Rozwój rynku funduszy inwestycyjnych - Notatki - Finanse i bankowość, Notatki'z Bankowość i finanse. University of Silesia in Katowice
lilly_of_the_valley
lilly_of_the_valley19 marca 2013

Rozwój rynku funduszy inwestycyjnych - Notatki - Finanse i bankowość, Notatki'z Bankowość i finanse. University of Silesia in Katowice

PDF (317 KB)
13 strona
500Liczba odwiedzin
Opis
Notatki przedstawiające zagadnienia z zakresu finansów i bankowości: rozwój rynku funduszy inwestycyjnych.
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 13

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 13 pages

Pobierz dokument

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 13 pages

Pobierz dokument

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 13 pages

Pobierz dokument

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 13 pages

Pobierz dokument

Rozwój rynku funduszy

inwestycyjnych

Anna Kowalska kierunek: Finanse i Rachunkowość pierwszy rok, studia niestacjonarne

1

Spis treści Spis treści ................................................................................................................................... 1 Co to jest fundusz inwestycyjny? ............................................................................................... 2

1.1. Definicja depozytariusza ............................................................................................ 2 1.2. Definicja agenta transferowego .................................................................................. 3

2. Historia funduszy inwestycyjnych ..................................................................................... 3 2.1. Początki funduszy na świecie ..................................................................................... 3 2.2. Początki funduszy inwestycyjnych w Polsce ............................................................. 4

3. Regulacje prawne dotyczące funduszy inwestycyjnych .................................................... 4 4. Rodzaje funduszy inwestycyjnych ..................................................................................... 4

4.1. Klasyfikacja prawna ................................................................................................... 4 4.1.1. Fundusz inwestycyjny otwarty ........................................................................... 4 4.1.2. Specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty .................................................. 5 4.1.3. Fundusz inwestycyjny zamknięty ...................................................................... 5 4.1.4. Specjalistyczny fundusz inwestycyjny zamknięty ............................................. 6 4.1.5. Fundusz mieszany .............................................................................................. 6

4.2. Klasyfikacja ze względu na rodzaj dokonywanych lokat. ......................................... 6 4.2.1. Fundusze akcyjne ............................................................................................... 6 4.2.2. Fundusze zrównoważone ................................................................................... 7 4.2.3. Fundusze obligacji .............................................................................................. 7 4.2.4. Fundusze rynku pieniężnego .............................................................................. 7

5. Jednostka uczestnictwa i jej wartość .................................................................................. 7 6. Zalety i wady inwestowania w fundusze inwestycyjne ..................................................... 9

6.1. Zalety inwestowania w fundusze ............................................................................... 9 6.2. Wady inwestowania w fundusze .............................................................................. 10

7. Zależności między gospodarką a rozwojem funduszy inwestycyjnych ........................... 11 Spis literatury ........................................................................................................................... 12

2

Co to jest fundusz inwestycyjny? Funduszem inwestycyjnym jest osoba prawna, której przedmiotem działalności jest

lokowanie, powierzonych przez inwestorów środków pieniężnych w określone ustawowo instrumenty finansowe. Działalność funduszu inwestycyjnego kieruje się zasadami ograniczenia ryzyka finansowego inwestycji. Organem funduszu inwestycyjnego jest Towarzystwo Funduszy inwestycyjnych (TFI), który tworzy, zarządza i reprezentuje ten fundusz. Fundusz może zostać utworzony wyłącznie za zgodą Komisji Papierów Wartościowych i Giełd. Każdy fundusz ma określoną politykę inwestycyjną, która określa, w jakie instrumenty finansowe może on inwestować, np. istnieją fundusze, które inwestują w akcje spółek giełdowych oraz takie, które inwestują w obligacje i bony skarbowe, czyli papiery dłużne. Decydując się na dany fundusz inwestor sam wybiera, jaka polityka inwestycyjna bardziej mu odpowiada. W wielu krajach świata fundusze inwestycyjne są od lat jedną z najbardziej popularnych form inwestowania pieniędzy. Idea działania funduszu jest stosunkowo prosta. Inwestor powierza funduszowi swoje pieniądze, a fundusz obraca nimi w taki sposób, aby dostarczyć swojemu klientowi jak największy zysk. Opracowana jest specjalna strategia zakupu i sprzedaży papierów wartościowych w celu zminimalizowania ryzyka spadku ich kursu giełdowego oraz maksymalizowania zysku.

Utworzenie funduszu inwestycyjnego wymaga:  nadania funduszowi inwestycyjnemu statutu przez towarzystwo;  zawarcia przez towarzystwo umowy z depozytariuszem o prowadzenie rejestru

aktywów funduszu inwestycyjnego;  wydania zezwolenia przez Komisję;  zebrania wpłat do funduszu inwestycyjnego w wysokości określonej w jego

statucie;  wpisania funduszu inwestycyjnego do rejestru funduszy inwestycyjnych.

Wpis do rejestru funduszy inwestycyjnych obejmuje:

 nazwę i rodzaj funduszu inwestycyjnego;  cel inwestycyjny;  czas trwania funduszu inwestycyjnego, jeżeli jest ograniczony;  firmę, siedzibę i adres towarzystwa tworzącego fundusz inwestycyjny, sposób

reprezentowania towarzystwa oraz numer wpisu towarzystwa do rejestru przedsiębiorców wraz z oznaczeniem sądu prowadzącego rejestr;

 listę członków zarządu towarzystwa oraz pełnomocników, którym udzielono pełnomocnictwa ogólnego do reprezentowania funduszu inwestycyjnego;

 firmę, siedzibę i adres depozytariusza. 

1.1. Definicja depozytariusza Depozytariusz funduszu inwestycyjnego jest to podmiot zobowiązany na mocy umowy do:  przechowywania aktywów funduszy inwestycyjnych,  prowadzenia rejestru aktywów funduszu inwestycyjnego,  dbania o zapewnienie zgodności operacji wykonywanych przez fundusz z prawem i

regulaminem funduszu w tym: o odkupywania jednostek,

3

o prawidłowego obliczania wartości aktywów netto i jednostki uczestnictwa, o prawidłowego wykorzystania dochodów funduszu

1.2. Definicja agenta transferowego

Agent transferowy jest to podmiot zobowiązany na mocy umowy do:  prowadzenia rejestru uczestników funduszu inwestycyjnego,  przyjmowania od dystrybutorów zleceń i potwierdzeń wpłat uczestników,  udzielania uczestnikom wszelkiej informacji dotyczących ich inwestycji

Liczba towarzystw funduszy inwestycyjnych oraz funduszy inwestycyjnych w latach 1992-2006.

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Fundusze akcyjne 0 0 0 1 1 8 17 22 25 26 30 28 28 34 53

Fundusze obligacji 0 0 0 1 1 3 7 14 16 19 26 31 44 53 55

Fundusze mieszane 1 1 1 2 3 7 12 19 25 31 29 30 34 61 74

Fundusze rynku pieniężnego

0 0 0 0 0 2 2 7 15 18 22 23 24 25 29

Inne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 16 20 26 51 Liczba funduszy ogółem

1 1 1 4 5 20 38 62 81 94 114 128 150 199 262

Liczba towarzystw 1 1 1 2 3 7 12 14 16 19 16 17 19 21 24

2. Historia funduszy inwestycyjnych

2.1. Początki funduszy na świecie Fundusze inwestycyjne wywodzą się z tradycji krajów anglosaskich. Ich historia zaczyna

się w Wielkiej Brytanii, gdzie w 1860 roku powstało pierwsze nowoczesne towarzystwo inwestycyjne.

Za prekursora funduszy inwestycyjnych uważany jest szkocki księgowy Robert Fleming, który założył Szkocko-Amerykański Trust Inwestycyjny.

Początkom rozwoju funduszy inwestycyjnych towarzyszył bujny rozwój rynków kapitałowych w Europie oraz w Stanach Zjednoczonych. Rynek kapitałowy stawał się coraz bardziej rozwinięty, co powodowało, że niewiele osób było w stanie zajmować się śledzeniem sytuacji na rynkach finansowych. Był to więc idealny czas dla rozwoju nowej formy wspólnego inwestowania. Powstało bardzo wiele takich instytucji, głównie w Wielkiej Brytanii (około 50). Niestety większość z nich upadło z powodu niewłaściwych inwestycji. Zainteresowanie funduszami inwestycyjnymi powróciło dopiero w XX wieku.

4

2.2. Początki funduszy inwestycyjnych w Polsce W Polsce tworzenie funduszy inwestycyjnych stało się możliwe od chwili wejścia w życie

ustawy z dnia 22 marca 1991 roku- prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi i funduszach powierniczych.

Pierwszym funduszem był Pioneer, który rozpoczął swoją działalność w lipcu 1992 roku i istniał jako jedyny przedstawiciel tego rynku do 1995 roku, kiedy to powstał kolejny fundusz oraz pierwsze fundusze akcji i obligacji. Następnym rokiem ważnym dla inwestowania zbiorowego był rok 1998, gdy weszła w życie ustawa o funduszach inwestycyjnych. Rozwój rynku nabrał tempa w latach 1997-1998, gdy corocznie powstawało kilkanaście funduszy inwestycyjnych.

3. Regulacje prawne dotyczące funduszy inwestycyjnych 1.Ustawa z dnia 22 marca 1991 roku- prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi i funduszach powierniczych. 2.Ustawa z dnia 28 sierpnia 1997 roku o funduszach inwestycyjnych. 3.Ustawa o funduszach inwestycyjnych z dnia 27 maja 2004 roku. 4.Dyrektywa z dnia 20 grudnia 1985roku w sprawie koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych dotyczących przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe.

4. Rodzaje funduszy inwestycyjnych

4.1. Klasyfikacja prawna

4.1.1. Fundusz inwestycyjny otwarty Najpopularniejszy rodzaj funduszu pod względem liczebności jak i wartości

zgromadzonych aktywów. Mogą one zbywać nieograniczona liczbę jednostek uczestnictwa i są zobowiązane do ich odkupienia na każde żądanie uczestnika.

Fundusz inwestycyjny otwarty wycenia aktywa funduszu, ustala wartość aktywów netto oraz ceny zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa, lecz robi to nie rzadziej niż w każdym dniu zbywania lub odkupywania jednostek uczestnictwa.

mld PLN % 2000 3,9 25,2 2001 5,0 70,7 2002 10,6 87,8 2003 10,5 46 2004 4,2 13 2005 23,9 63,5 2006 37,5 61,3

Tempo wzrostu polskiego rynku funduszy inwestycyjnych (2000-2006)

5

Fundusz inwestycyjny otwarty może lokować swoje środki w:  określonych papierach wartościowych emitowanych lub gwarantowanych przez Skarb

Państwa lub Narodowy Bank Polski (np. obligacje),  określonych papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu na rynku

regulowanym,  określonych papierach wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu,

nabywanych w obrocie pierwotnym lub w pierwszej ofercie publicznej,  innych papierach wartościowych i wierzytelnościach pieniężnych, których wartość

rynkowa może być ustalona w każdym czasie (do 10% aktywów)

4.1.2. Specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty

Specyficzny rodzaj funduszu otwartego. Podstawowa różnica polega na tym, że statut funduszu ściśle określa, kto może być uczestnikiem funduszu, a także może wprowadzić dodatkowe warunki, na jakich uczestnik może żądać odkupienia jednostek uczestnictwa.

Jeżeli uczestnikami funduszu są wyłącznie osoby prawne wówczas fundusz może stosować politykę inwestycyjną właściwą dla funduszy mieszanych.

Specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty wykorzystywany jest do tworzenia tzw. III filaru ubezpieczeń emerytalnych.

4.1.3. Fundusz inwestycyjny zamknięty

Fundusz inwestycyjny zamknięty jest instytucją znacznie nowszą na rynku polskim- pierwszy z nich powstał dopiero w 1999 roku. Fundusz ten emituje certyfikaty inwestycyjne, które są papierami wartościowymiimiennymi lub na okaziciela, których jednak nie może nabywać.

Fundusz zamknięty charakteryzuje się stałą wielkością kapitałową. Jedyną możliwością powiększenia kapitału jest nowa emisja certyfikatów inwestycyjnych.

Fundusz inwestycyjny zamknięty dokonuje wyceny aktywów oraz ustala wartość aktywów netto i wartość aktywów netto przypadającą na certyfikat inwestycyjny zgodnie ze statutem, nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy, oraz na 7 dni przed rozpoczęciem zbywania certyfikatów inwestycyjnych kolejnych emisji.

Fundusz ten prowadzi rejestr certyfikatów inwestycyjnych, zawierający:  datę każdej emisji,  liczbę oferowanych certyfikatów oraz wartość emisji,  liczbę certyfikatów każdej emisji zbytych uczestnikom funduszu,  cenę certyfikatu oraz łączną wartość wpłat za certyfikaty danej emisji. Część aktywów funduszu mogą stanowić papiery wartościowe i wierzytelności objęte lub

nabyte poza granicami Polski. Fundusze te charakteryzuje wysoki poziom ryzyka, mogą dokonywać lokat w mniej

płynne aktywa i nie muszą utrzymywać płynnych rezerw. Fundusz inwestycyjny zamknięty może lokować swoje środki w:  papierach wartościowych,  wierzytelnościach, z wyjątkiem wierzytelności wobec osób fizycznych,  walutach,  prawach pochodnych od praw majątkowych będących przedmiotem lokat,  transakcjach terminowych,  zbywalnych towarach giełdowych.

6

4.1.4. Specjalistyczny fundusz inwestycyjny zamknięty

Szczególna forma funduszu zamkniętego. Certyfikaty inwestycyjne tych funduszy nie podlegają obowiązkowi wprowadzenia do

obrotu publicznego. Mogą być papierami wartościowymi imiennymi lub na okaziciela, a jedynie te dopuszczone do publicznego obrotu mogą być wyłącznie na okaziciela. Możliwości inwestycyjne takiego funduszu są większe niż funduszu inwestycyjnego zamkniętego i może lokować swoje środki dodatkowo w:  prawach własności od nieruchomości gruntowych oraz budynków i lokali,  udziałach we współwłasności nieruchomości.

Ponad to fundusz ten może zaciągać kredyty i pożyczki bankowe, których wartość może wynosić do 75% wartości aktywów netto funduszu.

4.1.5. Fundusz mieszany

Fundusz mieszany można traktować jako formę pośrednią między funduszem otwartym a funduszem zamkniętym. Emituje on certyfikaty inwestycyjne (cecha funduszu zamkniętego) i dokonuje ich wykupienia na żądanie uczestnika funduszu (cecha funduszu otwartego) nie rzadziej niż raz w roku. Certyfikaty wprowadzane są do obrotu publicznego, a następnie na rynek regulowany.

Fundusz inwestycyjny mieszany dokonuje wyceny swoich aktywów i ustala wartość aktywów netto przypadającą na certyfikat inwestycyjny .

Możliwości inwestycyjne w funduszu inwestycyjnym mieszanym są większe niż w funduszach otwartych, ale mniejsze niż w funduszach zamkniętych.

Fundusz inwestycyjny mieszany może lokować swoje środki w:  papierach wartościowych,  wierzytelnościach pieniężnych o terminie wymagalności nie dłuższym niż 1 rok,  udziałach w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością ,  walutach.

Według ustawy z dnia 27 maja 2004 roku są tylko 3 dopuszczalne formy prawne funduszy inwestycyjnych: fundusz inwestycyjny otwarty, specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty, fundusz inwestycyjny zamknięty.

4.2. Klasyfikacja ze względu na rodzaj dokonywanych lokat.

4.2.1. Fundusze akcyjne Inwestują przede wszystkim w akcje spółek dopuszczonych do publicznego obrotu.

Co najmniej 60% powierzonych środków inwestują w akcje spółek giełdowych. W zależności od tego w jakie spółki inwestują (o ugruntowanej pozycji, wysokich dywidendach czy też dających szybki, ale niepewny zysk) ich polityka może mieć bardziej lub mniej agresywny charakter. Doświadczenia rynku amerykańskiego wskazują, że po kilkunastu akcjach zarabia się lepiej niż na obligacjach. Dlatego właśnie w fundusze akcyjne inwestuje się na długo.

7

4.2.2. Fundusze zrównoważone Inwestują zarówno w akcje jak i instrumenty dłużne. Udział akcji w aktywach wynosi

od 40% do 60%

4.2.3. Fundusze obligacji

Inwestują głównie w papiery wartościowe dające pewniejszy ale systematyczny dochód: bony, obligacje skarbowe oraz instrumenty dłużne emitowane przez przedsiębiorstwa i władze samorządowe. Dzielą się one ze względu na typ kupowanych papierów (średni termin ich wykupu oraz wiarygodność kredytową emitenta).

4.2.4. Fundusze rynku pieniężnego

Fundusze, które inwestują w krótkoterminowe instrumenty rynku pieniężnego, takie jak: bony skarbowe, certyfikaty depozytowe, bony komercyjne, zabezpieczone w 100% porozumienia odkupu

Charakteryzują się najniższym ryzykiem, ale i też stosunkowo niewielkim dochodem. Ich stopa zwrotu powinna jednak przekraczać oprocentowanie korzystnych lokat bankowych.

5. Jednostka uczestnictwa i jej wartość

Przeważająca ilość funduszy inwestycyjnych w Polsce to fundusze otwarte. Każdy ma zatem przede wszystkim możliwość nabywania jednostek uczestnictwa. Wpłacając do funduszu pieniądze inwestor staje się jednym z wielu jego uczestników. Dzięki temu, że jest duża ilość uczestników, zarządzający dysponuje wielką sumą pieniędzy, którą inwestuje w różne instrumenty finansowe. W zamian za pieniądze inwestora, fundusz zbywa na jego rzecz jednostki uczestnictwa, które stanowią prawo majątkowe uczestnika funduszu. Cena po jakiej fundusz zbywa jednostki nie jest stała i może się zmieniać każdego dnia. Zależy ona od tego ile warte są danego dnia wszystkie instrumenty finansowe (akcje, obligacje, itd.) jakie zawiera portfel funduszu, czyli ile jest warte to w co zarządzający zainwestował. Aby ta wartość była znana, fundusz wycenia codziennie swój portfel lokat na podstawie bieżących notowań instrumentów w jakie zainwestował. Po obliczeniu bieżącej wartości portfela i odjęciu od niej wszystkich zobowiązań funduszu dzieli ją przez liczbę przysługujących wszystkim uczestnikom jednostek uczestnictwa. W ten sposób oblicza wartość aktywów netto przypadających na jednostkę uczestnictwa i jednocześnie bieżącą wartość jednostki.

Wycena portfela funduszu i wartości jednostki Instrumenty w portfelu x bieżąca wartość każdego instrumentu = bieżąca wartość portfela Bieżąca, rynkowa wartość portfela wartość wszystkich zobowiązań wartość Całkowita liczba jednostek zbytych uczestnikom funduszu = aktywów netto przypadająca na

jednostkę uczestnictwa

8

Portfel lokat funduszu jest źródłem osiąganych przez fundusz dochodów. Dochody te

przysługują uczestnikom proporcjonalnie do liczby posiadanych tytułów uczestnictwa. W funduszach otwartych dochody uczestników funduszu mają postać wzrostu wartości jednostki uczestnictwa. Im wyższa wartość jednostki tym większa całkowita wartość środków ulokowanych w funduszu.

Aktywa funduszy inwestycyjnych w latach 1999-2006 (mld PLN)

2000 185,55 2001 316,97 2002 595,69 2003 870,13 2004 988,34 2005 1 606,10 2006* 2 590,30

*liczba ludności na koniec 2005 roku

Wielkość aktywów zgromadzonych w polskich funduszach inwestycyjnych na głowę mieszkańca

0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

120,00

140,00 Miliardy PLN

12.1999 12.2000 12.2001 31.12.2002 31.12.2003 31.12.2004 30.12.2005 31.12.2006 30.04.2007

Akcyjne Obligacji Mieszane Rynku pieniężnego inne (zamknięte)

3,1527,09812,121

22,766

33,231 37,728

61,288

123,15898,838

9

6. Zalety i wady inwestowania w fundusze inwestycyjne

6.1. Zalety inwestowania w fundusze 1.Bezpieczeństwo lokowanego kapitału:  zapisy ustawy o funduszach inwestycyjnych,  obowiązki informacyjne,  osobowość prawna funduszu,  rola banku jako depozytariusza,  rola agenta transferowego.

2.Dywersyfikacja portfela:  duża skala zgromadzonych przez fundusz inwestycyjny środków pieniężnych

umożliwia mu nabywanie różnych instrumentów finansowych, co prowadzi do rozproszenia ryzyka związanego z pojedynczą inwestycją, na skalę większą niż w przypadku indywidualnego inwestora;

 fundusz działa zgodnie z jedną z najważniejszych zasad inwestycyjnych, aby nie inwestować wszystkich pieniędzy w jedną akcję, obligację, itd.

3.Płynność inwestycji:  polega na wyborze czasu rozpoczęcia jak i zakończenia inwestycji. Uczestnik

funduszu (otwartego) praktycznie w każdym momencie może nabyć jednostki uczestnictwa wybranego funduszu i tylko od niego zależy kiedy je umorzy (zakończy inwestycję).

4.Zarządzanie oszczędnościami przez specjalistów:  funduszami inwestycyjnymi zarządzają specjaliści wybierani przez Towarzystwo

Funduszy Inwestycyjnych.

5.Możliwość bieżącej kontroli stanu swoich oszczędności:  wycena jednostek uczestnictwa funduszy dokonywana jest i publikowana w każdym

dniu roboczym, w którym odbywa się sesja giełdowa na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

 bieżące notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy można znaleźć m.in.: w dziennikach ogólnopolskich, na stronach internetowych towarzystw, na stronach towarzystw w telegazecie, na infoliniach towarzystw funduszy inwestycyjnych.

2005 2006 Polska 415,91 675,86 Czechy 461,67 555,90 Węgry 707,72 903,38 Hiszpania 6 818,62 7 133,93 Niemcy 11 711,64 12 344,27 Francja 20 947,58 24 637,23 Luksemburg 3 443 125,07 4 164 710,18 * liczba ludności - stan na XII 2005

Wielkość aktywów zgromadzonych w funduszach inwestycyjnych na głowę mieszkańca w wybranych krajach europejskich (EUR)*

10

6.Korzyści skali. 7.Różnorodność ofert. 8.Niskie wymogi kapitałowe:  w większości przypadków wysokość minimalnej wpłaty do funduszu jest ustalona na

poziomie, który jest możliwy do zaakceptowania nawet przez niezbyt zamożnych inwestorów (np.100zł)

6.2. Wady inwestowania w fundusze 1.Brak gwarantowanej stopy zwrotu z inwestycji. 2.Koszty:  inwestowanie w tytuły uczestnictwa funduszy inwestycyjnych obciążone jest dwoma

podstawowymi rodzajami kosztów: o kosztami zarządzania, o opłatami manipulacyjnymi.

3.Ryzyko zmniejszenia zainwestowanego kapitału przy wycofaniu środków w dowolnie wybranym okresie. 4.Brak bezpośredniego wpływu na politykę inwestycyjną.

ZYSK A RYZYKO

Fundusz rynku pieniężneg

Fundusz obligacji

Wyższe ryzyko, wyższy zysk

Fundusz stabilnego wzrostu

Fundusz zrównoważony

Fundusz akcji

Mniejsze ryzyko, mniejszy zysk

11

7. Zależności między gospodarką a rozwojem funduszy inwestycyjnych

Popyt inwestycyjny można traktować jako wielkość autonomiczną, to jest niezależną od

poziomu bieżącego dochodu i produkcji. Dużą rolę w rozmiarze popytu inwestycyjnego ma stopa procentowa. Jeżeli stopa procentowa wzrośnie, mniejsza liczba przedsięwzięć inwestycyjnych zapewni pokrycie kosztu alternatywnego zamrożonych w nich funduszy i w związku z tym zamierzone inwestycje spadną

Analizując zależności między gospodarką a rozwojem funduszy inwestycyjnych, dochodzimy do następujących wniosków:  im bardziej rozwinięty gospodarczo kraj, tym więcej działa w nim funduszów

inwestycyjnych i tym zasobniejsze są one w aktywa,  im bardziej rozwinięty i uprzemysłowiony kraj, tym większy udział w rynku mają

fundusze akcyjne.

12

Spis literatury

1. Kościelniak G., Fundusze Powiernicze, wyd. Zakamycze 1998 2. Brett M., Świat finansów, Warszawa 1999 3. Krzyżkiewicz Z., Leksykon bankowo-giełdowy, Warszawa 1998 4. Bień W., Rynek papierów wartościowych, Warszawa 1998 5. Haugen R., Teoria nowoczesnego inwestowania, Warszawa 1996 6. Elementy finansów i bankowości, Warszawa 2008 7. Nasiłowski M., System rynkowy. Podstawy mikro- i makroekonomii, Warszawa 1996 8. Begg D., Fischer S., Dornbusch R. Ekonomia t.2, Warszawa 1995 9. Marciniak S., Makro- i mikroekonomia- podstawowe problemy, Warszawa 2005 10. Samuelson P., Nordhaus W., Ekonomia T.1 i T.2, Warszawa 1996 11. Ustawa o funduszach inwestycyjnych z dnia 27 maja 2004 roku

komentarze (0)

Brak komentarzy

Bądź autorem pierwszego komentarza!

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 13 pages

Pobierz dokument