekonomii dotyczące biznesplanu fimy "Złote ziarno".
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 31
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 31 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 31 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 31 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 31 pages
Pobierz dokument

AKADEMIA EKONOMICZNA W KRAKOWIE

BIZNESPLAN FIRMY "ZŁOTE ZIARNO"

Wykonawcy (BPL0204):

Jacek Burda

Edyta Dolicka

Przemysław Modrzejewski

Bartłomiej Patkowski

Maciek Wenda

Kraków 2000

Spis treści

I. Streszczenie pracy

II. Profil i zakres działania firmy

2.1. Dane o firmie

2.2. Dane o właścicielach

2.3. Historia firmy

2.4. Zamierzenia na przyszłość

III. Założenia planu strategicznego

3.1. Strategiczna pozycja firmy

3.2. Wybór strategii

3.3. Wdrożenie strategii

IV. Plan marketingowy

4.1. Branża, w której firma funkcjonuje

4.2. Analiza rynku i sposoby organizacji kanałów dystrybucji

4.3. Wielkość udziałów w rynku, które firma zamierza osiągnąć

V. Plan techniczny

5.1. Opis wyrobu (usługi)

5.2. Strategia produkcji

5.3. Majątek produkcyjny

5.4. Poziom zapasów wyrobów gotowych oraz materiałów i surowców

5.5. Zdolności produkcyjne

5.6. Specyfikacja kosztów działalności gospodarczej

VI. Plan organizacyjny

.....

.....

....

VII. Plan finansowy

VIII. Zakończenie (wnioski)

Firma "Złote ziarno" jest firmą fikcyjną. Jednakże opis jej otoczenia zgodny jest z rzeczywistością.

II.Profil i zakres działania firmy

2.1. Dane o firmie

Firma “Złote ziarno” jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, z

siedzibą w Piekarach Śląskich przy ul. Kwiatowej 10, w której udziały ma

5 osób, każda w wysokości 20% kapitału zakładowego. Organem rejestrowym

dla Spółki jest Sąd Rejestrowy w Katowicach. Kapitał zakładowy Spółki

wynosi 10 000 PLN. Udziałowcami są: Jacek Burda, Edyta Dolicka,

Przemysław Modrzejewski, Bartłomiej Patkowski i Maciej Wenda. Wszyscy

udziałowcy wchodzą w skład zarządu Spółki. Na czele zarządu stoi prezes:

Bartłomiej Patkowski, który kieruje bieżącą działalnością Spółki. W Spółce

ustanawia się reprezentację łączną, w wyniku czego dla skuteczności prawnej

czynności wykonywanych przez zarząd wymagane jest współdziałanie dwóch

członków zarządu.

Spółka rozlicza się z urzędem skarbowym za pomocą książki przychodów

i rozchodów.

Firma “Złote ziarno” prowadzi wyłącznie usługowy przemiał zboża na

mąkę i śrutę dla okolicznych rolników oraz hurtowników i piekarń z terenu

województwa śląskiego.

2.2. Dane o właścicielach

Wszyscy wspólnicy są absolwentami Akademii Ekonomicznej w

Krakowie, kierunku zarządzanie i marketing, specjalności zarządzanie firmą.

Dwaj wspólnicy (prezes i druga osoba wymiennie) przebywają na stałe we

młynie, gdzie nadzorują i koordynują przebieg prac. Pozostali wspólnicy raz w

miesiącu na zebraniach zarządu zapoznają się z bieżącą sytuacją Spółki i

podejmują uchwały.

2.3. Historia firmy

Historia Młyna liczy 70 lat. Istniejący do dziś główny budynek został

wybudowany w 1930 roku nad Brynicą i początkowo był napędzany turbiną

wodną. W tym celu też powstały istniejące do dziś budowle wodne.

Zainstalowano tam dodatkowo także maszynę parową. W czasie wojny Młyn

pozostawał w zarządzie administratora niemieckiego. W 1946 roku

nieruchomość z Młynem została zakupiona przez przedwojennego dzierżawcę

Młyna.

Po niezbędnym remoncie i wyposażeniu w maszyny Młyn został

uruchomiony i prowadził przemiał usługowy do 1952 r. Następnie ze względu

na restrykcyjną politykę fiskalną w latach 1952-1956 Młyn był zamknięty. Od

1958 roku pracował on nieprzerwanie do 1998 roku jako przedsiębiorstwo

rodzinne. W okresie tym został on dwukrotnie poddany gruntownej

modernizacji (w połowie lat sześćdziesiątych i osiemdziesiątych).

W 1998 roku został on zakupiony przez wyżej wymienioną Spółkę i do

chwili obecnej prowadzi przemiał usługowy dla ludności oraz na zlecenie

piekarń i hurtowni. Obecnie w pełni wykorzystuje on zdolności przerobowe

(17 ton na dobę).

2.4. Zamierzenia na przyszłość

Firma “Złote ziarno” chce zaspakajać potrzeby przede wszystkim dużych

piekarń i hurtowni. Zamierza jednak także prowadzić swe usługi dla drobnych

zleceniodawców. Potrzeby nabywców dotyczą głównie różnych gatunków

mąki pszennej i żytniej oferowane w różnych opakowaniach lub luzem zgodnie

z zamówieniami. Klienci oczekują produktu dobrej jakości tzn. o odpowiedniej

czystości i wilgotności oraz atrakcyjnego cenowo. Dla dużych hurtowych

odbiorców ważne jest także zapewnienie dużych jednolitych partii towaru.

Od roku 1989 zmieniła się radykalnie sytuacja na rynku zbóż i

przetworów zbożowych. Monopol młynów państwowych został ograniczony, w

związku z czym małe młyny mogły wejść szerzej na rynek, konkurując

asortymentem oferowanych przetworów, a przede wszystkim jakością

dostosowaną do konkretnego odbiorcy. Oprócz tego zostały uwolnione ceny na

przetwory zbożowe, które w poprzednim okresie skutecznie eliminowały z

rynku małe młyny pozbawione dotacji państwowych. Wszystko to stworzyło

nowe perspektywy dla małych młynów.

Kadra menedżerska jest dobrze przygotowana do zarządzania

przedsiębiorstwem. Mimo tylko dwuletniego doświadczenia wiedza zdobyta

podczas studiów menedżerskich w dużym stopniu przyczyniła się do sprawnego

bieżącego zarządzania firmą, jak i powstania planu strategicznego. Do prac

bezpośrednio produkcyjnych zatrudnione są na stałe dwie osoby: mistrz

młynarski oraz pracownik fizyczny z długoletnim doświadczeniem młynarskim.

W związku z pojawieniem się korzystnych warunków na rynku zbóż i

przetworów zbożowych w Polsce po 1989 roku oraz z faktem, że popyt na

rynku lokalnym niewiele przewyższa obecny poziom produkcji Młyna w

najbliższym okresie tj. 5 lat celem działalności firmy “Złote ziarno” jest przede

wszystkim ekspansja rynkowa.

Celem niniejszego biznesplanu jest ocena opłacalności tego

przedsięwzięcia.

III. Założenia planu strategicznego

3.1. Strategiczna pozycja firmy

Przedstawiona poniżej strategia oparta jest na wynikach analizy SWOT

zawartej w skoroszycie wg projektu Jerzego Skrzypka. Czynniki zawarte w

poszczególnych częściach analizy SWOT, czyli możliwości, zagrożenia, silne i

słabe strony, zostały dobrane ze względu na warunki istniejące we wnętrzu jak i

w otoczeniu firmy “Złote Ziarno”. Zastosowana punktacja poszczególnych

czynników zawarta jest w granicach od 1 -5 pkt. W częściach 2 (silne strony)

oraz 4 (możliwości) - 1 pkt. to ocena najlepsza, a 5 pkt. to ocena najgorsza.

Natomiast w częściach 3 (słabe strony) oraz 5 (zagrożenia) punktacja jest

przeciwna i 1 pkt. to ocena najlepsza, natomiast 5 pkt. to ocena najgorsza. Na

końcu analizy zosta o przedstawione podsumowanie, które pozwoli o na

wyciągnięcie pozytywnych i negatywnych wniosków w tworzeniu ostatecznej

strategii firmy “Złote Ziarno”.

Wprowadzając do analizy czynników strategicznych, warto powiedzieć

jak wyglądaj ogólne zarysy funkcjonowania firmy “Złote Ziarno” .Głównym

obszarem działalności firmy jest Województwo Śląskie .

Rozwój naszej firmy wiążemy z powiększaniem liczby naszych

klientów, zamierzamy to osiągnąć poprzez poprawę jakości produkcji i

rozszerzenie asortymentu oferowanych usług. Mamy zamiar dotrzeć do

detalicznych jak i hurtowych odbiorców przetworów młynarskich.

W przyszłości firma “Złote ziarno” chce zaspakajać potrzeby przede

wszystkim dużych piekarń i hurtowni. Zamierza jednak także prowadzić swe

usługi dla drobnych zleceniodawców. Potrzeby nabywców dotyczą głównie

różnych gatunków mąki pszennej i żytniej oferowane w różnych opakowaniach

lub luzem zgodnie z zamówieniami. Klienci oczekują produktu dobrej jakości

tzn. o odpowiedniej czystości i wilgotności oraz atrakcyjnego cenowo. Dla

dużych hurtowych odbiorców ważne jest także zapewnienie dużych jednolitych

partii towaru.

Analiza została przeprowadzona na podstawie danych zebranych przez zarząd.

Tabela 1. Silne strony firmy Silne strony Uzasadnienie mocnych stron Wysoka jakość oferowanych usług

Obecnie firma daje produkt dobrej jakości. W niedalekiej przyszłości jakość w porównaniu do innych producentów będzie ciągle wysoka poprzez zastosowanie wysokiej klasy urządzeń służących do przemiału zboża, takich jak: wydajne czyszczalnie i szczotkarki – przygotowujące zboże do przemiału, nawilżacze z komorami leżakowymi, mieszalniki – do standaryzacji mąki oraz kontrola zboża we własnym laboratorium.

Niskie ceny Pomimo, że firma jest monopolistą na rynku lokalnym ceny jej usług są niskie.

Posiadanie większości maszyn i urządzeń potrzebnych do modernizacji

Z pewnością jest to duży plus na korzyść młyna biorąc pod uwagę wysokie ceny maszyn i urządzeń potrze – bnych do tego typu biznesu.

Doświadczenie młynarskie mistrza i personelu

Mistrz młynarski – wykształcenie średnie techniczne, 35 lat doświadczenia w zawodzie młynarza – w tym 15 lat jako samodzielna osoba prowadząca młyny. Członek Stowarzyszenia Prywatnych Młynarzy Rzeczpospolitej Polskiej Pracownik fizyczny z długoletnim doświadczeniem młynarskim (15).

Długoletni okres funkcjonowania firmy na rynku

Historia młyna liczy 70 lat. Istniejący do dziś główny budynek młyna został wybudowany w 1930 roku i po- czątkowo był napędzany turbiną wodną.

Pełna własność nieruchomości Wszelkie nieruchomości są własnością spółki z o.o. “Złote ziarno”, które spółka zawdzięcza poprzednim właścicielom młyna.

Własne powierzchnie magazynowe

Młyn posiada własny magazyn zboża, który może pomieścić 1000 ton zboża.

Silnie określona strategia

Polegająca na poszerzeniu rynków zbytu, a także rynków zaopatrzenia.

Tabela 2. Dynamika i struktura silnych stron firmy Silne strony – czynniki Dziś Jutro Pojutrze Niskie ceny 5 5 5 Pełna własność nieruchomości 5 5 5 Własne powierzchnie magazynowe 5 5 4 Doświadczenie młynarskie mistrza i personelu 4 4 4 Długoletni okres funkcjonowania firmy na rynku 4 4 3 Ustabilizowane bezpośrednie kanały dystrybucji w handlu hurtowym na rynku lokalnym

4 4 3

Wysoka jakość oferowanych usług 3 4 5 Posiadanie większości maszyn i urządzeń 3 3 2 RAZEM 33 34 31 Średnia 4,71 4,86 4,43 Maks. 5 5 5 Min. 3 3 2 Mediana 4 4 4 Odchylenie standardowe 0,83 0,71 1,13 Silne strony – struktura Dziś Jutro Pojutrze Niskie ceny 15,15% 14,71% 16,13% Pełna własność nieruchomości 15,15% 14,71% 16,13% Własne powierzchnie magazynowe 15,15% 14,71% 12,90% Doświadczenie młynarskie mistrza i personelu 12,12% 11,76% 12,90% Długoletni okres funkcjonowania firmy na rynku 12,12% 11,76% 9,68% Ustabilizowane bezpośrednie kanały dystrybucji w handlu hurtowym na rynku lokalnym

12,12% 11,76% 9,68%

Wysoka jakość oferowanych usług 9,09% 11,76% 16,13% Posiadanie większości maszyn i urządzeń 9,09% 8,82% 6,45% RAZEM 100% 100% 100% Silne strony – dynamika Dziś Jutro Pojutrze Niskie ceny 100% 0% 0% Pełna własność nieruchomości 100% 0% 0% Własne powierzchnie magazynowe 100% 0% -20% Doświadczenie młynarskie mistrza i personelu 100% 0% 0% Długoletni okres funkcjonowania firmy na rynku 100% 0% -25% Ustabilizowane bezpośrednie kanały dystrybucji w handlu hurtowym na rynku lokalnym

100% 0% -25%

Wysoka jakość oferowanych usług 100% 33% 25% Posiadanie większości maszyn i urządzeń 100% 0% -33% Rycina 1. Silne strony firmy

Tabela 3. Słabe strony firmy

Silne strony

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

Dziś Jutro Pojutrze

pu nk

ty

Wysoka jakość oferowanych usług

Niskie ceny

Posiadanie większości maszyn i urządzeń

Doświadczenie młynarskie mistrza i personelu Długoletni okres funkcjonowania firmy na rynku Ustabilizowane kanały dystrybucji w handlu hurtowym Pełna własność nieruchomości

Własne powierzchnie magazynowe

Słabe strony Uzasadnienie słabych stron Brak własnego specjalistycznego transportu samochodowego

W przypadku chęci skupowania zbóż na giełdach towarowych niezbędne wydaje się posiadanie własnego transportu. Wiadomo, bowiem, że transport nie należy do rzeczy najtańszych, a to niepotrzebnie powiększałoby cenę skupowanej pszenicy.

Brak kanałów dystrybucji w handlu detalicznym i hurtowym poza lokalnym rynkiem

Do tej pory młyn wykorzystywał bezpośre – dnie kanały dystrybucji. W przypadku powiększenia obszaru zbytu swoich towarów powinien zadbać o pośredników.

Mały potencjał wytwórczy

Potencjał wytwórczy przed modernizacją wynosi 25 ton na dobę – jest to stosunkowo mało by zająć się obsługiwaniem przemiału handlowego i wejść na rynek hurtowy – konieczna jest, więc modernizacja zapewniająca przemiał ok. 75 ton na dobę.

Słaby image firmy

W prawdzie firma jest znana od 70 lat, ale należy podkreślić, że tylko i wyłącznie na rynku lokalnym. Trzeba bardzo pracować nad pojawieniem się image firmy na innych rynkach.

Niewystarczająca ilość środków na finansowanie modernizacji młyna

Kapitał zakładowy wynosi tylko 10 000 zł. Biorąc pod uwagę ceny nowoczesnych maszyn i urządzeń potrzebnych do modernizacji to jest to tylko kropla w morzu potrzeb.

Tabela 4. Dynamika i struktura słabych stron firmy Słabe strony – czynniki Dziś Jutro Pojutrze

Brak własnego specjalistycznego transportu samochodowego,

4 3 2

Mały potencjał wytwórczy 4 3 2 Brak środków finansowych 4 3 2 Brak kanałów dystrybucji w handlu detalicznym i hurtowym poza lokalnym rynkiem

3 2 1

Słaby image firmy 3 2 1 RAZEM 18 13 8 Średnia 3,6 2,6 1,6 Maks. 4 3 2 Min. 3 2 1 Mediana 4 3 2 Odchylenie standardowe 0,55 0,55 0,55 Słabe strony – struktura Dziś Jutro Pojutrze Brak własnego specjalistycznego transportu samochodowego,

22,22% 23,08% 25,00%

Mały potencjał wytwórczy 22,22% 23,08% 25,00% Brak środków finansowych 22,22% 23,08% 25,00% Brak kanałów dystrybucji w handlu detalicznym i hurtowym poza lokalnym rynkiem

16,67% 15,38% 12,50%

Słaby image firmy 16,67% 15,38% 12,50% RAZEM 100% 100% 100% Słabe strony – dynamika Dziś Jutro Pojutrze Brak własnego specjalistycznego transportu samochodowego,

100% -25% -33%

Mały potencjał wytwórczy 100% -25% -33% Brak środków finansowych 100% -25% -33% Brak kanałów dystrybucji w handlu detalicznym i hurtowym poza lokalnym rynkiem

100% -33% -50%

Słaby image firmy 100% -33% -50% Rycina 2. Słabe strony

Słabe strony

1,00

1,50 2,00

2,50 3,00

3,50 4,00

4,50

pu nk

ty

Brak własnego specjalistycznego transportu samochodowego, Brak kanałów dystrybucji w handlu detalicznym i hurtowym Mały potencjał wytwórczy

Słaby image firmy

Tabela 5. Szanse dla firmy Szanse Uzasadnienie szans Zwiększenie zdolności przetwórczych

Zwiększenie zdolności przetwórczych z 25 ton na dobę do 75 ton na dobę pozwoli obsługiwać inne rynki, w tym wejść na rynek handlu hurtowego.

Poprawa jakości technicznej i rynkowej przetworów poprzez ich konfekcjonowanie

Pozwoli to na przechwycenie części marży hurtowej poprzez właśnie konfekcjonowanie produktów na pakowarkach jednostkowych i zbiorczych.

Wejście na rynek mąk detalicznych

Rozumiana w szerokim zakresie – poprzez rozwój kanałów pośredników i za ich pomocą rozprowadzanie wyrobów młyna m.in. w punktach sprzedaży detalicznej.

Obniżanie się udziału młynów w ogólnym przemiale

Wiadomo, że odsetek młynów z roku na rok zmniejsza się, co jest wynikiem – nie bardzo silnej konkurencji, ale dużej inwestycji przede wszystkim w maszyny i urządzenia. Ponadto małe młyny często wycofują się ze względu na małe zdolności przetwórcze.

Rozwój prywatnych piekarni kreujących popyt na mąkę

Prywatne piekarnie to bardzo dobry interes, jak wiadomo ludzie zawsze będą potrzebowali pieczywo – zwiększenie ilości prywatnych piekarni oznacza większe zamówienia na mąkę, co wiąże się oczywiście z lepszym funkcjonowaniem młyna.

Tabela 6. Dynamika i struktura możliwości dla firmy Możliwości – czynniki Dziś Jutro Pojutrze Zwiększenie zdolności przetwórczych 5 4 3 Rozwój prywatnych piekarń 3 4 5 Przechwycenie części marży hurtowej 2 4 5 Poprawa jakości technicznej 1 1 2 Wejście na rynek mąk detalicznych 1 2 2 Obniżanie się udziału młynów w ogólnym przemiale 1 1 2 RAZEM 13 16 19 Średnia 2,17 2,67 3,17 Maks. 5 4 5 Min. 1 1 2 Mediana 1,5 3 2,5 Odchylenie standardowe 1,6 1,51 1,47 Możliwosci – struktura Dziś Jutro Pojutrze Zwiększenie zdolności przetwórczych 38,46% 25,00% 15,79% Rozwój prywatnych piekarń 23,08% 25,00% 26,32% Przechwycenie części marży hurtowej 15,38% 25,00% 26,32% Poprawa jakości technicznej 7,69% 6,25% 10,53% Wejście na rynek mąk detalicznych 7,69% 12,50% 10,53% Obniżanie się udziału młynów w ogólnym przemiale 7,69% 6,25% 10,53% RAZEM 100% 100% 100% Możliwości – dynamika Dziś Jutro Pojutrze Zwiększenie zdolności przetwórczych 100% 20% -25% Rozwój prywatnych piekarni 100% 33% 25% Przechwycenie części marży hurtowej 100% 100% 25% Poprawa jakości technicznej 100% 0% 100% Wejście na rynek mąk detalicznych 100% 100% 0% Obniżanie się udziału młynów w ogólnym przemiale 100% 0% 100%

Rycina 3. Możliwości

Możliwości

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

Dziś Jutro Pojutrze

pu nk

ty

Zwiększenie zdolności przetwórczych,

Poprawa jakości technicznej,

Przechwycenie części marży hurtowej,

Wejście na rynek mąk detalicznych,

Obniżanie się udziału młynów w ogólnym przemiale, Rozwój prywatnych piekarni,

Tabela 7. Zagrożenia dla firmy Zagrożenia Uzasadnienie zagrożeń Kredyt bankowy

Jest to duże zagrożenie, dlatego że stopa spłaty kredytu jest zmienna i ulega wraz ze zmianą inflacji a tak do końca nie wiadomo, w jakiej kondycji finansowej będzie znajdował się młyn jutro i pojutrze.

Pojawienie się konkurencji

Pojawienie się konkurencji zawsze może stanowić zagrożenie, szczególnie tej zagranicznej – z większym kapitałem i siłą przebicia.

Spadek popytu na usługi młynarskie

Spowodowany na przykład sprowadzeniem tańszej mąki z krajów byłego ZSRR.

Wzrost siły przetargowej nabywców

Może on doprowadzić do negocjowania jeszcze niższych cen, co spowoduje, iż pośrednicy będą poszukiwali najtańszych usług przemiałowych.

Siły wyższe

Mogą one stanowić bardzo poważne koszty – np. zalanie magazynów młyna przez powódź, czy też nieurodzaje i susze.

Tabela 8. Dynamika i struktura zagrożeń dla firmy Zagrożenia – czynniki Dziś Jutro Pojutrze Kredyt bankowy 2 1 1 Pojawienie się konkurencji 1 2 4 Spadek popytu na usługi młynarskie 1 2 3 Wzrost siły przetargowej nabywców 1 2 2 Siły wyższe (nieurodzaje, susze, powodzie…) 1 1 1 RAZEM 6 8 11 Średnia 1,2 1,6 2,2 Maks. 2 2 4 Min. 1 1 1 Mediana 1 2 2 Odchylenie standardowe 0,45 0,55 1,3 Zagrożenia – struktura Dziś Jutro Pojutrze Kredyt bankowy 33,33% 12,50% 9,09% Pojawienie się konkurencji 16,67% 25,00% 36,36% Spadek popytu na usługi młynarskie 16,67% 25,00% 27,27% Wzrost siły przetargowej nabywców 16,67% 25,00% 18,18% Siły wyższe (nieurodzaje, susze, powodzie…) 16,67% 12,50% 9,09% RAZEM 100% 100% 100% Zagrożenia – dynamika Dziś Jutro Pojutrze Kredyt bankowy 100% -50% 0% Pojawienie się konkurencji 100% 100% 100% Spadek popytu na usługi młynarskie 100% 100% 50% Wzrost siły przetargowej nabywców 100% 100% 0% Siły wyższe (nieurodzaje, susze, powodzie…) 100% 0% 0%

Rycina 4. Zagrożenia

Zagrożenia

0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50

Dziś Jutro Pojutrze

pu nk

ty

Kredyt bankowy

Pojawienie się konkurencji

Spadek popytu na usługi młynarskie

Wzrost siły przetargowej nabywców Siły wyższe (nieurodzaje, susze, powodzie…)

3.2. Wybór strategii Tabela 5. Podsumowanie analizy SWOT Podsumowanie Dziś Jutro Pojutrze Silne strony 33 34 31 Słabe strony 18 13 8 Możliwości 13 16 19 Zagrożenia 6 8 11 Rycina 5. Podsumowanie analizy SWOT

Podsumowanie SWOT

0 5

10 15 20 25 30 35 40

Dziś Jutro Pojutrze

Czas

Pu nk

ty

Silne strony Słabe strony Możliwości Zagrożenia

Po przeanalizowaniu wszystkich czynników składających się na analizę

SWOT nasuwają się następujące wnioski:

!"Firma posiada wiele silnych stron dzięki, którym coraz bardziej stabilna i

ugruntowana staje się pozycja firmy na rynku, są to m.in.: wysoka jakość

oferowanych usług, niskie ceny, fachowy personel, długoletni okres

funkcjonowania oraz pełna własność nieruchomości,

!"Firma “Złote Ziarno” posiada wciąż wiele słabych stron, jak np.: mały

potencjał wytwórczy, niewystarczająca ilość środków finansowych czy brak

specjalistycznego transportu samochodowego, jednakże optymistycznym

faktem jest to, że ich liczba stale się zmniejsza,

!"Możliwości firmy stale wzrastają, a jest to spowodowane głównie poprzez

stopniowe zwiększanie zdolności przetwórczych, poprawę jakości

technicznej i rynkowej przetworów. Na wzrost możliwości rozwojowych

firmy ma również wpływ rozwój prywatnych piekarń kreujących popyt na

mąkę,

!"Niepokojący jest stały wzrost zagrożeń płynących z otoczenia zewnętrznego

firmy, do głównych zagrożeń możemy zaliczyć: pojawienie się nowych

konkurentów, spadek popytu u rolników na usługi młynarskie, zmienną

stopę spłaty kredytu czy nieprzewidywalne działania “sił wyższych”,

Dlatego też proponowaną strategią w odniesieniu do działalności firmy

jest strategia pełnego wykorzystania silnych stron firmy oraz maksymalizacja

możliwości płynących z otoczenia. Strategia ta pozwoli na utrzymanie obecnej

pozycji firmy na rynku i umożliwi jej właściwy rozwój.

3.3. Wdrożenie strategii

Podstawowe cele sformułowanej powyżej strategii właściciele firmy

zamierzają osiągnąć w następujący sposób:

a) zwiększyć do 2002 roku moc przerobową docelowo do 75 ton na dobę

poprzez wymianę całych ciągów technologicznych młyna łącznie z

systemem transportu międzyoperacyjnego na urządzenia o większej

wydajności; powiększenie zdolności przerobowych pociągnie za sobą także

konieczność wprowadzenia przemiału handlowego, ponieważ tylko to

zapewni stabilność produkcji i szerokie wejście na rynek hurtowy; również

wykorzystanie, dla celów handlowych, własnego magazynu zbożowego na

ok. 1000 ton zboża;

b) zastosować wydajne czyszczalnie i szczotkarki przygotowujące zboże do

przemiału, nawilżacze z komorami leżakowymi, mieszalniki do standaryzacji

mąki zgodnie z wymogami rynku, kontrolę we własnym laboratorium zboża

na wejściu i produktów końcowych, rozdzielenie strumienia surowca od

strumienia gotowych produktów co poprawi jakość produkcji;

c) przechwycenie części marży hurtowej poprzez konfekcjonowanie produktów

na pakowarkach jednostkowych i zbiorczych;

d) nawiązanie wielu nowych kontaktów handlowych zarówno wśród piekarń,

jak i dużych hurtowni; nowych klientów planuje się pozyskać poprzez

bezpośrednie kontakty, a największym atutem firmy w rozmowach będzie

możliwość zapewnienia dużych, jednolitych i o wysokim standardzie partii

towaru; istotnym elementem będzie też cena, którą dzięki dużej wydajności

młyna, niskich kosztach stałych i niewielkiej marży będzie można utrzymać

na dość niskim poziomie; rozpatruje się również możliwość sprzedaży

dużych partii mąk bezpośrednio na giełdach towarowych;

e) od początku 2002 roku planuje się zatrudnić dodatkowo 4 osoby, w tym

jednego pracownika laboratorium, łączącego obowiązki wagowego;

f) zadania inwestycyjne pokryte zostaną częściowo ze środków własnych, a

częściowo z kredytu bankowego.

V. Plan techniczny 5.1. Opis wyrobu (usługi) Aktualnie jest i w okresie przejściowym do końca 2001 roku będzie

wykonywany wyłącznie przemiał zboża konsumpcyjnego i paszowego na

asortymenty gatunkowe zgodnie z zamówieniami klientów. Podstawowym

rodzajem usługi jest przemiał na mąki w gatunkach piekarskich i, rzadziej,

detalicznych. Cena przemiału jest jednakowa, niezależnie od gatunku

otrzymywanej mąki lub śruty. Odpady technologiczne (otręby) są również

odbierane przez klientów. Wielkość przemiału usługowego na śrutę wynika z

lokalnego zapotrzebowania rolników i nie przekracza w całym okresie 30 ton

miesięcznie.

W strukturze przemiału usługowego na mąkę można wyróżnić dwie

grupy klientów młyna:

- hurtownicy i właściciele dużych piekarń zlecający przemiał dużych partii

zboża własnego, częściowo korzystający z czasowego przechowania zboża

w magazynie młyna;

- drobni lokalni klienci, najczęściej rolnicy z pobliskich miejscowości,

dowożący własne zboże do przemiału na śrutę i mąkę dla własnych potrzeb;

w procesie przemiału ta grupa klientów jest obsługiwana na bieżąco,

natomiast grupa większych klientów jest obsługiwana zgodnie z ustalonymi

terminami.

Firma „Złote ziarno” jest jedynym młynem w okolicy. Mimo

monopolistycznej pozycji na rynku lokalnym klienci są zadowoleni z jej usług,

gdyż oferuje jej usługi są stosunkowo tanie i o dobrej jakości.

5.2. Strategia produkcji

Firma „Złote ziarno”, chcąc zrealizować swoją strategię zamierza od

początku 2002 roku rozpocząć przemiał handlowy własnego zboża. W

kolejnych latach struktura przemiału będzie się kształtować następująco: od

początku 2002 roku (docelowo) 90% przemiał handlowy i 10% przemiał

usługowy.

Począwszy od 2002 roku, po całkowitym ukończeniu inwestycji i

osiągnięciu pełnej zdolności przemiałowej, podstawową działalnością młyna

będzie przemiał własnego zboża, a głównymi produktami różne gatunki mąki

pszennej i żytniej oferowane w różnych opakowaniach lub luzem zgodnie z

zamówieniami. Ze względu na rozmiar przemiału małe opakowania

jednostkowe będą uzupełnieniem oferty podstawowej, czyli mąki piekarskiej

oferowanej w workach lub luzem. Zaplanowana instalacja nowoczesnych

pakowarek umożliwi również konfekcjonowanie mąki do opakowań hurtowych

oraz detalicznych jednostkowych i zbiorczych zgodnie z wymogami UE, tj. do

worków papierowych (50 kg), kontenerów elastycznych itp.

W wyniku przeprowadzenia modernizacji podstawowego obiektu młyna

będzie zastosowana klasyczna technologia przemiału z wykorzystaniem tzw.

długiego transportu pneumatycznego międzyoperacyjnego. Generalnie w

procesie przemiału można wyróżnić następujące etapy technologiczne:

a) przyjęcie ziarna – instalacja przyjęciowa i składowania ziarna dla potrzeb

młyna składa się z wagi samochodowej o nośności 50 ton i punktu

przyjęcia ziarna wraz z mechaniczną instalacją transportową (przenośniki

czerpakowe) oraz zbiorników przyjęciowo-składowych o pojemności

1000 ton z nadmuchem zimnego ogrzewanego powietrza; dla drobnego

przemiału usługowego pomija się etap przejścia zimna przez magazyn; w

tym przypadku ziarno bezpośrednio z worków lub z samochodów jest

wysypywane do zsypu przyjęciowego w budynku czyszczalni;

b) przygotowanie ziarna do przemiału – ziarno z magazynu jest podawane

grawitacyjnie do zbiornika buforowego w budynku czyszczalni; w

przypadku drobnego przemiału usługowego ziarno ze zsypu jest

przenoszone do zbiornika buforowego przenośnikiem czerpakowym;

następnie ziarno spada grawitacyjnie do czyszczalni złożonej z wialni i

tryjera, gdzie są oddzielane zanieczyszczenia lekkie i niekalibrowane,

czyli resztki plew i słomy, ziarna innych gatunków roślin oraz

zanieczyszczenia mineralne; oczyszczone ziarno, w zależności od

wymogów technologicznych może być skierowane do nawilżaczy i

następnie do zbiorników leżakowych lub bezpośrednio do przemiału;

nawilżanie jest stosowane w przypadku zbyt niskiej wilgotności ziarna

(wilgotność ziarna o dojrzałości martwej wynosi ok. 12-14 %, natomiast

dla uzyskania wysokiego wyciągu mąki należy mielić ziarno o

wilgotności ok. 15%); tylko właściwa wilgotność gwarantuje, że podczas

wymielania okrywa nasienna ziarna będzie w niewielkim stopniu ulegała

rozkruszeniu;

c) właściwy proces przemiału – podstawowymi elementami młyna

właściwego są mlewniki, entoletery, odsiewacze i rzutniki otrąb; przemiał

będzie się odbywał na 6 podwójnych mlewnikach a do odsiewania mąki

posłużą dwa ośmiodziałowe odsiewacze; podczas procesu mielenia

produkty przemiału, także w kolejnych pasażach, transportowane są

pneumatycznie; całkowita wydajność techniczna młyna wyniesie 75 to na

dobę;

d) leżakowanie mąki i przygotowanie do sprzedaży – mąka z młyna

właściwego trafia do zbiorników, gdzie w trakcie leżakowania przechodzi

proces dojrzewania; w tej fazie na mieszalnikach przygotowuje się

odpowiednie gatunki mąk handlowych; po przejściu przez wagopakarkę

produkt jest gotowy do sprzedaży; technologia przewiduje pakowanie

zarówno w opakowania 1 kg jak i 50 kg, przy czym opakowania 1 kg

mogą być zgrzewane folią w opakowania zbiorcze 10 kg;

e) docelowo po ukończeniu budynku magazynowego mąki, mąka będzie

ładowana luzem lub w opakowaniach w sposób zmechanizowany na

środki transportu zewnętrznego.

5.3. Majątek produkcyjny

W momencie sporządzania biznesplanu stan rzeczowy budynków i

urządzeń młyna przedstawia się następująco:

a) budynek młyna właściwego – jest to konstrukcja czteropoziomowa o

ścianach zewnętrznych murowanych i drewnianych stropach, na

poszczególnych poziomach znajdują się urządzenia technologiczne, tj.

mlewniki, odsiewacze, zbiorniki na zboże i mąkę oraz drewniane przewody

grawitacyjne i przenośniki czerpakowe transportu pionowego; zastosowane

urządzenia przemiałowe są tradycyjne i pochodzą sprzed kilkudziesięciu lat i

są, mimo systematycznie przeprowadzanych remontów bieżących, w

znacznym stopniu zużyte zarówno technicznie, jak i ekonomicznie;

b) budynek czyszczalni – jest to dwupoziomowa, przebudowana i rozbudowana

w ostatnich latach część starego młyna, w której mieściła się maszyna

parowa; aktualnie w budynku znajduje się komplet nowych maszyn i

urządzeń czyszczących wraz z nawilżaczami, wagą automatyczną

przyjęciową, zbiornikami na ziarno i przenośnikami pionowymi, które w

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 31 pages
Pobierz dokument