Prawo UE - Notatki - Prawo - Część 1, Notatki'z Prawo. University of Bialystok
Moniczka
Moniczka7 marca 2013

Prawo UE - Notatki - Prawo - Część 1, Notatki'z Prawo. University of Bialystok

PDF (503 KB)
9 strona
625Liczba odwiedzin
Opis
Notatki omawiające stwierdzenia z zakresu prawa: orzeczenia, pozycja państwa w prawie międzynarodowym, prawo wspólnotowe
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 9

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 9 pages

Pobierz dokument

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 9 pages

Pobierz dokument

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 9 pages

Pobierz dokument

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 9 pages

Pobierz dokument

1

PRAWO UE

I. ORZECZENIA:

 CHRONOLOGICZNIE najważniejsze:

 - 25/62 Flauman – decyzje dotyczą podmiotów indywidualnie  - 26/62 von Gend i Loos – bezpośrednia skuteczność prawo wspólnotowego dla jednostek (jasne

precyzyjne prawo

 - 28/62 da Costa – acte Clair – jeżeli jakiś problem został już wyjaśniony przez ETS, nie trzeba wnosić pytania prejudycjalnego

 - 6/64 Costa vs. ENEL – prawo wspólnotowe przeważa nad prawem krajowym  - 11/70 Internationale Handelgessellshaft – prawo wspólnotowe przeważa nad prawem

konstytucyjnym

 - 22/70 ERTA (AERT) – domniemanie kompetencyjne WE o zawieraniu umów międzynarodowych z państwami trzecimi

- 34/73 Fratelli – rozporządzenia są stosowane bezpośrednio, niezależnie od regulacji krajowych, państwa nie mają prawa do weryfikacji, podważania prawa wspólnotowego

- 167/73 Francja vs KE – zakaz stanowienia nowego prawa sprzecznego z prawem wspólnotowym (PIERWSZEŃSWTO STOSOWANIE)

- 81 CILFIT – acta Clair – nie trzeba pytać o oczywistości  - 8/81 Ursula Becker – za nieterminową lub mylna implementację dyrektywy konsekwencje ponosi

państwo a nie jednostka, a prawa wynikające z dyrektywy przysługują jednostce niezależnie od

implementacji dyrektywy przez PCz

 - 8/83 von Colon – dyrektywa nie precyzuje sankcji, to sąd w czasie implementacji za zadbać czy jest ona adekwatna

- 152/84 Marshall – dyrektywa nie wywołuje bezpośredniego skutku horyzontalnego, państwo rozumiane szeroko jako układ stosunków prywatnoprawnych

- 314/85 Foto-Frost – sąd krajowy nie może stwierdzić nieważności prawa wspólnotowego  - 103/88 Fratelli Constanzo – organy samorządowe, sądy krajowe najpierw stosują prawo

wspólnotowe, a odmawiają stosowanie prawa krajowego sprzecznego z prawem wspólnotowym

- 213/89 Factorame – sąd krajowy może zawiesić jego stosowanie prawa krajowego do czasu stwierdzenia jego ważności z prawem wspólnotowym

-6/90, 9/90 Francovich – możliwość uzyskania odszkodowania od PCz jest wymagana, gdy pełna efektywność prawa wspólnotowego zależy od odpowiedniej implementacji prawa przez PCz i wobec

braku działania (zaniechania) jednostki nie mogą wyegzekwować przysługującego im praw od sądów

krajowych; obejmuje to także sytuacje niepełnego implementowania prawa;

Szczególnie przesłankami odpowiedzialności są:  Naruszenie normy prawa wspólnotowego, która jest skierowana na przyznanie

jednostkom praw

 Naruszenie prawa wspólnotowego jest poważne  Występuje związek między naruszeniem prawa wspólnotowego a szkodą wyrządzoną

jednostce

91/92 Foccini – prawo do odszkodowania za brak implementacji prawa wspólnotowego przez sąd krajowy

46/93, 48/93Brasserie - państwa odpowiadają odszkodowaniem za naruszenie, złą, niepełną implementacje lub zaniechanie implementacji przez organ władzy ustawodawczej, wykonawczej,

docsity.com

2

sądowniczej oraz organy administracji; jeżeli państwo ma charakter federacyjny odpowiedzialność

ponoszą także jego człony

430/93 von Schijandel – prawo wspólnotowe nie wymaga, aby sądy krajowe podnosiły z urzędu zarzut wypływający z naruszenia przepisów wspólnotowych jeśli rozpoznanie tego zarzutu wymagałoby

zrzeczenia się bierności (????)

TEMATYCZNIE

OBYWATELSTWO

1955 Nottebom – zasada aktywnego obywatelstwa  1990 Michalletti – nie wnika jak obywatelstwo zostało nadane przez PCz, to wyłączna sprawa PCz  1999 Głuszczak – można powołać się natka układu stowarzyszeniowego przed sądem  1999 Grzelczak – obywateli UE traktuje się tak samo niezależnie od narodowość

ŹRÓDŁA PRAWA WSPÓLNOTOWEGO

8/81 Ursula Becker vs Urząd Finansowy (prawo podatkowe) – jeżeli prawo nie implementowało dyrektywy w terminie konsekwencje tego ponosi administracja a nie jednostka, a prawa wynikające z

dyrektywy przysługują jednostce niezależnie od sposobu implementacji przez PCz

14/83 von Colson vs Kemam (dyskryminacja) – nawet jeżeli dyrektywa nie precyzuje jasno i klarownie sankcji to musi być ona zastosowana w formie adekwatnej i mieć zarazem funkcję

prewencyjną, sąd krajowy musi tak implementować dyrektywę, aby była ona adekwatna

152/84 Marshall – dyrektywy nie wywierają bezpośredniego skutku horyzontalnego. Pojęcie państwa rozumiane szeroko, obejmujące także stosunki prywatnoprawne

34/73 Fratelli vs rząd włoski -państwa nie mają swobody do wprowadzania weryfikacji w prawie wspólnotowym np. co do czasu wejścia w życie. Bezpośrednie stosowanie rozporządzenia jest

niezależne od jakichkolwiek regulacji krajowych

PRAWO WSPÓLNOTOWE A PRAWO KRAJOWE

103/88 Fratelli Constanzo – organy samorządowe, tak jak sądy krajowe, w pierwszej kolejności stosują prawo wspólnotowe, a odmawiają stosowania prawa krajowego sprzecznego z nim

26/62 van Gend In Loos – cło (bezpośrednia skuteczność prawa wspólnotowego)  6/64 Costa vs ENEL – prawo krajowe nie może przeważać nad prawem wspólnotowym  11/70 Internationale Handelgessellschaft – prawo wspólnotowe przeważą nad prawem

konstytucyjnym i należy prawu wspólnotowym zapewnić ochrone w porządku prawnym PCz

106/77 Simmenthal II – sąd krajowy nie może stosować normy prawa krajowego sprzecznego z prawem wspólnotowym od dnia wejścia w życie (nie czeka się na uchylenie norm sprzecznych)

PODSTAWOWE ZASADY PRAWA WSPÓLNOTOWEGO

22/77 ERTA (AERT) – traktaty z P3 – domniemanie kompetencji WE w zawieraniu umów międzynarodowych z państwami trzecimi

213/89 Fractorame – bandera, statki z GB – sąd krajowy może zawiesić stosowanie prawa krajowego do czasu stwierdzenia jego ważności z prawem wspólnotowym

430 i 431/93 von Schijendel - fizjoterapeuci – sąd krajowy może powołać się na prawo wspólnotowe nawet jeśli strona nie powołała się na nie

docsity.com

3

SĄDOWA KONTROLA PRZESTRZEGANIA PRAWA

WSPÓLNOTOWEGO

21-24/85 International Fruit Company –

314/85 Foto Frost – sąd krajowy bez względu na to czy od jego rozstrzygnięć przysługują środki odwoławcze czy nie, nie może stwierdzić nieważności aktu prawa wspólnotowego

25/62 Pleumann vs KE – decyzja dotyczy podmiotu indywidualnie, wtedy gdy wpływa na jego sytuacje prawną z uwagi na pewne cechy charakterystyczne dla niego lub przez wzgląd na okoliczności

odróżniające go od wszelkich innych osób i w ten sposób wyróżnia ich indywidualnie

28/62 Da Costa – acta Clair – jeżeli dany problem został już wyjaśniony przez ETS, sąd krajowy nie musi występować z pyt. prejudencjalnym

312/93 Petrobroack vs Belgia –

192/89 Sernnce

OCHRONA PRAW PODSTAWOWYCH - ODPOWIEDZIALNOŚĆ ODZKODOWAWCZA

6/90 i 9/90 Francorich – prawo do odszkodowania przysługuje jeśli:  Nakazany przez dyrektywę skutek powinien przyznawać podmiotom indywidualnym Powinna istnieć możliwość ustalenia treści tych praw na podstawie przepisów dyrektywy Powinien istnieć związek przyczynowy pomiędzy obowiązkiem ciążącym na państwie a szkodąJeśli nie ma regulacji odszkodowawczych w prawie wspólnotowym to państwo ponosi

odpowiedzialność odszkodowawczą zgodnie z regulacjami prawa krajowego

91/92 Focini Dori vs Recte – dyrektywy nie wywołują bezpośredniego skutku horyzontalnego. Prawo do odszkodowania dla tych, którzy doświadczyli szkody z powodu nie implementowania prawa

wspólnotowego przez sąd krajowy

46 i 48/93 Brasserie du Pechur - DŁUGIE 

docsity.com

4

WYKŁADY

NUMER WYKŁADU Prawo UE cały czas sięzmienia = acta communitaire Prawo UE → po traktatach rzymskich całe prawo nazywano europejskim w odróżnieniu do międzynarodowego

Prawo europejskie → to dorobek prawny Rady Europy i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w

Strasburgu

Prawo wspólnotowe (community law) → oznacza to, że po wprowadzeniu Traktatów Rzymskich powstały

wspólnoty EWG, EUROATOM; prawo UE to to prawo, które dotyczy integracji gospodarczej

RÓŻNICA PODSATWOWA MIĘDZY PRAWEM

I filar (gospodarcze)

 Niewykonanie grozi

konsekwencjami

Prawo wspólnotowe

(community law) – to prawo

jest twarde bo jest zdefiniowana

osobowość prawna)

II filar (polityka zagraniczna i

bezpieczeństwa)

 Niewykonanie NIE grozi

konsekwencjami

- przykład z uznaniem Kosowa

Prawo UE (soft law)

III filar (sprawy wewnętrzne)

 Soft law

Brak osobowości prawnej

Unia Europejska prze wejściem w życie Traktatu Europejskiego NIE MA osobowości prawnej, a jeżeli coś nie

ma osobowości prawnej to NIE MOŻE tworzyć prawa !!!!!!!!!!!!!!

A dlaczego UE nie ma osobowości prawnej ? → bo większość państw nie chciała

Prawo UE zbiera najsprawniejsze rozwiązania sądownicze ze wszystkich krajów UE

PRAWO MIEDZYNARODOWE PUBLICZNE: - podmioty prawa:

1. państwa

2. organizacje międzynarodowe

Prawo wewnętrzne ma inne podmioty

Ad.1 → jakie państwo?

- lata 30 Konferencja z Montevideo, art.1 i art. 2; aby państwo było podmiotem prawa

międzynarodowego musi mieć określone terytorium, ludność zamieszkującą to terytorium oraz władzą

państwową. Ale także musi być uznane międzynarodowo przez inne państwa.

docsity.com

5

Państwa mogą tworzyć organizacje międzynarodowe o charakterze międzyrządowym; przekazują część swojej

suwerenności na rzecz takiej organizacji (przekazują na zasadzie traktatów), org. Międzynarodowa musi mieć

historię i podmiotowość międzynarodową, która nie jest pierwotna (kiedyś nawet Polska nie uznawała

podmiotowości prawnej organizacji międzynarodowej).

Relacje między prawem międzynarodowym i wewnętrznym (2 koncepcje):

1. dualistyczna → są 2 osobne światy prawa – międzynarodowy i krajowy, osobne sądy; aby obowiązywały normy międzynarodowe należy dokonać transformacji za pomocą aktu transformacji

2. monistyczna → prawo to 1 świat i państwo podpisując, aprobując określone normy prawa międzynarodowego publicznego automatycznie jest zobowiązane do jego przestrzegania

3. koncepcje mieszane

Operujemy pewnymi skrótami !!!!!!

2 prawa międzynarodowe:

publiczne prywatne - regulują stosunki zewnętrzne między - czyli część prawa wewnętrznego danego

Państwami i organizacjami państwa, regulująca kwestie sporne tam, gdzie

występuje tak zwany element międzynarodowy

np. Polak zawiera umowę międzynarodową z

Brazylijczykiem w Argentynie

POZYCJA PAŃSTWA W PRAWIE MIĘDZYNARODOWYM

1. terytorium → mówi się o terytorium UE czyli części składowe suwerennych państw 2. ludność → element łączący; w prawie wewnętrznym jest to instytucja obywatelstwa + obywatelstwo

europejskie (pochodne)

3. władza 4. uznanie 5. możliwość wejść w stosunki z innymi państwami 6. ius tractatum → zdolność do zawierania umów międzynarodowych (UE nie posiada tylko poszczególne

wspólnoty)

7. uznawalność → UE nie trzeba uznawać

ŹRÓDŁA PRAWA MIĘDZYNARODOWEGO PUBLICZNEGO

1. umowy międzynarodowe → (traktaty, konwencje, ale zgody NIE); Konwencja Wiedeńska w sprawie traktatów 1969 – nie ważna jest nazwa, ważne jest to czy umowa zawarta została między podmiotami

prawa międzynarodowego

2. zwyczaj międzynarodowy → Kiedy się nim staje? Jeżeli powtarzalne zachowanie państwa wprowadza nam zasadę, której przestrzeganie jest tak samo nakazane jak prawo stanowione, np.:

a. nawet jak dyplomata coś przeskrobie to państwo, w którym urzędował nie może go dotkliwie ukarać

b. przy wizytach oficjalnych informuje się o czym będzie przemówieniec. zwyczaje interpretacyjne, wprowadzane z prawa rzymskiego

po co ja pisałem to A i B

docsity.com

6

3. generalne zasady prawa a. prawo nie działa wstecz b. prawo późniejsze uchyla prawo wcześniejsze c. prawo szczegółowe uchyla prawo ogólne

4. orzeczenia sądowe 5. opinie wybitnych przedstawicieli doktryny 6. akty, działania, decyzje organizacji międzynarodowych 7. deklaracje

HIERARCHIA ŹRÓDEŁ PRAWA MIĘDZYNARODOWEGO

1. IUS COGENS → normy niezmienialne, podstawowe, jak normy konstytucyjne (np. art.1 i art.2 w KNZ o groźbie lub uźyciu siły i nienaruszalności suwerenności państwa)

2. IUS DISPOSITIVI – prawo umowne, normy ustalane przez państwo lub organizacje międzynarodową; egzekwowane normy, ale zainteresowane podmioty same ustalają normy ALE nie mogą one być

sprzeczne z ius cogens; oraz musząbyć ustalone jakie są obowiązki

Prawo musi być wykonywalne, musi mieć jurysdykcje:

1. oparcie jurysdykcji o terytorium→ jurysdykcja terytorialna 2. jurysdykcja obywatelska3. uniwersalne juruzdykcje 4. zasada ochrony interesów państw poza granicami

Pokojowe środki między państwami:

1. dwustronna negocjacja, najlepiej poufna 2. dobre usługi, mediacja3. koncyliacja, sformalizowane metody rozstrzygania sporów 4. arbitraż międzynarodowy 5. Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości

ŹRÓDŁA PRAWA UE

I FILAR → prawo wspólnotowe

II FILAR → prawo UE

ACQUIS COMMUNAUTAIRE →dorobek całego dotychczasowego prawa UE wraz z ukształtowanymi

sposobami jego rozumienia i stosowania, a ponadto polityki wspólnotowe, orzecznictwo sądowe, zwyczaje, a

także wartości tkwiące u podstaw funkcjonowania UE

docsity.com

7

PRAWO WSPÓLNOTOWE

Prawo pierwotne prawo pochodne( wtórne)

PRAWO PIERWOTNE → umowy międzynarodowe z koniecznością ratyfikacji, o której decyduje prawo

wewnętrzne państwa. W Polsce o ratyfikacji decyduje sejm i musi być ustawa ratyfikacyjna lub referendum.

Polska→ kształt ustawy był omawiany w sejmie; chodziło o charakter prawny Karty Socjalnej (GB w zakresie

praw socjalnych ma gwarancję niestosowania), bo mogłoby dojść do roszczeń ze strony Niemców do majątków

położonych na ziemiach odzyskanych. Karta wprowadza bezwzględny zakaz dyskryminacji prawnej, socjalnej i

rzeczowej wszystkich obywateli.

PRAWO PIERWOTNE (primary law) NAJWAŻNIEJSZE!!!!! :

1. Traktaty założycielskie WE i UE 2. Traktaty modyfikujące i uzupełniające (JAE z 1986, Traktat Amsterdamski 1997, Traktat Nicejski

2001\)

3. Traktaty akcesyjne → jest prawem pierwotnym, gdyż zmienia strukturę UE bo wprowadza nowy podmiot, nowi przedstawiciele w instytucjach UE, nowy język urzędowy, traktaty akcesyjne mają 3-4

art., ale mogą być do nich również obszerne dodatki

4. Umowy PCz 5. Ogólne zasady prawa wspólnotowego→ np. zasada słuszności (jeżeli nie ma regulacji jakiegoś prawa

to rozstrzygamy, aby było sprawiedliwe), zas. domniemania dobrej woli, zas. stare deisis ( przyjmujemy

niewzruszalność decyzji przy istnieniu takich samych podstaw)

PRAWO POCHODNE/WRTÓRNE:

Akty prawne WIĄŻĄCE:

1. rozporządzenia → w prawie wspólnotowym to tak jak ustawa w prawie krajowym; w UE dotyczą wszystkich, reguluje daną

dziedzinę, którą jest objęta, wchodzi w życie natychmiast po

ogłoszeniu we wszystkich PCz; deroguje wszystkie

wewnątrzpaństwowe przepisy prawa krajowego dotyczące tej

samej kwestii

34/73 Fratelli vs rząd włoski –

PCz nie mogą weryfikować

prawa wspólnotowego,

bezpośrednie stosowanie

rozporządzeń jest niezależne od

regulacji krajowych)

2. dyrektywy→ w prawie UE to charakter wiążący, ustalamy cel oraz czas kiedy dyrektywa może być wdrożona, państwo decyduje jakich organów i instrumentów będzie potrzebowało do wdrożenia takiej

dyrektywy (implementacji)

Dyrektywy w UE przeważają, bo nie ingerują tak bardzo w suwerenność PCz jak rozporządzenia.

A co z sankcją, kiedy dyrektywa już obowiązuje, a nie jest jeszcze

zaimplementowana przez państwo? → Stosuje się jeszcze prawo

krajowe i organy państwa, które jeszcze nie zaimplementowały

dyrektywy stosują prawo krajowe, ale osoba zainteresowana może

się już odwołać do dyrektywy. ETS stwierdził, że taki rozwiązanie

zmusi państwa do szybkiej implementacji dyrektyw.

8/81 Ursula Becker – jeżeli

PCz nie implementowało

dyrektywy, konsekwencje

ponosi administracja, a nie

jednostka

docsity.com

8

14/83 von Colon vs Kenam – adekwatność stosowania dyrektywy i implementacji

3. decyzje → mają charakter indywidualny, zawsze mają określony podmiot i mają charakter wiążący

Akty prawne o charakterze NIEWIĄŻĄCYM:

1. zalecenia 2. opinie + akty nienormowane/nienazwane sui genesis

Rodzaje aktów SUI GENERIS (nienazwane)

rezolucje

deklaracje

wyjaśnienia

komunikaty

sprawozdania

Charakterystyka:

 występują w ramach wspólnot

 są zobligowane do ich wydania i praktycznie nie mają mocy wiążącej ALE mamy prawo

do ich badania tylko i wyłącznie przez ETS

 ułatwiają działanie WE

 konstrukcja oparta o daleko idący kompromis

UMOWY MIĘDZYNARODOWE

1. UMOWYMIESZANE → stronami oprócz WE są PCz oraz inne państwa bądź też organizacje międzynarodowe jeżeli przedmiot regulacji jest taki sam, np. umowy stowarzyszeniowe z WE. Powołane

na mocy mixed agreement organy w swojej działalności mogą wydawać akty (np. uchwały Rady

Stowarzyszeniowej, które też są źródłami prawa)

Różnie dzielimy kompetencje WE w stosunku do PCz, ale są takie kompetencje nazywane łącznymi –

mixed agrement (mają bardzo długie preambuły) – jeżeli mamy kompetencje wspólne to muszą się

obie strony zgodzić

2. UMOWY MIĘDZYNARODOWE ZAWIERANE MIĘDZY PCZ → są kolejnym źródłem prawa wspólnotowego (art. 293 TWE), np. Konwencja brukselska z 1968 r. o jurysdykcji i wykonywaniu

orzeczeń w sprawach cywilnych

3. UMOWY MIĘDZYNARODOWE MIĘDZY PCZ A PAŃSTWAMI TRZECIMI LUB ORG. MIĘDZYNARODOWYMI → umowy te nie są źródłem prawa wspólnotowego bo WE nie jest

zainteresowana tym zakresem, który umowa reguluje;

- umowy te muszą być zgodne z prawem wspólnotowym pierwotnym i wtórnym

- mogą regulować tylko kwestie nie objęte prawem wspólnotowym

- umowy tego typu zawarte przed utworzeniem WE albo przed przystąpieniem państwa do WE

zachowują moc obowiązującą ale PCz są zobowiązane do stopniowej eliminacji sprzeczności z prawem

wspólnotowym →

 można zamienić te przepisy,

 zawrzeć nową umowę

 skorzystać z nowych regulacji unijnych,

docsity.com

9

 skorzystać ze wzorów wypracowanych przez inne organizacje międzynarodowe akceptowane przez prawo unijne, np. OECD – umowy bilateralne o podwójnym opodatkowaniu osób

pracujących za granicą państwa członkowskiego

Akty reprezentantów PCz przedstawiane w WE/UE → zagadnienie dyskusywne

- przyjmuje się, że jeżeli przedstawione są na mocy umocowania z TWE→ to wówczas mogą stanowić

źródło prawa wspólnotowego; większość z nich ma charakter polityczny a dopiero później prawny, np. decyzje

COREPER II

RÓŻNICE MIĘDZY PRAWEM I FILARU, II FILARU I III FILARU

1. I FILAR oparty o zasadę wspólnotową, opartą o koncepcję organizacji ponadnarodowej o własnych, ściśle określonych kompetencjach

2. II i III FILAR to współpraca o charakterze międzyrządowym między PCzimi; bez podmiotowości międzynarodowo-prawnej

ŹRÓDŁA PRAWA W II FILARZE (SOFT LAW) ALBO INSTRUMENTY DZIAŁANIA  Zasady i ogólne wytyczne

 Wspólne strategie

 Wspólne stanowiska nie mają mocy wiążącej

 Wspólne działania

 Regularna współpraca PCzAdresatami są PCz lub organy UE działające w ramach II FILARU

ŹRÓDŁA PRAWA W III FILARZE  Wspólne działania w dziedzinie współpracy policyjne i sądowniczej

 Wymiana informacji

 Konsultacje

 Decyzje ramowe

UMOWY MIĘDZYNRODOWE W SYSTEMIE PRAWA WSPÓLNOTOWEGO UE

W konstytucji RP są 2 formy akceptowania umów międzynarodowych:

 referendum

 uchwała sejmu

Preambuła wskazuje na kierunek interpretacji ustawy, może odwołać się do innych instytucji i konstytucji lub

do innych zasad powszechnie akceptowanych, może wskazać umowy międzynarodowe, które będą ważne przy

interpretacji ustawy.

Już wynegocjowaną umowę międzynarodową w preambule nie można ograniczać.

ETS orzekając i interpretując prawo stosuje zasadę interpretowania prawa ROZSZERZAJĄCO.

KAŻDA umowa międzynarodowa ogranicza suwerenność stron, nawet w najmniejszym stopniu.

docsity.com

komentarze (0)

Brak komentarzy

Bądź autorem pierwszego komentarza!

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 9 pages

Pobierz dokument