Zasady budżetowe - Notatki - Finanse publiczne - Część 1, Notatki'z Finanse Publiczne. University of Lódz
stokrotka80
stokrotka8018 marca 2013

Zasady budżetowe - Notatki - Finanse publiczne - Część 1, Notatki'z Finanse Publiczne. University of Lódz

PDF (360 KB)
12 strona
659Liczba odwiedzin
Opis
Notatki przedstawiające zagadnienia z zakresu finansów publicznych: zasady budżetowe.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 12
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 12 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 12 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 12 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 12 pages
Pobierz dokument
Prezentacja programu PowerPoint

ZASADY BUDŻETOWE

ZASADY BUDŻETOWE zupełności (powszechności) jedności (jedności formalnej) niefunduszowania (jedności materialnej) jawności przejrzystości równowagi realności rzetelności uprzedniości jednoroczności

ZASADA ZUPEŁNOŚCI (POWSZECHNOŚCI)

- wymaga ujęcia w budżecie wszystkich dochodów i wydatków budżetu państwa

ODSTĘPSTAWA:

- jednostki gospodarki finansowane metodą netto

- fundusze celowe

ZASADA JEDNOŚCI (JEDNOŚCI FORMALNEJ)

- wymaga by wszystkie dochody i wydatki państwa były objęte jednym planem (budżetem).

ODSTĘPSTAWA:

- istnienie jednostek finansowanych metodą netto, funduszy celowych, budżetów jednostek samorządów terytorialnych.

W praktyce jest realizowana za pomocą skonsolidowanego bilansu sektora finansów publicznych

Art. 95 ust. 1 Budżet państwa jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów:

organów władzy publicznej, w tym organów administracji rządowej, organów kontroli i ochrony prawa; (…)

Art. 99. ust.2

Ustawa budżetowa zawiera także: 1) zestawienie przychodów i wydatków zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych; 2) plany finansowe państwowych funduszy celowych; 3) plany finansowe jednostek podsektora rządowego, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 12; 4) wykaz programów wieloletnich; 4a) wykaz programów operacyjnych oraz wykaz programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2-4; 5) wykaz inwestycji wieloletnich; 6) limity wydatków budżetu państwa przeznaczonych na finansowanie programów operacyjnych oraz programów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2-4; (…)

Regulacje ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. dotyczące zasady jedności materialnej

ZESTAWIENIE DOCHODÓW SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W ROKU 2007

Budżet Państwa

dochody 161,9

Do ch

od y

wł as

ne 1

52 ,7

Tr an

sf er

y w

ew . S

FP 1

,9

Środki U E 9,2

PFC

dochody 135,3

Do ch

od y

wł as

ne 8

1, 6

Transfery z BP 44,5

Inne transfery 9,1

Dochody bez konsolidacji: 161,9+135,3=297,2

Dochody po konsolidacji: (152,7+9,2)+81,6=243,7

ZASADA NIEFUNDUSZOWANIA (JEDNOŚCI MATERIALNEJ)

- dochody tworzące fundusz budżetowy mają przeznaczenie ogólne , tzn. nie są z góry związane z określonymi celami.

Odstępstwo:

ZASADA JAWNOSCI

Art. 1. rozdz. II ustawy i finansach publicznych

Sposoby realizacji zasady jawności finansów publicznych

Jawność debat budżetowych

Obowiązek publikowania

Obowiązek udostępniania

Nad uchwalaniem budżetu państwa i budżetów JST

Nad sprawozdaniem z

wykonania budżetu państwa i budżetów JST

Budżetu państwa i budżetów JST

Kwot długu publicznego i jego

relacji do PKB

Zbiorczych danych dot.

finansów publicznych

Kwot dotacji

Innych danych określonych w

ustawie

Corocznych sprawozdań dotyczących finansów i działalności jednostek należących do sektora finansów publicznych

Innych danych określonych w ustawie

ZASADA PRZEJRZYSTOŚCI Wymaga takiego skonstruowania budżetu (państwa, JST) by możliwe było proste i jednoznaczne określenie:

- źródeł dochodów

- kierunków wydatków

- organów (podmiotów) uprawnionych do uzyskania dochodów

- organów (podmiotów) uprawnionych do dokonywania wydatków

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 12 pages
Pobierz dokument