Miejscowe rasy regionalne bydła - Notatki - Biologia, Notatki'z Biologia. University of Bialystok
Jakub90
Jakub9026 marca 2013

Miejscowe rasy regionalne bydła - Notatki - Biologia, Notatki'z Biologia. University of Bialystok

PDF (152 KB)
2 strony
539Liczba odwiedzin
Opis
W notatkach wyeksponowane zostają stwierdzenia z biologii: miejscowe rasy regionalne.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd2 strony / 2
Pobierz dokument

ZNACZENIE RÓŻNORODNOŚCI

GENETYCZNEJ: MIEJSCOWE RASY

REGIONALNE POWINNY ZOSTAC ZACHOWANE

PONIEWAŻ: *w ich genotypach tkwi wielka różnorodność, *są rezerwuarem cech, *żeby w przyszłości można było tworzyć rasy nowe, * żeby doskonalić istniejące rasy (długowieczność, płodność, cechy mateczne) *modyfikować zwierzęta pod kątem zmieniających się wymagań i wiedzy o żywieniu człowieka, * by modyfikować pod kątem zachodzących zmian w środowisku. *by można było uzyskać produkty o unikalnej wartości i jakości, *żeby dostosować rasy do zmieniających się warunków ekonomicznych, *żeby dostosować rasy do wytwarzania produktów w warunkach gospodarki ekstensywnej, *żeby można było dostosować zwierzęta do wykorzystywania tylko i wyłącznie takich pasz, które nie stanowią produktów spożywczych człowieka. *żeby można było uzyskiwać produkty w warunkach skrajnych gdzie adaptacja ras obecnie żyjących jest niemożliwa. *żeby zachować cenne cechy spotykane już tylko u zwierząt dzikich, dzikich przodków i ras najbardziej do nich zbliżonych (odporność na choroby, wysoka płodność, db cechy mateczne, zdolność adaptacji do skrajnych warunków środowiskowych, możliwości wykorzystywania pasz niskiej jakości) *żeby można było wykorzystywać inżynierii genetyczna, *żeby dla przyszłych pokoleń stanowiły świadectwo o kulturze, tradycji regionu i zamieszkującej tam ludności. SYSTEMATYKA ZOOTECHNICZNA: GATUNEK: podstawowa jednostka systematyczna, grupa zwierząt o wspólnych, charakterystycznych cechach budowy ciała, zwierzęta należące do 1 gat. kojarzone są ze sobą i dają płodne potomstwo, osobniki różnych gat. nie krzyżują się. Wyjątek to muł i żubroń (niepłodne) W obrębie gat. w skutek izolacji geograficznej, różnych przystosowań do środowiska doszło do wykształcenia zwierząt, które mimo tego samego gat. różniły się od siebie powstanie rasy. RASA: gr. zwierząt, dostatecznie duża w obrębie gat., która ma wspólne pochodzenie i wyróżnia się wąską skalą zmienności cech rasowych, przekazujących te cechy na potomstwo, w granicach tych samych wahań danych cech. To gr zwierząt tego samego gat.., która bytując w takich samych lub podobnych warunkach środowiska mają zbliżone właściwości dziedziczne. Rasa dzieli się na ODMIANĘ o ona na RÓD i RODZINĘ. ROZWÓJ ŚWIADOMOŚCI OCHRONY ZASOBÓW GENETYCZNYCH: pierwsze wzmianki już w Biblii (arka Noego), założono wiele rezerwatów zwierząt np. zwierzyniec w XV w. dalej: *1529 status litewski: ochrona tarpanów, *XV/XVI ks. Albert w Prusach zakłada rezerwat tarpanów, *1627r ginie ostatnia turzyca w lasach koło Warszawy *1780 Kajetan Koźmian (kronikarz) napisał o tym, że ostatnie dzikie konie zostały odłowione i zamknięte w rezerwacie Zamoyskich (Zwierzyniec) *1806 zwierzęta odławiane i rozdawane okolicznym chłopom, *1910-1920 powrót do problemów koników, Grabowski

i Such doszukiwali się szt. w pogłowiu koni chłopskich, prof. Vetulani odkupił te konie ok. 1930r i wypuścił do Puszczy Białowieskiej, po wojnie on inicjuje wszelkie działania ochronne. *1974 w Madrycie I Światowy Kongres Genetyki Stosowanej, powołana zostaje UNEP- organizacja zajmująca się ochroną środowiska, poruszony został problem ginących ras. *1985- Rozenwalter sporządził protokół o bioróżnorodności *Rio de Janeiro „Szczyt Ziemi”- uchwalenie konwencji o bioróżnorodności- ochrona zasobów genetycznych, zlecona FAO. FAO: ford and aqriculture organization the united nations, powołana zostaje- UNEP: united nations euwironment programme (program środ narodów zjednoczonych) EAAP europejska federacja zootechniczna uniwersytetu w Hanowerze. PROGRAM FAO: 1).inwentaryzowanie światowych zasobów genetycznych zwierząt gospodarskich (utworzenie bazy danych o wszystkich rasach) 2) utworzenie międzynarodowych struktur i mechanizmów wspierające działanie krajów w realizacji programów (strategii) użytkowania i ochrony zwierząt gosp. 3) opracowanie w sieci internetowej systemu informacyjnego o światowych zasobach genetycznych, 4) działanie na rzecz identyfikacji ras zagrożonych wyginięciem i opracowanie programów ich ochrony, 5) promowanie ochrony ras rodzimych, 6.promowanie produktów otrzymywanych od tych ras, BAZA DANYCH: *Określenie regionu geograficznego w jakim zwierzęta żyją, *inf. o wydajności, *dane o realizacji programu hodowlanego, *inf. o ewentualnych zgromadzonych zasobach genet, CZERWONA KSIEGA: *grupa zagrożona wyginięciem, mniej niż 100♀ i 20 ♂, *gr. o krytycznej wielkości populacji mniej niż 100♀ i 5♂. RASY PRYMITYWNE: powstały na skutek izolacji geograficznej gr. zwierząt danego gat. RASY ZAMKNIETE: nie dopuszcza się innych genów do populacji. RASY były kształtowane pod wpływem czynnika geograficznego i doboru naturalnego, uległy przekształceniu pod wpływem środowiska i człowieka.(praca hodowlana) kształtował zwierzęta by ich cechy odpowiadały jego zapotrzebowaniu, najpierw przez selekcje a później przez krzyżowanie. Zanim rasy pierwotne stały się kulturalnymi (szlachetnymi) występowały rasy przejściowe w okresie przejściowym. RASY PRZEJSCIOWE: *db przystosowane do lokalnych warunków, *duża zmienność i zróżnicowanie cech, *zachowały się w pewnym stopniu do dziś, *wielostronna użytkowość, *niska wydajność, bo użytkowanie w trudnych warunkach, *rasy miejscowe (autochtoniczne) np. bydło polskie czerwone, owce świniarki, owce wrzosówki, zielononóżka, *wyraźny kierunek użytkowania. U RAS SZLACHETNYCH: *wąska różnorodność, *mała zmienność, *wysokie wymagania co do żywienia i warunków środowiskowych ( braki w tym kierunku powodują degradacje zwierząt, obniża się poziom

zasadniczych cech, kondycja, wrażliwsze na choroby) *człowiek cały czas je doskonali, *ciągła modyfikacja. RASY ROŻNIA się stopniem przystosowania do war środowiskowych, zmienność gatunkowa w obrębie danej rasy, rejonizacja ras np. bydło nizinne, czarno-białe. MIESZANCE: produkty krzyżowania 2 ras, najczęściej prowadzona jako krzyżowanie towarowe ( F1 to mat rzeźny, nie przeznaczone do dalszej prod). ŚWINIA PUŁAWSKA Typowy wzorzec świni rasy puławskiej to: umaszczenie łaciate czarno-białe z nieregularnym rozmieszczeniem czarnych plam na białym tle, których nasilenie nie powinno przekraczać 70% powierzchni skóry, tułów średniej długości, osadzony na mocnych, dobrze spionowanych kończynach. Zadnia część tułowia dobrze rozwinięta, szynki uwypuklone ale średniej długości. Wyraźnie zaznaczone zewnętrzne narządy płciowe. Temperament żywy ale usposobienie łagodne bez przejawów agresji wobec innych zwierząt w grupie. Rasę charakteryzuje wczesność dojrzewania rozpłodowego, dobre przystosowanie do trudnych warunków utrzymania, długowieczność oraz wysoka odporność na specyficzne patogeny. W odniesieni do cech użytkowych świnie tej rasy spełniają kryteria standardu hodowlanego komponentu matczynego (wykazują wysoką płodność, plenność oraz posiadają dobre cechy macierzyńskie). Ze względu na odmienny układ tkanek i niższy potencjał rozwoju mięśni nie osiągają dynamiki przyrostu masy oraz mięsności tusz typowych dla ras linii ojcowskiej. Masa ciała dorosłych osobników: knury: 250 - 350 kg lochy: 200 - 280 kg Realizacją programu hodowlanego, prowadzeniem ksiąg hodowlanych oraz prowadzeniem oceny tej rasy zajmuje się Polski Związek Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej „POLSUS” Warszawa. ZŁOTNICKA PSTRA: twórca Stefan Aleksandrowicz, w latach 1949-50 rozpoczęto prace hodowlane w RZD Złotniki AR Poznań. Mieszańce Świn długo i krutkouchych z mała domieszka krwi rasy białej angielskiej. W trakcie hodowli wyodrębniono: 1) typ biały (mięsny) 2) typ pstry (mięsno- słoninowy): średnio duża o harmonijnej budowie, db związana głowa średniej wielkości, ryj śr długi i prosty, uszy pochylone do przodu śr wielkości, tułów długi lekko spłaszczony dopuszczalna lekkie karpiowatość grzbietu. Zad db wypełniony może być lekko spadzisty, kończyny moce o grubej kości, co najmniej 12 db rozwiniętych sutków, dopuszczalna asymetria 1. maść łaciata czarno-biała w tym >50% maści białej, eliminacja z hodowli skóry sinej pod biała szczelina. Płodność rzeczywista: 11szt, m.c ♂: 300- 350kg, ♀:200-300kg. Świnie w typie mięsno- słoninowym późno dojrzewają. Liczba urodzonych: 8,66. wyraźny dymorfizm płciowy, ♂ często maja tarcze na łopatkach. Dojrzewanie somatyczne 4 lata, duża zdolność przystosowania do warunków db jakość mięsa ZŁOTNICKA BIAŁA: śr duża, harmonijna bud ciała, db związana, głowa mała ryj średnio długi i prosty, uszy pochylone do przodu średniej wielkości, tułów długi w kształcie trapezu, zwężający się ku przodowi. Zad db wypełniony kończyny wysokie, co najmniej 12 db rozwiniętych sutek, dopuszczalna asymetria 1. maść biała dopuszczalne niewielkie ciemne

plamki. M.c.♂250-300 ♀200- 250kg. Typ mięsny późno dojrzewający, ZIELONONÓŻKA KUROPATWIANA: Jest to polska rasa kur nieśnych, znajdująca się na opracowanej przez FAO „Czerwonej Liście” zwierząt zagrożonych wyginięciem. Początkowo utrzymywana była w Galicji. W okresie międzywojennym, po odzyskaniu niepodległości, jako rasa rdzennie polska urosła do rangi symbolu polskości obszarów wiejskich. Od lat 60. gwałtownie spadała ich liczba, głównie ze względu na ówczesny charakter prowadzonego chowu bezwybiegowego. Jest to pierwotna rasa, która potrafi wykorzystać naturalne warunki – pastwiska. Doskonale sprawdza się w małych hodowlach, dlatego jest dobrą rasą do wykorzystania w małych i średnich gospodarstwach rolnych, zwłaszcza na obszarach przyrodniczo cennych, stwarzających idealne warunki do otrzymywania wysokiej jakości produktów. Chów zielononóżek nie wymaga znacznych nakładów finansowych. Zielononóżki kuropatwiane – doskonale przystosowane do chowu w warunkach naturalnych – odznaczają się wytrzymałością na niskie temperatury, bardzo dobrze rozwiniętą umiejętnością poszukiwania pokarmu oraz dużą odpornością na choroby. WZORZEC RASOWY: głowa i szyja kur żółta z ciemnym odcieniem przechodzącym w barwie brązową. Każde pióro na szyi powinno mieć prążek idący wzdłuż stosiny. Pierś o barwie łososiowej, z różnymi odcieniami a podbrzusze, puch skrzydła barwy brunatno czarnej. ♂20 tygodniowo: 1,7- 2,0kg; ♀1,5-1,8kg. Nieśność do 450dnia życia to 180-190jaj.

OWCA WRZOSÓWKA; przyjazna dla człowieka łatwo nawiązuje więzi z człowiekiem, idealna do chowu w gosp agroturystycznym; drobna, mała; wełna koloru gł. czarna; jedna z najstarszych w Polsce; skóra najlepsza ze wszystkich pod wzg.: cienka, lekka i mocna; wysoka plenność 170-185%; doskonała do chowu ekstensywnego; umięśnienie słabe, mięso ciemne, nieznaczna ilość tłuszczu, smak mięsa koźląt sarnich, odpowiednio przygotowane jest b smaczne; wełna w części składa się z włosów miękkich jak merynos, w mniejszej części ze sztywnego włosia jak u owcy górskiej; skóra biała włosy ciemne, włosy zwijają się w b trwale loczki, skóra nie strzyżona nadaje się na kożuchy, Cel programu zachowawczego rasy; utrzymanie zmienności genetycznej; utrzymanie charakteru maści- siwej lub ciemnosiwej; dążenie by plenność matek wynosiła 2 szt./miot wygląd: cienkie nogi, mała owełniona głowa tylko do linii uszu; tryki ślimakowate rogi; mają ogon; czarna skóra na uszach; jagnięta rodzą się czarne, zazwyczaj siwieją między 2-3 miesiącem; niepożądana plamistość; nieduże; wymię wygodne do dojenia; strzyże się 2 razy do roku, KONIK POLSKI: aktualna populacja 250szt; docelowa liczba klaczy 300szt; hodowle zachowawcze- 120klaczy, 30 ogierów; wywodzi się od tarpana; 1949 uruchomiono stado w Popielnie; 1982 założenie ostoi w Zwierzyńcu; 1955 wydanie rejestru koników 54 klaczy i 11 ogierów; 1062 wydanie księgi stadnej; Popielno 1620ha ok.

40szt; żyją koło 30lat; źrebią się w kwietniu lub połowie zimy, karmią do 16m-cy; młode ogiery wypędzane w wieku 2lat; do momentu uzyskania liczebności populacji do prowadzenia prac hodowlanych dopuszczane małe odmiany na głowie; typ pokrój konia prymitywnego z obfitym owłosieniem; dopuszczalna rozbieżność przednich kończyn i szablastość tylnych; wysokość w kłębie 130-140cm; obwód klatki piersiowej 165cm; System selekcji w hodowlach rezerwatowych: naturalna; umiarkowana selekcja zootechniczna; kryteria selekcji w hodowli stajennej; exterier i rozwój fizyczny; wymagane próby użytkowości; wymagana użytkowność rozpłodową- klacz nie może być jałowa dłużej niż 2 lata rodzaje prób użytkowości: próba polowa wstępna; zaprzęgowa; wierzchowa HUCUŁ; bezładna mieszaninaróżnych ras, bukiet wszystkich możliwych cech koni, cechy, które posiada zostały nabyte w terenach górzystych (b trudne warunki) nadzwyczaj łagodne, przyjazne człowiekowi, b inteligentne;akt pop 210szt; docelowa liczba klaczy 300szt; użytkowane gł. juczne; wytworzone na terenie Bukowiny i Karpat; 1603 pierwsza wzmianka; ceniony za żywotność siłę i odporność; rasa górska; łagodne inteligentne; maść gł. ganiada , myszata, srokate rzadziej kare lub bułane; pożądana pręga; wysokość w kłębie 132-143cm; obwód klatki 135-145cm; selekcja: analiza rodowodu- pochodzenia potwierdzona badaniem krwi; exterier, rozwinięcie fizyczne, ocena charakteru; ocena wart użytkowej.POLSKA CZERWONA: Bydło polskie czerwone wywodzi się od małego dzikiego bydła brachycerycznego (krótkorogiego), żyjącego we wschodniej części Europy Środkowej i w Skandynawii. Rozprzestrzenianie się bydła o umaszczeniu czerwonym, z różnymi odcieniami tej barwy na tereny Polski można wiązać z ruchami ludnościowymi, jakie miały miejsce na początku XVI wieku. W 1894 r. powstał pierwszy Związek Hodowców Bydła Czerwonego przy Małopolskim Towarzystwie Rolniczym. W 1901 r. L. Adametz opisał po raz pierwszy rasę polską czerwoną, a w 1906 r. wprowadzono urzędową ocenę mleczności krów. W 1913 roku wydano księgę rodowodową tej rasy. W latach 1906 – 1913 średnia wydajność krów polskich czerwonych wahała się w granicach 1888 – 3349kg mleka. Pod koniec 1975 r. na terenie ówczesnego woj. nowosądeckiego udało się utworzyć rejon zachowawczy hodowli bydła polskiego czerwonego, obejmujący ok. 55 tys. krów. Konieczność ochrony; Bydło polskie czerwone jest jedną z nielicznych autochtonicznych ras europejskiego bydła czerwonego. Odznacza się ono właściwościami cechującymi populacje autochtoniczne, takimi jak: duża odporność i zdrowotność, długowieczność, bardzo dobra płodność, lekkie porody, duża żywotność cieląt i łatwość ich odchowu, a także wysoka wartość biologiczna mleka. Istotne znaczenie ma też doskonałe przystosowanie tego bydła do trudnych warunków środowiska, niewybredność w doborze pasz, zdolność do ograniczania wydajności umożliwiająca przetrwanie sezonowych niedoborów paszowych, jak też dość szybkie regenerowanie utraconej kondycji. Wśród cech budowy należy wyróżnić silne

nogi i twarde, mocne racice. Cechy te powodują, że bydło tej rasy jest dobrze przystosowane do podgórskich i górskich warunków bytowania i produkcji. Ponadto wyróżnia się ważnymi jakościowo cechami mleka: wysoką zawartością białka, tłuszczu i suchej masy, wysoką wartością biologiczną oraz dużą przydatnością do celów serowarskich. BIAŁOGRZBIET; Prof. Pruski (1967) podaje, że z nazwą "białogrzbiety" spotykamy się w opisie bydła dokonanym przez Jana Ostromęckiego w 1903 r. Autor ten podzielił bydło krajowe na dwie grupy: *bydło czerwone polskie *bydło, które nazywa: żuławskim, białogrzbietymi, czasami nadwiślańskim, powiślańskim, nadświdrzańskim, nadbużańskim. Bydło to posiadało charakterystyczną maść tzn. było ono na ogół srokate, najczęściej biało-czarne, czerwono-srokate, a rzadziej sino (popielato)-srokate. Prawocheński (1926) przypuszcza, że białogrzbiety pochodzą od prymitywnego bydła zamieszkującego kiedyś północny-wschód Europy, a w charakterystycznym umaszczeniu widzi on pośrednią fazę w procesie "bielenia umaszczenia", co spotyka się również u innych ras. Białogrzbiety, charakteryzuje biały pas, wąski na kłębie a rozszerzający się ku zadowi, gdzie obejmuje całą szerokość miednicy. Brzeg barwnego obrzeżenia jest nieregularnie poszarpany, a że boki tego bydła są najczęściej umaszczone czarno lub czerwono, Moczarski (1907) nazwał je "boczastym". Umaszczenie białogrzbietów dziedziczy się bardzo silnie.

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument