Prawo w turystyce i rekreacji - Notatki - Prawo, Notatki'z Prawo
Lady_Pank
Lady_Pank20 czerwca 2013

Prawo w turystyce i rekreacji - Notatki - Prawo, Notatki'z Prawo

PDF (328 KB)
14 strona
680Liczba odwiedzin
Opis
Prawo: notatki z zakresu prawa dotyczące prawa w turystyce i rekreacji; podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej w turystyce.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 14
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 14 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 14 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 14 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 14 pages
Pobierz dokument

I.Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej w turystyce. 1.Regulacje: **horyzontalne-dotyczą wszystkich Regulacje horyzontalne: -Ustawa z 2.07.2004r. Prawo działalności gospodarczej(o swobodzie działalności gospodarczej) -Ustawa z 20.08.1997r. o Krajowym Rejestrze Sądowym -Ustawa z 15.09.2000r. Kodeks spółek handlowych -Inne **sektorowe-dotyczą określonej grupy 2.Działalność gospodarcza *Cechy: -prowadzona w celu zarobkowym -prowadzona w sposób zorganizowany -prowadzona w sposób ciągły -prowadzona w jednym z obszarów wymienianych w definicji Wyjątki: Wynajmowanie przez rolników,sprzedaż posiłków domowych i świadczenie w gospodarstwach rolnych innych usług związanych z pobytem turystów. *Kto prowadzi?Przedsiębiorca Definicja:art.4 przedsiębiorca w rozumieniu ustawy jest: -osobą fizyczną -osobą prawną -jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną,której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą/ *Formy organizacyjne: -osoba fizyczna-każdy człowiek -osoba prawna-jednostka organizacyjna,której ustawa przyznaje osobowość prawną,której ustawa przyznaje osobowość prawną np.spółki kapitałowe(spółka zoo akcyjna),spółdzielnie,stowarzyszenia -jednostka organizacyjna-niebędąca osobą prawną ale mająca zdolność prawną-spółki osobowe (jawna,partnerska,komandytowa,komandytowo- akcyjna) *Wybór formy organizacyjnej prowadzenia działalności gospodarczej decyduje o: -możliwości wpływu na decyzje dotyczące prowadzonej działalności -rodzaju odpowiedzialności za prowadzenie działania -prawo do zysków z prowadzonej działalności -formalnościach związanych z tworzeniem Osoba fizyczna: -sam podejmuje wszystkie decyzje -ponosi pełną i osobistą odpowiedzialność (również majątkiem osobistym) za prowadzenie działania -sama decyduje zyskiem -sama pokrywa straty *Podstawowe zasady prowadzenia działalności gospodarczej: -zasada ograniczonej wolności działalności gospodarczej (art.6) -zasada równouprawnienia podmiotów -zasada legalizmu (respektowanie zasad określonych w przepisach prawnych) *Wolność działalności gospodarczej obejmuje: a) wolność podejmowania działalności-która obejmuje swobodę decydowania o takich kwestiach jak:jaki rodzaj działalności,w jakiej formie organizacyjnej,w jakim miejscu,w jakim czasie… b) wolność wykonywania działalności- na którą składa się swoboda w zakresie organizacji(kształtowanie organizacji wewnętrznej) kierowania przedsiębiorstwem,działań rynkowych(ustalenia cen,współpracy z innymi podmiotami…),ochrony prawnej przedsiębiorcy(ochrona nazwy i formy wynalazków) *Wolność działalności doznaje ograniczeń-koncesje, zezwolenia działalności regulowania,licencje,uprawnienia. *Zasada równouprawnienia podmiotów. Równouprawnienie podmiotów powinno się wyrażać w ich generalnie równych uprawnieniach. a)podejmowania działalności b)prowadzenia działalności Obejmuje równość w zakresie: -dostępu do rynku -obowiązków podatkowych i innych publiczno-prawnych -uprawnień i obowiązków ubezpieczeniowych -przestrzegania różnego rodzaju obowiązków zakładanych przez przepisy prawa pracy,prawa ochrony środowiska budowlanego,przeciwpożarowego. *Zasada legalizmu Przedsiębiorca jest zobowiązany spełniać określone przepisami warunki wykonywania działalności.Do najważniejszych należą: -uzyskanie wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej(osoby fizyczne) lub Rejestru Przedsiębiorców(pozostałe)w KRS. -przestrzeganie zasad uczciwej konkurencji -poszanowanie dobrych obyczajów -poszanowania słusznych interesów konsumentów -przestrzeganie przepisów prawnych w szczególności dotyczących ochrony przed zagrożeniem zdrowia i życia ludzkiego,a także ochrony środowiska. -posiadanie wymaganych prawem uprawnień zawodowych -zamieszczanie w ofercie danych przedsiębiorcy(firma,NIP,adres…) -dokonywanie płatności za pośrednictwem rachunku bankowego **Niekiedy przepisy wymagają uzyskania koncesji,zezwolenia,wpisu do rejestru działalności regulowanej uprawnieniem licencji. OSOBA FIZYCZNA *Podjęcie działalności(art.14.ust.1) -Wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez gminę-właściwą dla miejsca zamieszkania przedsiębiorcy. -Wniosek na formularzu urzędowycm (art.27.ust.1i2) -uiszczenie opłaty(art.28) *Rozpatrywanie wniosku: -Jeżeli zawiera braki-wezwanie do ich uzupełnienia -Jeśli jest kompletny-decyzja o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej *Odmowa wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej Art.32:

-wniosek dotyczy działalności nie objętej przepisami ustawy -wniosek został złożony przez osobę nieuprawnioną -prawomocnie orzeczono zakaz wykonywania działalności objętej wnioskiem SPÓŁKI *Podział spółek: -cywilna(art.4.1) przedsiębiorcami są wspólnicy a nie spółka -spółki handlowe-kodeks spółek handlowych wyróżnia: Spółki osobowe(jawna,partnerska,komandytowa,komandytowo-akcyjna) Spółki kapitałowe(spółka zoo i akcyjna) Spółki osobowe: -przedsiębiorca jest spółką -brak osobowości prawnej-ale posiada zdolność prawną,co oznacza że może nabywać prawa(w tym własność nieruchomości),zaciągać zobowiązania,pozywać przed sąd i być pozywana. -subsydiama odpowiedzialność wspólników majątkiem osobistym za zobowiązania spółki. *Tworzenie spółek: -zawarcie umowy spółki-przez umowę spółki handlowej wspólnicy albo akcjonariusze zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu przez wniesienie wkładów oraz jeśli umowa lub statut tak stanowi przez współdziałanie w inny określony sposób -wniesienie wkładów -wpis do rejestru spółek-zasady uzyskiwania wpisu określa ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym. *Kontrola przedsiębiorców-warunki przeprowadzania: -organy kontroli,organy administracji publicznej -sposób prowadzenia-czynności kontrolne mogą być wykonywane: a)przez pracowników organów kontroli po okazaniu legitymacji służbowej oraz doręczeniu przedsiębiorcy upoważnienia do przeprowadzenia kontroli b)w obecności kontrolowanego lub osoby upoważnionej: -nie można prowadzić równocześnie więcej niż jednej kontroli -czas trwania wszystkich kontroli organu kontroli u przedsiębiorcy w roku kalendarzowym nie mogą przekraczać a04 tygodni w MSP b)8tyg w dużych. *Obowiązki przedsiębiorcy: a)prowadzenie książki kontroli oraz upoważnień i protokołów z kontroli b)udostępnianie ich na żądanie organu kontroli c)wykonanie zaleceń pokontrolnych PODZIAŁ PRZEDSIĘBIORSTW Kryterium *Liczba zatrudnionych i roczny obrót netto ze sprzedaży: -mikro do 10pracowników,do 2mln euro -mały do 50pracowników,do 10 mln euro -średni do 250pracowników,do 50mln euro *Miejsce prowadzenia działalności: -przedsiębiorca zagraniczny-przedsiębiorca wykonujący działalność za granicą Dla wykonywania działalności gospodarczej w Polsce przedsiębiorcy zagraniczni mogą tworzyć oddziały. Przedsiębiorca może rozpocząć działalność w ramach oddziału po uzyskaniu wpisu oddziału rejestrze przedsiębiorców. 1.Rejestr działalności regulowanej: -Jeśli przepisy odrębnej ustawy stanowią,że dany rodzaj działalności jest działalnością regulowaną przedsiębiorca może ją wykonywać jeśli: A)Spełnia warunki określone przepisami tej odrębnej ustawy B)Uzyska wpis do rejestru działalności regulowanej -Wpis do rejestru podlega opłacie skarbowej -Organ prowadzący rejestr dokonuje wpisu na wniosek przedsiębiorcy,po złożeniu przez przedsiębiorcę pisemnego oświadczenia o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności. 2.Odmowa wpisu do rejestru działalności regulowanej: -Organ prowadzący rejestr odmawia wpisu,gdy: A)Wydano prawomocnie orzeczenie zakazujące przedsiębiorcy prowadzenia działalności gospodarczej objętej wpisem B)Przedsiębiorcę wykreślono z rejestru w okresie 3 lat poprzedzających złożenie wniosku z następujących przyczyn: -złożył oświadczenie,że spełnia warunki niezgodne ze stanem faktycznym -nie usunął w wyznaczonym terminie uchybień stwierdzonych w czasie kontrolo -organ prowadzący rejestr stwierdzi rażące naruszenie warunków wymaganych do wykonywania działalności regulowanej 3.Przepisy sektorowe. -Ustawa z 29.08.1997r. o usługach turystycznych i wydane na jej podstawie przepisy wykonywane. -Zakres regulacji ustawa określa warunki świadczenia przez przedsiębiorców usług turystycznych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,a także za granicą,jeżeli umowy z klientami o świadczenie tych usług są zawierane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. -Usługi turystyczne-usługi przewodnickie,usługi hotelarskie oraz wszystkie inne osługi świadczone turystom lub odwiedzającym. 4.Biura podróży. -Ustawa nie posługuje się pojęciem biura podróży,wyróżnia:organizatorów turystyki,pośredników turystycznych,agentów turystycznych. -Różnice:a)funkcje jakie pełnią b)formalności związane z ich tworzeniem -Działalność organizatorów turystyki i pośredników turystycznych jest działalnością regulowaną.Wykonywanie tej działalności wymaga uzyskania wpisu do Rejestru Organizatorów Turystyki i pośredników turystycznych prowadzonego przez marszałka województwa. 5.Organizator turystyki. -Organizator turystyki-to przedsiębiorca organizujący imprezę turystyczną. -Pod pojęciem „organizowanie imprez turystycznych” ustawa każe rozumieć „przygotowanie lub oferowanie a także realizacja imprez”. -Pojęciem imprezy określa się natomiast „co najmniej dwie usługi turystyczne tworzące jednolity program i objęte wspólną ceną,jeżeli usługi te obejmują nocleg lub trwają ponad 24 godziny albo jeżeli program przewiduje zmianę miejsca pobytu”. -Rodzajem imprezy jest wycieczka.Jest to taka impreza turystyczna „której program przewiduje zmiane miejsca pobytu jej uczestników”. 6.Pośrednik turystyczny. -Pośrednik turystyczny-przedsiebiorca „którego działalność polega na wykonywaniu na zlecenie klienta czynności faktycznych i prawnych związanych z zawieraniem umów o świadczenie usług turystycznych”. -Pośrednik reprezentuje klienta. W jego imieniu i na jego rzecz nabywa usługi turystyczne.Klient może się zwrócić do pośrednika aby zarezerwował mu hotel,uzyskał dla niego wizę lub też zorganizował dla niego pobyt w danej miejscowości w podanym przez niego okresie. -Za świadczenie klientowi usługi pośrednikowi przysługuje od klienta prowizja. Stosunek łączący pośrednika z klientem ma charakter jednorazowy. 7.Agent turystyczny.

-agent turystyczny-to „przedsiębiorca,którego działalność polega na stałym pośredniczeniu w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych na rzecz organizatorów turystyki posiadających wpis do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych” lub na rzecz innych usługodawców posiadających siedzibę w kraju. -Cechy; jego działalność polega na „stałym pośrednictwie,może działać jedynie w imieniu przedsiębiorcy,który spełnia jeden z następujących warunków: *jest organizatorem turystyki,który jest wpisany do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych lub *jest wytwórcą usług,posiadających siedzibę w Polsce. 8.Warunki uzyskiwania wpisu do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych. -Dotyczą: a)osoby kierującej tą działalnością b)posiadania zabezpiecznia finansowego chroniącego interesy klientów na wypadek bankructwa. c)obowiązku dołączenia do wniosku oryginałów umów potwierdzających posiadanie zabezpieczenia 9.Warunki jakie musi spełniać kierujący działalnością w zakresie organizowania imprez turystycznych oraz pośrednictwa w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych. A)Posiada odpowiednie wykształcenie i praktykę. B)Jest niekarany za przestępstwa przeciwko:zdrowiu i życiu,wiarygodności dokumentów,mieniu oraz przeciwko obrotowi gospodarczemu. Ad.1Uznaje się,że kierujący posiada odpowiednie wykształcenie i praktykę,jeśli spełnia jeden z 4 warunków: 1.Rok praktyki w obsłudze turystów i ukończone studia wyższe z zakresu turystyki i rekreacji,prawa,ekonomii lub zarządzania i marketingu. 2.2 lata praktyki w obsłudze turystów i ukończona szkoła średnia z zakresu obsługi turystów lub ukończone studia wyższe inne niż wymienione w pkt.1 3.4 lata praktyki w obsłudze turystów i ukończona szkoła średnia inna niż wymieniono w pkt.2 4.6 lat praktyki w obsłudze turystów w pozostałych przypadkach. *Potwierdzeniem posiadania praktyki jest: Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej albo zaświadczenie wydane przez jednostkę organizacyjną potwierdzającą zainteresowanemu czynności przy obsłudze turystów. 10.Kierujący działalnością-warunki Cd. Za praktykę w obsłudze turystów uważa się: -samodzielne wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie organizowania imprez turystycznych lub pośrednictwa w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych. -kierowanie jednostkami organizującymi imprezy turystyczne -prace na stanowiskach związanych z przygotowaniem i zawieraniem umów o świadczenie usług turystycznych -samodzielne przygotowywanie programów imprez turystycznych -wykonywanie zadań przewodnika turystycznego i pilota wycieczek *Potwierdzeniem praktyki jest: -zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej albo -zaświadczenie wydane przez jednostkę organizacyjną powierzającą zainteresowanemu czynności przy obsłudze turystów 11.Zabezpieczenie finansowe-cele. a)pokrycie kosztów powrotu klienta do kraju,w wypadku gdy organizator turystyki lub pośrednik turystyczny wbrew obowiązkowi nie zapewnia tego powrotu. b)pokrycie zwrotu wpłat wniesionych przez klientów,w razie niewykonania zobowiązań umownych 12.Zabezpieczenie finansowe-forma. Forma: a)umowa gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej b)umowa ubezpieczenia na rzecz klientów *Obowiązek posiadania gwarancji lub umowy ubezpieczenia dotyczy okresu wykonywania działalności. *Treść gwarancji lub umowy ubezpieczenia musi obejmować upoważnienie dla marszałka lub wskazanej przez niego jednostki do wydawania dyspozycji i wpłaty zaliczki na pokrycie kosztów powrotu klienta do kraju. 13.Wysokość zabezpieczenia. *Jest regulowana rozporządzeniami Ministra Finansów z 2005r. odrębnie dla każdej z form zabezpieczenia (umowa gwarancji,umowa ubezpiecznia). *Wysokość zabezpiecznia zależy od: ^Rodzaju i zakresu prowadzonej działalności ^Wysokości przychodów uzyskiwanych z prowadzonej działalności lub ceny imprezy ^W przypadku pośredników-czy przedsiębiorca zagraniczny od którego nabywają usługi prowadzi działalność w Polsce *Przepisy określają sposób ustalania oraz minimalną wysokość zabezpieczenia odrębnie dla każdej z firm zabezpieczenia. *Dla określenia minimalnej wielkości zabezpieczenia wprowadzono podział państw,w których ta działalność jest prowadzona na 4 grupy:1)Polska,2)kraje sąsiednie,#)pozostałe kraje europejskie,4)kraje pozaeuropejskie 14.Zabezpieczenie w formie umowy gwarancji-organizator turystyki. *Organizator turystyki: 6% rocznych przychodów z tytułu wykonywanej działalności nie mniej niż równowartość: -30 000euro-państwa grupy 1,2,3,4 -7500euro-państwa grupy 3 -6000euro-państwa grupy 2 -4500euro-Polska 15.Zabezpieczenie w formie umowy gwarancji-organizator turystyki-podstawa. Przez roczny przychód organizatora turystyki-rozumie się przychód uzyskany wyłącznie z tytułu organizowania imprez turystycznych na rzecz klientów w roku obrotowym poprzedzającym rok wystąpienia z wnioskiem. O wpis do rejestru organizatorów turystyki lub poprzedzający rok przedłożenia kolejnych dokumentów potwierdzających zawarcie kolejnej umowy gwarancji;przy czym wlicza się do niego również przychód,w którego uzyskaniu pośredniczyli agenci i pośrednicy. 16.Zabezpieczenie w formie umowy gwarancji-pośrednik turystyczny. *Pośredniczący w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych za granicą przez przedsiębiorców zagranicznych niewykonujących działalności na terytorium Polski 6% rocznych przychodów z tytułu wykonywanej działalności nie mniej niż równowartość: -30 000euro-państwa grupy 2,3,4 -7500euro-państwa grupy 3 -6000euro-państwa grupy 2 Przez roczny przychód-rozumie się całość wpłat wnoszonych przez klientów na opłacenie usług. *Pośrednicy w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych na terytorium Polski z organizatorami wpisanymi do rejestru-6% rocznych przychodów nie mniej niż 4500euro. Przez roczny przychód rozumie się przychód uzyskany z marży pobieranej od klientów. 17.Zabezpieczenie w formie umowy ubezpieczenia.

1)Organizatorzy i 2)pośrednicy dla imprez organizowanych przez przedsiębiorców niewykonujących działalności w Polsce.Równowartość ceny imprezy nie mniej niż równowartość: -500euro-jeśli impreza odbywa się w kraju zaliczonym do grupy 4 -200euro-jeśli impreza odbywa się w kraju zaliczonym do grupy 3 -120euro- jeśli impreza odbywa się w kraju zaliczonym do grupy 2 -20euro-jeśli impreza odbywa się w Polsce *Pośrednicy dla imprez organizowanych przez przedsiębiorców wpisanych do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych suma stanowiąca równowartość: 20euro-jeśli impreza odbywa się w Polsce -50euro-w pozostałych przypadkach 18.Uprawnienia marszałka województwa. *Marszałek jest uprawniony do występowania na rzecz klientów w sprawach wypłaty środków z tytułu umowy gwarancji bankowej,umowy ubezpieczenia ubezpieczeniowej lub umowy ubezpieczenia na zasadach określonych w treści tych umów. *Z sumy określonej w umowie gwarancji bankowej,umowie gwarancji ubezpieczeniowej lub umowie ubezpieczenia pokrywa się: -w pierwszej kolejności koszty sprowadzenia do kraju klientów -jeżeli pozostała suma gwarancji jest niewystarczająca na zwrot wszystkich wpłat wniesionych przez klientów,wypłaty obniża się proporcjonalnie do wysokości pozostałej sumy. 19.Wpis do rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników turystycznych-wniosek. *Wniosek o wpis zawiera następujące dane: 1)Firmę przedsiębiorcy,jego siedzibę i adres,a w przypadku gdy przedsiebiorca jest osoba fizyczną-adres zamieszkania. 2)Numer identyfikacji podatkowej(NIP), o ile przedsiębiorca taki numer posiada 3)Określenie podmiotu działalności 4)Określenie zasięgu terytorialnego wykonywanej działalności (obszar kraju,kraje europejskie lub kraje pozaeuropejskie) 5)Wskazanie głównego miejsca wykonywania działalności objętej wpisem do rejestru oraz oddziałów. 6)Imiona i nazwiska osób upoważnionych do kierowania działalnością przedsiębiorcy oraz działalnością jego oddziałów. *Dokumenty dołączone do wniosku;do wniosku przedsiębiorca dołącza: oryginał umowy gwarancji lub ubezpieczenia oraz oświadczenie. OŚWIADCZENIE: „Oświadczam,że: 1)Dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych są kompletne i zgodne z prawdą. 2)Znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności w zakresie organizowania imprez turystycznych oraz pośredniczenia na zlecenie klientów w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych,określone w ustawie z dnia 29sierpnia1997r. o usługach turystycznych. **Oświadczenie powinno również zawierać: -firmę przedsiębiorcy oraz jego siedzibę i adres -oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia -podpis osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy 20.Rejestr Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych. -Wpis do rejestru obejmuje dane podane we wniosku,z wyjątkiem adresu zamieszkania,jeżeli jest on inny niż adres siedziby. -Rejestr jest jawny i może być prowadzony w systemie informatycznym. -Marszałek przesyła kopię zaświadczenia o wpisie do rejestru oraz kopię umowy gwarancji lub ubezpieczenia ministrowi właściwemu do spraw turystyki. 21.Centralna Ewidencja Organizatorów turystyki i Pośredników turystycznych. -Prowadzi-Minister właściwy do spraw turystyki,na podstawie kopii dokumentów przesłanych przez marszałka województwa. -Wpisu do Ewidencji dokonuje się z urzędu -W ramach Ewidencji prowadzi się także wykazy:1)Przedsiębiorców których wykreślono z rejestru.2)Przedsiębiorców którzy wykonywali działalność bez wymaganego wpisu do rejestru. 22.Wykazy. -Podstawą umieszczenia w wykazach jest ostateczna decyzja marszałka o zakazie wykonywania działalności gospodarczej bez wymaganego wpisu do rejestru. -W wykazach podaje się termin w którym upływają 3 lata od dnia uprawomocnienia się decyzji właściwego marszałka o stwierdzeniu wykonywania działalności bez wpisu do rejestru. -Z wykazów wykreśla się przedsiębiorcę po upływie 3 lat od dnia wydania ostatecznej decyzji o zakazie wykonywania działalności bez wymaganego wpisu do rejestru. 23.Kontrola Organizatorów turystyki i Pośredników Turystycznych. -Organy upoważnione do prowadzenia kontroli minister właściwy do spraw turystyki oraz marszałek województwa. -Zakres kontroli: 1)zgodności ze stanem faktycznym danych zawartych w oświadczeniu dołączonym do wniosku o wpis do rejestru. 2)Zgodności wykonywanej działalności z uzyskanym wpisem do rejestru. 3)Przestrzegania warunków wykonywania działalności gospodarczej określonych ustawą. 4)Zgodności wykonywanej działalności gospodarczej z zawartymi umowami agencyjnymi. 5)Przestrzegania przez przedsiębiorców dających zlecenie agentom warunków wykonywania działalności gospodarczej określonych ustawą. 24.Rażące naruszenie warunków. Rażącym naruszeniem warunków wykonywania działalności jest: 1)zawieranie umów z klientami bez uprzedniego zawarcia umowy gwarancji lub ubezpieczenia. 2)nieprzedłużenie marszałkowi województwa oryginału ww.umowy. 3)niedopełnienie obowiązków przedsiębiorcy określonych w rozdziale 3 ustawy dotyczących ochrony klienta. 4)powierzenie przez organizatora turystyki wykonywania zadań przewodnika turystycznego lub pilota wycieczek osobie nieuprawnionej lub nie posiadającej znajomości języka obcego albo nie posiadającej aktualnego zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do wykonywania zadań przewodnika turystycznego lub pilota wycieczek. 6)używanie oraz powoływanie się na posiadany wpis do rejestru w celu wprowadzenia w błąd klientów co do rzeczywistego charakteru wykonywanej przez siebie działalności,przy prowadzeniu sprzedaży prawa do korzystania z budynku lub pomieszczenia mieszkalnego w oznaczonym czasie w każdym roku. 25.Kiedy agenta uznaje się za organizatora turystyki? -Przedsiębiorcę występującego wobec klientów jako agent turystyczny który: 1)w umowach zawieranych z klientami nie wskazuje jednoznacznie właściwego organizatora turystyki,którego reprezentuje lub 2)działa jako agent organizatora turystyki,który nie jest uprawniony do zawierania umów z klientami na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub 3)działa bez ważnej umowy agencyjnej lub przekracza jej zakres-uznaje się za organizatora turystyki wykonującego działalność bez wymaganego wpisu do rejestru działalności organizatorów turystyki i pośredników turystycznych. *Stwierdzenie uchybień:

-W razie stwierdzenia przez ministra właściwego do spraw turystyki w wyniku kontroli uchybień w sposobie wykonywania działalności gospodarczej występuje on do właściwego marszałka o podjęcie stosownych działań. -Marszałek wydaje decyzję administracyjną o stwierdzeniu wykonywania działalności gospodarczej,bez wymaganego wpisu do rejestru oraz zakazie wykonywania działalności gospodarczej objętej wpisem do rejestru przez okres 3 lat. USŁUGI HOTELARSKIE 1.Usługi hotelarskie-krótkotrwałe,ogólnie dostępne wynajmowanie domów,mieszkań,pokoi,miejsc noclegowych a także miejsc na ustawienie namiotów lub przyczep samochodowych oraz świadczenie w obrebie obiektu usług z tym związanych. *Cechy: a)krótkotrwałość wynajmu b)ogólna dostępność c)odpłatność d)jest to pakiet usług *Warunki podejmowania. Ich świadczenie nie jest uwarunkowane uzyskaniem koncesji,zezwolenia,licencji ani dokonaniem wpisu do rejestru działalności regulowanej.Wymaga jednak spełnienia innych warunków określonych w przepisach. 2.Podział obiektów w których są świadczone usługi hotelarskie. *Ustawa o usługach turystycznych wprowadza podział obiektów w których są świadczone usługi hotelarskie na dwie grupy: I „obiekty hotelarskie”które spełniają: 1)wymagania co do wielkości obiektu,jego wyposażenia oraz zakresu świadczonych usług,ustalone dla rodzaju i kategorii do których obiekt został zaszeregowany. 2)wymagania sanitarne.przeciwpożarowe oraz inne określone odrębnymi przepisami. II „Inne obiekty” w których są świadczone usługi hotelarskie jeżeli te spełniają: 1)Minimalne wymagania co do wposażenia. 2)Wymagania sanitarne, przeciwpożarowe oraz inne określone odrębnymi przepisami. 2.Podział obiektów. „Obiekty hotelarskie”są dzielone na rodzaje a w ramach poszczególnych grup rodzajowych na kategorie:”inne obiekty nie są dzielone. Wyróżniono osiem następujących grup rodzajowych obiektó…w hotelarskich. -Hotele-obiekty posiadające co najmniej 10 pokoi,w tym większość miejsc w pokojach jedno i dwuosobowych,świadczące szeroki zakres usług związanych z pobytem klienta. -Motele-hotele położone przy drogach,zapewniające możliwość korzystania z usług motoryzacyjnych i dysponujące parkingiem. -Pensjonaty-obiekty posiadające co najmniej 7 pokoi,świadczące dla swoich klientów całodzienne wyżywienie. -Kempingi(campingi)-obiekty strzeżone,umożliwiające nocleg w namiotach,samochodach mieszkalnych i przyczepach samochodowych,przyrządzanie posiłków,parkowanie samochodów,a także świadczące usługi związane z pobytem klientów;obiekty te mogą dodatkowo umożliwiać nocleg w domkach turystycznych lub innych obiektach stałych. -Domy wycieczkowe-obiekty posiadające co najmniej 30 miejsc noclegowyc,dostosowane do samoobsługi klientów oraz świadczące minimalny zakres usług związanych z pobytem klientów. -Schroniska młodzieżowe-obiekty przeznaczone do indywidualnej i grupowej turystyki młodzieżowej,dostosowane do samoobsługi klientów. -schroniska-obiekty zlokalizowane poza obszarami zabudowanymi,przy szlakach turystycznych,świadczące minimalny zakres usług związanych z pobytem klientów. -pola biwakowe-obiekty niestrzeżone,umożliwiające nocleg w namiotach. W ramach poszczególnych grup rodzajowych wprowadzono podział na kategorie.Dla: -hoteli,moteli i pensjonatów-pięć kategorii oznaczonych gwiazdkami. -kempingów(campingów)-cztery kategorie oznaczone gwiazdkami. -domów wycieczkowych i schronisk młodzieżowych-trzy kategorie oznaczone cyframi rzymskimi. *Dwie grupy rodzajowe tj.schroniska i pola biwakowe nie dzielą się na kategorie. 3.Podejmowanie działalności w sektorze usług hotelarskich. -Przed rozpoczęciem świadczenia usług w „obiekcie hotelarskim” przedsiębiorca ma obowiązek uzyskać jego zaszeregowanie do poszczególnego rodzaju i kategorii. -Nazwy rodzajów i oznaczenia kategorii obiektów hotelarskich podlegają ochronie prawnej i mogą być stosowane wyłącznie w odniesieniu do obiektów które decyzją marszałka zostały zaliczone do grupy rodzajowej i kategoryzacyjnej. -Szczegółowe zasady i tryb zaliczenia obiektów hotelarskich do poszczególnych rodzajów i kategorii określa rozporządzenie ministra właściwego ds.turystyki.W załącznikach do rozporządzenia określone są wymogi kategoryzacyjne. -W przepisach wykonawczych(rozporządzenia Ministra Gospodarki)określono również wysokość opłat pobieranych od przedsiębiorcy za dokonanie oceny spełnienia przez obiekt hotelarski wymagań niezbędnych do zaszeregowania go do określonego rodzaju i kategorii. -przed rozpoczęciem świadczenia usług hotelarskich w „innym obiekcie” przedsiębiorca lub rolnik zamierzający świadczyć usługi hotelarskie w gospodarstwie rolnym.Jest zobowiązany zgłosić ten obiekt do ewidencji prowadzonej przez wójta(burmistrza,prezydenta miasta)właściwego ze względu na miejsce położenia obiektu. **MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA właściwy ze względu na miejsce położenia obiektu hotelarskiego: -na wniosek przedsiębiorcy dokonuje zaszeregowania obiektu hotelarskiego do poszczególnych rodzajów i kategorii.Wydanie decyzji o zaszeregowaniu obiektu poprzedzone jest dokonaniem oceny spełnienia przez obiekt wymagań rodzajowych i kategoryzacyjnych. -prowadzi ewidencję obiektów hotelarskich w formie kartoteki składającej się z kart ewidencyjnych oddzielonych dla każdego rodzaju obiektów.Podstawą założenia karty ewidencyjnej jest:promesa lub decyzja o zaszeregowaniu do rodzaju i kategorii. Przedsiębiorca ma obowiązek zgłaszania do ewidencji informacji o zmianach. 4.Kontrola obiektów w których są świadczone usługi hotelarskie. *Organy kontroli: A)marszałek województwa, wójt, burmistrz,prezydent-mają prawo kontrolowania wszystkich obiektów,w których są świadczone usługi hotelarskie położonych na podległym im terenie. B)minister właściwy do spraw turystyki może kontrolować obiekty hotelarskie. -Przedmiot i zakres kontroli-przestrzeganie wymagań określonych w przepisach. Organy kontroli mają wykonywać następujące czynności kontroli: 1)dokonywać kontroli wszystkich pomieszczeń i urządzeń wchodzących w skład kontrolowanych obiektów. 2)żądać od kierownika obiektu oraz od wszystkich osób,które są w tym obiekcie zatrudnione pisemnych i ustnych informacji w sprawach objętych kontrolą. 3)żądać okazania dokumentów potwierdzających spełnienie przez obiekt wymagań sanitarnych,ppoż.budowlanych. 5.Sankcje -Jeżeli obiekt hotelarski przestał spełniać wymagania określone dla rodzaju i kategorii do której został zaliczony marszałek dokonuje z urzędu zmiany rodzaju lub kategorii obiektu bądź uchyla decyzję o zaszeregowaniu obiektu do określonego rodzaju.

-Jeżeli „inny obiekt” w którym są świadczone usługi hotelarskie nie spełnia wymagań co do wyposażenia lub wymagań sanitarnych,budowlanych,ppoż,organ prowadzący ewidencję obiektu może nakazać wstrzymanie świadczenia usług hotelarskich do czasu usunięcia stwierdzonych uchybień. 6.Obowiązki i uprawnienia przedsiębiorcy. W obiektach hotelarskich należy umieścić na widocznym miejscu: 1)nazwę oraz siedzibę lub imię i nazwisko a także adres przedsiębiorcy świadczącego usługi hotelarskie w tym obiekcie 2)tablicę określającą rodzaj i kategorię obiektu. 3)informację o zakresie świadczonych usług wraz z podstawowymi cenami 4)informację o przystosowaniu obiektu do obsługi osób niepełnosprawnych. * Na żądanie klienta należy mu udostępnić:wykaz wymagań dla obiektów hotelarskich odpowiadający rodzajowi i kategorii obiektu,a także pełny cennik usług. Przedsiębiorcy świadczący usługi hotelarskie w obiektach hotelarskich mogą w celu zapewnienia porządku oraz bezpieczeństwa klientów i ich imieniawydawać regulaminy porządkowe wiążące wszystkie osoby przebywające na terenie obiektu. 7.Promesy -Zostały wprowadzone dla umożliwienia przedsiębiorcom posługiwanie się nazwami rodzajowymi i oznaczeniami kategoryzacyjnymi dla celów informacyjnych i promocyjnych obiektów,które nie zostały zaszeregowane do rodzaju i kategorii. -Przedsiębiorca,który zamierza rozpocząć świadczenie usług hotelarskich w obiekcie hotelarskim może ubiegać się o przyrzeczenie zaszeregowania obiektu hotelarskiego do odpowiedniego rodzaju i kategorii,zwane dalej „promesą”. -Promesę wydaje na wniosek przedsiębiorcy marszałek właściwy ze względu na miejsce położenia obiektu hotelarskiego. -Promesa jest wydawana w formie decyzji administracyjnej na czas określony nie dłuższy niż dwa lata. -W okresie ważności promesy przedsiębiorca nie może świadczyć usług hotelarskich w obiekcie,może jednak uzywać nazwy rodzajowej i oznaczenia kategorii do celów informacyjnych w promocyjnych obiektu hotelarskiego. ---------------- 1.Przewodnik turystyczny-osoba zawodowo oprowadzająca turystów odwiedzających po wybranych obszarach,miejscowościach i obiektach oraz udzielająca o nich informacji. *Do zadań przewodnika tur.nalezy oprowadzanie wycieczek oraz fachowe udzielanie ich uczestnikom informacji o kraju,odwiedzanych miejscowościach,obszarach i obiektach. *Rodzaje przewodników: -Górski-dla określonych obszarów górskich -Miejski-dla poszczególnych miast -Terenowy-dla poszczególnych województw,regionów oraz tras turystycznych. Uprawnienia przewodników górskich dzielą się na trzy klasy w zależności od stopnia trudności tras i wycieczek. 2.Pilot wycieczek-osoba towarzysząca w imieniu organizatora turystyki uczestnikom imprezy turystycznej sprawująca opiekę nad nimi czuwająca nad sposobem wykonania na rzecz ich usług. Zadania: -sprawowanie w imieniu organizatora turystyki opieki nad uczestnikami imprezy turyst.w niezbędnym zakresie wynikającym z charakteru imprezy. -czuwanie nad sposobem wykonywania usług świadczonych na rzecz uczestników podczas imprezy. -przyjmowanie od nich reklamacji dotyczących świadczonych im usług. Pilot wycieczek ma obowiązek potwierdzić klientowi przyjęcie reklamacji,a w wypadku jej niezałatwienia,przekazania jej niezwłocznie organizatorowi turystyki. 3.Warunki uzyskania uprawnień pilota wycieczek lub przewodnika turystycznego. *Przewodnikiem turystycznym lub pilotem wycieczek może być osoba która posiada uprawnienia. *Uprawnienia przewodnika tur lub pilota wycieczek otrzymuje osoba,która: 1)ukończyła 18 lat 2)ukończyła szkołę średnią 3)posiada stan zdrowia umożliwiający wykonywanie zadań przewodnika turyst lub pilota wycieczek. 4)nie była karana za przestępstwa umyślne lub inne popełnione w związku z wykonywaniem zadań przewodnika tur lub pilota wycieczek. 5)odbyła szkolenie teoretyczne i praktyczne oraz zdała egzamin na przewodnika tur lub pilota wycieczek. *Badania lekarskie. Osoba: -ubiegająca się o nadanie uprawnień przewodnika tur lub pilota wycieczek podlega badaniom lekarskim wstępnym -posiadająca takie uprawnienia-badaniom okresowym Przewodnik turystyczny lub pilot wycieczek który nie przedstawił właściwemu marszałkowi województwa aktualnego zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do wykonywania zadań przewodnika turystycznego lub pilota wycieczek nie może wykonywać zadań przewodnika tur lub pilota wycieczek. Sankcją jest cofnięcie uprawnienia. 4.Organizatorzy szkoleń dla pilotów i przewodników. Szkolenie mogą prowadzić jednostki organizacyjne lub osoby upoważnione na podstawie decyzji administracyjnej marszałka województwa właściwego ze względu na ich siedzibę lub miejsce zamieszkania,które: 1)do prowadzenia zajęć teoretycznych dysponują kadry wykładowców posiadających wykształcenie wyższe 2)do prowadzenia zajęć praktycznych dysponują kadrą instruktorów posiadających udokumentowaną praktykę w zakresie wykonywania zadań odpowiednio przewodnika turystycznego lub pilota wycieczek w wymiarze co najmniej 50 dni w okresie 5 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o udzielenie upoważnienia. 3)zapewnia warunki umożliwiające realizację zajęć w tym także praktycznych,oraz odpowiednią obsługę biurową wraz z przechowywaniem i udostępnianiem dokumentacji szkolenia. Potwierdzeniem posiadania praktyki jest zaświadczenie wydane przez organizatora turystyki lub jednostkę organizacyjną powierzającą zadania odpowiednio przewodnika tur lub pilota wycieczek. Upoważnienie do organizowania szkoleń wydaje się na przeprowadzenie jednego szkolenia lub na stałe. 5.Kontrola organizatorów szkoleń. Marszałek jest upoważniony do kontroli organizatorów szkoleń w zakresie: 1)spełniania wymagań niezbędnych do uzyskania upoważnienia 2)zgodności prowadzonej działalności z wydanym upoważnieniem.Kontroli dokonują osoby imienne upoważnione przez marszałków.W razie stwierdzenia uchybień marszałek może wezwać organizatora szkolenia do ich usunięcia w wyznaczonym terminie pod rygorem cofnięcia upoważnienia. *Cofnięcie upoważnienia do szkolenia oraz stwierdzenie jego prowadzenia bez wymaganego upoważnienia następuje w formie decyzji administracyjnej. *Organizator szkolenia,któremu cofnięto upoważnienie do szkolenia a także organizator szkolenia,który prowadził szkolenie bez wymaganego upoważnienia nie może uzyskać upoważnienia w okresie 3 lat od daty wydania decyzji o cofnięciu upoważnienia lub o stwierdzeniu prowadzenia szkolenia bez wymaganego upoważnienia.

6.Egzaminy. Egzamin przeprowadza komisja egzaminacyjna powoływana przez marszałka właściwego ze względu na: 1)obszar uprawnień-dla przewodników tur 2)miejsce organizacji kursu-dla pilotów wycieczek *Do komisji egzaminacyjnych powołuje się przedstawicieli stowarzyszeń zrzeszających przewodników tur i pilotów wycieczek oraz organizacji zrzeszających organizatorów turystyki a także przedstawiciela wojewódzkiego konserwatora zabytków,jeżeli na obszarze objętym uprawnieniami o które ubiega się kandydat na przewodnika turystycznego,znajdują się obiekty zabytkowe i muzea.Można także powołać nauczycieli akademickich specjalizujących się w dziedzinie turystyki. *Za sprawdzenie kwalifikacji osób ubiegających się o uprawnienia przewodnika tur lub pilota wycieczek oraz za sprawdzenie znajomości języka obcego przewodnika tur lub pilota wycieczek pobiera się opłaty. 7.Kontrola pilotów i przewodników. Organ kontroli-marszałek województwa.Zakres kontroli: 1)posiadanie uprawnień co do ich obszaru i ważności 2)poprawność wykonywania zadań przewodnika tur i pilota wycieczek 3)zapewnienie przez organizatorów turystyki:opieki przewodnika tur lub pilota wycieczek nad uczestnikami wycieczek. *Osoby dokonujące kontroli powiadamiają o stwierdzonych uchybieniach marszałka właściwego ze względu na miejsce dokonywanej kontroli. 8.Zawieszenie uprawnień pilota i przewodnika. Uprawnienia przewodnika tur lub pilota wycieczek mogą być zawieszone za powtarzające się uchybienia w wykonywaniu zadań lub postępowaniu przewonika tur albo pilota wycieczek. 1)jeżeli uchybienie stwierdzą osoby uprawnione do kontroli 2)w wypadku skarg potwierdzonych co do ich słuszności *Zawieszenie uprawnień przewodnika tur lub pilota wycieczek może nastąpić na okres do 12 miesięcy.Przwrócenie zawieszonych uprawnień marszałek może uzależnić od zdania egzaminu obejmującego część lub całość zakresu umiejętności wymaganych od przewodnika tur lub pilota wycieczek. *Egzamin sprawdzający przeprowadza komisja egzaminacyjna powołana przez marszałka. 9.Cofnięcie uprawnień pilota lub przewodnika. Uprawnienia przewodnika tur lub pilota wycieczek cofa się jeżeli przewodnik tur lub pilot wycieczek: 1)zostanie skazany prawomocnym wyrokiem za popełnienie przestępstwa umyślnego lub innego związanego z wykonywaniem zadań przewodnika tur lub pilota wycieczek 2)nie zda egzaminu sprawdzającego 3)wykonuje zadania przewodnika tur lub pilota wycieczek nie przedstawiając uprzednio właściwemu marszałkowi aktualnego orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do wykonywania zadań odpowiednio przewodnika tur lub pilota wycieczek. 10.Organizatorzy turystyki,podlegający obowiązkowi uzyskania wpisu w „Rejestrze organizatorów turystyki i pośredników turystycznych” organizujący wycieczki w kraju i za granicą,w których uczestniczy co najmniej 10 osób realizujących wspólny program,są zobowiązani jeżeli umowa nie stanowi inaczej,zapewnić uczestnikom: 1)wycieczek w kraju-usługi przewodnika tur oraz opiekę pilota wycieczek. 2)wycieczek za granicą-opieke pilota wycieczek posiadających odpowiednie uprawnienia. *Organizatorzy turystyki organizujący wycieczki: 1)za granicą są obowiązani zapewnić opiekę pilota wycieczek posiadającego znajomość języka powszechnie znanego w kraju odwiedzanym lub języka uzgodnionego z kontrahentem zagranicznym. 2)dla turystów z zagranicy jest obowiązany zapewnić usługi przewodnika tur i opiekę pilota wycieczek posiadających znajomość języka obcego umożliwiającą swobodny kontakt z uczestnikami lub języka uzgodnionego z kontrahentem zagranicznym. 11.Znajomość języków obcych. Znajomość języka obcego dokumentuje się: -dyplomem ukończenia studiów filologicznych -dyplomem ukończenia nauczycielskiego kolegium języków obcych -świadectwem ukończenia szkoły z obcym językiem wykładanym za granicą -dokumentami określonymi w rozporządzeniu ministra właściwego ds.oświaty. *Osoby które nie legitymują się ww.dokumentami mogą złożyć egzamin ze znajomości języka obcego przed komisja egzaminacyjną języków obcych. *Komisje egzaminacyjne języków obcych powołują marszałkowie spośród osób znajdujących się na liście ministra właściwego do spraw turystyki ogłoszonej w formie obwieszczenia a w dzienniku urzędowym urzędu obsługującego ministra właściwego ds. turystyki.

UMOWY 1.Umowa-to zgodne oświadczenie woli stron,zmierzające do wywołania skutków prawnych. *Podział umów zawieranych przez przedsiębiorców turystycznych: -umowy zawierane z innymi przedsiębiorcami dotyczące nabycia towarów i usług niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej(świadczenia usługi turyst_-takie jak:umowa sprzedaży,umowa o dzieło,umowa zlecenia,kontakt hotelowy,umowa czartery,umowa najmu… -umowy zawierane z pośrednikami mające na celu rozszerzenie sieci sprzedaży(umowa agencyjna) -umowy zawierane z klientami(umowa o imprezę turys,umowa o świadczenie usług hotelarskich,umowa przewozu,umowa timeshare…) 2.Charakterystyka umów: -Podstawa prawna-gdzie znajdują się przepisy regulujące daną umowę -Istota-do czego strony umowy zobowiązują się -Sposób zawarcia -strony *Forma umowy: -dowolna(strony decydują o formie umowy) -pisemna: a)pod rygorem nieważności(niezachowanie formy pisemnej powoduje nieważność umowy) b)dla celów dowodowych(niezachowanie formy pisemnej nie pociąga za sobą nieważności umowy ale utrudnienia w udowodnieniu jej zawarcia w przypadku gdy dojdzie do sporu sprawa trafi do sądu). -Aktu naturalnego-niezachowanie powoduje nieważność umowy. *Prawa i obowiązki stron wynikające z umowy do czego strony się zobowiązują czy przepisy regulują prawa i obowiązki stron. *Zmiana warunków umowy po jej zawarciu: a)przed rozpoczęciem realizacji umowy b)w trakcie realizacji umowy *Odpowiedzialność stron za: a)niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy Szkody na osobę szkody w bagażu Szkoda-uszczerbek w majątku poszkodowanego.

*Podstawa odpowiedzialności odszkodowanej: a)wina b)Ryzyko(odpowiedzialność za skutek,niezależna od winy) c)zasady słuszności 3.Umowa o imprezę turystyczną. *Podstawa prawna: a)ustawa z 29.08.1997r o usługach turystycznych-rozdz3 ochrona klienta b)w zakresie nieuregulowanym ustawom stosuje się: -przepisy Kodeksu cywilnego oraz -inne przepisy dotyczące ochrony konsumenta *Istota-przez umowę o imprezę turyt. Organizator turystyki zobowiązuje się do przygotowania i realizacji imprezy a klient do zapłaty oraz spełnienia warunków umożliwiających udział w imprezie. *sposób zawarcia-oferta i jej przyjęcie.Ofertą jest katalog.Ustawa nie nakłada obowiązku wydawania katalogów.Określa jednak szczegółowo ich treść i sposób podania informacji(jasny,zrozumiały).Jeśli umowa nie stanowi inaczej wskazania zawarte w katalogu stają się integralną częścią umowy. 4.Wymogi dotyczące katalogów. 1)Cena imprezy turyst lub sposób jej ustalenia. 2)Miejsce pobytu lub trasa imprezy. 3)Rodzaj,klasa,kategoria lub charakterystyka środka transportu. 4)Położenie,rodzaj i kategoria obiektu zakwaterowania. 5)Ilość i rodzaj posiłków. 6)Program zwiedzania i atrakcji turystycznych. 7)Kwota lub procentowy udział zaliczki w cenie imprezy turyst. Oraz termin zapłaty całej ceny. 8)Termin powiadomienia klienta na piśmie o ewentualnym odwołaniu imprezy turyst. Lub usługi turyst z powodu niewystarczającej liczby zgłoszeń. 9)Podstawy prawne umowy i konsekwencje wynikające z umowy.Ogólne informacje o obowiązujących przepisach paszportowych,wizowych i sanitarnych oraz o wymaganiach zdrowotnych dotyczących udziału w imprezie. 5.Umowa o imprezę turystyczną. *Forma umowy: pisemna dla celów dowodowych *Strony: -Organizator turystyki-przedsiębiorca organizujący imprezę turyst. -Klient-osoba która zamierza zawrzeć lub zawarła umowę na swoją rzecz lub na rzecz innej osoby,a zawarcie tej umowy nie stanowi przedmiotu jej działalności gospodarczej,jak i osoba na rzecz której przekazane prawo do korzystania z usług turyst objętych uprzednio zawartą umową. *Treść-uregulowana w art.14 6.Treść umowy o imprezę turystyczną. *Umowa powinna określać: 1)Organizatora turystyki i numer jego wpisu do rejestru oraz numer identyfikacji podatkowej(NIP) a także imię i nazwisko oraz pełnioną funkcję osoby która w jego imieniu umowę podpisała. 2)Miejsce pobytu lub trasę wycieczki. 3)Czas trwania imprezy turys 4)Program imprezy turyst, obejmujący rodzaj,jakość i terminy oferowanych usług w tym: a)rodzaj,charakter i kategoria środka transportu oraz datę,godzinę,miejsce wyjazdu i planowanego powrotu. b)Położenie,rodzaj i kategorie obiektu hotelarskiego zgodne z przepisami kraju pobytu lub opis wyposażenia obiektów niezliczonych do rodzajów i kategorii. c)Ilość i rodzaj posiłków. d)Program zwiedzania i inne usługi wliczone w cenę imprezy turyst. 5)Cenę imprezy turyst. Wraz z wyszczególnieniem wszelkich koniecznych niezależności,podatków i opłat,jeżeli nie są one zawarte w cenie oraz wyraźne sformułowanie okolicznośći,które mogą spowodować podwyższenie ceny zgodnie z art.17 ustawy. -Sposób zapłaty -Rodzaj i zakres ubezpieczenia turystów oraz nazwę i adres ubezpieczenia. -Termin zawiadomienia organizatora o przeniesieniu uprawnień i przejęciu obowiązków o którym mowa w art.16 ust.2. 6)Sposób zgłaszania reklamacji związanych z wykonywaniem usług przez organizatora turystyki lub osobę z nim współpracującą wraz z podaniem terminu zgłaszania takich reklamacji. 7)Wymagania specjalne o których klient powiadomił organizatora turystyki lub pośrednika turyst i na które strony umowy wyraziły zgodę. 8)Podstawy prawne umowy i konsekwencje prawne wynikające z umowy. 7.Prawa i obowiązki stron. I.Prawa organizatora/obowiązki klienta -żądanie zapłaty za imprezę -żądanie spełnienia przez klienta warunków umożliwiających jego udział w imprezie(takich jak:posiadanie paszportu,wizy,szczepień,stawienie się w miejscu i czasie rozpoczęcia imprezy…) II.Obowiązki organizatora-prawa klienta. *Przed zawarciem umowy-dostarczenie klientowi informacji: -o obowiązujących przepisach paszportowych,wizowych i sanitarnych oraz o wymaganiach zdrowotnych dotyczących udziału w imprezie turyst. -o możliwości zawarcia umowy ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z udziału w imprezie turyst.oraz o zakresie ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia.O zagrożeniach życia i zdrowia na odwiedzanych obszarach oraz o możliwości ubezpieczenia z tym związanego. *Po zawarciu umowy: -Dostarczenie egzemplarza umowy. -Dostarczenie klientowi wpłacającemu należność za imprezę turyt. lub zaliczkę przekraczającą 10% tej sumy pisemnego potwierdzonego posiadania zabezpieczenia finansowego wraz ze wskazaniem sposobu ubiegania się o wypłatę środków z tego zabezpieczenia. -Zawarcia na rzecz uczestników imprez zagranicznych umów ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia. -Realizacja imprezy zgodnie z treścią umowy. *Dostarczenie klientowi przed rozpoczęciem imprezy następujących informacji: a)dane lokalnego przedstawiciela organizatora turystyki do którego klient może zwracac się w razie trudności a także jego adres i numer telefonu. b)w przypadku imprez dla dzieci-informacje o możliwości bezpośredniego kontaktu z dzieckiem lub jego opiekunem w miejscu pobytu dziecka. c)planowany czas przejazdu,miejsca i czas trwania postojów. d)szczegółowe informacje dotyczące połączeń komunikacyjnych oraz miejsca jakie klient będzie zajmował w środku transportu. 8.Odwołanie imprezy. *Obowiązki organizatora/prawa klienta:Jeśli organizator odwołuje imprezę turystyczną z przyczyn niezależnych od klienta,klient ma prawo według swojego wyboru:

1)uczestniczyć w imprezie zastępczej o tym samym lub wyższym standardzie chyba że zgodzi się na imprezę o niższym standardzie za zwrotem różnicy w cenie. 2)żądać natychmiastowego zwrotu wszystkich wniesionych świadczeń. Zasada:w przypadku odwołania imprezy klient może dochodzić odszkodowania za niewykonanie umowy. Wyjątek:nie ma prawa do odszkodowania gdy odwołanie imprezy turyst nastąpiło z powodu: 1)zgłoszenia się mniejszej liczby uczestników niż liczba minimalna określona w umowie,a organizator powiadomił o tym klienta na piśmie w uzgodnionym terminie. 2)siły wyższej. 9.Zmiana warunków umowy przed rozpoczęciem imprezy: *Zasada:organizator który przed rozpoczęciem imprezy turystycznej jest zmuszony z przyczyn od niego niezależnych zmienić istotne warunki umowy z klientem,powinien niezwłocznie o tym powiadomić klienta.W takiej sytuacji klient powinien niezwłocznie poinformować organizatora,czy: 1)przyjmuje proponowaną zmianę umowy albo 2)odstępuje od umowy za natychmiastowym zwrotem wszystkich wniesionych świadczeń i bez obowiązku zapłaty kary umownej. *Jeżeli klient odstępuje od umowy ma prawo według swojego wyboru: 1)Uczestniczyć w imprezie zastępczej o tym samym lub wyższym standardzie chyba,że zgodzi się na imprezę o niższym standardzie za zwrotem różnicy w cenie. 2)Żądać natychmiastowego zwrotu wszystkich wniesionych świadczeń. W przypadku zmiany warunków umowy klient może dochodzić odszkodowania za niewykonanie umowy,chyba że zmiana spowodowana była: a)zgłoszeniem się mniejszej liczby uczestników niż liczba minimalna określona w umowie a organizator powiadomił o tym klienta na piśmie w uzgodnionym terminie. b)zdarzeniami o charakterze siły wyższej. 10.Zmiana ceny imprezy po zawarciu umowy: *Zasada:Cena ustalona w umowie nie może być podwyższona. *Wyjątki:dopuszcza się możliwość podwyższenia ceny jeśli spełnione są następujące warunki: -umowa wyraźnie przewiduje możliwość podwyższenia ceny -organizator turystyki udokumentuje wpływ na podwyższenie ceny jednez następujących okolicznośći: 1)wzrost kosztów transportu. 2)wzrost opłat urzędowych,podatków lub opłat należnych za takie usługi jak lotniskowe,załadunkowe lub przeładunkowe w portach morskich i lotniczych. *W okresie 20 dni przed datą wyjazdu cena ustalona w umowie nie może być podwyższona. 11.Zmiana programu w trakcie trwania imprezy. *Zasada:organizator turystyki,który w czasie trwania danej imprezy turyst nie wykonuje przewidzianych w umowie usług stanowiących istotną część programu tej imprezy jest obowiązany: -bez obciążenia klienta dodatkowymi kosztami wykonać w ramach tej imprezy odpowiednie świadczenia zastępcze:jeżeli jakość świadczenia zastępczego jest niższa od jakości usługi określonej w programie imprezy turyst. -klient może żądać odpowiedniego obniżenia ceny imprezy. *Jeżeli: -wykonanie świadczeń zastępczych jest niemożliwe albo -klient z uzasadnionych powodów nie wyraził na nie zgody i odstąpił od umowy. **Organizator turystyki jest obowiązany bez obciążenia dodatkowymi kosztami z tego tytułu zapewnić mu powrót do miejsca rozpoczęcia imprezy turyst lub innego uzgodnionego miejsca w warunkach nie gorszych niż określone w umowie. *W razie odstąpienia przez klienta od umowy na skutek istotnej zmiany jej programu: -organizator turystyki nie może żądać od niego żadnych dodatkowych świadczeń z tego tytułu,w szczególności zapłaty kary umownej. -Klient może żądać naprawienia szkody wynikłej z niewykonania umowy. Wyjątek:klient nie może żądać naprawienia szkody jeśli niemożność wykonania świadczenia zastępczego jest spowodowana wyłącznie: 1)działaniami lub zaniechaniami osób trzecich nieuczestniczących w wykonaniu świadczenia zastępczego,jeżeli tych działań lub zaniechań nie można było przewidzieć ani uniknąć albo 2)siłą wyższą. 12.Przekazanie przez klienta rezerwacji imprezy innej osobie. *Zasada-klient może bez zgody organizatora turystyki przenieść na osobę spełniającą warunki udziału w imprezie turyst wszystkie przysługujące mu umowy o świadczenie usług turyst uprawnienia jeżeli jednocześnie osoba ta przejmuje wszystkie wynikające z tej umowy obowiązki. *Przeniesienie uprawnień i przejęcie obowiązków o których mowa wyżej jest skuteczne wobec organizatora turystyki jeżeli klient zawiadomi go o tym przed rozpoczęciem imprezy turyst w terminie określonym w umowie. *Za nieziszczoną część ceny imprezy turyst oraz koszty przeniesione przez organizatora turystyki w wyniku zmiany uczestnika imprezy turyst klient i osoba przejmująca jego uprawnienia odpowiadają solidarnie. 13.Odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy. *Podstawa odpowiedzialność-ryzyko.Organizator turystyki odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy o imprezę turyst. *Wyłączenie odpowiedzialność-nie ponosi jednak odpowiedzialność jeśli niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest spowodowane wyłącznie: 1)działaniem lub zaniechaniem klienta 2)działaniem lub zaniechaniem osób trzecich,nieuczestniczących w wykonywaniu usług przewidzianych w umowie jeżeli tych działań lub zaniechań nie można było przewidzieć ani uniknąć albo 3)siłą wyższą 14.Możliwość wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności organizatora. *Zasada-ustawa o usługach turystycznych -Nie dopuszcza możliwości wyłączenia odpowiedzialności organizatora za szkode spowodowaną niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy. -Jedynie w 2 przypadkach dopuszcza ograniczenie odpowiedzialności organizatora za szkodę spowodowaną niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy: -gdy określa to umowa międzynarodowa,której stroną jest Rzeczpospolita Polska -organizatorzy turystyki w umowach z klientami mogą ograniczyć odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług w czasie imprezy turyst do dwukrotności ceny imprezy turys względem każdego klienta.Ograniczenie o którym mowa nie może dotyczyć szkód na osobie. 15.Umowa o świadczenie usług hotelarskich. *Podstawa prawna-KC(kodeks cywilny) -Istota-prowadzący obiekt w którym są świadczone usługi hotelarskie zobowiązuje się do odpłatnego wynajęcia domku,pokoju,miejsca w pokoju,miejsce na ustawienie namiotu oraz świadczenia w obrębie obiektu usług z tym związanych a gość do uiszczenia opłaty. -Sposób zawarcia:oferta i jej przyjęcie -Strony:przedsiębiorca i gość. -Forma:dowolna,najczęściej ustna. -Treść:nie jest regulowana prawnie(długość pobytu,cena,zakres usług)

-Prawa i obowiązki:zależą od rodzaju obiektu,w którym usługa jest świadczona. -Zmiana warunków:ogólne zasady -Odpowiedzialność:ogólne zasady(wina domniemana). 16.Odpowiedzialność prowadzących hotele i podobne zakłady za utratę i uszkodzenie rzeczy wniesionych przez gości. *Podstawa prawna: KC art.846-849. *Rzecz wniesiona: I.Rzecz która w czasie korzystania przez gościa z hotelu znajduje się a)w hotelu, b)poza hotelem ale została powierzona hotelarzowi lub umieszczona w miejscu przez niego wskazanym lub na ten cel przeznaczonym. II.Rzecz która w krótkim zwyczajowo przyjętym okresie poprzedzającym lub następującym po tym kiedy gość korzystał z hotelu została:a)powierzona hotelarzowi, b)umieszczona w miejscu przez niego wskazanym lub na ten cel przeznaczonym. *Rzeczą wniesioną nie są:a)pojazdy mechaniczne i pozostawione w nich rzeczy, b)zwierzęta żywe. *Odpowiedzialność: -Ustawowa(nie musi zostać zawarta umowa o świadczenie usług aby hotelarz ponosił odpowiedzialność) Oparta na zasadzie ryzyka(nie może się uwolnić dowodem braku winy). Możliwość wyłączenia:odpowiedzialność nie może być wyłączona przez ogłoszenie lub umowę. *Wyłączenie odpowiedzialności gdy szkoda powstała: a) na skutek zdarzeń o charakterze siły wyższej b) z właściwości rzeczy wniesionej c) wyłącznie z winy gościa, osoby która mu towarzyszyła,odwiedzała go lub była u niego zatrudniona. 17.Odpowiedzialność hotelarza za utratę lub uszkodzenie rzeczy gości: *Pełna(pokrywa pełną szkodę) gdy: a)szkoda powstała z winy hotelarza lub osób za które odpowiada,b)utracie lub uszkodzeniu uległy rzeczy oddane na przechowanie lub rzecz,których przyjęcia na przechowanie hotelarza odmówił wbrew obowiązkowi. *Odpowiedzialność ograniczona-pozostałe przypadki.Górna granica względem jednego gościa 100-krotna należność za dostarczone mieszkanie liczona za jedną dobę(50-krotna za utratę lub uszkodzenie jednej rzeczy). *Obowiązek przyjęcia na przechowanie pieniędzy,papierów wartościowych i cennych przedmiotów w szczególności kosztowności i przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną. *Wyjątek-może odmówić przyjęcia tych rzeczy tylko wówczas gdy:1)zagrażają bezpieczeństwu,2)w stosunku do wielkości lub standardu hotelu mają zbyt dużą wartość lub zajmują zbyt dużo miejsca. *Obowiązki gości:niezwłoczne powiadomienie o szkodzie pod rygorem utraty roszczenia. *Przedawnienie:roszczenie ulega przedawnieniu po upływie 6 miesięcy od dnia w którym gość dowiedział się o szkodzie,w każdym razie z upływem roku od dnia w którym poszkodowany przestał korzystać z hotelu. 18.Ustawowe prawo zastawu na rzeczach gościa. *Dla zabezpieczenia należności za: mieszkanie,utrzymanie i usługi dostarczone osobie korzystającej z hotelu lub podobnego zakładu -jak również dla zabezpieczenia roszczeń o zwrot wydatków dla niej poniesionych Przysługuje utrzymującemu zarobkowo hotel lub podobny zakład ustawowe prawo zastawu na rzeczach wniesionych. *Roszczenie to ulega przedawnieniu z upływem 2 lat. 19.Umowa przechowania. *Podstawa prawna:Kodeks Cywilny art.835-845 *Istota:Przez umowę przechowania zobowiązuje się zachować w stanie niepogorszonym rzecz ruchomą oddaną mu na przechowanie. *Strony:przechowawca i składający. *Sposób zawarcia:oferta i jej przyjęcie *Forma:dowolna,w praktyce stosuje się znaki legitymacyjne. *Prawa i obowiązki Obowiązki składającego -Zapłata-jeśli umowa jest odpłatna -Zwrot wydatków(wraz z odsetkami),które poniósł przechowawca rzeczy. -Zwolnienie z zobowiązań jakie zaciągnął przechowawca w celu należytego przechowania. Obowiązki przechowawcy -Przechowanie rzeczy w sposób do jakiego się zobowiązał -Zwrot rzeczy w stanie niepogorszonym *Sposób przechowania: a)ustalają strony,w braku takich ustaleń-w sposób jaki wynika z właściwości przechowywanej rzeczy i okoliczności. b)nie może używac rzeczy bez zgody składającego c)zwrot rzeczy w stanie nie pogorszonym. *Zmiana warunków umowy: -Miejsca i sposobu przechowywania: przechowawca ma prawo zmienić miejsce i sposób. -Zmiana przechowawcy jeśli zmuszą go okoliczności może oddać rzecz na przechowanie innej osobie. Musi jednak o tym powiadomić składającego. -Rozwiązanie-składający może żądać wydania rzeczy w każdym czasie, przechowawca może żądać jej odebranie przed terminem jeśli na skutek nieprzewidzianych okoliczności nie może jej przechowywać w sposób do jakiego się zobowiązał. 20.Umowa o prawo do korzystania z budynku lub pomieszczenia mieszkalnego w oznaczonym czasie w każdym roku. *Podstawa prawna:1)ustawa z 13.07.2000r. o ochronie nabywców prawa do korzystania z budynku lub pomieszczenia mieszkalnego w oznaczonym czasie w każdym roku;2.KC-uzytkowanie *Istota: na podstawie umowy zawartej na co najmniej 3 lata nabywca uzyskuje od przedsiębiorców prawo korzystania z budynku lub pomieszczenia mieszkalnego w oznaczonym czasie (np.od 15.07 do 31.07) w każdym roku oraz zobowiązuje się do zapłaty przedsiębiorcy ryczałtowanego wynagrodzenia. *Sposób zawarcia: oferta i jej przyjęcie. Oferta-pisemny prospekt ,jego-treść została szczegółowo uregulowana w art.3 ustawy. *Strony: przedsiębiorca (zbywca),nabywca- osoba fizyczna zawierająca umowę poza zakresem prowadzonej działalności. *Forma: pisemna pod rygorem nieważności *Ponadto uregulowano kwestie języków: w jakim jest sporządzona umowa: język obowiązujący w państwie ,w którym mieszka nabywca. *Odstąpienie od umowy bez podania przyczyny: 10 dni od doręczenia dokumentu umowy zawierającego wszystkie wymagane dane i informacje: w przypadku braku-termin ulega przedłużeniu maksymalnie o 3 miesiące. *Zakaz przyjmowania od nabywcy jakichkolwiek świadczeń do czasu upływu terminu do odstąpienia. *Możliwość odstąpienia od umowy kredytu lub pożyczki zawartej z przedsiębiorcą (zbywca) lub innym kredytodawcą z którym przedsiębiorca (zbywca) zawarł umowę. 21.Umowa przewozu osób. *Podstawa prawna: prawo przewozowe, morskie,lotnicze;Kc,konwencje międzynarodowe (warszawska,bereńska,ateńska). *Istota: odpłatne przemieszcanie osób i ich bagażu. *Strony: przedsiębiorca świadczący usługi przewozowe, pasażer

*Sposób zawarcia- różny-w przewozach regularnych oferta (rozkład jazdy i taryfa przewozowa) i jej przyjęcie; w przewozach nieregularnych- negocjacje. *Forma umowy: dowolna(bilety) *Treść umowy: ogólne zasady *Prawa i obowiązki stron- zależą od rodzaju środka transportu, którym przewóz jest dokonywany. *Zmiana warunków umowy- ogólne zasady. *Odpowiedzialność za szkodę: -Niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy- pełna oparta na zasadzie winy. -Szkody na osobie i w bagażu- w przewozach krajowych- ogólne zasady; w przewozach międzynarodowych ograniczona. 22.Umowa agencyjna. *Podstawa prawna: KC art.758-764 *Istota: Przez umowę agencyjną przyjmujący zlecenie (agent) zobowiązuje się w zakresie działalności swojego przedsiębiorstwa, do stałego pośrednictwa za wynagrodzeniem, przy zawieraniu z klientami umów na rzecz dającego zlecenie przedsiębiorcy albo do zawierania ich w jego imieniu. *Sposób zawarcia: najczęściej negocjacje. *Strony:tylko przedsiębiorcy dający zlecenie (np.organizator turystyki);agent (agent turystyczny). *Forma:w zasadzie pisemna:każda ze stron może żądać od drugiej pisemnego potwierdzenia treści umowy oraz postanowień ją zmieniających. Zrzeczenie się tego uprawnienia jest nieważne. *Treść: zakres uprawnień (zawieranie umów lub pośredniczenie przy ich zawieraniu), wynagrodzenie (prowizja). *Prawa i obowiązki stron: Umowa wzajemna, odpłatna a)obowiązek realizacji umowy; b)wypłata prowizji(należy się od umów zawartych z udziałem agenta,chyba że agent ma przyznane prawo wyłączności w odniesieniu do oznaczonej grupy klientów lub obszaru geograficznego. *Dodatkowe: Obowiązek lojalności Dający zlecenie-przekazywanie agentowi a)dokumentów i informacji potrzebnych do prawidłowego wykonania umowy; b)informacji niezbędnych do ustalenia wysokości prowizji. Agent- a)przekazywanie dającemu zlecenie informacji mających dla niego znaczenie; b)przestrzeganie jego wskazówek; c)podejmowanie czynności potrzebnych do ochrony praw dającego zlecenie. Ustawowe prawo zastawu przysługujące agentowi na rzeczach dającego zlecenie. 23.Kontrakt hotelowy. *Praktyczny kodeks postępowania dotyczący stosunków pomiędzy hotelami i biurami podróży. *Definicja-dowolny kontrakt (umowa),w ramach którego hotelarz wyraża zgodę wobec biura podróży na zapewnienie usług hotelowych na rzecz podróżnego lub grupy podróżnych,którzy są klientami biura podróży. *Rezerwacja:pisemny wniosek skierowany przez biuro podróży do hotelarza z prośbą o rezerwację określający usługi jakie powinny być dostarczone. *Sporządzenie umowy-hotelarz potwierdza rezerwację i podaje ceny,biuro podróży potwierdza że podtrzymuje rezerwację. *Dokument potwierdzający rezerwację:honorowanie voucherów. *Stawki:rodzaj waluty(określona w kontrakcie lub Obowiązująca w kraju,w którym znajduje się hotel). *Przedpłata:zadatek,depozyt gwarancyjny,opłata rezerwacyjna. *Płatność należna hotelarzowi a)biuro płaci świadczenia określone w zamówieniu,dłuższe pobyty-w trakcie pobytu gościa płaci za usługi dostarczane;b)płaci klient-hotel gwarantuje biurom podróży prowizję. *Prowizja:zasady jej wypłacania powinny być uzgodnione przez strny w czasie dokonywania pierwszego potwierdzenia rezerwacji. *Anulowania: -zasady powinny być uzgodnione w czasie potwierdzenia -forma-pisemna -anulowania dla grupy:wielkość grupy(np.15),terminy dla 100%-30 dni,50%-21 dni,25%-14 dni. -odszkodowanie w przypadku późnego anulowania z góry ustalona kwota lub zasady określone w kodeksie (2/3 ceny;3/4 ceny). *Informacje dostarczane przez strny:pełne i szczegółowe;obowiązek lojalności. *Dostarczane usługi-jakość usług taka sama jak usług dostarczanych klientom pozyskanym przez hotel. *Wynajem pokoi-dostępny godz.15,zwolniony godz.12 *Rezerwacje-objęte gwarancją-do godz.12 dnia następnego;nie objęte gwarancją-do godz.18 w dniu przyjazdu. *Niewywiązanie się ze zobowiązań wobec klienta:hotel powiadamia bp,na własny koszt zapewnia nocleg w innym hotelu tej samej kategorii i pokrywa różnicę w cenie,pokrywa koszty powrotu jeśli gość chce wrócić z chwilą zwolnienia się miejsca. *Zwolnienie od odpowiedzialności:siła wyższa-obowiązek powiadomienia. *Powstrzymanie się od nakładających się rezerwacji i overbookingu. *Polubowne rozstrzyganie sporów. 24.Czarter lotniczy. *Definicja-czarter lotniczy oznacza przewóz lotniczy dokonany na podstawie umowy czartera lotniczego,w której przewoźnik lotniczy oddaje do dyspozycji czarterującego określoną liczbę miejsc lub pojemność statku powietrznego w celu wykonania określonego przewozu pasażerów,bagażu lub poczty,wskazanych przez czarterującego,na trasie od portu odlotu do portu przylotu. *Rodzaje czarterów w turystyce. -Czarter o pełnym zakresie usług turystycznych-polega na wyczarterowaniu przez organizatora turystyki w celu organizacji wycieczki,trwającej co najmniej 7 dni i majacej w programie zwiedzanie nie mniej niż 3 miejscowości i gwarantującej uczestnikom za ustaloną opłatą oprócz przelotu także noclegi,wyżywienie,zwiedzanie i inne ustalone usługi. -Czarter w ramach imprezy pobytowej-organizowany w celu przewozu uczestników imprezy pobytowej. -Czarter na specjalne okazje-celu zapenienia uczestnikom udziału w wydarzeniach specjalnych takich jak np.imprezy sportowe. 25.Umowa czarteru lotniczego. Pasażerskie przewozy czarterowe są wykonywane na podstawie umowy czarteru lotniczego zawartej pomiędzy przewoźnikiem lotniczym a jednym lub kilkoma czarterującymi na całą pojemność statku powietrznego albo jej część w celu wykonania określonego tą umową przewozu pasażerów,którzy posiadają ważne dokumenty przewozowe,bez prawa wykorzystania ich na innych połączeniach. *Istota:Oddanie do dyspozycji czarterującego określonej liczby miejsc lub całej pojemności statku i dokonanie przelotu na określonej trasie i w ustalonym terminie w zamian za zapłacenie przez czarterującego uzgodnionej ceny. *Podstawa prawna:Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 3.02.2004r. w sprawie przwozów lotniczych w ramach imprez turystycznych oraz przewozów czarterowych. *Strony:przewoźnik lotniczy i organizator przewozu czarterowego (organizator turystyki).Stronami tej umowy nie są pasażerowie korzystający z przewozu. *Pakiet:usługi oferowane do sprzedaży za łączną cenę,trwające ponad 24 godziny i obejmujące przewóz lotniczy oraz co najmniej jedną z następujących usług: a)nocleg i wyżywienie

b)inną usługę nie będącą usługą pomocniczą dla przewozu lotniczego oraz noclegu i wyżywienia,a objętą programem imprezy turystycznej i stanowiącą znaczną część tej imprezy. *Zasady prowadzenia i rozporządzenia: a)Pasażerskie przewozy lotnicze w ramach imprez turystycznych traktuje się jako pasażerskie przewozy czarterowe w ramach pakietu. b)Przewozy lotnicze w ramach pakietu mogą być wykonywane jedynie na podstawie ważnego dokumentu przwozowego,wskazującego właściwy rodzaj lotu czarterowego i zawierającego potwierdzenie rezerwacji na lot,numer, datę i godzinę lotu,nazwę przewoźnika i organizatora turystyki. c)Przewozy lotnicze w ramach imprez turystycznych przewoźnik lotniczy wykazuje zgodne z umową czarteru lotniczego zawartą z czarterującym uprawnionym do organizacji imprez turystycznych. d)Przewozy lotnicze w ramach imprez turystycznych przewoźnik lotniczy wykazuje zgodnie z umową czarteru lotniczego zawartą z czarterującym uprawnionym do organizacji imprez turystycznych e)w materiałach opisowych pakietów w części dotyczącej przewozu czarterowego,podaje się w jednoznacznej i zrozumiałej formie informacje obejmujące: 1)trasę,datę i numer lotu lub serii lotów 2)nazwę portu wylotowego oraz docelowego 3)nazwę przewoźnika lotniczego wykonującego przewóz czarterowy 4)ogólne informacje dotyczące w szczególności warunków przewozu lotniczego pasażerów i bagażu oraz odprawy pasażerskiej w porcie wylotowym i docelowym. 5)wysokość opłat za nadbagaż lub bagaż specjalny jeżeli przewidywane jest ich pobieranie. 6)cena pakietu oraz wszystkie warunki dotyczące pakietu. *Umowa czarteru lotniczego na podstawie której wykonuje się przewozy lotnicze w ramach imprez turystycznych,określa w szczególności: 1)opłaty za poszczególne części pakietu 2)sposób zabezpieczenia świadczeń pieniężnych wpłacanych przez przewoźnika lotniczego czarterującemu w przypadku niezabrania na pokład statku powietrznego pasażera na lot czarterowy organizowany w ramach imprezy turystycznej objętej pakietem z przyczyn leżących po stronie przewoźnika lotniczego. *Wysokość świadczeń pieniężnych wpłacanych czarterującemu przez przewoźnika lotniczego w przypadku o którym mowa niezabrania na pokład pasażera na lot czarterowy organizowany w ramach imprezy stanowi co najmniej równowartość w złotych polskich opłaty za pakiet w części przypadającej na przewóz lotniczy. 25.PASZPORTY** *Podstawa prawna:ustawa z dnia 13.07.2006r o dokumentach paszportowych *Def.Dokument paszportowy uprawnia do przekraczania granicy i pobytu za granicą oraz poświadcza obywatelstwo polskie,a także tożsamość osoby w nim wskazanej w zakresie danych,jakie dokument ten zawiera *Dokumenty paszportowe w okresie ich ważności stanowią własność Rzeczypospolitej Polskiej. 26.Prawo do paszportu. *Każdy obywatel polski ma prawo do otrzymania paszportu *Pozbawienie lub ograniczenie tego prawa może nastąpić jedynie w przypadkach przewidzianych w ustawach-art.17. *Art.17-Wydanie paszportu odmawia się na wniosek: a)sądu prowadzącego przeciwko osobie ubiegającej się o paszport postępowanie w sprawie karnej,postępowanie w sprawie nieletniego,postępowanie cywilne. b)organu prowadzącemu postepowanie przygotowawcze,organu postępowania wykonawczego w sprawie karnej,w tym o przestępstwo skarbowe przeciwko osobie ubiegającej się o wydanie dokumentu paszportowego. *Wyjątek:w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem osoby ubiegającej się o paszport mimo istnienia przesłanek uzasadniających odmowę wydania paszportu-konsul może wydać paszport tymczasowy.O wydaniu takiego paszportu konsul informuje organ,który wystąpił z wnioskiem o odmowę jego wydania. 26.Rodzaje dokumentów paszportowych: *Paszport,paszport tymczasowy,paszport dyplomatyczny,paszport służbowy Ministerstwa Spraw Zagranicznych. *Dokument paszportowy ma formę książeczki. 27.Paszport i paszport tymczasowy. Paszport wydaje się: a)osobom pełnoletnim b)osobom małoletnim po ukończeniu 5 roku życia c)na żądanie rodziców można wydać paszport małoletniemu który nie ukończył 5 roku życia,z tym,że jego ważność nie może przekroczyć 5 lat od daty jego wydania. *Paszport tymczasowy wydaje się: a)małoletniemu do ukończenia 5 roku życia b)obywatelom polskim przebywającym za granicą,którzy nie posiadają paszportu c)obywatelom polskim przebywającym za granicą na czas oczekiwania przez nich na doręczenie paszportu sporządzonego w kraju. d)w przypadkach nagłych,związanych z chorobą lub pogrzebem członka rodziny,albo potrzebą pilnego wyjazdu za granicę,paszport tymczasowy może być wydany obywatelowi polskiemu w kraju. 27.Organy paszportowe: I Zwierzchni nadzór nad prowadzeniem spraw dotyczących: a)paszportów i paszportów tymczasowych sprawuje minister właściwy ds.wewnętrznych. b)paszportów dyplomatycznych i służbowych MSZ-sprawuje minister właściwy ds.zagranicznych. II Organami właściwymi w sprawach: 1)sporządzania paszportów oraz (na wniosek ministra ds.zagranicznych),sporządzania paszportów dyplomatycznych i służbowych MSZ-jest minister właściwy ds.wewnętrznych. 2)Sporządzania paszportów tymczasowych-konsul i wojewoda. III Minister właściwy ds.wewnętrznych jest organem wyższego stopnia w stosunku do wojewodów i konsulów-w sprawach dotyczących paszportów i paszportów tymczasowych. 28.Wydawanie paszportów-organy: *Paszporty i paszporty tymczasowe-wydaje,odmawia ich wydania,unieważnia: a)w kraju-wojewoda właściwy ze względu na miejsce stałego pobytu b)za granicą-konsul: -paszporty dyplomatyczne i paszporty służbowe MSZ-wydaje i odmawia ich wydania oraz unieważnia minister właściwy ds.zagranicznych. *Dokument paszportowy wydaje się na wniosek: a)Osoby pełnoletniej-po przedłużeniu wymaganych dokumentów,pobraniu danych biometrycznych i uiszczeniu należnej opłaty.W paszportach tymczasowych nie zamieszcza się danych biometrycznych. b)Rodziców-osoby małoletniej. c)Przedstawiciela ustawowego osoby ubezwłasnowolnionej. *Złożenie wniosku o wydanie dokumentu paszportowego oraz odbiór tego dokumentu następuje osobiście.

*Obecność małoletniego i osoby ubezwłasnowolnionej jest wymagana przy składaniu o wydanie paszportu. *Małoletni lub osoba ubezwłasnowolniona którzy ukończyli 13 lat odbierają ten dokument osobiście,w obecności co najmniej jednego z rodziców lub opiekunów. *Osoba odbierająca sprawdza za pomocą czytnika elektronicznego czy dane osobowe i biometryczne zamieszczone w tym dokumencie są zgodne ze stanem faktycznym. 29.Opłaty-ulgowe i zwolnienia. *Ulgowe-50% przysługują: a)emerytom,rencistom,niepełnosprawnym oraz ich współmałżonkom jeżeli pozostają na ich wyłącznym utrzymaniu. b)osobom przebywającym w domach pomocy społecznej lub korzystającym z tej pomocy w formie zasiłków stałych. c)kombatantom d)uczniom i studentom. *Zwolnienie od opłaty przysługuje: a)osobom które w dniu złożenia wniosku,mają ukończone 70 lat b)osobom przebywającym w domach pomocy społecznej lub korzystającym z tej pomocy w formie zasiłków stałych-jeśli ich wyjazd za granicę następuje w celu długotrwałego leczenia lub poddania się operacji c)osobom które złożyły wniosek o wymianę paszportu z powodu jego wady technicznej. d)żołnierzom niezawodowym wyznaczonym do pełnienia służby poza granicami kraju 30.Opłaty obniżone i podwyższone *Obniżone-za wydanie nowego paszportu przed upływem terminu ważności dotychczas posiadanego na skutek wystąpienia jednej z 3 okoliczności: a)zmiany nazwiska,imienia lub innych danych podlegających wpisowi do paszportu b)zmiany wyglądu osoby posiadającej paszport,mogącej utrudnić ustalenie jej tożsamości c)braku w dotychczas posiadanym paszporcie miejsca na umieszczenie w nim wiz lub stempli poświadczających przekroczenie granicy. Opłatę obniża się o 1/10(w przypadku paszportów ważnych 10lat) lub 1/5(w przypadku paszportów ważnych 5 lat).Za każdy pełny rok pozostający do upływu terminu ważności dotychczas posiadanego. *Podwyższenie-200% za wydanie nowego paszportu przed upływem ważności dotychczas posiadanego jeśli paszport został utracony z przyczyn zawinionych przez posiadacza. 31.Warunki przekraczania granicy przez cudzoziemców. *Podstawa prawna: 1)Ustawa z 13.06.2003r. o cudzoziemcach 2)Rozporządzenie Nr.562/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15marca 2006r. ustanawiające wspólnotowy kodeks zasad regulujących przepływ osób przez granicę (Kodeks Graniczny Schengen) (Dz.Urz. Unii Europejskiej L Nr.105) *Definicja:cudzoziemcem jest każdy kto nie posiada obywatelstwa polskiego. *Zasada:Cudzoziemiec może przekroczyć granicę RP jeśli: a)posiada ważny dokument paszportowy b)wizę o ile przepisy ustawy nie stanowią inaczej c)jeżeli wymaga tego zachowanie zasady wzajemności w stosunkach z innymi państwami przekroczenie granicy może być uzależnione od uiszczenia opłaty wjazdowej. 32.Kodeks graniczny Schengen. *Od 13 paźdz2006r. obowiązuje Rozporządzenie 562/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15marca 2006r. ustanawiające wspólnotowy kodeks zasad regulujących przepływ osób przez granice (Kodeks Graniczny Schengen) (Dz. Urz. Unii Europejskiej L Nr.105) *Kodeks graniczny Schengen (KGS) reguluje zasady kontroli osób i środków transportu na granicach zewnętrznych Unii Europejskiej. *Kodeks dokonuje kodyfikacji dotychczas obowiązujących regulacji prawa wspólnotowego w zakresie ujednolicenia procedur kontroli granicznej (art.39 KGS) i jego zapisy mają charakter nadrzędny w stosunku do prawa krajowego. *Przewiduje brak kontroli granicznej osób przekraczających granice wewnętrzne pomiędzy Państwami Członkowskimi Unii Europejskiej. *Ustanawia ono zasady regulujące kontrolę graniczną osób przekraczających granice zewnętrzne Państw Członkowskich Unii Europejskiej. 33.Przekraczanie granic zewnętrznych. 1)Przekraczanie granic zewn. Dozwolone jest jedynie na przejściach granicznych w ustalonych godzinach ich otwarcia. Na przejściach granicznych,które nie są czynne całą dobę,udostępnia się widoczne informacje o godzinach ich otwarcia. 2)Dopuszcza się wyjątki od ww. zasady: a)w związku z żeglugą rekreacyjną lub rybołówstwem przybrzeżnym. b)dla marynarzy schodzących na ląd w celu przebywania na obszarze portu,do którego zawinął ich statek,lub w gminach przyległych do tego portu. c)dla osób lub grup osób, w przypadku istnienia szczególnego wymogu. d)dla osób lub grup osób w przypadku nieprzewidzianej sytuacji wyjątkowej. *Państwa członkowskie wprowadzają sankcje,zgodnie z ich prawem krajowym,za niedozwolone przekraczanie granic zewnętrznych w miejscach innych niż przejścia graniczne lub w godzinach innych niż ustalone godziny otwarcia.Sankcje te są skuteczne,proporcjonalne i odstraszające. 34.Warunki wjazdu obywateli państw trzecich. *W przypadku pobytu,nieprzekraczającego trzech miesięcy w okresie sześciomiesięcznym warunki wjazdu obywateli państw trzecich są następujące: a)posiadają oni ważny dokument podróży lub dokumenty uprawniające do przekroczenia granicy. b)posiadają oni ważną wizę,jeśli jest wymagana. c)uzasadniają cel i warunki planowanego pobytu oraz posiadają wystarczające środki utrzymania,zarówno na czas trwania planowanego pobytu,jak i na powrót lub mają możliwość uzyskania takich środków zgodnie z prawem. d)nie są osobami wobec których dokonano wpisu do celów odmowy wjazdu w SIS. e)nie są uważani za stanowiących zagrożenie dla porządku publicznego,bezpieczeństwa wewnętrznego,zdrowia publicznego lub stosunków międzynarodowych żadnego z Państw Członkowskich a w szczególności nie dokonano wobec nich na tej samej podstawie,wpisu do celów odmowy wjazdu w krajowych bazach danych Państw Członkowskich. 35.Przekraczanie granic wewnętrznych. *Granice wewn. Mogą być przekraczane w każdym miejscu bez dokonywania odprawy granicznej. *Środki utrzymania-ocenia się stosownie do długości i celu pobytu oraz w stosunku do średnich kosztów taniego zakwaterowania w danym Państwie Członkowskim Kub danych Państwach Członkowskich pomnożonych przez liczbę dni pobytu. 36.Definicje: *Dokument podróży-dokument uznawany przez właściwy organ RP za uprawniający do przekroczenia granicy wydany cudzoziemcowi przez organ państwa obcego lub inny upoważniony podmiot. *Wiza-zezwolenie wydane cudzoziemcowi przez organ polski lub organ,którego właściwość w tej sprawie wynika z umów międzynarodowych,uprawniających do wjazdu,pobytu,przejazdu i wyjazdu z terytorium RP w czasie,w celu i na warunkach w nim określonych. *Wizy wydaje konsul(a w określonych w ustawie przypadkach również wojewoda,minister właściwy ds.zagranicznych,komendant placówki straży granicznej)na podstawie wniosku cudzoziemca. *Warunki przekraczania granicy przez cudzoziemców-ustawa o cudzoziemcach. *Cudzoziemca wjeżdżający na terytorium RP powinien:

1)Uzasadnić cel i okoliczności planowanego pobytu 2)Posiadać i okazać na żądanie uprawnionego organu: a)dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego-potwierdzające pokrycie kosztów leczenia w przypadku wjazdu na podstawie wizy krajowej. b)wystarczające środki utrzymania na czas planowanego pobytu oraz na powrót albo dokument umożliwiający uzyskanie tych środków. c)zezwolenie na wjazd do innego państwa lub powrót do kraju pochodzenia jeżeli takie zezwolenie jest wymagane. 37.Rodzaje wiz:lotniskowa,tranzytowa,wjazdowa,pobytowa. 38.Wizy: *Wizy wydaje się: a)wiza jednolita:pobytowa lub tranzytowa b)wizę krajową. *Wiza jednolita pobytowa-uprawnia do jednego lub więcej pobytów pod warunkiem,że ani długość jednego pobytu na terytorium państw Schengen nie przekroczy 3 miesięcy w ciągu każdego okresu 6 miesięcy liczonego od dnia pierwszego wjazdu na to terytorium. *Wiza jednolita tranzytowa uprawnia do: a)przejazdu przez terytorium państw Schengen w drodze do innego niż państwa obszaru Schengen pod warunkiem,że tranzyt nie przekroczy 5 dni. b)Pobytu w strefie tranzytowej lotniska międzynarodowego. *Wiza krajowa-uprawnia do wjazdu i ciągłego pobytu na terytorium RP lub kilka pobytów następujących po sobie trwających łącznie dłużej niż 3 miesiące i nieprzekraczających łącznie roku w okresie ważności wizy. *Okres ważności wizy jednolitej pobytowej lub wizy krajowej nie może przekroczyć 5 lat. 39.Dokumentowanie posiadania środków finansowych. -wysokość i sposób dokumentowania są określone w rozporządzeniu ministra właściwego ds.wewnętrznych. *Cudzoziemiec dokumentuje posiadanie środków finansowych przez okazanie: -Waluty polskiej -zagranicznych środków płatniczych wymienialnych w Polsce -czeku turystycznego lub karty płatniczej -zaświadczenia o posiadaniu środków płatniczych w Polsce -okazanie oryginału zaproszenia -wysokość zależy od wieku i długości i celu pobytu: a)do 16 roku do 3 dni-150 zł;powyżej 3 dni-50 zł na dzień nie mniej niż 300 zł b)powyżej 16 roku do 3 dni-300 zł,powyżej 3 dni-100zł na 1 dzień nie mniej niż 500 zł c)imprezy zorganizowane-20 zł na 1 dzień,nie mniej niż 100 zł. -

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 14 pages
Pobierz dokument