Władza w organizacji - Notatki - Zarządzanie, Notatki'z Zarządzanie biznesem. Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz
bart_ender
bart_ender12 marca 2013

Władza w organizacji - Notatki - Zarządzanie, Notatki'z Zarządzanie biznesem. Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz

PDF (102 KB)
2 strony
1Liczba pobrań
1000+Liczba odwiedzin
100%on 1 votesLiczba głosów
Opis
Notatki omawiające stwierdzenia z zakresu zarządzania: władza to zdolność wpływania na zachowania innych. W układzie organizacyjnym władza (i odpowiadający jej autorytet) występuje zazwyczaj w pięciu formach: władzy form...
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd2 strony / 2
Pobierz dokument

Władza w organizacji

Władza to zdolność wpływania na zachowania innych. W układzie organizacyjnym władza (i odpowiadający jej autorytet) występuje

zazwyczaj w pięciu formach: władzy formalnej, nagradzania, wymuszania,

dzielenia oraz eksperckiej.

Formalna – władza zagwarantowana hierarchią organizacyjną;

określona przez organizację i przyznana ludziom zajmującym określone stanowiska.

Nagradzania – władza udzielania lub wstrzymywania nagród, takich

jak podwyżki płac, premie, awanse, pochwały, uznanie i ciekawe zadania

w pracy. Wymuszania – władza umożliwiająca wymuszanie stosowania się do

wymagań środkami zagrożenia psychologicznego, emocjonalnego lub

fizycznego. (w obecnych czasach stosowane są: słowna przygana, nagana

na piśmie, zwolnienie dyscyplinarne, grzywna, obniżenie stopnia służbowego lub rozwiązanie stosunku pracy, czasami obraźliwe

słownictwo, zniewagi ...).

Odniesienia – osobista władza oparta na utożsamianiu się,

naśladownictwie, lojalności lub charyzmie. Identyfikacja z przywódcą,

który jest podobny do pracowników z punktu widzenia osobowości, pochodzenia lub postaw. Naśladownictwo może przejawiać się poprzez:

podobne ubieranie się, pracę w tych samych godzinach, hołdowanie takiej

samej filozofii zarządzania.

Ekspercka - osobista władza przysługująca komuś z racji posiadanych informacji lub wiedzy fachowej, np. menedżer, który wie, jak

sobie radzić z ekscentrycznym, ale ważnym klientem, naukowiec, który

potrafi uzyskać ważny przełom techniczny dysponują wiedzą ekspercką

nad kimś, kto takich informacji potrzebuje. Im ważniejsza jest ta informacja i im mniejsza liczba ludzi ma do niej dostęp, tym większy jest

zakres władzy eksperckiej, w którą wyposażona jest dana osoba.

Metody użycia władzy: Uprawomocnione żądanie - oparte na autorytecie formalnym.

Menedżer żąda, by podwładny zastosował się do jego poleceń, bo

podwładny wie, że organizacja przyznała menedżerowi prawo do stawiania

takiego żądania.

Instrumentalne zastosowanie się – oparte na teorii motywacji akcentującej wzmocnienie. Podwładny stosuje się do polecenia w celu

uzyskania nagrody, która zależy od menedżera.

Przymus - kiedy menedżer sugeruje, że podwładny zostanie

ukarany, zwolniony lub zganiony, jeśli czegoś nie zrobi. Racjonalna perswazja – gdy menedżer zdoła przekonać

podwładnego, że zastosowanie się do polecenia leży w jego najlepiej

pojętym interesie (np. że powinien pogodzić się z przeniesieniem, gdyż

jest ono korzystne dla jego dalszej kariery). Osobiste utożsamianie się – menedżer, który uzna, że dysponuje

władzą odniesienia w stosunku do podwładnego, może kształtować jego

zachowanie przez to, że sam zachowuje się w pożądany sposób

docsity.com

(menedżer świadomie staje się modelowym przykładem dla

podwładnego).

Inspirujący apel – menedżer pobudza podwładnego do zrobienia czegoś zgodnego z zestawem wyższych ideałów czy wartości np.

odwołanie się do lojalności.

Zniekształcanie informacji – menedżer, chcąc wpłynąć na

zachowanie podwładnego zachowuje dla siebie lub zniekształca informację.

Podobnie na temat władzy wypowiadał się M. Weber (Zarządzanie,

Koźmiński) wyróżnił trzy idealne typy prawomocnej władzy organizacyjnej:

charyzmatyczną – opartą na przekonaniu ulegających jej osób o

szczególnych, nadzwyczajnych cechach przywódcy i prawomocności

ustawionych przez niego norm tradycyjną – opierającą się głównie na wierze w trwałość pewnego

porządku i jego prawomocność. Wiąże się ona z dziedziczeniem statusu

społecznego.

racjonalną – która pochodzi z mianowania lub wyboru dokonanego na

podst. usankcjonowanych prawnie procedur. Opiera się ona na przekonaniu o legalności norm prawnych i o uprawnieniu osób,

sprawujących władzę na mocy tych norm, do wydawania poleceń.

Posłuszeństwo wobec bezosobowego porządku, indywidualna, racjonalna

kalkulacja.

docsity.com

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument