Garbarnia Brzeg S A  - Notatki -  Finanse - Część 2, Notatki'z Finanse. Cracow University of Economics
Kamila_S
Kamila_S26 lutego 2013

Garbarnia Brzeg S A - Notatki - Finanse - Część 2, Notatki'z Finanse. Cracow University of Economics

PDF (1 MB)
19 str.
533Liczba odwiedzin
Opis
Funkcjonowanie spółek kapitałowych na przykładzie spółki akcyjnej Garbarnia Brzeg S.A.
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 str. / 19

To jest jedynie podgląd.

3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 19 str.

Pobierz dokument

To jest jedynie podgląd.

3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 19 str.

Pobierz dokument

To jest jedynie podgląd.

3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 19 str.

Pobierz dokument

To jest jedynie podgląd.

3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 19 str.

Pobierz dokument

Ryzyko związane z głównymi akcjonariuszami Czterej główni akcjonariusze, tj. NFI „MAGNA POLONIA” S.A., V NFI „VICTORIA”

S.A., XI NFI S.A. i Skarb Państwa posiadają ogółem ponad 60% akcji. Wiodący

Akcjonariusz „MAGNA POLONIA” w ciągu roku od przeprowadzenia Oferty Publicznej

nie zamierza sprzedawać pozostałych akcji Spółki na Warszawskiej Giełdzie

Papierów Wartościowych z zastrzeżeniem sytuacji, w której zainteresowanie

zakupem dużego pakietu akcji Spółki wyrazi inwestor strategiczny.

Nie są znane zamiary innych głównych akcjonariuszy odnośnie posiadanych

pakietów Akcji, które pozostaną w ich rękach po sprzedaży Oferowanych Akcji.

Istnieje ryzyko, że pozostali główni akcjonariusze będą chcieli sprzedać posiadane

przez siebie Akcje, co może spowodować nadmierną podaż i co za tym idzie spadek

ich ceny.

Ryzyko związane z akcjami w posiadaniu pracowników. Wobec faktu, że pracownicy otrzymali Akcje bezpłatnie na mocy Ustawy o

Narodowych Funduszach Inwestycyjnych istnieje niebezpieczeństwo zbywania Akcji,

co może znacznie wpłynąć na cenę Akcji Spółki.

Prawa i obowiązki nabywców Akcji Jedna Akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu

Akcjonariuszy. Statut Spółki nie przewiduje żadnych obowiązków nabywcy odnośnie

świadczeń dodatkowych na rzecz spółki.

Ponadto właścicielom akcji przysługuje prawo do nieograniczonego zbywania Akcji

na okaziciela z zastrzeżeniami wynikającymi z Prawa o Publicznym Obrocie.

Dywidenda Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy jest organem właściwym do podejmowania

decyzji o podziale zysku i o wypłacie Dywidendy.

Zgodnie ze Statutem Spółki Rada Nadzorcza opiniuje wnioski co do podziału

zysków i pokrycia strat oraz ustala i ogłasza termin wypłaty Dywidendy.

Rozpoczęcie wypłat powinno nastąpić nie później niż w ciągu 6 tygodni od dnia

podjęcia uchwały o podziale zysku.

Po dopuszczeniu Akcji spółki do publicznego obrotu papierami wartościowymi,

wypłatę dywidendy obsługiwać będzie, zgodnie z regulaminem KDPW, Krajowy

Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

Statut spółki nie zawiera żadnych przywilejów dotyczących wypłaty Dywidendy, a

także nie zawiera żadnych ograniczeń w wypłacie Dywidendy dla akcjonariuszy.

docsity.com

Papiery wartościowe wprowadzane do obrotu publicznego. Rodzaj, ilość i łączna wartość papierów wartościowych wprowadzanych do

publicznego obrotu poza Akcjami oferowanymi.

Spółka wprowadza do obrotu publicznego poza oferowanymi następujące akcje:

281.230 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 5,40 zł oraz

191.930 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 5,40 zł.

Tabela nr 3 Papiery Ilość Wartość Cena Nadwyżka Szacunkowe Wpływy Wartościowe nominalna emisyjna ceny emisyjnej prowizje Emitenta wg rodzaju nad wartością i koszty nominalną emisji 1 2 3 4 5 6 7 Akcje 281 230 5,40 - - - - Zwykłe na okaziciela serii A Akcje zwykłe 191 930 5,40² 30 24,60 - 5.757.900 na okaziciela serii B (nie będące przedmiotem Oferty Publ.) Akcje zwykłe 89 300 5,40² 30 24,60 - 2.679.000 na okaziciela serii B (będące przedm. Oferty Publ.) RAZEM 562 460 3.037.284 8.436.900 6.918.258 -

8.436.900¹

Źródło: Prospekt emisyjny „Garbarni Brzeg” S.A. 1 - z uwzględnieniem tylko emisji serii B, ze względu na fakt, że akcje serii A były wnoszone na podstawie Ustawy o NFI, a następnie ich wartość nominalna uległa obniżeniu.

docsity.com

2 - W dniu 29 października 1997 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Garbarnia Brzeg S.A.” postanowiło o podwyższeniu kapitału akcyjnego Spółki poprzez zwiększenie wartości nominalnej z 3,55 złotych do 5,40 złotych każda akcja. Kapitał akcyjny podwyższono poprzez przeniesienie kwoty 1.040.551 zł z kapitału rezerwowego spółki do kapitału akcyjnego.

2.3 OPIS DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ „GARBARNI BRZEG”S.A Charakterystyka rodzaju działalności gospodarczej „Garbarni Brzeg” S.A Przedmiotem działalności spółki jest garbowanie skór przeznaczonych do produkcji

obuwia, odzieży, wyrobów galanteryjnych oraz artykułów technicznych. Garbowaniu

poddaje się skóry świńskie i bydlęce, kupowane głównie w kraju oraz importowane.

W wyniku ich przerobu otrzymuje się wysokiej jakości skóry bydlęce na wierzchy

obuwnicze oraz krupony i dwoiny świńskie podszewkowe. „Garbarnia Brzeg” S.A

jest jednym z największych przedsiębiorstw garbujących skóry.

Charakterystyka produktów

„Garbarnia Brzeg” S.A jest jednym z wiodących producentów w branży garbarskiej

w Polsce. Spółka specjalizuje się w wytwarzaniu produkcji wysokogatunkowych skór

do produkcji wyrobów skórzanych powszechnego użytku: obuwia, kurtek, toreb,

galanterii oraz sprzętu sportowego. Produkty spółki można podzielić na dwie

podstawowe grupy:

1) skóry bydlęce

2) skóry świńskie

1) Skóry bydlęce

Spółka jest liczącym się w kraju producentem gotowych skór bydlęcych. Są one

jednocześnie najważniejszą grupą produktów w ofercie handlowej. W asortymencie

tym produkty można podzielić na dwie podgrupy:

a) skóry bydlęce licowe

docsity.com

Skóry z tej grupy są najbardziej poszukiwane przez klientów i jednocześnie

najdroższe z całej grupy asortymentowej produkowanej przez „Garbarnia Brzeg”

S.A. Podstawowymi asortymentami w tej grupie są:

 bukaty nappa polerowane,

 bukaty softy,

 bukaty pull-up,

 bukaty anilinowe,

 bukaty florentique,

 bukaty z wysokim połyskiem,

 bukaty lakierowane,

 bukaty crazy horse,

 nubuki bydlęce.

Skóry te przeznaczone są na obuwie luksusowe i wysokiej jakości obuwie sportowe.

b) dwoiny bydlęce

Grupa dwoin bydlęcych stanowi niewielki udział w sprzedaży „Garbarnia Brzeg” S.A.

Podstawowymi asortymentami w tej grupie są:

 dwoiny kryte ze sztucznym licem,

 dwoiny welurowe,

 dwoiny pull-up,

 dwoiny na rękawice ochronne,

 dwoiny żaroodporne.

Produkty te znajdują nabywców wśród producentów popularnego, średnie klasy

obuwia: sportowego, wyjściowego – damskiego i męskiego, dziecięcego, a także w

produkcji środków ochrony, np.: rękawic ochronnych, fartuchów itp. oraz galanterii

skórzanej.

2) Skóry świńskie

Podstawowymi asortymentami w tej grupie są:

 krupony podszewkowe,

 krypony na artykuły ochronne,

 dwoiny świńskie.

Krupony podszewkowe stosowane są jako podszewki w luksusowym obuwiu i

galanterii. Pozostałe asortymenty służą do produkcji artykułów ochronnych,

galanterii itp.

Charakterystyka sprzedaży

docsity.com

„Garbarnia Brzeg” S.A w okresie od 1994 do 1996 roku oraz w I pół. 1997 r.

odnotowała systematyczny wzrost przychodów ze sprzedaży. Największy przyrost

sprzedaży w ujęciu wartościowym o 151,1%, spółka odnotowała w grupie

produktów skór bydlęcych w latach 1994-1996.

Produkcja oraz przychody ze sprzedaży spółki, w układzie wartościowym i w

podziale na strukturę procentową w latach od 1994 do 1996 r. i w I pół. 1997 roku

przedstawiają się następująco:

Struktura produkcji spółki w tys. m²

Tabela nr 4

Wyszczególnien

ie

1994 r. tys. m² udział %

1995 r. tys. m² udział %

1996 r. tys. m² udział %

I pół. 1997 r. tys. m² udział %

Skóry bydlęce skóry licowe bydlęce dwoiny bydlęce

469,2 43,89 411,2 87,64 58 12,36

473,9 48,66 405,3 85,52 68,6 14,48

521,8 48,21 434,4 83,25 87,4 16,75

251,3 44,22 204,5 81,38 46,8 18,62

Skóry świńskie krupony świńskie podszewkowe krupony na artykuły ochronne dwoiny świńskie

599,8 51,11 274,1 45,70 56,1 9,35 269,6 44,95

500 51,34 233,8 46,76 50,9 10,18 215,3 43,06

560,6 51,79 292,8 52,23 35,3 6,30 232,5 41,47

317 55,78 161,1 50,82 18,3 5,77 137,6 43,41

Razem 1.069 100 973,9 100 1.082,4 100 568,8 100

Źródło: Prospekt emisyjny „Garbarni Brzeg” S.A.

Struktura sprzedaży spółki w tys. zł

Tabela nr 5

Wyszczególnien

ie

1994 r. tys. zł udział

%

1995 r. tys. zł udział

%

1996 r. tys. zł udział

%

I pół. 1997 r. tys. zł udział

%

Skóry bydlęce skóry licowe bydlęce

19.325,0 69,15

26,315,1 74,17

31.489,4 74,58

16.068,4 71,76

docsity.com

dwoiny bydlęce 18.295,3 94,67 1.029,7 5,33

24.987,8 94,96 1.327,3 5,04

29.670,1 94,22 1.819,3 5,78

14.971,5 93,17 1.096,9 6,83

Skóry świńskie krupony świńskie podszewkowe krupony na artykuły ochronne dwoiny świńskie

8.622,5 30,85 5.016,1 58,17 748,0 8,67 2.858,4 33,15

9.165,0 25,83 5.225,3 57,01 853,9 9,32 3.085,8 33,67

10.731,3 25,42 6.629,2 61,77 598,4 5,58 3.503,7 32,65

6.323,9 28,24 3.835,9 60,66 308,2 4,87 2.179,8 34,47

Razem 27.947,5 100 35.480,1 100

42.220,7 100

22.392,3 100

Źródło: Prospekt emisyjny „Garbarni Brzeg” S.A.

Analiza struktury sprzedaży produktów „Garbarni Brzeg” S.A. pozwala stwierdzić, że

największy udział w przychodach ze sprzedaży spółki posiadają skóry bydlęce

licowe, które stanowiły 70,27% w 1996 r. oraz odpowiednio 66,86% w I pół. 1997

r. Ich udział w sprzedaży utrzymuje się na względnie stałym poziomie w ostatnim

okresie.

Udział dwoin świńskich w strukturze sprzedaży w ciągu ostatnich trzech lat

zmniejszył się z 10,23% w 1994 r. do 8,3% w 1996 r. i 9,73% w I pół. 1997 r.

Udział kruponów świńskich podszewkowych kształtował się na poziomie od 17,97%

w 1994 r. do 15,7% w 1996 r. i odpowiednio 17,3% w I pół. 1997 r. Spadek

sprzedaży skór świńskich związany jest ze zmniejszającą się podażą skór świńskich

surowych.

Struktura sprzedaży produktów wartościowo w latach 1994-1996 i pół.

1997 r.

docsity.com

Wykres nr 1

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z prospektu emisyjnego

„Garbarni Brzeg” S.A.

2.3.1 Informacje o otoczeniu „Garbarni Brzeg” S.A.

Pozycja rynkowa spółki

„Garbarnia Brzeg” S.A. jest znaczącym producentem skór bydlęcych i świńskich na

rynku krajowym. Swoją pozycję rynkową spółka buduje na produkcji wysokiej

jakości skór i ich atrakcyjności cenowej. W efekcie oferowane przez nią produkty z

powodzeniem konkurują z ich odpowiednikami krajowymi i zagranicznymi. Na

uwagę zasługuje zdobycie przez spółkę stabilnego udziału w sprzedaży na poziomie

10% w 1996 r. na rynku garbarskim w Polsce. Przedsiębiorstwa, które podobnie jak

„Garbarnia Brzeg” S.A. posiadają wiodącą pozycję w branży, mają porównywalne

udziały w rynku. Żadne z przedsiębiorstw nie ma zdecydowanej przewagi nad

innymi.

65,46 70,43 70,27 66,86

3,68 3,74 4,31 4,9

17,95 14,73 15,7 17,13

2,68 2,41 1,42 1,38

10,23 8,7 8,3 9,73

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

1994 1995 1996 I pół. 1997

skóry licowe bydlęce krupony na artykuły ochronne

krupony swińskie podszewkowe dwoiny świńskie

dwoiny bydlęce

docsity.com

Procentowy udział sprzedaży spółki w całkowitej sprzedaży garbarń

ogółem

Wykres nr 2

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z prospektu emisyjnego

„Garbarni Brzeg” S.A.

Podstawowe dane o branży garbarskiej.

Branża produkcji skór bydlęcych i świńskich stanowi część sektora skórzanego.

Sektor skórzany, jak również branża garbarska, są silnie powiązane z rynkiem

międzynarodowym. Na atrakcyjność szeroko rozumianego sektora skórzanego mają

wpływ m.in. wielkość i struktura popytu, ryzyko działalności, rentowność

działalności, wzrost importu skór gotowych, jak również nasilająca się konkurencja

zagraniczna w branży obuwniczej.

Eksport skór bydlęcych i świńskich.

Eksport w branży garbarskiej nie ma dominującego wpływu na wielkość sprzedaży

w branży. Obniżył się on w 1996 roku zarówno pod względem wartościowym (o

17%), jak i ilościowym (o 16%). Jest to wynik zwiększonego zapotrzebowania

12,08 9,61 10,09

87,92 90,39 89,91

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

1994 1995 1996

"Garbarnia Brzeg" S.A Branża

docsity.com

krajowych odbiorców skór gotowych, a także: zmniejszającą się opłacalnością

eksportu związanego z niekorzystnym kursem złotego, spadkiem koniunktury

gospodarczej w Unii Europejskiej, a także pogarszającą się podażą surowych skór

świńskich.

Zaopatrzenie branży garbarskiej w skóry surowe.

Na podstawie wielkości produkcji skór surowych, publikowanych przez GUS

wskaźników uzysku skór z 1 kg skór surowych oraz rejestrowanych przez Centrum

Informatyki Handlu Zagranicznego wielkości eksportu i importu skór surowych i

wet-blue można ocenić w przybliżeniu bilans zaopatrzenia przedsiębiorstw z branży

garbarskiej w skóry surowe. Wielkość zaopatrzenia w ten podstawowy dla branży

surowiec na przestrzeni trzech ostatnich lat przedstawia tabela:

Baza surowcowa w branży garbarskiej w latach 1994 i 1996 oraz w I

pół.1997 r.

Tabela nr 6

docsity.com

Wyszczególnienie Jednostka Miary1994 r. 1995 r. 1996 r.

Produkcja skór: - Twardych - Miękkich Uzysk z jednego kg skór surowych: - Twardych - Miękkich Zużycie skór surowych na gotową produkcję Eksport skór surowych Import skór surowych Krajowy skup skór surowych (wielkość wynikowa)

Tona

Tyś. m²

Kg / kg m² / kg

tona

tona

tona

tona

1 800 10 900 0,333 0,198 60 640 7 500 21 700 46 260

400 12 200 0,333 0,202 61 597 5 941 26 925 40 613

330 12 900 0,333 0,202 64 852 3 888 23 768 40 972

Źródło: Prospekt emisyjny „Garbarni Brzeg” S.A. Duże znaczenie dla funkcjonowania Spółki ma pogarszający się stan zaopatrzenia w

skóry surowe na rynku krajowym. Występujące na rynku trudności w zaopatrzeniu

w surowiec są dodatkowo zwiększane przez sprzedaż skór surowych z Polski za

granicę. Eksport ten, mimo utworzonego pod naciskiem Unii Europejskiej

kontyngentu wywozowego, w ostatnich latach charakteryzuje się tendencją

spadkową. Jest to głównie wynikiem przeciwdziałań ze strony przemysłu

garbarskiego oraz spadkiem koniunktury w krajach Unii Europejskiej, szczególnie w

Niemczech. Pomimo wykorzystania kontyngentów w wielkości około 50%, eksport

ten może być w znacznym stopniu zagrożeniem w zaopatrzeniu w surowiec na

rynku, zwłaszcza biorąc pod uwagę zapowiedź zniesienia kontyngentu w 1998 r.

Kolejnym problemem jest spadające od 1989 r. pogłowie bydła. Prognozy hodowli

według Agencji Rynku Rolnego, z powodu niskiej opłacalności są niekorzystne.

Również w grupie surowych skór świńskich występuje niedobór w zaopatrzeniu

spowodowany wahaniami w pogłowiu trzody chlewnej oraz zmianami w

technologiach stosowanych przez przedsiębiorstwa przetwórstwa mięsnego. Nowe

technologie wykorzystują skórę jako surowiec do produkcji wyrobów wędliniarskich.

Można stwierdzić, że mimo prawie całkowitego zahamowania eksportu odczuwalny

jest pogłębiający się niedobór surowca w całej branży.

Atrakcyjność jakościowa i cenowa polskich surowców powoduje, że w okresie

wzrostu produkcji występują kłopoty z zaopatrzeniem. Powoduje to konieczność

zakupu surowca z importu.

docsity.com

Charakterystyka odbiorców.

Głównymi odbiorcami branży garbarskiej są przedsiębiorstwa produkujące obuwie.

Na rynku garbarskim zaopatrują się również wytwórcy odzieży skórzanej,

producenci ekskluzywnej tapicerki samochodowej, producenci mebli, zakłady

rzemiosła produkujące wyroby skórzane oraz zakłady rzemiosła artystycznego.

Konkurencja.

W branży garbarskiej funkcjonowało w 1996 roku 21 dużych przedsiębiorstw,

które posiadały ok. 70% udziału w rynku krajowym oraz duża ilość drobnych

prywatnych przedsiębiorstw przetwórczych. Branża garbarska charakteryzuje się

dużą stabilnością ze względu na wysokie koszty wejścia na rynek. Czołowe

przedsiębiorstwa garbarskie posiadały stabilną pozycję rynkową na przestrzeni

trzech ostatnich lat. Do głównych konkurentów „Garbarni Brzeg” S.A. na rynku

krajowym można zaliczyć następujące przedsiębiorstwa:

1. Garbarska Spółdzielnia Pracy „ASCO” w Nysie.

2. Zakłady Garbarskie „SKOTAN” S.A.

3. Krakowskie Zakłady Garbarskie S.A. w Krakowie.

4. Kępickie Zakłady Garbarskie „KEGAR” Sp. z.o.o. w Kępicach.

5. Nadbużańskie Zakłady Przemysłu Skórzanego „POLESIE” S.A. we Włodawie.

Perspektywy rozwoju branży.

Perspektywy rozwoju branży ocenia się pozytywnie. Będą one warunkowane przez

następujące czynniki:

- Wzrost popytu ze strony przedsiębiorstw obuwniczych, które są największym

odbiorcą skór.

- Wzrost popytu krajowego, który powinien nastąpić w wyniku polepszenia

koniunktury gospodarczej oraz wzrostu wydatków konsumpcyjnych gospodarstw

domowych. Podobnych tendencji można spodziewać się na rynku obuwniczym,

który oferuje artykuły pierwszej potrzeby.

- Pomocny w tym względzie powinien być fakt rosnącej świadomości konsumenta

co do zasad wykorzystywania ekologicznych produktów i surowców oraz

naśladowania modelu konsumpcji krajów wysoko rozwiniętych.

- Prognozy gospodarcze wskazują na roczny wzrost realnego produktu krajowego

brutto w wysokości ok. 5% w ciągu najbliższych lat. Wpłynie to pozytywnie na

docsity.com

wzrost popytu na wyroby skórzane. W efekcie wielkość zakupów wyrobów

skórzanych powinna wzrosnąć, zmniejszając różnice w stosunku do wysokości

popytu na wyroby skórzane w Unii Europejskiej.

- Kolejnym elementem, który będzie miał wpływ na branżę jest perspektywa

wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Wiąże się to w przypadku branży

garbarskiej z koniecznością dostosowania przepisów krajowych w zakresie

wymagań higieniczno – sanitarnych do zasad wspólnego rynku. Będzie się to

wiązało z poniesieniem pewnych nakładów w celu wdrożenia do produkcji

nowych systemów zapewniających osiągnięcie wymaganych standardów jakości.

Szansę przetrwania i umocnienia swojej pozycji będą miały jedynie nowoczesne

przedsiębiorstwa produkujące wysokiej jakości asortymenty skór z

poszanowaniem zasad ekologii.

- Wśród klientów zauważany jest wzrost oczekiwań co do lepszej jakości skór i

wyrobów ze skóry. Sytuacja ta sprzyja rozwojowi producentów posiadających

odpowiedni potencjał technologiczny i ekonomiczny.

2.3.2 Charakterystyka głównych rynków zbytu „Garbarni Brzeg” S.A. „Garbarnia Brzeg” S.A. realizuje sprzedaż głównie na rynku krajowym. Analiza

struktury sprzedaży w podziale na kraj i eksport wskazuje tendencję wzrostową

wartości. Sprzedaż krajowa w latach 1994 – 1996 i I pół. 1997 roku wzrosła

wartościowo o 12.402,2 tyś. zł w ujęciu minimalnym, natomiast udział procentowy

w sprzedaży produktów i towarów utrzymuje się na takim samym poziomie i wynosi

średnio 84% całości. Przyczyny przyrostu sprzedaży zrealizowanej tak na rynku

krajowym, jak i poza granicami kraju można upatrywać w wysokiej jakości i

atrakcyjności asortymentu oferowanego przez Spółkę.

Przychody ze sprzedaży produktów i towarów w podziale na rynki krajowy

i zagraniczny.

Tabela nr 7 Wyszczególnienie

1994 r. tyś. zł %

1995 r. tyś. zł %

1996 r. Tyś. zł %

I pół. 1997 r. tyś. zł %

docsity.com

Sprzedaż krajowa Sprzedaż eksportowa Ogółem

23.844,2 82 5.217,9 18 29.062,1 100

30.126,3 83 6.233,9 17 36.360,2 100

36.246,6 84 6.948,6 16 43.195,2 100

19.371,5 85 3.312,5 15 22.784,0 100

Źródło: Prospekt emisyjny „Garbarni Brzeg” S.A. Struktura przychodów ze sprzedaży i towarów na rynku zagranicznym. Tabela nr 8 Wyszczególnienie

1994 r. tyś. Zł %

1995 r. tyś. zł %

1996 r. Tyś. zł %

I pół.1997 r. tyś. zł %

Francja Słowacja Niemcy Ogółem

3.199,8 62,2

58 1,1

1.883,8 36,6 5.141,6 100

2.858,9 47,0 807 13,3 2.415,0 39,7 6.080,9 100

4.634,9 66,8 1.036,1 14,9 1.270,3 18,3 6.941,3 100

2.469,1 72,4 924,1 27,1 19,3 0,6 3.412,5 100

Źródło: Prospekt emisyjny „Garbarni Brzeg” S.A. Sprzedaż eksportowa stanowiła w 1996 r. 16% przychodów ze sprzedaży

produktów, a w pierwszym półroczu 1997 r. 15%. Spółka sprzedaje swoje wyroby

do Francji, Słowacji i Niemiec. W strukturze sprzedaży eksportowej widoczny jest

wzrost sprzedaży i udziału sprzedaży eksportowej ogółem do Francji, w pierwszym

półroczu1997 r. wynosił 74,3%.

Odbiorcami wyrobów „Garbarni Brzeg” S.A. za granicą są przede wszystkim

pośrednicy, sprzedający skórę producentom wyrobów finalnych: butów, odzieży

skórzanej, galanterii itp.

Największymi zagranicznymi odbiorcami produktów :Garbarni Brzeg” S.A. są:

- EURO – OBUV, Słowacja,

- E.T.S „FAGES”, Francja,

- COMPTOIR DE MECISSERIE, Francja,

docsity.com

- DREYFUS, Francja.

Sprzedaż krajowa w 1996 r. wynosiła 143.635,1 tyś. zł i była większa o 21,6% w

porównaniu do sprzedaży w 1995 r. w ujęciu nominalnym. Na rynku krajowym

Spółka sprzedaje swoje wyroby bezpośrednio do odbiorców finalnych – są to

głównie zakłady obuwnicze oraz w niewielkim stopniu do hurtowni.

Udział największych odbiorców w sprzedaży krajowej Spółki w 1996 r.

Tabela nr 9 Nazwa zakładu obuwniczego udział w sprzedaży w %

PPH „BUT” w Konstantynowie Łódzkim 13,6 Fabryka Obuwia „Lesta” w Oleśnicy 12,3 PPH „MESIR” w Słupsku 8,8 „Gino – Rossi” w Słupsku 4,2 Sawo Wrocław 3,7

Źródło: Prospekt emisyjny „Garbarni Brzeg” S.A. Poza zakładami obuwniczymi „Garbarnia Brzeg” S.A. dostarcza swoje wyroby

producentom innych wyrobów skórzanych, takich jak odzież skórzana, wyroby

kaletnicze, artykuły ochronne, galanteria. W tej grupie odbiorców znajdują się

spółdzielnie pracy inwalidów, przedsiębiorstwa produkcyjno – handlowe zajmujące

się produkcją szerokiego asortymentu produktów skórzanych, prywatne

przedsiębiorstwa rzemieślnicze – rymarskie, szewskie, tapicerskie i inne.

Sezonowość rynków zbytu „Garbarni Brzeg” S.A.

Poniższe zestawienie przedstawia strukturę wolumenu sprzedaży ogółem

„Garbarni Brzeg” S.A. w ujęciu kwartalnym w latach 1994 – 1996 oraz za pierwsze

półrocze 1997 roku.

Struktura wolumenu sprzedaży w latach 1994 – 1996 oraz I pół. 1997 r.

Tabela nr 10 Kwartały

1994 r. tyś. zł udział %

1995 r. tyś. zł udział %

1996 r. tyś. zł udział %

I pół. 1997 r. tyś. zł

docsity.com

I kwartał II kwartał III kwartał IV kwartał Razem

6.248,8 21,5 6.285,7 21,6 7.794,5 26,8 8.733,1 30,0 29.062,1 100

8.587,7 23,6 7.827,8 21,5 9.156,3 25,2 10.788,4 29,7 36.360,2 100

9.934,6 23,0 9.527,9 22,1 11.683,9 27,0 12.048,8 27,9 43.195,2 100

11.925,5 10.858,5 - - 22.784,0

Źródło: Prospekt emisyjny „Garbarni Brzeg” S.A. Z danych zawartych w powyższej tabeli wynika, że drugie półrocze charakteryzuje

się większą sprzedażą, stanowiąc około 55% całkowitej sprzedaży. Związane jest to

bezpośrednio ze specyfiką rynku skórzanego, szczególnie zaś z sezonowością

występującą w branży obuwniczej.

W okresie jesienno – zimowym, przedsiębiorstwa branży obuwniczej zwiększają

zapotrzebowanie na skóry, niezbędne im do produkcji materiałochłonnego obuwia

jesiennego i zimowego. Wahania sezonowe związane ze strukturą produkcji Spółki

znajdują odzwierciedlenie w wynikach finansowych osiąganych przez Spółkę w

poszczególnych kwartałach. Większe korzyści finansowe przynosi Spółce drugie

półrocze, ze względu na większe przychody ze sprzedaży w tym okresie.

Sezonowość występująca w działalności Spółki nie przyjmuje znaczących

rozmiarów. Skutki sezonowości eliminują wprowadzane na przełomie czerwca i lipca

urlopy wypoczynkowe dla załogi oraz przeprowadzane w tym okresie remonty

maszyn i urządzeń oraz pomieszczeń produkcyjnych. Zmiany sprzedaży z

wyszczególnieniem na: skóry bydlęce i skóry świńskie w poszczególnych kwartałach

są zróżnicowane.

W przypadku skór świńskich największa sprzedaż w 1994 r. przypadła w drugim

półroczu roku i wynosiła 56,8%, w latach następnych sytuacja uległa zmianie –

największa sprzedaż przypadła na pierwsze półrocza, odpowiednio w 1995 roku –

54,2% i 1996 roku –52,7% sprzedaży rocznej skór świńskich.

Większa część sprzedaży skór bydlęcych w prezentowanym okresie realizowano w

dwóch ostatnich kwartałach kolejnych lat, odpowiednio: 1994 r. – 56,8%, w 1995 r.

– 58,3% oraz 1996 r. – 57,9% rocznej sprzedaży skór bydlęcych.

Strukturę sprzedaży w podziale na poszczególne asortymenty sprzedaży

prezentują poniższe tabele:

docsity.com

Struktura wolumenu sprzedaży skór bydlęcych „Garbarni Brzeg” S.A. w

ujęciu kwartalnym w latach 1994 – 1996 oraz za I półrocze 1997 roku.

Tabela nr 11 Kwartały

1994 r. tyś. zł udział %

1995 r. tyś. zł udział %

1996 r. tyś. zł udział %

I pół. 1997 r. tyś. zł

I kwartał II kwartał III kwartał IV kwartał Razem

4.154,9 21,5 4.174,2 21,6 5.179,1 26,8 5.816,8 30,1 19.325,0 100

5.694,0 21,6 5.284,2 20,1 7.022,3 26,7 8.314,6 31,6 26.315,1 100

6.816,0 21,6 6.441,3 20,5 9.074,2 28,8 9.157,9 29,1 31.489,4 100

8.002,8 8.005,6 - - 16.008,4

Źródło: Prospekt emisyjny „Garbarni Brzeg” S.A. Struktura wolumenu sprzedaży skór świńskich „Garbarni Brzeg” S.A. w ujęciu kwartalnym w latach 1994 – 1996 oraz za pierwsze półrocze 1997 roku. Tabela nr 12 Kwartały

1994 r. tyś. zł udział %

1995 r. tyś. zł udział %

1996 r. tyś. zł udział %

I pół. 1997 r. tyś. zł

I kwartał II kwartał III kwartał IV kwartał Razem

1.853,8 21,5 1.862,5 21,6 2.310,8 26,8 2.595,4 30,1 8.622,5 100

2.645,9 28,9 2.319,6 25,3 1.858,3 20,3 2.341,2 25,5 9.165,0 100

2.796,9 21,6 2.852,6 26,6 2.386,7 22,2 2.695,1 25,1 10.731,3 100

3.698,5 2.625,4 - - 6.323,9

Źródło: Prospekt emisyjny „Garbarni Brzeg” S.A. Wartość sprzedaży „Garbarni Brzeg” S.A. z podziałem na rodzaje

działalności gospodarczej i strukturę geograficzną rynków zbytu.

docsity.com

W okresie ostatnich trzech lat obrotowych oraz w I półroczu 1997 r. przychody

ogółem spółka osiągała głównie ze sprzedaży produktów z działalności

podstawowej. Stanowiły one ok. 99% całości przychodów ze sprzedaży. Sprzedaż

obejmuje produkty tj. skóry bydlęce i świńskie oraz wysokobiałkowe odpady

produkcyjne – głównie dwoiny i osłonki białkowe.

Pozostałe przychody, tj. pozostałe przychody operacyjne i przychody finansowe nie

mają istotnego wpływu na kształtowanie się poziomu przychodów spółki.

Wartość przychodów „Garbarni Brzeg” S.A. w latach 1994-1996 i w I pół.

1997 r.

Tabela nr 13

Wyszczególnienie

1994 r. tys. Zł w %

1995 r. tys. zł w %

1996 r. tys. zł w %

I pół. 1997 r. tys. zł w %

Przychody netto ogółem Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów Przychody netto ze sprzedaży produktów

29.256 100

194 0,7 29.062 99,3

35.839 100

359 1,0

35.480 99,0

43.635 100

440 1,0 43.195 99,0

22.901 100

117 0,5 22.784 99,5

Źródło: Prospekt emisyjny „Garbarni Brzeg” S.A.

Przychody ze sprzedaży uzyskane przez „Garbarnię Brzeg” S.A. z podziałem na

rynek krajowy i eksport przedstawiają się następująco:

Struktura sprzedaży w podziale na eksport i sprzedaż krajową „Garbarni

Brzeg” S.A. w latach 1994-1996 i w I pół. 1997 r.

docsity.com

Wykres nr 3

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z prospektu emisyjnego

„Garbarni Brzeg” S.A.

Udział eksportu w sprzedaży ogółem w latach 1994-1996 i w I pół. 1997 r. wahał

się w granicach kilkunastu procentów. Charakteryzował się on niewielkim spadkiem

na przestrzeni badanego okresu, od 17% w 1994 r. do 15% w I pół. 1997 r.

Źródła zaopatrzenia „Garbarni Brzeg” S.A.

Na podstawowym rynku surowców, tj. skór surowych bydlęcych i świńskich,

niezbędnych do produkcji istnieje zagrożenie wynikające z braku bazy surowcowej

niezbędnej do produkcji. W swojej działalności „Garbarnia Brzeg” S.A. opiera się na

zakupie dwóch rodzajów skór – bydlęcych i świńskich.

„Garbarnia Brzeg” S.A. zaopatruje się w surowce zarówno w kraju, jak i za granicą.

Dostawcami surowca do dalszego przetwarzania są przedsiębiorstwa przetwórstwa

mięsnego oraz dostawcy indywidualni, tzw. Punkty skupu i sprzedaży skór.

Zakup skór ogółem w latach 1994-1996 i I pół. 1997 r. z podziałem na

asortyment w kg .

Tabela nr 14

83 83,6 84,3 85

17 16,4 15,7 15

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

100%

1994 1995 1996 I pół. 1997

Sprzedaż krajowa Sprzedaż eksportowa

docsity.com

Wyszczególnien

ie 1994 r.1995 r.1996 r.I pół. 1997 r.

Skóry bydlęce 3.086.889 3.729.871 3.568.366 1.370.147

Skóry świńskie 2.105.157 1.623.625 1.630.743 615.324

Źródło: Prospekt emisyjny „Garbarni Brzeg” S.A.

Struktura dostawców skór bydlęcych w 1996 r.

Wykres nr 4

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z prospektu emisyjnego

„Garbarni Brzeg” S.A.

Dostawcy indywidualni

74%

14% Przedsiębiorstwa Przetwórstwa Mięsnego

12% Import

docsity.com

komentarze (0)

Brak komentarzy

Bądź autorem pierwszego komentarza!

To jest jedynie podgląd.

3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 19 str.

Pobierz dokument