Prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce - Notatki - Ekonomia, Notatki'z Ekonomia. University of Zielona Góra
Konrad_88
Konrad_883 czerwca 2013

Prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce - Notatki - Ekonomia, Notatki'z Ekonomia. University of Zielona Góra

PDF (304 KB)
4 strony
579Liczba odwiedzin
Opis
Ekonomia: notatki z zakresu mikro e makroekonomii dotyczące prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 4
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 4 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 4 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 4 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 4 pages
Pobierz dokument
Finansowo - księgowe aspekty funkcjonowania podm

1

20.II.2009. PROWADZENIE

DZIAŁALNOŚCI

GOSPODARCZEJ W POLSCE.

(Somalia, Zimbabwe- nie podejmuje się działalności gospodarczej) *Działalność gospodarcza jest związana z gospodarką rynkową. Pojęcie działalności gospodarczej uregulowała ustawa „prawo działalności gospodarczej z dn ia 19

listopada 1999 roku. *Ustawa 2 lipca 2004 r – ustawa o swobodzie działalności gospodarczej.

Dz. Ust nr 173 z 2004 pozycja 1807 – została zmieniona w ubiegłym roku. Reguluje prawa wszystkich przedsiębiorców, którzy chcą podjąć działalność lub prowadzą, a także

dotyczy likwidacji działalności. *Jeżeli likwidujemy działalność gospodarczą możemy zrobić to na kilka sposobów. Jednym z nich jest: - likwidacja przedsiębiorstwa poprzez

ogłoszenie upadłości, które może się

wiązać z kolejnością zaspokajani dłużników z majątku firmy lub majątku osoby fizycznej . *Załatwienia formalne, aby

rozpocząć działalność w Polsce trwają ok. 1 miesiąca. *Wymogi formalne do założenia działa lności gospodarczej: 1.zdecydować się przed pójściem do

urzędu, jaką wybieramy formę organizacyjną firmy , może być: a. spółka kapitałowa – najczęściej : spółka z ograniczoną

odpowiedzialnością:

Jest to najbardziej popularna i powszechna spółka, tworzona w celach gospodarczych przez jedną lub więcej osób. Z 4 spółek w 99% jest wybierana spółka zoo ze względu na

to, że jest najprostszą formą. Kapitał zakładowy spółki stanowi równowartość wniesionych do spółki wkładów pieniężnych i niepieniężnych; jest dzielony wg

udziałów w różnych wysokościach (w zależności od osób, które je wniosły ). Spółka ta jest osobą prawną; udziały mogą być zbywalne, ale ty lko za zgodą wspólników; za zobowiązania

spółki odpowiada ona sama osobiście swoim majątkiem (może być podmiotem rozpraw sądowych) lub wspólnicy solidarnie do wniesionego wkładu (nie ryzykują własnym

majątkiem). Wymagany jest kapitał założycielski stanowiący co najmniej 50 ty s. zł. *Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – najprostsza

forma. b. spółka akcyjna:

– to spółka kapitałowa, powstanie jej zależy od zebrania kapitału zakładowego (wkład założycieli albo

akcje); podwyższenie kapitału zakładowego (założycielskiego) odbywa się poprzez subskrypcję akcj i; akcje mają wartość nominalną wyrażoną w zł, mają swoją wartość

rynkową (zależną od sy tuacj i na runku), do aukcji przy pisane są głosy na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy ; założyciele (subskrybenci) odpowiadają za

zobowiązania spółki do wysokości swoich wkładów kapitałowych. Spółka ta jest osobą prawną, za zobowiązania spółki akcjonariusze nie odpowiadają majątkiem własnym;

spółka ta sama odpowiada za swoje zobowiązania; akcje spółki są zbywalne. Przykłady : Bank PeKaO S.A (wszystkie banki; oddziały banków zagranicznych nie są

rejestrowane w Polsce, nie są podmiotem prawa polskiego). Aby spółka akcyjna mogła być wymagany jest kapitał co najmniej– 200tys. zł.

c. spółka komandytowa:

To połączenie spółki jawnej ze spółką z o.o. Spółka ta nie ma osobowości prawnej . Za zobowiązania spółki wobec wierzycieli odpowiada

przynajmniej jeden wspólnik bez ograniczenia (komplementariusz) oraz przynajmniej jeden wspólnik (komandy tariusz) odpowiada do pewnej sumy; w nazwie musi być

zaznaczone, że jest to spółka komandy towa (np. TESCO). d. spółka komandytowo akcyjna:

To połączenie spółki jawnej ze spółką akcyjną. Spółka ta posiada te same

cechy co spółka komandy towa; ma

komplementariusza i jeden wspólnik jest akcjonariuszem (odpowiada za długi do wysokości posiadanych

akcji).Spółka ta nie ma osobowości prawnej . Najczęściej wybierana jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. - osoba fizyczna prowadząca

działalność gospodarczą, - spółka cywilna: forma pośrednia.To spółka osobowa oparta na kode ksie cywilnym. Jest podobna do spółki jawnej , ale zakładana jest

przez co najmniej dwie osoby fizyczne chcące prowadzić działalność gospodarczą, które bez ograniczeń odpowiadają za zobowiązania swoim majątkiem.

Zakładana na okres co najmniej dwóch lat dopóki nie zostanie osiągnięty pułap ze sprzedaży (400000 euro). Po przekroczeniu musi być przekształcona w spółkę

jawną. Z a zobowiązania odpowiada tak, jak spółka jawna, ale wg kodeksu cywilnego. Różni się od jawnej tym, że podlega pod kodeks cywilny . Spółka ta nie posiada osobowości

prawnej . 2.Jeżeli wybierzemy organ prawny (np. spółka z wy jątkiem os. ) powinniśmy dokonać wyboru nazwy firmy .

3) Następnie udajemy się do Urzędu miasta (urzędu gminy) aby zarejestrować naszą spółkę:

Rejestracja spółki (należy mieć dowód osobisty oraz wypełnione

przygotowane przez dany urząd formularze zgłoszeniowe. Zgłoszenie o dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej podlega opłacie w wysokości 100zł za każdą zmianę wpisu opłata wynosi 50zł. *Zgłoszenie o dokonanie wpisu do

ewidencji działalności gospodarczej

powinno zawierać:

- imię i nazwisko przedsiębiorcy , nazwę firmy oraz numer PESEL

(osoby rejestrującej) - miejsce zamieszkania osoby rejestrującej (adres) - adres i miejsce wykonywania działalności gospodarczej

- określenie przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD) PKD- obowiązuje od 2004, wcześniej

by ło EKD; jest to zestaw kodów działalności gospodarczej , zestaw cyfr. Zgłaszając w urzędzie przedmiot wykonywanej działalności podajemy 4 pierwsze cy fry kodu PKD, zestaw

kodów znajduje się w urzędzie np. 6024- działalność budowlana: 3305- apteki. Wybiera się kod dominujący , ale można też wybrać jeszcze 3, 4 następne cyfry aby bardziej

szczegółowo określić przedmiot naszej działalności.. Kod PKD rozwija się 4 cy fry- działalność główna, później 3 np. 6024 325 – działalność mieszkań.

- data rozpoczęcia działalności gospodarczej . *Wpis do ewidencji działalności gospodarczej dokonuje organ ewidencyjny , czy li wójt, burmistrz

lub prezydent miasta w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku. Po dokonaniu wpisu przedsiębiorca otrzymuje zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej .

4) Następnie udajemy się do Urzędu staty stycznego z dokumentem otrzymanym w urzędzie miasta (gminy ), aby złożyć wniosek o uzyskanie numeru REGON.

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą nie muszą posiadać numeru REGON, a spółki muszą posiadać numer REGON. Aby uzyskać numer REGON musimy

podać numer PKD. Organ ewidencyjny nie później niż w ciągu 3 dni od dnia dokonania wpisu, przesy ła powyższy wniosek do urzędu staty stycznego województwa

na terenie, którego przedsiębiorca ma miejsce zamieszkania wraz z zaświadczeniem o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wraz z nr PESEL oraz innymi

dokumentami dołączonymi przez przedsiębiorcę. *Wniosek o wpis do Regon ma symbol RG – 1 i nosi nazwę: Wniosek o wpis do krajowego

rejestru urzędowego podmiotów

gospodarki narodowej lub o zmianę cech objętych wpisem uzyskanie wpisu do REGON jest bezpłatne wraz

z wpisem przedsiębiorca uzyskuje swój unikalny nr REGON. 5.W przypadku spółki handlowej po nadaniu numeru REGONU przedsiębiorcy muszą zgłosić się do

Urzędu Miasta (Gminy ) i należy złożyć wniosek o zgłoszenie do KRS (krajowy rejestr sądowy ) KRS znajduje się przy Krajowym Sądzie Rejestrowym i przy Sądzie

Okręgowym. składając wniosek o zgłoszenie do KRS musimy podać numer REGON , numer PKD i wszystkie inne informacje które uzyskaliśmy wcześniej w Urzędzie

Miasta. Obecnie formularze te wypełnia się w formie elektronicznej , koszt ok. 80 zl. Jeżeli natapia jakieś zmiany w spółce musimy natychmiast zgłosić je do

KRS (zmiany też podlegają opłacie). Zmiana taka trwa kilka dni. *Otwarcie rachunku bankowego. Do założenia rachunku bankowego niezbędne będą następujące

dokumenty : -zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej -zaświadczenie o REGON firmy -zaświadczenie o NIP

Niekiedy wymagane jest też posiadanie firmowej pieczątki, na pieczątce powinna znaleźć się nazwa firmy , adres firmy , NIP, Regon. 6.Następnie udajemy się do Urzędu

Skarbowego, aby : - uzyskać numer NIP: Indywidualny przedsiębiorca dla celów podatków związanych z prowadzoną działalnością posługuje się tym samym numerem NIP, jaki

został mu nadany jako osobie fizycznej , natomiast spółki muszą uzyskać nowy NIP. Musimy określić datę rozpoczęcia działalności.

- należy złożyć oświadczenie czy będziemy płatnikiem VAT czy nie.

Osoby fizyczne na początku działalności nie muszą zgłaszać chęci płacenia VAT, bo na początku nie ma

obrotów. VAT-u nie musimy płacić, gdy obrót za cały rok nie jest większy niż 10.000 euro do 2008 roku. W 2009r. kwota minimalna wynosi 50.000 euro. Do tej kwoty nie

musimy rozliczać VAT-u Nie wykorzystane jest wtedy gdy kupimy np. samochód , benzynę itp. Gdy płacimy VAT mamy możliwość

odliczenia VAT-u od zakupów, sprzedaży . Dodajemy na piśmie od kiedy chcemy płacić VAT, lub że nie chcemy go płacić. Odliczenie kosztów za kupu sprzętu do

działalności. *ZUS – przedsiębiorca na zgłoszenie w ZUSie ma 7 dni od dnia rozpoczęcia wykonywania

działalności gospodarczej . W ZUS-ie musimy zgłosić fakt płacenia składek (emery talnej , rentowej, chorobowej, wypadkowej i zdrowotnej). Osoba fizyczna musi płacić składkę

emery talną, rentową i chorobową. Składka w wysokości zryczałtowanej oparta na średniej płacy . Pozostałe formy prowadzenia działalności gospodarczej (spółki) muszą płacić

wszystkie składki.(Moniki) Osoby prowadzące działalność gospodarczą, która jest ich jedynym źródłem dochodu podlegają obowiązkowym ubezpieczeniom

-emery talnemu -rentowemu -wypadkowemu. Podlegają także obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu oraz

odprowadzają składkę na Fundusz Pracy , dobrowolnie natomiast można opłacać składni na ubezpieczenie chorobowe.(u Baśki)

6.III.2009. OBOWIĄZKI

PRZED SIĘBIORCY WOBEC

URZĘDÓW, ZU S-ów I INNYCH

INSTYTUCJI:

Instytucje:

1 grupa:instytucje podatkowe:

-Urząd Skarbowy; -Izba Skarbowa(ewentualnie), -Naczelny Sąd Administracyjny(ewentualnie),

-Urząd Miasta;

-Urząd Gminy 2 grupa:obowiązki wobec ZUS i

KRUS3 grupa:instytucje dotyczące

sprawozdawczości statystycznej

-GUS; -WUS- Wojewódzki Urząd Staty styczny 4 grupa:urzędy pozostałe

-Urząd Marszałkowski;

-Urząd Wojewódzki 5 grupa:

Pracodawcy mają obowiązki wobec swoich pracowników, a także pracowników pozostałych

zatrudnionych np. na podstawie umowy o dzieło 6 grupa:

Zobowiązania wobec kontrahentów (odbiorców i nabywców) w Polsce i

za granicą 7 grupa:

Zobowiązania wobec banków, insty tucj i ubezpieczeniowych, funduszy leasingowych w Polsce i za

granicą

ZOBOWIĄZANIA przeds iębiorcy

wobec pracowników.

-Według GUSu 95,5%

przedsiębiorstw to mikro przedsiębiorstwa zatrudniające do 9 osób (razem z właścicielem), pozostałe 4,5% to małe (10-50 osób), średnie (50-500 osób) i duże

przedsiębiorstwa (powyżej 500 osób). Przedsiębiorstwo zatrudnia

pracowników na kilka sposobów: -zatrudnienie oparte na kodeksie

pracy:

Umowa o pracę. Tu umów może być wiele, pierwsza umowa może mieć charakter próbny (na 1 lub 3 miesiące)- zatrudnienie na ściśle określony czas i po tym czasie mamy

prawo zamknąć umowę i zwolnić pracownika. Jest ona zgodna z kode ksem pracy . Przedsiębiorca zatrudniając pracownika wcześniej

niezatrudnionego posiada ulgi finansowe: [1] jeżeli zatrudniamy osobę, która skończy ła 16 lat na praktykę zakład nie musi płacić składek ZUS.

[2]jeżeli zatrudnia się pracownika przez Urząd Pracy (bezrobocie) to pracownik podpisuje umowę z Urzędem Pracy na 1 rok i przez pierwszą połowę roku obciążenia

ZUSu płaci Urząd Pracy a dopiero w drugiej połowie roku zatrudnienia składki płaci pracodawca. -umowa na czas określony-

Czas umowy określa

pracodawca(umowa musi być od – do), po wygaśnięciu umowy pracodawca decyduje czy pracownik pracuje czy nie, jeśli tak to kolejna umowa jest już na czas nieokreślony .

Okres wypowiedzenia: - Do 6 lat- 2 tygodnie - 6-10 lat- miesiąc - Powyżej 10 lat- 3 miesiące. -umowa na czas nieokreślony-

Musi być minimum jeden miesiąc przerwa między określoną umową żeby podpisać kolejną określoną, jeżeli nie ma to umowa jest nieokreślona. Okres wypowiedzenia

wynosi 3 miesiące. Umowa o pracę powinna zawierać:

-imię, nazwisko -PESEL -NIP pracownika

-adres zamieszkania -data i miejsce urodzenia -imiona rodziców -adres zameldowania (na stałe) -Urząd Skarbowy , w którym się

rozliczamy (jeżeli nie ma miejsca tajnego w firmie to firmie grozi kara grzywny , która wynosi 300zł.) Do informacji tajnych mają dostęp:

- Prezes, - Główny księgowy , - kadrowy , W umowie o pracy powinno

znaleźć się:

-między kim a kim? - jeżeli umowa na czas nieokreślony to powinna znaleźć się data rozpoczęcia pracy , - jeżeli umowa na czas określony to

powinna znaleźć się data rozpoczęcia i zakończenia pracy , - stanowisko pracy , - wynagrodzenie miesięczne lub godzinowe (w kwocie brutto),

- informacja czy wypłata jest z dołu (wypłata po po zakończeniu pracy do 10 dnia następnego miesiąca, jeżeli

ten dzień to święto to wtedy 11 dnia), czy też z góry (przed wykonaniem pracy- pierwszy dzień miesiąca-1 marca płacimy za pracę w marcu) - miejsce wykonywania

pracy(opisowe określenie miejsca), - rodzaj pracy (np. księgowy: czynności księgowo ewidency jne): przy rodzaju pracy razem z umową o pracę powinien być podany zakres

czynności, obowiązków pracownika- wg KP, oraz prace zlecone przez przełożonego (jest to ostatni punkt w umowie). - wielkość etatu.

Wymiar pracy:

-wg kodeksu pracy przeciętny pracownik na pełnym etacie w tygodniu pracuje max 42 godziny . Pracodawca sam ustala sy stem pracy .

Są zawody w których czas pracy jest regulowany . Regulowany czas pracy jest wtedy ,

gdy pracownik z pracodawcą umawiają się wspólnie, co do godzin

pracy (np. kierowca, budowlańcy ). Pracodawca musi prowadzić ewidencję nadgodzin, gdy jest czas pracy regulowany wg. Kodeksu pracy pierwsze 2 nadgodziny płatne o 50%

więcej niż normalna godzina, a jeszcze większa liczba nadgodzin oraz święta i dni wolne od pracy płacone są 100%, płatność nadgodzin musi być zapisana w umowie o pracę.

W umowie o pracę określa się częstotliwość wypłat wynagrodzenia. Nie musi być zapisanych informacji na temat urlopu, ale na osobnym piśmie pracodawca musi zawiadomić o tym pracownika.

Wymiar urlopu:

- do 10 lat pracy – 22 dni urlopu, - powyżej 10 lat- 26 dni urlopu. Do urlopu nie wlicza się sobót, niedziel i świąt. Kodeks pracy mówi, że pracownik

ma prawo iść na urlop raz w roku na urlop 2-tygodniowy . Wykorzystanie urlopu za dany rok powinno nastąpić maksymalnie do

marca następnego roku, jeśli nie zdąży się wykorzystać urlopu to piszemy podanie do pracodawcy i możemy go wykorzystać w ciągu następnych 3 lat inaczej przepada.

Jeżeli pracownik kończy umowę o pracę to pracodawca musi mu zapłacić ekwiwalent to urlop niewykorzystany . Ekwiwalent to pieniądze, obliczany jest za każdy nie

wykorzystany dzień urlopu, oblicza się go na podstawie płacy pracownika z trzech ostatnich miesięcy - średnia płaca pomniejszona ty lko o składkę ZUS.

W umowie o pracę musi być podany okres wypowiedzenia. Umowę o pracę podpisuje się w dwóch egzemplarzach (podpisuje ją pracownik i pracodawca).

Jeżeli w ciągu 2 dni nie wyjaśni się nieobecność pracownika to następuje zwolnienie dyscyplinarne, które

zapisane jest w świadectwie pracy, które zawsze musi wydać pracodawca

w terminie 7 dni od końca pracy . Jest to druk, który wysy ła się też do ZUSu są tam: -dane osobowe, -czas pracy ,

-stanowisko, sposób rozwiązania umowy o pracę (najczęściej za porozumieniem stron lub inny powód m.in. zwolnienie dyscyplinarne- wtedy podaje się odpowiedni

paragraf). Kode ks pracy

-minimalne wynagrodzenie za pracę w 2009r wynosi 1279zł (brutto)- na

cały etat. Postuluje się, aby w Polsce minimalne wynagrodzenie za pracę wynosiło 50% średniej płacy . -zaliczki z ty tułu wynagrodzenia:

Pracownicy mogą otrzymywać zaliczki na poczet przyszłego wynagrodzenia. Prawo dopuszcza wypłatę zaliczki do 50% wynagrodzenia. Jeżeli zaliczka

przekroczy 50% to pracodawca będzie musiał płacić 2 razy podatek w danym miesiącu, a jeżeli nie przekroczy 50% to będzie płacił raz podatek.

2

-wymiar czasu pracy- publikowane w rozporządzeniach czasu pracy .

Oprócz ekwiwalentu za pracę pracodawca jest zobowiązany

wypłacić pracownikowi : * tzw. Nagrody jubileuszowe,

dodatkowa płaca za ukończenie 20 lat

pracy – 1 przeciętna pensja; a powyżej 30 lat- 3 przeciętne pensje. Te nagrody są opodatkowane i ozusowane. * odprawy (są ty lko ozusowane):

Jeżeli mamy do czynienia z grupowym zwolnieniem (10% zatrudnionych osób) to pracodawca zgłasza do UP i tym zwolnionym przysługuje odprawa.

- do 2 lat- 1 miesięczne wynagrodzenie, - 2-8 lat- 2 miesięczne wynagrodzenie, -powyżej 8 lat- 3 miesięczne

wynagrodzenie. Odprawa nie może przekroczyć 15 krotności miesięcznego wynagrodzenia.

Zakaz pracy w dni wolne od pracy i

w dni świąteczne:

-Nowy Rok -12 i 13 kwietnia -1 maja

-3 maja -31 maja- pierwszy dzień Zielonych Świątek -11 czerwca- Boże Ciało -15 sierpnia

-1 listopada -25 i 26 grudnia Zakaz ten nie obejmuje umów cywilno – prawnych *wynagrodzenie chorobowe

(2,45%)

Pracodawca w umowie o pracę powinien wyszczególnić wynagrodzenie chorobowe (wynosi ono 80 % dziennego wynagrodzenia) z wy jątkiem osób w ciąży i matek

wychowujących dzieci po urodzeniu do 3 lat. - do 33 dni wynagrodzenie chorobowe wynosi 80% wynagrodzenia i płaci pracodawca, a

od 34 dnia płaci ZUS. - jeżeli pracownik skończy ł 50 lat to ZUS płaci składkę od 14 dnia choroby , - jeżeli kobieta urodzi dziecko i

pójdzie na urlop macierzyński a później wychowawczy , a później kobieta wróci do tej samej pracy to pracodawca nie płaci składek do FP (Fundusz pracy) i FGŚP (fundusz

gwarantowanych świadczeń pracowniczych). - jeżeli pracownik skończy ł 50 lat i by ł osobą bezrobotną a teraz go ktoś zatrudnił, to pracodawca przez rok

nie płaci składek na FP i FGŚP, a od 1 lipca składki te w ogóle nie będą płacone.

20.III.2009. OBOWIĄZKI

PRZED SIĘBIORCÓW WOBEC

URZĘDU STATYSTYC ZNEGO

(OBOWIĄZKI

STATYSTYC ZNE):

Ust. o staty styce państwowej 1975r.- decyduje o tych obowiązkach. Statystyka państwowa- to działalność polegająca na zbieraniu danych staty stycznych. W Polsce-

jeden Urząd Główny w Warszawie i 16 Urzędów Wojewódzkich. Dane biorą się z różnych źródeł

np.:

- spisy narodowe- dotyczą ludności,

(odbędzie się w 2011r), - spisy branżowe-dotyczą różnych branż np. rolnictwo- spis rolny , - GUS publikuje co 3-4 dni jakieś dane staty styczne , na których opiera

się cały sy stem podatkowy . Dane zaokrągla się i podaje zawsze w ty siącach. Ok.30-tego dnia każdego miesiąca jest publikowana przeciętna płaca (w

sektorze przedsiębiorstw w listopadzie 3317 (bez zysków)). Przeciętne wynagrodzenie w skali roku wynosiło 32292w 2007r). Potrzebne jest to do określania

różnych wskaźników a także do badania koniunktury . Do końca ubiegłego roku każde przedsiębiorstwo otrzymywało druki sprawozdań.

Każde przedsiębiorstwo zatrudniające przynajmniej 1 osobę do 15 dnia każdego miesiąca musi przysłać

programem Płatnik takie dane. Np. Wielobranżowe przedsiębiorstwo i handlowe.

Grupowy podział i omówienie

sprawozdań ( !!!trzeba znać,

symboli nie):

Sprawozdania: I grupa :

1)sprawozdania miesięczne::

a) Sprawozdania finansowe: wszystkie przedsiębiorstwa muszą wykonać sprawozdanie DG1. wykonuje się je co miesiąc i wysy ła

do 5 dnia następnego miesiąca. Zawiera szacunkowe dane. Podaje się tu: - wysokość osiąganej przeciętnej sprzedaży w miesiącu, wysokość

uzyskanych przychodów - zatrudnienie przeciętne w firmie w etatach, osobach, - wysokość pobranego podatku PIT od wynagrodzeń.

b) Sprawozdanie firm małych (nie dotyczy firm mikro) powyżej 10 osób- tzw. Ankieta koniunktury gospodarczej AK. Przesy łana do 10 dnia następnego miesiąca.

Sprawozdanie miesięczne. Na podstawie tych badan sporządzana jest…. Wszystkie dane są podawane w ty siącach. 2) sprawozdania roczne:

a) sprawozdanie F01: sporządzane raz na rok, do 11 lutego następnego roku za cały rok trzeba je złożyć . zawiera dane:

- rachunek wyników, - dane dotyczące środków trwałych, należności i zobowiązań (z bilansu). b) sprawozdanie :Roczna Ankieta SP- sporządzana do końca kwietnia.

Obejmuje własnościowe dane z rachunku wyników, wszystkie podatki (PIT, CIT, VAT)zatrudnienia, inwestycje. c) sprawozdanie KZ-

dotyczy ty lko spółek akcy jnych, tych które mają kapitał zagraniczny . Zawiera: - udziały kapitału zagranicznego w całościowym kapitale.

Sporządzane za cały rok, do końca marca. II grupa sprawozdańdotyczące zatrudnienia i wynagrodzeń (roczne sprawozdania) 1) Z05-badanie popytu pracy:

Sporządzane do 5 lutego następnego roku. Podaje się tu: - ile zatrudniono, zwolniono i z jakich

przyczyn (tzw. Popy t pracy ) 2) Z06-o osobach pracujących,

wynagrodzeniach i czasie pracy:

Składane do końca stycznia za dany rok.

Dotyczy osób, które pracowały w danym roku: - jak długo pracowały - wynagrodzenie - na jakich stanowiskach pracowały 3) Z10- o warunkach pracy-

Sprawozdanie roczne. Składane do końca lutego. Zawiera dane w jakich warunkach pracowały osoby . Szkodliwe warunki- z tego ty tułu

płaci się dodatek Np. opary , praca na wysokościach, w jednej pozycji 4) Z12- o strukturze wynagrodzeń-

Sprawozdanie roczne. Składane do

końca lutego. III grupa sprawozdańdotyczące handlu: H01-

sprawozdanie dotyczące sprzedaży

detalicznej , hurtowej czy sieci handlowej (ilość sklepów). Sprawozdanie roczne. Składane do końca styczna. Są tu dane dotyczące sprzedaży…

IV grupa sprawozdańdotyczące produkcji budowlano-montażowej: B02- o produkcji budowlano-

montażowej.

Sprawozdanie roczne. Składane do

końca lutego. Podaje się tu np. wielkość budowy . V grupa sprawozdańtransportowo-komunikacyjnych:

1) T02- sprawozdanie o usługach

transportu samochodowego i

łączności.

Jest to sprawozdanie roczne,składane do końca lutego następnego roku. Podaje się tu np.: Wielkość branży , kierunki sprzedaży . 2) T04- o stanie i pracy taboru

samochodowego ciężarowego.

Sprawozdanie roczne. Składane do końca lutego. Podaje się tu np.: Strukturę i prace taboru. 3)TDE- kwestionariusz tygodniowy o

przewozach ładunków samochodów

ciężarowych. ale każdego samochodu

indywidualnie Składany 2 tygodnie po okresie

budowlanym. VI grupa sprawozdańdotyczące nośników energii: 1) G01- o zużyciu materiałów

zakupowanych i zużywanych np.

woda, energia, węgiel. co rok do końca marca, dotyczy materiałów, które są zakupywane i zuży te. 2) G02-bilans nośników energii:

Sprawozdanie roczne. Składane do końca lutego. Dotyczy energii cieplnej , elektrycznej i wodnej . 3) G03- o zużyciu paliw (do

samochodów, do opalania kotłów): Sprawozdanie roczne. Składane do końca lutego. 4) G06- o obrocie surowcami

wtórnymi-

Sprawozdanie roczne. Składane do końca stycznia. VII grupa : sprawozdania

pozostałe: 1)U02- o formach i zakresie

ubezpieczeń w przedsiębiorstwie.

Sprawozdanie roczne. Składane do końca marca. 2) PNT02- o innowacjach i sferze

usług. Sprawozdanie roczne. Składane do

końca marca. 3) SSI01- o wykorzystywaniu

technologii informatycznych (komputery , oprogramowanie komputerów, telefonia komórkowa).

Sprawozdanie roczne. Składane do końca marca. Gdy jakieś sprawozdanie nie jest wypełnione na czas zwykle jest drugi

termin na wypełnienie, ale jeśli się tego nie wypełni w tym terminie to wtedy jest kara pieniężna.

LEASIG ŚRODKÓW

TRWAŁYCH

LEASING - jest dla małych firm. Jest to forma finansowania firmy , charakteryzująca się następującymi cechami:

- stałe oprocentowanie, -,umowy leasingu są formułowane w sposób elastyczny (można wprowadzać aneksy)- są w umowie punkty które np. określają

wydłużenie/ skrócenie umowy leasingu, - płacone odsetki w ratach leasingowych są kosztem podatkowym- obniżają podstawę

opodatkowania od podatku CIT, - płatności rat leasingowych mogą być rozłożone na kilka lat i mogą być finansowane z wpływów z eksploatacj i środków trwałych,

- leasing umożliwia tanie przejęcie na własność całego środka trwałego przez prawo pierwokupu.

Przedmiotem leasingu może być

cały majątek trwały (środki trwałe, wartości niematerialne i prawne).np. auta, budynki, grunty , oprogramowania W Polsce 90%- stanowią samochody

jako przedmiot leasingu. Leasingobiorcą może być ty lko osoba prawna Podmiotem leasingu jest osoba prawna.

Formy leasingu w Polsce: 1)leasing kapitałowy (finansowy)-

Musi być spełniony przynajmniej jeden warunek:

a) w umowie musi być klauzula że leasingobiorca staje się właścicielem środka trwałego po upływie umowy , b),na zakończenie umowy

leasingobiorca ma prawo pierwokupu i po niższej cenie może nabyć środek trwały c) okres amortyzacj i środka trwałego: 6 lat; d)okres umowy przekracza 75% okresu amortyzacj i.

Właścicielem środka trwałego w okresie leasingu jest leasingobiorca, a wiąże się z tym konieczność amortyzacj i. Odsetki od rat leasingowych nie są

kosztem uzyskania przychodu. Uży tkownik wybiera i dokładnie określa rodzaj potrzebnych mu urządzeń, firma leasingowa płaci za nie, zaś włożony kapitał amortyzuje

się w okresie trwania umowy . Czas trwania umowy leasingu finansowego jest zbliżony do długości okresu przydatności do eksploatacj i obiektu, będącego przedmiotem leasingu. 2) leasing operacyjny (dzierżawa)-

Właścicielem środka trwałego w okresie leasingu jest leasingodawca, a leasingobiorca staje się właścicielem

po zakończeniu umowy i nabyciu, nabywa za pozostałą część. Odsetki od rat leasingowych są kosztem uzyskania przychodu. Faktura wystawiana jest ty lko raz. To

najbardziej popularna forma leasingu. W leasingu operacyjnym przedmiot leasingu jest zaliczany do składników majątkowych leasingodawcy - firmy leasingowej. Raty leasingowe są

niższe niż w przypadku leasingu finansowego. Obowiązek dokonywania odpisów amortyzacy jnych również spoczywa na leasingodawcy . Leasingobiorca

zalicza do kosztów uzyskania przychodu wszelkie opłaty ponoszone na rzecz leasingodawcy , np. opłata wstępna, raty leasingowe. Podatek VAT doliczany jest do każdej raty

leasingowej. Po zakończeniu umowy leasingu leasingobiorca ma prawo wykupienia przedmiotu leasingu. 3) leasing zwrotny-

polega na sprzedaży przez korzystającego firmie leasingowej dotychczas posiadanego środka trwałego, a następnie zawarciu umowy , na podstawie, której

korzystający nadal uży tkuje ten sam środek trwały . W ten sposób zmienia się właściciel środka trwałego, ale nie zmienia się korzystający . W zamian za to kor zystający zobowiązuje się do

uiszczania rat leasingowych na rzecz nowego właściciela. Raty leasingowe stanowią dla korzy stającego koszt uzyskania przychodu.

3.IV.2009. PODATEK VAT W FIRMIE

Podatek VAT jest to podatek od towarów i usług. Ustawa, która go wprowadziła z 1991r już jest

nieaktualna. Po wejściu do UE musiała zostać zmieniona 11.03.2004r ustalona a weszła w życie 1.05.2004r. Sprzedaż i za kup w kraju i za granicą:

-dostawa i nabycie towaru i usług wewnątrz Polski, wewnątrz wspólnoty , poza wspólnotą. Podstawa opodat kowania

Jest podatek, którego podstawą

opodatkowania jest wartość sprzedaży lub zakupu (wewnątrz kraju), nabycie i dostawy (w UE). Podatnikie m VAT

Są osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadający

osobowości prawnej oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. Kto nie podlega podat kowi VAT

-umowy o pracę

-umowy o zlecenie -umowy o dzieło -wszystkie umowy agencyjne -czynności na początek prowadzenia działalności gospodarczej do

momentu osiągnięcia obrotu o równowartości 10000 euro. Jest możliwość nabywania towarów i usług w kwocie rynkowej (brutto) oraz odliczenia od podatku VAT ze

sprzedaży od podatku VAT z dostawy towarów, zwrot VAT przy zakupach lub nabyciu towarów i usług najczęściej jest możliwe, gdy sprzedaż jest przy obniżonych

stawkach.

0%- dotyczy eksportu- przy zakupach będziemy mieli zawsze zwrot VAT 22%- przy sprzedaży zwrot podatku,

suma VATu ze sprzedaży< od sumy VATu z zakupu Jeżeli kto ś nie osiąga pułapu 10000euro to nie musi rozliczać się z VATu. Jeżeli przekroczy to musi

prowadzić ewidencję i się rozliczyć. Stawki VAT (dot. 90% towarów i

usług)

22% - podstawowa (jedna z wyższy ch stawek w Europie) zależy od stanu

gospodarki kraju, jeżeli kraj jest na dorobku to jest stawka wysoka, a jeżeli sy tuacja jest stabilna to jest obniżona. VAT- najszybciej wpływa do budżetu

państwa, jedyny podatek, w którym składamy deklarację podatkową VAT 7 co miesiąc. 1str sprzedaż kwota netto i podatek VAT.

2str zakupu kwota netto za kupu: łączny podatek VAT (wszystkie stawki) sprzedaż –zakup> my musimy zapłacić

sprzedaż-zakup< podatek VAT zwrot z US lub możemy go przenieść na następny miesiąc podate k VAT płacimy w dniu złożenia deklaracj i, zwrot jest do 60

dni. Rozliczenie roczne VAT 7- R składa się raz w roku. Zestawienie wszystkich zalicze k w ciągu roku. To jest informacja dla US.

Dokumenty dla podatku VAT: 1. w momencie przekroczenia 10 000 Euro lub VAT- R zgłoszenie rejestracyjne dzieła, informacja o tym, że przekroczono kwotę 10 000 Euro lub rozpoczęto działalność

gospodarczą i chce od razu podatnikiem VAT ( musi zaznaczyć, w którycm miesiącu będzie składał deklarację VAT- 7). Jeżeli nie ma sprzedaży lub zakupu to

też się składa deklarację VAT-7 ale z 0. Za spóźnienie złożenia deklaracj i są naliczane odsetki lub kara. Jeżeli składa się z VAT-R należy

złożyć również VAT-R-U-E, gdy się planuje dokonywać transakcji zagranicznej z US. 2.VAT-B-UE

Informacje o dokonanej transakcje

zagranicznych i sprzedaży wewnątrz wspólnoty . UE-A- dostawa UE-B- nabycie UE-K- korekty tych informacji

Składa się za cały rok. Dane: -kod kraju, w którym nastąpiło nabycie lub dostarczenie -numer identy fikacyjny VAT-u

kontrahenta (12cy fr) -kwota dostaw w zł 3. VAT 7-K

Dotyczy małych podatników Jest identyczne jak VAT 7 ty lko jest

składane raz na kwartał, za kwartał płacimy do 25 kwietnia Mały podatnik- jednostka gospodarcza, która spełnia następujące kry terium

-zatrudnia nie więcej niż 20 osób -sprzedaż za poprzedni rok podatkowy przekracza 1 200 000 euro bez podatku VAT -suma bilansowa nie może być

większa niż 1,5mln euro Zalety:

-z VATu rozlicza się kwartalnie VAT-7-K -można się rozliczyć z VAT tzw

metodą kasową w ewidencji księgowej faktury zakupowe (kosztowe) może księgować do kwartału bieżącego (w którym zostały wystawione) lub do kwartału

następnego. Faktura sprzedaży - możemy ją księgować ty lko do końca kwartału sprzedaży . Podatek VAT rozlicza się wg rejestru

sprzedaży i rejestru zakupu, rejestry muszą być prowadzone w formie ewidencji. Stawki preferencyjne:

7% - towary , które dotyczy

produktów rolnych, art. Żywnościowe, przetworzone: -owoce i warzywa importowane -usługi tury styczne i hotelarskie -usługi dotyczące rolnictwa,

leśnictwa i rybołówstwa

3

-usługi rozprowadzania i sprzedaży wody -usługi transportu pasażerskiego

-usługi rekreacyjne i rozrywkowe -usługi z za kresu ochrony zdrowia i opieki społecznej -usługi radia i telewizj i -sprzedaż książe k i czasopism

-wyroby sztuki ludowej -usługi fotograficzne 3% - sprzedaż artykułów żywnościowych nieprzetworzonych krajowych

-owoce polskie -ryby , zwierzęta i mięso dotyczące wybranych gatunków -nawozy sztuczne -pasze dla zwierząt

3% dotyczy głównie rolnictwa 0% - stawka eksportowa towary dotyczą elektroniki, komputeryzacj i i telefonizacj i; dotyczy towarów, które są

sprzedawane innym producentom ZW zwolniony

Nie mamy , od czego odliczyć podatku z zakupów -art. Filmowe dla celów filmów

-towary dotyczą ochrony zdrowia np. sprzęt medyczny dla szpitala -towary związane z pochówkiem np. trumny , akcesoria pogrzebowe. Zwrot podatku tax free dotyczy… i

kupi ten towar , to ma prawo żądać zwrotu podatkwi VAT zawartego w cenie, ale ty lko różnicę między stawkami. Rolnik ryczałtowy

2004r wprowadzono to pojęcie, jest to osoba, która prowadzi gospodarstwo rolne w dokonaniu dostaw produkcji rolnej na rynek. Nie ma firmy . Może uzyskać zwrot VAT od sprzedanych towarów, jeśli chce.

Stawka zwrotu wynosi 5% kwoty należnej ty tułu dostawy . Faktura musi zostać wystawiona dla rolnika ryczałtowego VAT- RR, trzeba upoważnić do zwrotu podatku

VAT tą fakturę wystawia nabywca jakby w imieniu nabywcy . Nabywca ma możliwość potraktowania tego jako faktury zakupu, sam zostawia sobie oryginał a rolnikowi daje kopię.

Należy tu umieścic- dane adresowe rolnika, jego NIP, Umożliwia to rolnikowi odliczenie podatku VAT w jego fakturach zakupowych w celu prowadzenia gospodarstwa rolnego

np. paliwo.

24.IV.2009. Obowiązki przedsiębiorcy wobec Urzędu Marszałkowskiego. Urząd Marszałkowski-

wojewódzkie przedstawicielstwo rządu (insty tucja samorządowa). Przedsiębiorca nie ma wobec niego zobowiązań z wy jątkiem obowiązku z ty tułu obronności kraju dla

przedsiębiorstw w zależności od rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej . W Polsce jest 16 Urzędów Marszałkowskich (ty le co województw).

Opłata środowiskowa. Głównym obowiązkiem przedsiębiorców jest opłata z ty tułu uży tkowania środowiska naturalnego. Jest to dotkl iwa opłata 99,9%

przedsiębiorstw podlega tej opłacie. Wynika ona z ustawy o ochronie środowiska, która nakłada opłatę za korzystanie z zasobów środowiska naturalnego: wody , powietrza, gleby .

Dolną granicą opłaty jest kwota 1000zł za okres półroczny . Jeżeli z wy liczeń firmy wynika, że opłata wynosi mniej niż 1000zł to wtedy przedsiębiorstwo jest z niej

zwolnione. Termin: taką opłatę wnosi się w dwóch terminach za okresy półroczne (do 31 lipca, do 31 stycznia). Prawo ochrony środowiska

ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r Dz. U. nr 62. Za co płaci się opłatę: 1)za wprowadzanie gazów i py łów do powietrza

2)za wprowadzanie ścieków do wód i do ziemi 3)za pobór wody 4)składowanie odpadów przedsiębiorstwa komunalne i

produkcyjne. Ad.1. Wprowadzenie spalin (każde przedsiębiorstwo, które posiada samochody py ły elektrownie).

Małe i średnie przedsiębiorstwa najczęściej płacą opłaty z ty tułu zanieczyszczeń powietrza. Stawki opłaty

Za pobór wody 1,77zł/m 3 Za zanieczyszczenia gazami i py łami 313,90zł/kg Te kwoty zmieniają się, co rok ustala

je ministerstwo środowiska. Przedsiębiorca sam wy licza opłatę za korzystanie ze środowiska (jest to jego obowiązek) i musi ją odprowadzić do Urzędu

Marszałkowskiego do wydziału ochrony środowiska. Przedsiębiorca może zostać skontrolowany . Jeżeli spóźni się z wniesieniem opłaty to jest to traktowane jako zobowiązanie

podatkowe i musi zapłacić odsetki. Obowiązki przedsiębiorcy wobec

Urzędu Samor ządu lokalnego

(Urząd Miasta lub Urząd Gminy).

Podatek od nieruchomości. Płacony

przez osoby prawne i fizyczne prowadzące działalność gospodarczą od nieruchomości wykorzystywanych do działalności gospodarczej pod warunkiem, że środek trwały jest

własnością osoby prowadzącej działalność jeżeli ty lko go dzierżawi to nie płaci podatku. Deklarację podatku składa się raz w roku do 15 stycznia za dany rok.

Stawki i za co się płaci: 1)za wykorzystanie gruntu 71gr/m 2, 2,35zł/ha 2)budynki lub ich części 18,25zł/m 2 budynek którego wysokość

przekracza 1,40m jeżeli jest niższy to 8,30/m 2 3)budowle 2% od wartości brutto (bez amortyzacj i) Stawki są urzędowo określane raz w roku przez Min isterstwo Finansów i

nie mogą być przekraczane. Gmina w drodze uchwały może ustalić swoje stawki, ale nie mogą być one wyższe niż stawki ministerialne.

Podatek od nieruchomości trafia bezpośrednio do gminy . Podatek płaci się w ratach miesięcznych jako 1/12 kwoty deklaracj i. Można się zwrócić do gminy o rozłożenie

płatności na kwartały lub półrocza. W terminie miesięcznym płacimy do 20 dnia następnego miesiąca. Jeżeli nie zapłaci się w terminie to płaci się odsetki od zobowiązań podatkowych.

Opłata za wieczyste użyt kowanie

gruntów Skarbu Państwa

Wieczyste uży tkowanie jest to odpowiednik własności ziemi

(gruntu). Jest to wymóg socjalistycznych krajów po II wojnie światowej. Państwo jest właścicielem ziemi i daje w wieczyste uży tkowanie na 100 lat. Odpowiednik podatku

katastralnego. Gmina podwyższa te opłaty z roku na rok i nie ma ograniczenia co do wysokiej stawki. Jeżeli kto ś jest właścicielem gruntu to

nie płaci tej opłaty , wtedy płaci się podatek rolny lub leśny . Nie ma deklaracj i. Gmina lub miasto przesy ła decyzję. Opłata jest jednorazowa do 1 marca za cały rok.

Jeżeli nie dotrzyma się terminu to płaci się odsetki od zobowiązań podatkowych. Można zwrócić się o rozłożenie płatności na miesiące lub kwartały .

Podatek od środków transportu.

Wnoszony do Urzędu Gminy lub Miasta za posiadane samochody , przyczepy , ciągniki. Dotyczy ten

podatek ty lko firm (osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą lub osób prawnych) Dla osób fizycznych ten podatek od 5 lat przeniesiony jest w cenę benzyny ,

oleju napędowego, gazu PLG. Firma wy liczając podatek wy licza kwotę netto zuży tego paliwa (bez VAT) w zależności od pojemności silnika.

Stawki podatku są ustalane raz w roku przez Urząd Gminy i Urząd Miasta są one uzależnione od: -rodzaju paliwa -pojemności silnika

-normy ekologicznej EURO2, EURO3 Te stawki mnoży się przez liczbę samochodów w firmie. W ten sposób otrzymujemy podatek roczny płacony

w dwóch ratach za pierwsze półrocze

do 15 lutego za drugie do 15 września. Sporządzamy deklarację roczną na 15 lutego przed zapłatą

podatku. W deklaracj i dla każdego pojazdu musi być podane: -numer rejestracyjny -data zakupu (data zbycia) -pojemność silnika.

Jeżeli zakup i lub sprzeda samochód przedsiębiorca musi dokonać korekty tej deklaracj i. Za spóźnienie się z zapłatą obowiązują odsetki od zobowiązań

podatkowych. Zwolnienie z tego podatku przysługuje firmom, które mają status zakładu pracy chronionej , stowarzyszeniom i fundacjom. Na

zwolnienie z tego podatku musi być decyzja miasta lub gminy . Podatek od czynności cywilno- prawnych.

Może wystąpić lub nie w firmie. Podatek odprowadzony jest do Urzędu Skarbowego. Czynności cywilno- prawne -umowa kupna-sprzedaży

-umowa zamiany 1% -umowa pożyczki 1% -umowa darowizny - kwota w zależności od wartości darowizny do 10tys- 100zł podatku.

Jeżeli wy stąpią w firmie te czynności to należy zapłacić podatek, jest on jednorazowy . Termin płatności- 2 tygodnie od dnia zawarcia umowy kupna- sprzedaży . Sporządza się

deklarację PCC3 która zawiera: -dane kupującego -co zostało zakupione. Stawka podatku 2% od wartości sprzedaży netto. Jeżeli wartość netto wszystkich elementów jest niższa niż

1000zł to jest zwolnienie z podatku. Zobowiązania wobec banków i

instytucji ubezpieczeniowych.

Każdy , kto prowadzi działalność gospodarczą musi mieć konto

bankowe na firmę. ………… transakcji których dokonujemy z kontrahentami: przechodzi przez rachunek bankowy . Przez rachunek bankowy muszą

przechodzić transakcje powyżej równowartości 15000euro jeżeli jest mniej to można gotówką. Przedsiębiorca musi opłacać koszty prowadzenia konta (prowizje, opłaty

za przelew)/ Terminy płatności tzw. CLIKSIRÓW (przelew internetowy) Przelewy krajowe: I sesja 8.30

II sesja 11.30 III sesja 15.30 US płatności 15.30 Obowiązki wobec banków wynikają z tego, że musimy zgłosić US te konta.

Zmiany konta poprzez NIP1 musimy zgłosić do US. US ma prawo do wglądu do konta: Konto dla tzw. funduszu socjalnego (gdy jest 25 osób zatrudnionych).

Musi mieć osobne konto bankowe dopuszczalne jest subkonto. Koszty opłat bankowych. Bank ma obowiązek przeka zać przynajmniej 1 raz w miesiącu wyciąg bankowy .

Wyciąg bankowy jest księgowany i musi być w firmie. Zobowiązania wobec

ubezpieczycieli.

Każda firma musi obowiązkowo

ubezpieczyć swój majątek (śr. Trwałe, WNiP) od żywiołów, kradzieży , ubezpieczenia od samochodów, zwykle ubezpieczenia dokonują się pod koniec grudnia.

Dodatkowe ubezpieczenia:

(dobrowolne)

-od odpowiedzialności cywilnej np. członków zarządu główny księgowy Polisa ubezpieczeniowa jest w całości

kosztem firmy . Jest płacona jednorazowo ale w koszty jest rozliczana co miesięcznie Podróże służbowe

Firma zawsze płaci pracownikom na

delegacje. Obowiązuje ryczałtowany koszt diety , noclegu, dojazdu. W kraju: dieta 23zł; nocleg 150% diety 34,50; dojazd 25% diety 4,60 Diety zagraniczne: UE, Niemcy dieta

42 euro; nocleg 102 euro (dziennie). Dla każdego kraju świata jest przelicznik diety i noclegu. Te koszty przeliczamy na złotówki wg kursu dnia.

15.05.2009r. ZOBOWIĄZANIA FIRMY

WOBEC PRACOWNIKÓW:

Podstawą do zatrudnienia pracowników przez pracodawców jest kodeks pracy.

(kodeks pracy jest regulowany ustawą

z 1997r.) Przyjęcie pracownika przez pracodawcę do firmy powoduje nawiązanie stosunku o pracę i zawarcia umowy o pracę opartą o

kode ks pracy . Wyróżnia się : - umowa standardowa, - umowa zlecenie,

- umowa o dzieło

(umowa zlecenie i umowa o dzieło to umowy cywilno- prawne). Umowa o pracę może mieć różny

charakter ze względu na:

1) czas umowy: - umowa na czas określony- umowa

od… do… Umowa na okres próbny (nawet na 1 m-c) jest traktowana jako umowa o

prace na czas określony . - umowa na czas nieokreślony- to

umowa naj lepsza dla pracodawców. Umowy na czas nieokreślony mogą być ty lko dwie, trzeci umowa musi

być już na czas określony . Organem kontroli jest Państwowa Inspekcja Pracy . Dokumenty:

1) każdy pracownik musi mieć

teczkę personalną, w której

znajdować się będą: - podanie o pracę,

- CV,

- kartoteka pracownika połączona z

kartą czasu pracy. (w kartotece

pracownika zawarta jest: data urodzenia, wykształcenie, czas pracy , zarobek, itp.) Kartoteka czasu pracy - to dokument,

w którym wpisuje się obecności lub nieobecności pracownika w pracy . Czas pracy w Polsce pracownika umysłowego wynosi 40 godz. tygodniowo.

Pracownicy fizyczni mogą mieć różny czas prac, ale zawsze te 40 godz. tygodniowo powinny być zachowane. - umowa o pracę

Umowa o prace zawierana jest w dwóch egzemplarzach, jeden dla pracownika, dugi dla pracodawcy). W umowie o prace znajdują się

następujące elementy:

- tryb zatrudnienia, - czas pracy (od kiedy do kiedy ), - wynagrodzenie zapisywane w kwocie brutto, - stanowisko na którym pracownik

jest zatrudniony , - miejsce pracy , - dzień wypłaty . - Jeżeli pracownik otrzymuje awans

pracodawca powinien z takim pracownikiem zawrzeć aneks do umowy , natomiast gdy zostaje wprowadzone dużo zmian pracodawca powinien zawrzeć nową

umowę o pracę. Pracodawca podpisując z pracownikiem umowę o prace powinien mu przekazać na piśmie zakres obowiązków.

Pracownik powinien znać swoje prawa do których zalicza się m. in.: urlop wypoczynkowy ( jeżeli pracowni przychodzi po raz pierwszy do pracy urlop wypoczynkowy może

otrzymać dopiero po 6 miesiącach. ( do 3 lat pracy przysługuje 21 dni urlopu, a od 3 lat przysługuje 26 dni urlopu). [Święta narodowe i święta religijne

ustawowo są wolne od pracy.]

System nadgodzin:

Jeżeli pracownik pracuje 8 godz. a

później robi nadgodziny to pierwsze dwie nadgodziny są płatne 50%, a następne 100%. Jeżeli kto ś pracuje w soboty i niedziele to wszystkie przepracowane

godziny ma płatne 100%. Oprócz urlopów mogą być różne

typy nieobecności:

- nieobecność usprawiedliwiona- gdy

pracownik przyniesie zwolnienie lub powie , że go nie będzie. - nieobecność nieusprawiedliwiona-

gdy pracownik nie stawi się do pracy i nikogo o tym nie poinformuje. Gdy wystąpi nieobecność nieusprawiedliwiona pracownik

natychmiast zostaje zwolniony dyscyplinarnie. Świadectwo pracy

To dokument, który otrzymuje pracownik po zakończeniu pracy . Świadectwo to wystawia pracodawca według określonego wzoru. W Świadectwie pracy znajdują się:

- dane personalne pracownika,

- okres zatrudnienia,

- tryb zwolnienia,

- okresy przerwy w pracy (przerwy

chorobowe),

płaca minimalna:

W Polsce płaca minimalna wynosi 1270 zl. (brutto), przy czym w pierwszym roku pracy płaca

minimalna może wynosić 80% z 1270 zl. – czy li 1020zl. Wielkość wynagrodzenia zależy od etatu na który pracownik jest zatrudniony .

OBOWIĄZKI PRACODAWCY:

Pracodawca musi wypłacić każdemu pracownikowi wynagrodzenie w określonym czasie. W każdej formie powinien znaleźć się regulamin, w

którym musi być zapisany dzień wynagrodzenia. Wynagrodzenie za dany miesiąc powinno być wypłacone do 10 dnia następnego miesiąca najpóźniej , (np. za miesiąc kwiecień do 10 maja)

Jeżeli pracownik nie otrzyma w terminie wynagrodzenia wtedy pracownik powinien otrzymać wynagrodzeni z odsetkami za każdy dzień zwłoki (odsetki wynoszą 11%

na rok). ZOBOWIĄZANIA WOBEC

PRACOWNIKA ZWIĄ ZANE Z

ZU S:

-pracownik ma prawo do wglądu, jakie składki zos tały potrącone z jego wynagrodzenia, - pracownik ma prawo do wglądu do dokumentu dotyczącego jego

emery tury (dokument RP7). Dokument RP7 jest podstawą do wyliczenia emery tury . - zatrudnianie osób będących rencistami lub emery tami w firmie.

(pracodawca zatrudniając rencistę lub emery ta nie musi płacić składki emery talnej / rentowej). Emery t lub rencista w 2009 r. nie może zarobić więcej niż 70%

przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia , czy li 2078zl. DELEGACJE:

W przypadku wyjazdu w delegację

pracownika, pracownik ma

obowiąze k rozliczenia delegacji w

ciągu 14 dni od powrotu.

- jeżeli pracownik używa swojego samochodu do celów służbowych, to

pracodawca powinien zwrócić pracownikowi za przejazd pieniądze. - drugim sposobem jest stała kwota miesięczna do zwrotu dla pracownika za używanie samochodu własnego do

celów służbowych. Kwota zwro tu zależy od wielkości

miasta:

- do 100tys. Mieszkańców- 300km x wskaźnik.

- od 100 ty . do 500tys.- 500km x wskaźnik. - powyżej 500 ty s. zl.- 700km x wskaźnik.

ZAKŁADOWY FUNDUSZ

ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH:

Prawo do założenia i opłacania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych mają pracodawcy

zatrudniający powyżej 20 osób ( na pełnych etatach). Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nie jest przymusem. - Jeżeli pracodawca założy ZFŚS

musi płacić za każdego pracownika 37,5% przeciętnego minimalnego wynagrodzenia za poprzedni rok ( w 2009r. wynosi 906 zł.). - Jeżeli pracodawca nie założy ZFŚS

to musi zapewnić pracownikom

4

świadczenie urlopowe (dopłata do urlopu). Dopłata ta może być w wysokości

906zl. Świadczenie urlopowe nie jest ozusowane jest ty lko opodatkowane. Świadczenie urlopowe jest wypłacane jednorazowa, ale wtedy pracownik musi być wysłany na urlop 14

dniowy . Z ZFŚS mogą być sfinansowane: - talony (max. 300zl. w ciągu roku) - dofinansowanie do koloni, - zapomogi (podatkowane),

- imprezy integracyjne, - pożyczki mieszkaniowe, - wczasy pod gruszą,

- zajęcia sportowo- kulturalne,

PEFRON: Każda firma która zatrudnia 25 pracowników ma obowiązek płącenia PEFRON-u. Kwota bazowa to 3096,55zl. ( w

2009r. na okres od marca- maja). Na podstawie tej kwoty liczymy

wskaźnik: - kwota stanowiąca iloczyn40,65% * przeciętne kwartalne wynagrodzenie

(3096,55zl) * wskaźnik zatrudnienia

osób niepełnosprawnych miesiąc =

kwota PEFRON miesięczna.

Jeżeli firma posiada 6%

zatrudnionych osób niepełnosprawnych to nie płacimy składki PEFRON-u. Np. zatrudniamy 30 osób – 1 osoba niepełnosprawna (6% z 30 osób). 40,65%*3096,55zl.*(0,06-0,30)=

34zł. (0,06-0,30) - (różnica między 6% a

rzeczywistą liczba zatrudnionych) PEFRON finansuje działalność pomocową dla osób

niepełnosprawnych. Zwolnione z płacenia PEFRON-u są zakłady pracy chronionej i podmioty publiczne (szko ły ).

ZAGADNIENIA NA EGZAMIN:

1) podatki: - PIT, - CIT (składa się do urzędu skarbowego do końca marca),

Istota podatku PIT i CIT jetstaka sama. -VAT (stawki podatku) 3% -żywność słabo przetworzona, 7%- stawka preferencyjna, dotyczy

dóbr, które są w danym momencie potrzebne, wyroby , przetwory , pieczywo, przejazdy autobusowe, usługi tury styczne, usługi hotelarskie, internetowe, sprzedarz wody).

2) Koszt uzyskania przychodu- to koszt zwią zany z przychodem, wynik finansowy nie jest jest wynikem finansowym firmy . 3) Przychody podatkowe,

4) ZUS 5) podatki lokalne (uchwalane przez samorząd) - podatek od nieruchomości, podatek od środków transportu,

- rolny , - leśny , - opłata za wieczyste uży tkowanie, 6) obowiązki pracodawcy , Składka zdrowotna, składka

chorobowa, składka wypadkowa, składka rentowa- pracownik płaci 1,5%, pracodawca 4,5% czy li łącznie wynosi 6%.

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 4 pages
Pobierz dokument