Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych - Notatki - Turystyka, Notatki'z Hotelarstwo i Turystyka
Grzegorz
Grzegorz29 maja 2013

Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych - Notatki - Turystyka, Notatki'z Hotelarstwo i Turystyka

RTF (60 KB)
6 strona
447Liczba odwiedzin
Opis
Geografia: notatki z zakresu turystyki dotyczące organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych.
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 6

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 6 pages

Pobierz dokument

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 6 pages

Pobierz dokument

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 6 pages

Pobierz dokument

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 6 pages

Pobierz dokument

Rajd rowerowy, organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych

REGULAMIN RAJDU ROWEROWEGO 1. Cel imprezy:Popularyzacja turystyki rowerowej, aktywnego wypoczynku na rowerach oraz poznawanie terenów powiatu Łęczyńskiego. 2. Nazwa imprezy:Wiosenny rajd rowerowy 3. Organizatorzy:Nauczyciele w-fu z Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Stanisława Staszica w Łęcznej. Osoby kontaktowe:Jarosław Wójcik tel. 654987321 Artur Maksyl tel. 654789123 4. Warunki uczestnictwa. Uczestnicy rajdu zobowiązani są do: Przestrzegania regulaminu rajdu oraz obowiązkowego podporządkowania się decyzjom kierownictwa rajdu. Posiadanie dokumentu tożsamości oraz karty rowerowej lub innego dokumentu, który jest gwarancją posiadania niezbędnej wiedzy i umiejętności poruszania się po drogach Posiadanie sprawnego technicznie roweru. Prawo do startu mają uczniowie szkół ogólnokształcących z Powiatu Łęczyńskiego. Osoby poniżej 18 lat za pisemną zgodą rodziców lub prawnych opiekunów. Dopuszcza się korzystania z drogi (w mieście i poza miastem ) w przypadku braku pobocza na zasadach określonych w kodeksie drogowym, pamiętając, że obowiązuje jazda w rzędzie. Przy przekraczaniu jezdni (drogi) opiekunowie zabezpieczają przejście, zatrzymując ruch i przeprowadzając całą grupę na drugą stronę. Poruszania się po prawej stronie jezdni. Jadąc rzędem należy zachować odległość między rowerami 3-5 m, a przy zjazdach 15-30 m. Przy zjazdach nie należ rozpędzać roweru, nie wolno wyprzedzać. Należy kontrolować szybkość przez hamowanie. Podczas jazdy w kolumnie należy zachować 50-100 m odległości pomiędzy poszczególnymi grupami kolumny. Należy jechać równo i spokojnie w szyku. nie dopuszczalnie jest tarasowanie się, jazda równoległa i ciągłe zmiany pozycji. Każdy manewr na drodze musi być przeprowadzony upewnieniem się o możliwości bezpiecznego jego wykonania oraz odpowiednio wcześniej zasygnalizowany. Podczas postoju nie należy tarasować drogi. Należy organizować je poza jezdnią na parkingu, łące lub polanie. Przed wyruszeniem należy omówić trasę przejazdu z uwzględnieniem miejsc niebezpiecznych, stwarzających zagrożenia, zaplanować bezpieczne miejsca postoju na odpoczynek i posiłek. Na wycieczkęnależy zabrać: apteczkę, przybornik techniczny ( do napraw roweru), pompkę spinki łańcuchowe, samoprzylepne łatki gumowe, klej do gumy itp. Opiekunowie powinni być zaopatrzeni w gwiazdki i komórki do podawania sygnałów ostrzegawczych. Ostatni uczestnik powinien mieć przymocowane ,,ramię bezpieczeństwa". Uczestnictwo w rajdu na koszt uczestników. Uczestnicy rajdu są ubezpieczeni od następstw

nieszczęśliwych wypadków. Nieprzestrzeganie regulaminu rajdu powoduje wykluczenie z rajdu. 5. Przebieg rajdu rowerowego:Rajd jest przeprowadzany na trasie okrężnej w okolicy miejscowości Łeczna. Dokładna trasa rajdu podawana jest zawsze z dwutygodniowym wyprzedzeniem. 6. Informacje dodatkowe:Rajd będzie odbywać się przy nieograniczonym ruchu drogowym, uczestnicy musza zachować szczególną ostrożność i znać zasady ruchu drogowego. Ze względu na warunki atmosferyczne rajd może być przełożony na inny termin. 7. Postanowienia prawne: Uczestnicy biorą udział w rajdzie na własny koszt i odpowiedzialność. Organizatorzy rajdu nie przyjmują odpowiedzialności za wypadki i szkody wynikłe w czasie rajdu, zarówno wobec uczestników jak i osób trzecich. 8. Termin rajdu: 30/04/07 REGULAMIN WIOSENNEGO RAJDU ROWEROWEGO W ramach programu "szkoła-rodzina-środowisko" 1. W rajdzie mogą brać udział uczniowie szkól średnich za zgodą rodziców 2. Zgłaszanie uczestnictwa w rajdzie u organizatorów- najpóźniej do 20.03.2003r. 3. Na 10-ciu uczestników przypada jeden opiekun 4. Przewidywalna długość trasy 35 km. 5. Na trasie rajdu zabrania się : głośnego zachowywania się śmiecenia palenia papierosów niszczenia przyrody indywidualnej jazdy rowerem bez opiekuna 6. Uczestnicy rajdu podporządkują się kierownikowi rajdu oraz opiekunom Wiosenny rajd rowerowy W ramach programu "szkoła-rodzina- środowisko" Cel rajdu : integracyjne spotkanie młodzieży szkół średnich zwiedzanie ciekawych miejsc popularyzacja idei ochrony środowiska rozwijanie turystyki rowerowej oraz umiejętności posługiwania się mapą Rajdy organizują nauczyciele wychowania fizycznego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Stanisława Staszica w Łecznej w dn. 30/04/07rozpoczęcie rajdu o godzinie 8.30 na palcu szkolnym Organizatorzy rajdu zapewniają uczestnikom : kiełbaski z ogniska zimne napoje (woda mineralna) dyplom dla opiekuna grupy odblaskowe opaski Trasa rajdu oznaczona będzie na mapce w Karcie Rajdu. Łęczna - Puchaczów - Dratów Uciekajka - Rogóźno - Dąbrowa pętla wokół Jeziora Krzczeń - Radzic Stary - Wólka Nowa Zawieprzyce - Łęczna Długość trasy - ok. 42 km (w tym 10 km pętla wokół jez. Krzczeń)OPIS TRASYTrasa ta, rozpoczynająca się w Łęcznej biegnie do Puchaczowia, siedziby władz gminnych, pozwala poznać wiele zabytków związanych z historią, kulturą oraz tradycją tych terenów. Można tu przyjrzeć się wsi polskiej, jej przeobrażeniom, gdzie obok nowych domów i nowoczesnych maszyn na podwórkach, wciąż jednak zauważymy wiele starych chat oraz

wozy z zaprzężonym koniem. Przed rozpoczęciem wycieczki możemy zaopatrzyć się w miejscowych sklepach spożywczych w niezbędne napoje i suchy prowiant. Jest to trasa, gdzie krajobraz jezior Pojezierza Łęczyńsko - Włodawskiego miesza się z polami uprawnymi, łąkami, i plantacjami chmielu. Trasa w dużej części wiedzie asfaltowymi drogami powiatowymi, są to jednak drogi o małym natężeniu ruchu. Tylko w okolicach wsi Uciekajka oraz Rogóźno należy zachować zwiększoną ostrożność, gdyż będziemy jechać drogami o bardzo dużym natężeniu ruchu (szczególnie w okresie wiosenno - letnim), prowadzącymi nad jeziora Pojezierza. Część trasy prowadzi również przez drogi gruntowe, gdzie rowerzysta jest najbliżej przyrody, niezakłóconej przejeżdżającymi samochodami. Gruntowe drogi przecinają pola, łąki i piękne lasy. NAJWAŻNIEJSZE PUNKTY TRASY: Puchaczów. Początek trasy znajduje się przy późnobarokowym kościele p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny z 1778 r. Wnętrze kościoła w stylu barokowym. W 1854 r. powstała murowana dzwonnica. Świątynię okala XIX - wieczne, murowano - żelazne ogrodzenie z bramąi kapliczkami. Obok plebania z 1809 r. Po prawej stronie widać panoramę słynnej kopalni węgla kamiennego Bogdanka i potężne hałdy skały płonnej. W odległości 100 m od przemierzanego przez nas szlaku znajduje się miejsce, przy którym warto zatrzymać się na dłużej. Jest to cerkiew prawosławna pod wezwaniem św. Mikołaja z 1880 r. Jest to przykład budownictwa sakralnego wzniesionego w tzw. stylu rosyjskim . Posiada bogatą, rozczłonkowaną bryłę achitektoniczną. Do cerkwi prowadzą pozostałości zabytkowej alei. Nieopodal cerkwi znajduje się drewniany dom duchowieństwa z XIXw. Po lewej stronie z panoramą Jeziora Dratów w tle znajduje się Obelisk, który powstał ku czci poległych w manifestacji przeciwko władzy zaborczej 1918 r. podczas rozbrajania austriackiego posterunku. Uciekajka Wjeżdżamy w las, w którym znajduje się Jezioro Brzeziczno. Od 1959 r. jest to rezerwat florystyczny o pow. 87,46 ha, który został utworzony na obszarze Parku Krajobrazowego Pojezierze Łęczyńskie. Stworzono go, by dać szansę przetrwania rzadkim roślinom i zwierzętom. Ochroną objęte jest płytkie jezioro otoczone torfowiskiem, lasami z rzadko spotykanymi gatunkami roślin, m. in. wierzbą lapońską, aldrowandą pęcherzykowatą (owadożern ) i zwierząt, jak żółw błotny i orzeł bielik. Jadąc lasem, skręcając w lewo, robimy dłuższą przerwę nad Jeziorem Rogóźno. Jest to przepiękne jezioro otoczone lasem. Odpoczywamy na drewnianym pomoście. Rogóźno to atrakcyjne miejsce również dla wędkarzy, którzy złowią tutaj szczupaka, karasia, płotkę, okonia, leszcza, lina, karpia i węgorza. Dąbrowa:Pętla wokół Jeziora Krzczeń 10 km Radzic Stary - w pobliżu szlaku rowerowego - użytek ekologiczny. Warto zwrócić uwagę na plantacje chmielu i znajdujące się przy niektórych gospodarstwach suszarnie szyszek chmielowych, często stare, ale do dnia dzisiejszego wykorzystywane. Zawieprzyce - wieś

położona na prawym brzegu Wieprza była dawną siedzibą magnacką. W XVI w. Zawieprzyce należały do Zawieprzskich herbu Janina, którzy posiadali tu zamek obronny. Kolejny właściciel, wojewoda wołyński Atanazy Miączyński, utworzył tzw. klucz zawieprski i wybudował barokowy pałac. Wiekowe lipy rosnące w tutejszym parku z pewnością pamiętają lato 1883 roku, kiedy to 16 - letnia Marysia Skłodowska spędzała tu wakacje w dworku stryja Ksawerego, który był dzierżawcą majątku w Zawieprzycach. Prochy jej dziadka spoczywają w rodzinnym grobowcu Skłodowskich na pobliskim cmentarzu w Kijanach. Zatrzymamy się tutaj na dłużej, ze względu na miejsca zabytkowe warte obejrzenia: ruiny zamku z XVII w., wzniesionego przez Atanazego Miączyńskiego wg projektu Tylmana z Gameron; barokowa kaplica z końca XVII w., najlepiej zachowany zabytek zespołu; lamus z II połowy XVII w ; ruiny klasycystycznej oranżerii z I połowy XIX w., znajdujące się w północnej części parku; lipa Sobieskiego, która rosła w północnej części parku, przed kilkoma laty powalona przez burzę (obwód ok. 7 m). oficyna barokowa z XVIII w., odbudowana po wojnie i przeznaczona na szkołę; obok barokowa brama wjazdowa; kopiec z figurą zwieńczoną żelaznym krzyżem, według przekazów mieszkańców upamiętniający opisaną poniżej parę tragicznych kochanków zamurowanych w zamkowej wieży przez zazdrosnego kasztelana. Na odcinku Zawieprzyce - Łańcuchów podziwiamy zwężającą się charakterystyczną dla powiatu przełomową dolinę Wieprza, która zaliczana jest do najpiękniejszych krajobrazowo terenów województwa lubelskiego. Po powrocie do Łęcznej w dolinie wieprza zjemy kolacje w postaci pieczonych kiełbasek przy ognisku. PLAN RAJDU ROWEROWEGO 8.30-9.00 - zbiórka przed budynkiem Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Stanisława Staszica w Łecznej. 9.00-9.30 - odczytanie listy obecności wszystkich uczestników 9.30-Wyjazd z pod szkoły 9.30-10.30- Dojazd do Puchaczowa 10.30-10-15- Przemierzanie drogi wzdłuż panoramy Jeziora Dratów 10.15-10-45- Przejazd trasą Dratów Uciekajka 10.45-12.00- Przejazd przez Rogóźno do Jeziora Krzczeń 12.00-15.00 - Przystanek na odpoczynek i posiłek oraz gry i zabawy zespołowe 15.00 17.00 - Przejazd z nad jeziora do Zawieprzyc i zwiedzanie miejsc zabytkowych 18.30-19.30- powrót do Łęcznej 19.30-22.00- Ognisko w dolinie rzeki Wieprz. 22.00-Zakończenie imprezy Lista uczestników:Lp. Imię i nazwisko 1 Mateusz Dąbrowski 2 Jarosław Wróblewski

3 Kamil Bednarski 4 Fabian Stachyra 5 Adam Kondzioła 6 Dawid Karoń 7 Danuta Maślanka 8 Marek Mikłaszewski 9 Łukasz Nowak 10 Łukasz Kufliński 11 Michał Serwicki 12 Zbigniew Sewicki 13 Piotr Cerulewicz 14 Dariusz Baran 15 Remigiusz Chaszczewicz 16 Rafał Chaszczewicz 17 Krzysztof Stojek 18 Sonja Trrszowski 19 Jacek Terszowski 20 Marcin Kruk 21 Sabina Zalewska-Kruk 22 Piotr Zalewski 23 Przemysław Oleszczuk 24 Piotr Skowroński 25 Jakub Łukasik 26 Stefan Skwara 27 Wojciech Pawliszak 28 Piotr Dubaniowski 29 Grzegorz Hałas 30 Teresa Cygal 31 Elżbieta Guzior 32 Krystyna Materna 33 Paweł Szeszko Prawa i obowiązki rowerzysty: 1. Kierujący rowerem jest obowiązany korzystać z drogi dla rowerów lub z drogi dla rowerów i pieszych, ale na tej drugiej drodze ma obowiązek zachować szczególną ostrożność i ustąpić miejsca pieszym, 2. W razie braku dróg, o których mowa, rowerzysta ma obowiązek jechać poboczem, a jeżeli nie jest to możliwe - jezdnią, 3. Nie wolno jechać rowerem: a/ obok innego uczestnika ruchu, b/ bez trzymania kierownicy przynajmniej jedną ręką, c/ bez trzymania nóg na pedałach 4. Nie wolno, jadąc rowerem, czepiać się innych pojazdów,

5. Na przejeździe dla rowerzystów nie wolno wjeżdżać bezpośrednio przed jadący pojazd oraz zwalniać lub zatrzymywać się bez uzasadnionej przyczyny. Korzystanie z chodnika lub drogi dla pieszych przez kierującego rowerem jest możliwe, gdy: a/ opiekuje się on osobą w wieku do lat 10 kierującą rowerem, b/ szerokość chodnika wzdłuż drogi, po której pojazdy mogą jechać z prędkością większą niż 60 km/h wynosi co najmniej 2 m najmniej brak jest wydzielonej drogi dla rowerów Uwaga! Kierować rowerem wieloosobowym oraz przewozić na rowerze inną osobę może osoba, która ukończyła 17 lat

komentarze (0)

Brak komentarzy

Bądź autorem pierwszego komentarza!

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 6 pages

Pobierz dokument