Istota i znaczenie kosztów oraz ogólna ich klasyfikacja - Notatki - Rachunkowość, Notatki'z Zasady rachunkowości
Krzysztof
Krzysztof24 czerwca 2013

Istota i znaczenie kosztów oraz ogólna ich klasyfikacja - Notatki - Rachunkowość, Notatki'z Zasady rachunkowości

PDF (63 KB)
4 strony
15Liczba pobrań
1000+Liczba odwiedzin
1Liczba komentarzy
Opis
Rachunkowość: notatki z zakresu rachunkowości przedstawiające istotę i znaczenie kosztów oraz ogólna ich klasyfikacja.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 4
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 4 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 4 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 4 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 4 pages
Pobierz dokument

Karolina Rudaś

Administracja, sem.IV

Szkoła policealna AP Edukacja

Wykładowca: Janusz Świderski

Temat pracy: Istota i znaczenie kosztów oraz ogólna ich klasyfikacja.

Koszty stanowią wyrażone w pieniądzu celowe zużycie składników majątku trwałegoi

obrotowego, usług obcych, nakładów pracy oraz niektóre wydatki nie stanowiące zużycia

czynników produkcji (np. ubezpieczenia społeczne pracowników, ubezpieczenia majątkowe,

odsetki od kredytów), poniesione w związku z normalną działalnością przedsiębiorstwa w

pewnym okresie, których rezultatem są użyteczne produkty (wyroby, usługi).

Koszty stanowią wartościowymiernik zaangażowania czynników produkcji w działalność

gospodarczą i decydują o rentowności przedsiębiorstwa i jego efektywności. Każda poprawa w

działalności gospodarczej wynika z obniżenia kosztów i tym samym wpływa na wzrost zysku.

Koszt wiąże się z prowadzeniem działalności. Produkując wyrób oblicza się koszt jednostki tego

wyrobu, nabywając surowiec szacuje się jednostkowy koszt nabycia, świadcząc usługi określa

się czasem koszt jednej godziny pracy lub koszt wykonania us ługi. Koszt wiąże się też ze

zużyciem, bowiem w każdym przypadku celowego działania zużywa się środki gospodarcze:

materiały, urządzenia, robociznę.

Od 01 stycznia 2007 r. kosztami uzyskania przychodów są, koszty poniesione w celu osiagnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjatkiem kosztów wymienionych w art.16ust.1.

Koszty poniesione w walutach obcych przelicza sie na złote według średniego kursu ogłaszanego

w NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzajacego dzień poniesienia kosztu. Koszty w księgach rachunkowych z danego roku i z lat poprzednich potrącane są w roku, w

którym osiagnięto odpowiadające im przychody . Koszty pośrednie rozliczać będziemy proporcjonalnie do długości okresu, którego dotyczą . Datą kosztu jest data ujęcia w księgach

faktury lub innego dokumentu. Podatnicy kpir ujmują koszty w dacie wystawienia faktury. Poniesione wydatki, po wyłączeniu zastrzeżonych w ustawie, są kosztami uzyskania

przychodów, o ile pozostają w zwiazku przyczynowo-skutkowym z przychodami, w tym służą zabezpieczeniu funkcjonowania źródła przychodów. Są to więc koszty bezpośrednio i pośrednio

związane z uzyskiwanym przychodem oraz koszty dotyczące całokształtu działalnosci podatnika, czyli zwiazane z funkcjonowaniem firmy.

Kryteria podziałów kosztów wynikają z różnorodności celów, dla których koszty się oblicza, sumuje, prezentuje i komunikuje. Podstawowe cele rachunku kosztów:

- Określenie wartości zapasów produktów, produkcji nie zakończonej, surowców i wszelkichzapasów istniejących w podmiocie gospodarczym.

- Rachunki kosztów wykorzystywane do optymalizacji decyzji gospodarczych. Są to głównie rachunki dotyczące przyszłych przedsięwzięć, w których uwzględnia się różne aspekty działalności gospodarczej.

- Rachunki kosztów wykorzystywane do planowania i kontroli. W organizowaniu systemu rachunku kosztów, który ma działać w jednostce jako ważna

podstawa systemu zarządzania, uwzględnia się różne podziały kosztów.

Klasyfikacja kosztów

Koszt Koszty operacyjne Koszty finansowe

- Koszty zwykłej działalności operacyjnej * układ rodzajowy kosztów * układ funkcjonalny kosztów

- Pozostałe koszty operacyjne

Koszty rodzajowe to koszty proste, poniesione w danym miesiącu i są to: - Amortyzacja, - Zużycie materiałów i energii,

- Wynagrodzenia, - Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia,

- Usługi obce, - Podatki i opłaty, - Pozostałe koszty rodzajowe.

Koszty według typów działalności służą do rozliczenia kosztów zwykłej działalności operacyjnej

w układzie kalkulacyjnym ze wskazaniem miejsc powstania kosztów: - Koszty działalności podstawowej - Koszty działalności pomocniczej

- Koszty sprzedaży - Koszty ogólnego zarządu

Pozostałe koszty operacyjne: - Wartość netto zlikwidowanych i sprzedanych środków trwałych i wartości niematerialnych i

prawnych - Koszty likwidacji środków trwałych

- Odpisane środki trwałe w budowie bez efektu gospodarczego - przekazane darowizny - zapłacone lub przypadające do zapłaty kary, grzywny, odszkodowania(z wyjątkiem odsetek za

zwłokę w zapłacie) - odpisane należności przedawnione

- niezawinione niedobory - koszty postępowania sądowego

- utworzone rezerwy - odpisy aktualizujące wartość składników majątku obrotowego

Koszty finansowe:

- odsetki od wyemitowanych obligacji - odsetki od otrzymanych pożyczek - prowizje i odsetki od kredytów

- odsetki od nieterminowej regulacji zobowiązań - potrącone dyskonto weksli

- ujemne różnice kursowe - wartość ewidencyjna sprzedanych inwestycji - odpisy aktualizujące wartość inwestycji

Straty nadzwyczajne:

- pieniężne skutki zdarzeń losowych po uwzględnieniu kosztów usuwania szkód oraz przyznanych odszkodowań, np. pożar, powódź, gradobicie i inne klęski żywiołowe, a także kradzież z włamaniem, czy inne rodzaje kradzieży, których skutkiem jest powstanie

określonych strat - koszty zaniechanej lub nie podjętej produkcji, remontów, inwestycji, robót itp.

Zyski nadzwyczajne: - zyski z tytułu zdarzeń losowych (odzyskane materiały, odpadki itp.)

- przychody ze sprzedaży zorganizowanej części jednostki.

Koszt bezpośredni to taki, który może być bezpośrednio określony dla konkretnego wyrobu, bądź usługi w oparciu o dokumenty źródłowe.

Koszt pośredni to taki, który łączony jest w grupyw sposób umowny, za pomocą odpowiednio dobranych kluczy podziałowych.

Elementy kosztu, które wpływają na wartość zapasu, sumowane razem nazywają się kosztem wytworzenia produktu. Wydanie produktu odbiorcy jest podstawą przeniesienia kosztu

wytworzenia produktu na rachunek kosztu całkowitego. Koszt wytworzenia wyrobów, które nie zostały sprzedane i znajdują się w magazynie, zostanie

ujęty w arkuszu bilansowym jako zapas produktów, czyli środek majątku obrotowego. Analiza kosztów zajmuje dość poważne miejsce w kierowaniu przedsiębiorstwem.

Poziom kosztów jest jednym z ważniejszych mierników oceny efektywności działalności gospodarczej. Każde przedsiębiorstwo, którego celem jest maksymalizacja zysków powinno

prowadzić systematyczną analizę kosztów i wykorzystywać jej wyniki w zarządzaniu firmą. Bibliografia:

"Finanse" - M. Pietraszewski "Przychody-Koszty" - K. Czubakowska

komentarze (1)
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 4 pages
Pobierz dokument