Podstawy turystyki praca - Notatki - Turystyka, Notatki'z Hotelarstwo i Turystyka
Grzegorz
Grzegorz17 czerwca 2013

Podstawy turystyki praca - Notatki - Turystyka, Notatki'z Hotelarstwo i Turystyka

PDF (423 KB)
16 strona
783Liczba odwiedzin
Opis
Turystyka: notatki z zakresu turystyki przedstawiające charakterystykę potencjału turystycznego oraz formy jego wykorzystania na terenie Inowrocławia.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 16
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 16 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 16 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 16 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 16 pages
Pobierz dokument

Temat: Charakterystyka potencjału turystycznego oraz formy jego wykorzystania na terenie Inowrocławia .

Ponad 800-letni Inowrocław wita drogich gości, kuracjuszy, turystów. Jest miastem spełniającym rolę uzdrowiska i ośrodka przemysłowego. Jest też silnym centrum kulturalnym dla Kujaw Zachodnich. Należy wraz z Bydgoszczą i Toruniem oraz nieco odleglejszym Włocławkiem do największych miast regionu kujawsko-pomorskiego. Położenie Inowrocławia : 54°40´ szerokości 18°16´ długości wschodniej 90 m nad poziomem morza (średnio) 109 m – najwyższa kulminacja garbu solnego Leży w odległości : 35 km – od Torunia 42 km – od Bydgoszczy 65 km – od Włocławka

Kujawy leżą między środkowym biegiem Wisły a Notecią, otoczone ziemią dobrzyńską, Mazowszem, ziemią łęczycką, Wielkopolską, ziemią chełmińską i Pomorzem Gdańskim.

Małe deniwelacje obszaru otaczającego miasto stworzyły możliwość łatwego powiązania komunikacyjnego Inowrocławia z sąsiednimi miastami, zwłaszcza z Toruniem oraz z Bydgoszczą . Inowrocław jest ważnym węzłem kolejowym i drogowym. Leży na szlaku łączącym północ kraju z południem. Przez Bydgoszcz i Toruń łączy bowiem Gdańsk, Gdynię i Olsztyn ze wszystkimi dużymi miastami na południu. Największe znaczenie komunikacyjne ma zelektryfikowana magistrala węglowa Gdynia-Katowice. Te walory komunikacyjne wpływają oczywiście na rangę miasta i jego rozwój. Jednocześnie wzmożony ruch pojazdów mechanicznych jest niedogodny dla mieszkańców, a także dla uzdrowiska. Szuka się nowych rozwiązań komunikacyjnych, ogranicza na niektórych ulicach ruch kołowy, przewidziane jest też ekranowanie pasem zieleni linii kolejowej w pobliżu uzdrowiska. Rozdział 1. Charakterystyka potencjału turystycznego. a) walory przyrodnicze

Inowrocław znajduje się na wysoczyźnie morenowej, lekko tu wyniesionej ponad wysadem solnym. Przeciętne wysokości w otoczeniu miasta wynoszą od 85 do 95 m n.p.m., natomiast teren w samym miecie, na obszarze dawnego średniowiecznego ośrodka wynosi od 100 do 102 m n.p.m., osiągając maksymalną wysokość 109 m n.p.m. w okolicy cmentarza i ulicy Młyńskiej, na północ od rynku. Punkt ten jest jednocześnie najwyżej wyniesiony w najbliższej okolicy Inowrocławia. Miasto więc ze swoją zwartą zabudową znacznie góruje nad otaczającymi go równinnymi obszarami rolniczymi. Inowrocław leży z dala od wielkich szlaków wodnych. Nie jest jednak całkowicie pozbawiony komunikacji wodnej dzięki bliskości skanalizowanej Noteci. Rzeka ta jest największym dopływem Warty, a wraz z nią i Kanałem Bydgoskim łączy Wisłę z Odrą. Inowrocław ma zatem połączenia wodne z rzekami dorzecza Odry, w obrębie którego jest położony, jak i dorzecza Wisły.

Bardzo ważne dla Inowrocławia są warunki klimatyczne ze względu na uzdrowiskowy charakter miasta. Charakterystyka warunków klimatycznych oparta jest na danych ze stacji klimatycznej, mieszczącej się na peryferiach miasta, w parku zdrojowym. Inowrocław ma stosunkowo wysoką średnią roczną temperaturę powietrza 8,2°C. Średnie miesięczne temperatury wahają się od -2,1° w styczniu i marcu do 18,5° w lipcu. Ujemne średnie miesięczne wartości występują w trzech miesiącach: styczniu, lutym i marcu. Wartość grudniowa wynosi 0,0°C. Roczna amplituda temperatury wynosi zatem 20,6°. Średnie miesięczne minima temperatury mieszczą się w granicach od -5,3° (w lutym) do 13,0° (w lipcu). Średnie miesięczne maksymalne temperatury wynoszą od 0,3° w styczniu do 23,3° w sierpniu, natomiast absolutne miesięczne maksima wahają się od 10,4° (w styczniu) do 37,4° (w lipcu ) W skali roku w Inowrocławiu występuje 35 dni mroźnych, w tym 13 dni bardzo mroźnych, a 37 dni gorących, głównie od czerwca do sierpnia, kiedy jest ich łącznie 29. Średnie roczne zachmurzenie wynosi 5,8 i jest mniejsze od średniego zachmurzenia w Polsce, które wynosi 6,4. Średnia liczba dni pochmurnych w Inowrocławiu jest oceniana na 114, podczas gdy w całej Polsce na 130-180 dni. Charakterystyczną cechą Kujaw , zatem i Inowrocławia, są małe opady atmosferyczne, których średnie roczne wartości z wielolecia kształtują się poniżej 500 mm. W Inowrocławiu

notowano średnio 482 mm opadów rocznie, podczas gdy średnia z wielolecia dla Polski wynosi 600 mm opadów rocznie. Opady są bardzo zmienne, niemniej jednak ogólna tendencja wzrostowa jest w ostatnim 10-leciu wyraźna. W przebiegu rocznym najmniejsze opady występują w marcu (19 mm), największe w lipcu (90,5 mm). Dni z burzą notowano średnio 14,2 w roku. Występują one głównie w lipcu i sierpniu. Jednym z najbardziej zmiennych, ale i bardzo ważnych elementów klimatycznych jest wiatr. Lato charakteryzuje się największą liczbą dni ciszy i dominującym kierunkiem wiatru zachodniego. Jesienią występuje nadal duża liczba dni bez wiatru oraz przewaga wiatrów południowo-zachodnich. Zimą jest najmniej dni bezwietrznych i nadal przeważają wiatry południowo-zachodnie. Wiosną wiatry z różnych kierunków mają bardziej wyrównany udział. Klimat Inowrocławia charakteryzuje się: - występowaniem cech zarówno klimatu morskiego (łagodne zimy z częstymi odwilżami, krótkie zaleganie pokrywy śnieżnej), jak i kontynentalnego (skąpe opady z przewagą ilościową opadów letnich); - znaczną zmiennością pogody, zwłaszcza zimą; - stosunkowo dużym procentem pogód jasnych z maksimum głównym we wrześniu i drugorzędnym w kwietniu i maju; - stosunkowo niedużą liczbą dni z opadami, upalnych i bardzo mroźnych; - rzadkim występowaniem wiatrów o dużych prędkościach, natomiast częstym, zwłaszcza w miesiącach letnich, występowaniem wiatrów słabych i cisz; - tendencją do występowania w okresie od maja do września dni parnych. Zalesienie okolic Inowrocławia urozmaicają śródpolne kępy drzew porastających obniżenia moreny. Lasy pokrywają jedynie 10 proc. powierzchni Kujaw. Przeważają sosnowe monokultury z enklawami lasów mieszanych, dębowych, bukowych, grabowych i świerkowych. W rejonie Inowrocławia przebiega wschodnia granica zasięgu jawora i brekini. Do charakterystycznych roślin regionu zalicza się: róża kujawska, kujawska odmiana turzycy oraz słonorośla – soliród zielony, świbka morska i komonica, porastające gleby zasolone wodami nadzłożowymi lub wtórnie przemysłowymi.

Inowrocław jako miasto na soli był powiązany z górnictwem.

Historia górnictwa solnego w Inowrocławiu sięga ΙΙ połowy XΙX stulecia. W roku 1873 rozpoczęto eksploatację soli na skalę przemysłową, jednak badania archeologiczne wykazują niepodważalnie, że produkcja soli poprzez odparowywanie naturalnych solanek prowadzona była na tych terenach już od ponad tysiąca lat. Dlatego też bardzo ważnym bogactwem miasta są złoża soli kamiennej, występujące w wysadach w Inowrocławiu, pobliskiej Górze i nieco dalej położonym Padniewie. Sól zalega pod Równiną Kujawską na głębokości od 4500 do ok. 6000 m. złoże powstało w procesie cyklicznego parowania morza cechsztyńskiego 225-210 mln lat temu. Skutkiem ruchów tektonicznych, siłą halokinezy, sól wyciśnięta w górę utworzyła wysad wysokości 5500- 6000m. Wypiętrzył on wzgórze o wysokości blisko 110 m ponad poziom morza, na którym usytuowane jest śródmieście Inowrocławia. Pod centrum miasta lustro soli zalega na głębokości 120-180 m. Nakrywająca wysad czapa gipsowo-anhydrytowo-iłowa leży kilka metrów poniżej poziomu gruntu. Na wysad składają się starsze i młodsze sole cechsztyńskie, chlorkowe oraz magnezowo-potasowe, o barwach szarych, miodowych, pomarańczowych i czerwonych, przerastane żyłami anhydrytów i iłów. Wysadowi solnemu towarzyszą złoża pirytów i węgli brunatnych. W końcu XΙX wieku na inowrocławskim złożu eksploatację soli prowadziło wiele kopalń podziemnych i otworowych. Na bazie produkowanej solanki powstał znaczący ośrodek przemysłu chemicznego – rozwinęło się miasto i uzdrowisko. Największy wpływ na rozwój

Inowrocławia wywarła podziemna kopalnia „Solno”. Jej budowę rozpoczęto w roku 1924. Trudne warunki geologiczne – przede wszystkim zagrożenie wodne – wymagały głębienia z zastosowaniem technologii mrożeniowej i obudowy tubingowej. Kopalnia „Solno” prowadziła eksploatację do roku 1986. Przez ponad pół wieku swej działalności wyprodukowano tu ponad sto milionów m³ solanki przemysłowej. Spowodowało to powstanie w złożu solnym pod miastem ponad 15 milionów m³ pustek eksploatacyjnych. Sytuacja ta stwarzała bardzo realne zagrożenie dla Inowrocławia, dlatego w czerwcu 1986 roku rozpoczęto planową likwidację Kopalni poprzez wypełnianie pustek eksploatacyjnych solanką nasyconą. Program ten ukończono w roku 1991. Likwidacja kopalni „Solno” spowodowała nie tylko utratę potencjału wydobywczego, lecz także jednego z unikatowych pomników przyrody. Wyrobiska kopalni umożliwiały wgląd w środek cechsztyńskich tworów solnych. Specyfika eksploatacji zezwoliła na odsłonięcie poszczególnych serii solnych bez naruszenia struktury skał, dzięki czemu ściany wyrobisk górniczych ukazywały naturalne barwy różnokolorowych soli, a zarazem niepowtarzalne, pełne uroku piękno przyrody.

Barwy soli Barwy soli Barwy soli Kopalnia bardzo długo nie była obiektem udostępnionym do zwiedzania, ponieważ w złożu występowały takie gazy jak metan, siarkowodór, dwutlenek węgla i azot. W roku 1973 świętowano 100-lecie solarstwa w Inowrocławiu. Z tej okazji poczyniono pewne zabezpieczenia i przygotowano trasę dla turystów.

Opisując Inowrocław pod względem przyrodniczym należy również wspomnieć o glebach. Są to gleby bardzo urodzajne. Zalicza się je do ΙΙ i ΙΙΙ klasy bonitacyjnej i do typu ziem czarnych. Gleby te charakteryzuje intensywnie ciemna barwa poziomu próchniczego, od czego pochodzi ich nazwa. Średnia miąższość wynosi od 50 do 60 cm, maksymalna 120 cm. Są one rozwinięte zazwyczaj na glinie zwałowej, marglistej, rzadziej na piaskach pylastych lub mułkach. W glebach tych zawartość substancji organicznej wynosi 2,5-5٪. Charakterystyczną ich cechą jest występowanie bezpośrednio pod poziomem próchnicy skały macierzystej, mniej lub więcej oglejonej. Czarne ziemie kujawskie kształtowały się pod wpływem zmian czynników środowiska geograficznego, wśród których największe znaczenie miał czynnik hydrologiczny i klimatyczny. Osobliwością omawianego miasta są gleby zasolone (sołonaczki), wspólną cechą tych gleb są: obojętny lub alkaliczny odczyn i duża koncentracja chlorków. Waha się ona od 2 do 14٪ jonów Cl´ w roztworze glebowym. Gleby te są związane z bliskością słonych wód gruntowych. Pomniki przyrody znajdujące się na terenie miasta Inowrocław. Lokalizacja Rodzaj obiektu Gatunek drzewa Obwód [cm] Wysokość [m] Drzewa pomnikowe Park przy kościele Ruina (skrzyżowanie ulic Orłowskiej i Toruńskiej)

grupa drzew Jesion wyniosły 277 29

Park przy kościele Ruina (skrzyżowanie ulic Orłowskiej i Toruńskiej)

Jesion wyniosły 316 30

Park przy kościele Ruina (skrzyżowanie ulic Orłowskiej i Toruńskiej)

Lipa drobnolistna 246 25

ul. Roosevelta/park drzewo Topola czarna 420 49 Park Solankowy głaz narzutowy

„Edmund” - 495

Park Solankowy grupa drzew Dąb szypułkowy „Dąb Kasprowicza”

406 31

Park Solankowy Dąb szypułkowy 258 Park Solankowy Dąb szypułkowy 242 Park Solankowy Dąb szypułkowy 206 Park Solankowy Dąb szypułkowy 200 Park Solankowy Dąb szypułkowy 195 Park Solankowy Dąb szypułkowy 145 Park Solankowy Dąb szypułkowy 160 Park Solankowy Dąb szypułkowy 135 Park Solankowy Dąb szypułkowy 105 Przy muszli koncertowej

Platon klonolistny 314 21

Przy muszli koncertowej

Platon klonolistny 280 31

Przy muszli koncertowej

Lipa drobnolistna 386 24

Przy muszli koncertowej

Igliczna trójcierniowa

178 17

Przy Zakładzie Borowinowym

Robinia akacjowa 303 21

Przy Zakładzie Borowinowym

Żywotnik zachodni 81 14

Przy Zakładzie Borowinowym

Żywotnik zachodni 76 15

Przy Zakładzie Borowinowym

Żywotnik zachodni 64 14

Park Solankowy Topola biała 316 30 Park Solankowy Topola biała 350 33 Park Solankowy Topola biała 280 28 Park Solankowy Topola biała 270 30 Park Solankowy Topola czarna 390 30 Park Solankowy Topola czarna 345 30 b) walory kulturowe

Dzisiejszy Inowrocław jest miastem o charakterze uzdrowiskowym i przemysłowym. Niewątpliwie bardzo cennym zabytkiem z przełomu XΙX/XX wieku jest inowrocławskie Uzdrowisko - Park Solankowy (zwany Solankami), o powierzchni 55 hektarów usytuowany na polach dawnego Grodztwa. Największą atrakcją Parku są tężnie, których budowę rozpoczęto w 1995 roku. Znajdują się tu również korty tenisowe, baseny, a także drewniana muszla koncertowa – miejsce letnich koncertów. Park przyciąga

malowniczymi oczkami wodnymi, ogrodem botanicznym, gdzie jest ponad 100 gatunków roślin i krzewów ozdobnych, Mini Zoo i licznymi kawiarenkami. W najstarszej części Solanek mieści się pierwszy zakład kąpielowy z 1876 roku, w którym ma swą siedzibę dyrekcja uzdrowiska i biuro usług, Klub Kuracjusza urządzony z dawnej pijalni wód mineralnych (z 1915 roku) i deptaka ufundowanego w 1929 roku przez dra Leopolda Levy´ego, pawilon kąpieli borowinowych z połowy lat dwudziestych XX wieku oraz okazały Zakład Przyrodoleczniczy ( tzw. Wziewalnia, dziś pijalnia wód leczniczych), zbudowany w latach 1928-1929 według projektu Mariana Pospieszalskiego. W 1956 roku wzniesiono w pobliżu replikę skromnego pomnika głównego inicjatora założenia inowrocławskiego uzdrowiska dra Zygmunta Wilkońskiego. Na obrzeżu inowrocławskich Solanek powstały sanatoria i obiekty sportowo-rekreacyjne. Zegar słoneczny u wejścia do parku Solankowego

Zakład Przyrodoleczniczy z 1929 r., obecnie pijalnia wód mineralnych Jeden z dwóch stawów solankowych Muszla Koncertowa w Parku Solankowym Tężnie solankowe - dziedziniec

Jak wspomniałem dzisiejszy Inowrocław jest miastem o charakterze uzdrowiskowym. W Parku Solankowym mieszczą się Sanatoria, które świadczą usługi zdrowotne. Każdego roku kilkanaście tysięcy kuracjuszy z całego kraju, w tym także przybysze z zagranicy leczą tu swoje dolegliwości, stany pourazowe, zapalenie nerwów obwodowych, choroby dróg oddechowych, układu krążenia, woreczka żółciowego, kamicę wątrobową, niektóre choroby i objawy wieku starczego. Sanatoria : - „Energetyk” - profil leczenia : schorzenia układu krążenia, narządów ruchu, pęcherzyka żółciowego, dróg żółciowych, dermatologiczne, otyłość, leczenie stomatologiczne - „Kolejowe” – profil leczenia : schorzenia reumatyczne, układu krążenia, rehabilitacja narządów ruchu - „Modrzew” – profil leczenia : schorzenia narządów ruchu, reumatologiczne, neurologiczne, rehabilitacja schorzeń pourazowych oraz stanów po zabiegach kostno-stawowych - „Metalowiec” – profil leczenia : schorzenia narządów ruchu, układu krążenia, oddechowego, nerwowego, reumatyczne - „Kombatant” – profil leczenia : schorzenia reumatyczne, układu kostno-stawowego, układu krążenia, górnych dróg oddechowych, przewodu pokarmowego, zaburzenia przemiany materii - znajdują się również : Szpital Uzdrowiskowy nr 1, Szpital Uzdrowiskowy nr 2 „Bajka” „Patria” „Fregata”, Sanatorium „A”, Szpital Uzdrowiskowy nr 3, Ośrodek Dietetyki, Przychodnia Uzdrowiskowa

Inowrocław to nie tylko uzdrowisko ale także miasto z wieloma zabytkami. Zwiedzanie najlepiej rozpocząć od miejsca, które przypomina o ośmiowiekowej historii miasta, czyli od rejonu u zbiegu ulic Laubitza i Orłowskiej, gdzie znajdowała się przedlokacyjna osada targowa. Stojący dumnie na niewielkim wyniesieniu romański kościół

p.w. Imienia Najświętszej Maryi Panny (1), zbudowany z granitowych ciosów zapewne w końcu XΙΙ w., jest najstarszym i zarazem najcenniejszym zabytkiem „miasta na soli”. Wielokrotnie niszczony i przebudowywany, zatracił z czasem swój pierwotny wygląd. Po pożarze w 1834 r. przez całe dziesięciolecia nie nadawał się do wypełniania funkcji religijnych, to też przylgnęła doń potoczna nazwa „Ruina”. W XX w. kościół poddany został dwukrotnym restauracjom, w trakcie których zadbano o przywrócenie mu dawnego kształtu architektonicznego. Główne wejście pomiędzy bliźniaczymi kamienno-ceglanymi wieżami prowadzi do kruchty i prostokątnej nawy, zamkniętej od wschodu prezbiterium z absydą, w której zwraca uwagę gotycka polichromowana figura Madonny z Dzieciątkiem, zwana często przez inowrocławian „Uśmiechniętą Madonną”. Nie słabnące od lat zainteresowanie wzbudzają ryty i płaskorzeźby umieszczone na zewnętrznej stronie północnej ściany nawy. Te tajemniczo wyglądające dzieła średniowiecznych artystów stały się źródłem wielu legend i rozmaitych hipotez. Najnowsze badania dra Czesława Sikorskiego wykazują bezsprzecznie, że symbolizują one podstawowe prawdy wiary chrześcijańskiej. „Maski” największa tajemnica „Ruiny” „Uśmiechnięta Madonna” Romański kościół Imienia Najświętszej Maryi Panny Widok od strony wschodniej Teren przykościelny był niegdyś cmentarzem(2), co najmniej tak starym jak sam kościół. Do dziś zachowało się jeszcze kilka grobowców, m.in. wielce zasłużonych dla miasta rodzin Grabskich i Wituskich. Spoczywają tutaj również bohaterowie walk narodowowyzwoleńczych. O ich czynach przypominają: Pomnik Powstańców Wielkopolskich odsłonięty w 1969 r. według projektu Zofii Kann-Pociłowskiej i kamień w 1990 r. ku czci konfederatów barskich.

Pomnik Powstańców Wielkopolskich Kierując się ku zachodowi, nie możemy nie dostrzec monumentalnej bryły neoromańskiego kościoła p.w. Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny (3), którego 77-metrowa wieża góruje nad całą okolicą. Świątynia zaprojektowana przez Augusta Rincklake – wzniesiona została w latach 1898-1900 z inicjatywy tutejszego proboszcza, a później biskupa sufragana gnieźnieńskiego Antoniego Laubitza. Proboszcz zadbał o to, aby symbolika wewnętrznego i zewnętrznego wystroju domu Bożego podkreślała narodowe tradycje i aspiracje polskich

mieszkańców miasta. W Wielki Piątek ( 9 kwietnia) 1909 r. wraz z cenną płaskorzeźbą Władysława Marcinkowskiego zapadła się pod ziemię część północnej ściany kościoła, w tym cała ściana transeptu. Katastrofa odbiła się szerokim echem w całym kraju. Dopiero po 20 latach, dzięki staraniom proboszcza Stanisława Kubskiego, kościół mógł ponownie wypełnić się wiernymi. W tym samym 1929 roku ( 18 grudnia ) został tu ochrzczony przyszły prymas Polski Józef Glemp. Kościół Zwiastowania N. M. Panny W Inowrocławiu zachował się relikt XΙV- wiecznego muru obronnego (8). To widoczny dowód, że znaleźliśmy się w granicach miasta lokowanego na prawie magdeburskim przez księcia Kazimierza Konradowicza. Śladów wspaniałej średniowiecznej przeszłości przetrwało jednak niewiele. Znajduje się również XΙX - wieczny eklektyczny poewangelicki kościół p.w. św. Krzyża (9). Kierując się w stronę zachodnią, możemy podziwiać ładnie prezentujący się garnizonowy kościół św. Barbary i św. Maurycego (17) 1927-1933, nawiązujące do klasycyzmu dzieło architekta Mariana Andrzejewskiego i miejscowego budowniczego Franciszka Dźwikowskiego. Mur obronny Kościół Garnizonowy p.w. św. Barbary i św. Maurycego Ważnym zabytkiem Inowrocławia jest również kościół p.w. św. Józefa (20). Świątynię w kształcie prostej bryły, z wolno stojącą 47-metrową wieżą zaprojektował w latach 30 Stefan Cybichowski. Budowa ukończona została w latach 1949-1952 staraniem proboszcza Adama Fabianowskiego. Półkoliście zakończone prezbiterium zdobią wysokie witraże przedstawiające sceny z życia św. Józefa. Kościół p.w. św. Józefa Na usytuowanym skwerze, w miejscu zniszczonej w czasie okupacji okazałej żydowskiej synagogi, znajduje się pomnik Jana Kasprowicza (30) odsłonięty w 1966 r. jako wierna niemal replika przedwojennego pomnika poety. Pomnik Jana Kasprowicza Kolejnym kościołem zaraz po „Ruinie” jest kościół p.w. św. Mikołaja(33), zabytek inowrocławskiej architektury sakralnej. W obecnym, późnogotyckim kształcie świątynia ta wzniesiona została w XV w. na miejscu wcześniejszej, istniejącej już zapewne w XΙΙ w. Kościół farny św. Mikołaja ma obecnie trójnawowy korpus i zamknięty wielobocznie chór. Nie posiada wieży. W jego wnętrzu zwraca uwagę gotycki krucyfiks z XΙV w. oraz dwa cenne zabytki przeniesione tu z kościoła franciszkańskiego: XVΙΙ -wieczny ołtarz św. Antoniego i marmurowe epitafium Radajewskich z XVΙΙΙ w. Z przeprowadzonej po Ι wojnie światowej renowacji zachowały się fragmenty polichromii ornamentalnej Wiktora Gosienieckiego oraz witraże Henryka Nostitz-Jackowskiego. Kościół Farny p.w. św. Mikołaja Mapki pokazujące ważniejsze zabytki

c) atrakcje wydarzeń

Najciekawsze wydarzenia kulturalne w Inowrocławiu:  Koza – Podkoziołek. Znany nie tylko na Kujawach obrzęd zapusty urządzany w

ostatni dzień karnawału, przed rozpoczęciem Wielkiego Postu. Przez całe miasto wędruje wtedy roztańczony orszak przebierańców. Koza Mątewska znana jest od 1992 roku.

 Inowrocławskie Spotkania Artystyczne – kwiecień. Impreza przeznaczona dla młodzieży regionu Polski północnej. W ramach trwających cztery dni spotkań odbywają się: - Teatralia, czyli przegląd małych form teatralnych, - Musicorama, czyli przegląd wokalistów i zespołów muzycznych, - Biesiada Poetycka, czyli prezentacja twórczości młodych poetów oraz Turniej Jednego Wiersza i Turniej Poezji Śpiewanej, - Plasticon, czyli prezentacja twórczości plastycznej młodych amatorów.

 Inowrocławskie Lato Muzyczne – od połowy maja do końca sierpnia. Pod tym hasłem od ponad 120 lat organizowane są w muszli koncertowej Parku Solankowego koncerty, cieszące się nieodmiennie ogromnym zainteresowaniem zarówno mieszkańców miasta, jak i kuracjuszy.

 Ogólnopolski Festiwal Młodzieżowych Orkiestr Dętych – czerwiec. Barwna i niezwykle widowiskowa impreza, w której uczestniczy kilkanaście najlepszych młodzieżowych orkiestr z całego kraju. Organizowana jest od 1970 roku. Na program festiwalu składają się koncerty zespołów grających w różnych punktach miasta i w okolicznych miasteczkach, prezentujących się w przemarszu gwiaździstym i w imponującym pokazie musztry paradnej na murawie stadionu, a także podczas koncertu galowego w muszli koncertowej Parku Solankowego.

 „Wiosna w Solankach”. Przegląd Artystyczny Chórów Województwa Bydgoskiego – czerwiec. Odbywa się w Inowrocławiu od 1976 roku w pięknej scenerii Parku Solankowego. Uczestniczą w nim najlepsze chóry województwa, a często także goście specjalni – zaprzyjaźnione chóry z kraju i zagranicy.

 Dni Inowrocławia – czerwiec. Święto miasta przygotowywane przez nieomal wszystkie placówki upowszechniania kultury, stowarzyszenia, organizacje społeczne i sportowe. Impreza – dla wszystkich – organizowana jest od ponad 20 lat.

 Festiwal Muzyki Organowej – wrzesień. Organizowany nieprzerwanie od 1979 roku, od 1990 r. łącznie z Dniami Kultury Chrześcijańskiej. Podczas trwającego trzy dni festiwalu koncertują znani krajowi i zagraniczni wirtuozi organów.

 Imprezy Rocznicowe związane z Kasprowiczem – sierpień, grudzień.  Koncerty w Szkole Muzycznej – cały rok.  Wernisarze w Domu Kultury – cały rok.  Imprezy piesze szlakami znakowanymi i wycieczki autokarowe ( do Lichenia,

Strzelna, Torunia, Ciechocinka, Biskupia i Wenecji, Gniezna i Trzemeszna) organizowane przez Odział PTTK – cały rok.

 Imprezy sportowe w Hali Widowiskowo-sportowej, gdzie odbywają się gry, turnieje sportowe i ważniejsze spotkania okolicznościowe.

 Zawody pływackie na krytej pływalni „Delfin”.  Wystawy psów rasowych na stadionie.  Imprezy sportowe na stadionie.

Rozdział 2. Zagospodarowanie turystyczne.

a) baza noclegowa

Miasto Inowrocław dysponuje różnymi obiektami noclegowymi które oferują podróżnym nocleg w pokoju. Najważniejsze obiekty noclegowe to : - Hotel „Bast” przy ul. Królowej Jadwigi 35/37 - Hotel „Park” przy ul. Świętokrzyskiej 107 - Schronisko Turystyczne OSIR-u przy ul. Macieja Wierzbińskiego 9 - Hotel Sportowy przy ul. Rakowicza 93 - Pokoje gościnne KKS „Goplania” przy Stawku 1 - Schronisko Młodzieżowe przy ul. Poznańskiej 345a - Domy Wczasowe, które znajdują się w Parku Solankowym

Są to obiekty w którym świadczone są usługi hotelarskie przez które rozumie się czasowe wynajmowanie podróżnym jednostek mieszkalnych oraz świadczenia usług z tym związanych.

b) baza gastronomiczna W mieście znaleźć możemy wiele placówek świadczących usługi gastronomiczne, są to : - Kawiarnia „Kolorowa” - Kawiarnia „Róże, Fiołki i Aniołki” - Kawiarnia „Marmurowa” - Kawiarnia „Zdrojowa” - Doner Kebab – Dworzec PKP - Restauracja, bar, Kawiarnia – Dworzec PKP - Restauracja „Sphinx” - Restauracja „Marianna” - Restauracja „Nad Stawkiem” - Restauracja „Roma” - Restauracja „Mirana” - Restauracja „Chińczyk” - Restauracja „Faraon” - Hotel i restauracja „Bast” - Hotel i restauracja „Park” - Pizzeria „Al. Capone” - Pizzeria „Luiggi” - Bar „Coca Cola” - „Hamburger” - McDonald´s

Zasadniczym zadaniem związanym z funkcjonowaniem bazy żywieniowej, zwanej również jako baza gastronomiczna jest zapewnienie turystom możliwości wyżywienia. c)baza towarzysząca

Inowrocław jako miasto dysponuje wieloma obiektami które stanowią atrakcje dla turystów i mieszkańców. Jednym z najważniejszych obiektów jest kryta pływalnia „Delfin” na której corocznie odbywają się zawody w pływaniu. Kryta pływalnia „Delfin” Tuż za krytą pływalnią znajduje się duża hala widowiskowo-sportowa (3000 miejsc) z hotelem sportowym na zapleczu. Otwarta w maju 2000 roku. Odbywają się w niej różnego rodzaju imprezy o charakterze masowym, od zawodowych pojedynków bokserskich i turniejów karate poczynając, poprzez koncerty muzyki rozrywkowej gwiazd krajowych i zagranicznych oraz przedstawienia operowe, aż po mecze koszykówki z udziałem ITK Noteć. Hala widowiskowo-sportowa Niedaleko hali w głąb Parku Solankowego znajduje się otwarty basen kąpielowy. Widok współczesny basenu Basen ten wybudowano w czasie okupacji ( powstał w latach 1941-1942), przy jego budowie pracowali jeńcy angielscy. Dziś stanowi atrakcje kąpielową przyjezdnych i mieszkańców miasta. Bardzo ważnym punktem widowiskowym jest również Stadion Miejski – otwarty 3.06.1932 r. (pierwotnie Miejskie Boisko Sportowe, założone przed rokiem 1925) – tutaj każdego roku, w czerwcowe dni, prezentują się najlepsze w Polsce orkiestry dęte uczestniczące w Ogólnopolskim Festiwalu Młodzieżowych Orkiestr Dętych. Ogólnopolski Festiwal Młodzieżowych Orkiestr Dętych Również w Inowrocławiu odbywają się corocznie w lipcu Mistrzostwa w Motolotniarstwie oraz klubowe zawody szybowcowe, które stanowią wielką atrakcje rozrywkową. Lotnisko Aeroklubu Kujawskiego

Są to urządzenia mające umożliwić turystom korzystanie z walorów turystycznych danego obszaru.

c) baza paraturystyczna Niektóreurzędy pełniące w Inowrocławiu funkcje administracji rządowej ogólnej i specjalnej to:  Urząd Rejonowy ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36-38, przy Urzędzie

Rejonowym działają: Archiwum Akt Nowych i Biuro Rzeczy Znalezionych, ulica Błonie 13

 Urząd Skarbowy ul. Najświętszej Marii Panny 23, obejmuje miasto Inowrocław oraz gminy: Barcin, Dąbrowa Mogileńska, Dąbrowa Biskupia, Gniewkowo, Jeziora Wielkie, Kruszwica, Złotniki Kujawskie.

 Komenda Rejonowa Policji ul. Toruńska 15, pilnuje przestrzegania porządku i bezpieczeństwa obywateli na obszarze miasta Inowrocławia oraz gmin: Dąbrowa Biskupia, Gniewkowo, Janikowo, Kruszwica, Pakość, Rojewo, Złotniki Kujawskie

 Prokuratura Rejonowa ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 42  Sąd Rejonowy ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 42  Rejonowy Urząd Pracy ul. Św. Ducha 90  Posterunek Celny ul. Magazynowa 92  Kuratorium Oświaty i Wychowania w Bydgoszczy – Zespół wizytatorów w

Inowrocławiu ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 34, Archiwum Państwowe w Bydgoszczy Oddział w Inowrocławiu ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 58

 Komenda Rejonowa Państwowej Straży Pożarnej – Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza kat. A ul. Poznańska 133, obejmuje swoim działaniem gminy: Dąbrowa Biskupia, Gniewkowo, Janikowo, Kruszwica, Rojewo, Złotniki Kujawskie

Pogotowia i Służby Ratownicze  Pomoc doraźna. Pogotowie Ratunkowe ul. Toruńska 33  Straż Pożarna ul. Poznańska 133  Policja ul. Toruńska 15  Straż Miejska ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36-38  Pogotowie Sieci Energoelektrycznej ul. Szymborska 32  Pogotowie Gazowe ul. Ks. Piotra Wawrzyniaka 39  Pogotowie Techniczne Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji ul. Ks. Bolesława

Jaśkowskiego 14 Informacja publiczna W Inowrocławiu znajdują się siedziby trzech redakcji dzienników regionalnych, jednego prywatnego kwartalnika o kulturze oraz jednej komercyjnej rozgłośni radiowej.  Gazeta Pomorska ul. Królowej Jadwigi 29, na stronach lokalnych zamieszcza

wiadomości z Inowrocławia oraz gmin: Barcin, Dąbrowa Biskupia, Dąbrowa Mogileńska, Gąsawa, Gniewkowo, Janikowo, Janowiec Wielkopolski, Jeziora

Wielkie, Kruszwica, Mogilno, Łabiszyn, Pakość, Rogowo, Rojewo, Strzelno, Trzemeszno, Złotniki Kujawskie i Żnin. Przy redakcji znajduje się Biuro Ogłoszeń.

 Ilustrowany Kurier Polski ul. Szeroka 1, na stronach lokalnych drukuje informacje z Inowrocławia i ościennych gmin. Prowadzi Biuro Ogłoszeń.

 Radio Inowrocław ul. Chrobrego 75, nadaje całodobowy program składający się z zagranicznych, krajowych i lokalnych serwisów informacyjnych, muzyki, reklam, konkursów oraz magazynów kulturalnych i rozrywkowych. Przy radiu działa Biuro Promocji i Reklam.

Łączność  Telekomunikacja Polska S.A. Rejon Telekomunikacji w Inowrocławiu ul. Wojska

Polskiego 35. Komunikacja  Polskie Koleje Państwowe, Stacja Rejonowa w Inowrocławiu ul. Dworcowa 115,

stacje kolejowe w mieście Inowrocławiu ul. Dworcowa 115 – dworzec osobowy i stacja towarowa ul. Staropoznańska 130, dworzec osobowy i stacja towarowa ul. Budowlana 5.

 Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej ul. Jana Kasprowicza 5, posiada 2 placówki terenowe w Mogilnie i Żninie. Prowadzi spedycję towarową krajową i międzypaństwową oraz przewozy pasażerskie na terenie 18 gmin. Utrzymuje dalekobieżną linię autobusową do Warszawy.

 Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne ul. Ks. Piotra Wawrzyniaka, zabezpiecza połączenia miejskie i podmiejskie. Dysponuje 16 liniami autobusowymi w ciągu dnia oraz linią nocną N.

Kultura  Muzeum im. Jana Kasprowicza – Plac Klasztorny 2. Posiada Oddział: Dom Rodzinny

Jana Kasprowicza w Szymborzu, ul. Wielkopolska 11 ze zbiorem pamiątek po rodzinie Kasprowicza, dostępny do zwiedzania po uprzednim zgłoszeniu w dziale naukowo-oświatowym muzeum przy Placu Klasztornym 2. Jest muzeum państwowym, o profilu literacko-historycznym, gromadzącym pamiątki po literatach urodzonych na Kujawach, oraz dokumenty historyczne Kujaw Inowrocławskich i Pałuk. Posiada największy w Polsce zbiór pamiątek po teoretyku europejskiego modernizmu Stanisławie Przybyszewskim i wybitnym poecie z przełomu XΙX i XX wieku Janie Kasprowiczu. Zbiór, stanowiący dar córek Jana Kasprowicza – Janiny Mataczyńskiej i Anny Jarockiej, obejmuje archiwalia, rękopisy, pierwodruki dzieł literackich, zbiory biblioteczne, dzieła sztuki, bibeloty i odzież należące do pisarza. Kolekcja pisarza Stanisława Szenica obejmuje archiwum, księgozbiór oraz pełne wyposażenie jego warszawskiego mieszkania składające się z zabytkowych mebli, tkanin, sreber, szkieł, ceramiki oraz dzieł malarstwa, grafiki i rzeźby znakomitych europejskich i polskich artystów działających w okresie od XV do XX wieku. Ponadto w muzeum znajdują się pamiątki po Stanisławie Helsztyńskim – pisarzu i naukowcu oraz ludowym poecie z Pilichowa – Franciszku Becińskim. Dział archeologiczno-historyczny gromadzi zabytki kultury materialnej i duchowej z Kujaw Inowrocławskich i Pałuk. Dysponuje zabytkami z czasów od V tyś. p.n.e. do połowy XX wieku m.in. znaczącą w polskich zbiorach kolekcję średniowiecznych

militariów. Dział etnograficzny zbiera dawną i współczesną sztukę ludową oraz sprawuje patronat nad twórczością ludową. Na wystawach stałych eksponuje się część kolekcji Jana Kasprowicza, Stanisława Przybyszewskiego, Stanisława Szenica oraz pamiątki po nieistniejącej już Kopalni Soli. Nieeksponowane zbiory są udostępniane do badań naukowych oraz pokazów czasowych w kraju i poza granicami.

 Państwowa Szkoła Muzyczna Ι i ΙΙ stopnia im. Juliusza Zarębskiego ul. Jana Kilińskiego. Przy szkole znajduje się sala koncertowa o dobrych warunkach akustycznych z czeskimi organami firmy Rieger-Kloss. Szkoła posiada galerię dzieł sztuki współczesnej.

 Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana Kasprowicza ul. Jana Kilińskiego 5. Posiada kilka filii, w tym dla osób niepełnosprawnych z dużym zestawem książek mówionych. Na uwagę zasługuje tzw. księgozbiór Hahna składający się ze starodruków XVΙΙ i XVΙΙΙ- wiecznych, wśród których znajdują się cenne polonika.

 Inowrocławski Dom Kultury ul. Jana Kilińskiego 16. Prowadzi działalność dla młodzieży i dorosłych w sekcjach zainteresowań. Przy IDK działa Miejska Galeria Plastyki.

 Młodzieżowy Dom Kultury im. Janusza Korczaka ul. Najświętszej Marii Panny 14/16. Organizuje zajęcia dla młodzieży szkolnej w kilku sprawnie działających pracowniach. Jest organizatorem Ogólnopolskiego Festiwalu Młodzieżowych Orkiestr Dętych. Chlubą MDK jest zespół muzyki dawnej Schola Cantorum Inowroclaviensis pod dyrekcją Danuty Szymy.

W Inowrocławiu działają ponadto kluby osiedlowe: Kopernik, Rondo i Przydomek. Działalność tę uzupełniają towarzystwa i stowarzyszenia kulturalne i naukowe – Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Inowrocławiu,Towarzystwa Miłośników Miasta Inowrocławia, Towarzystwo Pamięci gen. Władysława Sikorskiego, Klub Inteligencji Katolickiej oraz dwa stowarzyszenia muzyczne. Uzdrowisko  Lekarz Naczelny Uzdrowiska Inowrocław – Sanatorium „Metalowiec 70” ul.

Świętokrzyska 76  Przedsiębiorstwo Państwowe Uzdrowisko Inowrocław ul. Solankowa 77. Sanatoria

branżowe dysponują własnymi, pełnymi węzłami leczniczymi. Służba zdrowia  Zespół Opieki Zdrowotnej ul. Poznańska 91  Szpital Miejski im. Ludwika Błażka ul. Poznańska 91. Na zespół składają się także: 7

przychodni rejonowych i 9 specjalistycznych. Sport i turystyka  Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Świętokrzyska 107. Dysponuje krytą pływalnią

„Delfin” (ul. Macieja Wierzbińskiego 11) , otwartym basenem kąpielowym, stadionem z kompleksem boisk (ul. Wierzbińskiego 2), Biurem Turystycznym „Relaks” (ul. Królowej Jadwigi 3), oraz hotelem „Park” (ul. Świętokrzyska 107)

 Aeroklub Kujawski ul. Toruńska 160. Dysponuje lotniskiem przystosowanym do ruchu samolotów i szybowców. Organizuje naukę pilotażu i szkolenia spadochronowe.

Umożliwia samolotowe loty turystyczne oraz do wybranych lotnisk w kraju. Przy lotnisku czynna jest kawiarnia klubowa.

 Towarzystwo Gimnastyczne SOKÓŁ – Gniazdo Inowrocław budynek Sokolni ul. Szymborska 5

 Inowrocławski Klub Sportowy „KARATE” ul. Władysława Łokietka 6a – dysponuje własną halą sportową.

 Kolejowy Klub Sportowy „Goplania” – sekcje: piłki nożnej i tenisa ziemnego, baza: kompleks boisk, korty tenisowe.

 Klub Sportowy „Cuiavia” – sekcja: piłki nożnej, brydża sportowego, bokserska.  Klub Sportowy „Noteć” – sekcje: piłki nożnej, piłki koszykowej, tenisa stołowego i

brydża sportowego, baza: kompleks boisk, hala sportowa, kort tenisowy.  Polski Związek Motorowy ul. Prezydenta Franklina Roosevelta29  Inowrocławski Klub Samochodowy ul. Dworcowa 33  Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze ul. Prezydenta Gabriela

Narutowicza 4. Jest organizatorem kwalifikowanej turystyki. Szkoli w zakresie krajoznawstwa i turystyki. Dysponuje przewodnikami po Inowrocławiu i Szlaku Piastowskim oraz pilotami wycieczek. Prowadzi informacje turystyczną.

Obwodowy Urząd Pocztowy w Inowrocławiu  Przedsiębiorstwa Państwowego Użyteczności Publicznej Poczta Polska S.A. ul.

Królowej Jadwigi 25. Przedsiębiorstwa przemysłowe i komunalne  Inowrocławskie Zakłady Chemiczne „Soda Mątwy” SA ul. Fabryczna 4  Huta Szkła Gospodarczego „Irena” SA ul. Szklarska 9  Inowrocławska Fabryka Metalowa „Inofama” SA ul. Metalowców 7  Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Intur-KFS” ul. Marcinkowskiego 154  Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ul. ks. Jaśkowskiego 14  Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ul. ks. Wawrzyniaka 33  Zakład Energetyki Cieplnej ul. Torowa 40

Komunikacja miejska  Dworzec kolejowy PKP – ul. Dworcowa 111, ma połączenie autobusem MPK z

wszystkimi osiedlami Inowrocławia. Stąd też można dojechać autobusami do pobliskich miejscowości: Kruszwica, Markowice, Kościelec Kuj., Komaszyce, Orłowo, Sławęcin, Turzany i Balczewo.

 Dworzec autobusowy PKS – Plac Kasprowicza 5 róg Dworcowej, oddalony 1 km od kolejowego. Obok dworca PKS mają początek wszystkie znakowane szlaki piesze wychodzące z Inowrocławia.

W Inowrocławiu można znaleźć również takie obiekty jak:

 Supermarket „Champion”, „Kaufland”, „Albert”  Sklepy tupu: „Polo Market”, „Biedronka”, „Żabka”, „Inter Marche”, Brico Marche”  „Targowisko Staromiejskie” – (które zostało wybudowane niedawno)  „Targowisko”, które znajduje się na osiedlu Rąbin, dysponuje wieloma sklepami

odzieżowymi jak i również warzywnymi  Multikino „MAX” i kino „Słońce”  Teatr Miejski  Plac zabaw dla dzieci „Jordanek”, który znajduje się obok kościoła „Ruiny”  Sztuczne lodowisko – jest to pierwsze lodowisko w mieście, na terenie Gimnazjum nr

3, z którego chętnie korzystają zarówno najmłodsi, jak również nieco starsi inowrocławianie

Do tematu mojej pracy wybrałem miasto Inowrocław, które jak sądzę spełnia wszystkie wymagania pod względem turystycznym. Myślę, że wszystkie informacje zawarte w tej pracy będą zachętą do zwiedzenia właśnie tego miejsca, które słynie nie tylko z charakteru uzdrowiskowego, czego dowodem są licznie zgromadzone sanatoria i tężnie, ale także ma ciekawą przeszłość historyczną - wspaniałe zabytki i pozostałości po dawnym okresie, które warto zwiedzić.

Inowrocław jest również moim miastem rodzinnym i chciałbym aby przybywający do niego turyści byli równie zadowoleni z jego piękna i uroków jak ja. Literatura:

o Alfred Krysiak „Inowrocław i Kujawy”, Inowrocław 1999 o Barbara Kasińska, Edmund Mikołajczak, Piotr Strachanowski „Po prostu

Inowrocław”, ZPW POZKAL, Inowrocław 2001 o „Barwy soli ocalone od zapomnienia” z okazji 70-lecia eksploatacji soli w kopalni o Bronisław Majewski „Uroki starego Inowrocławia”, Inowrocław 2002 o Czesław Sikorski „Miasto na soli”, Wydawnictwo Spółdzielcze, Warszawa 1988 o Janina Sikorska „Inowrocław, dzieje, zabytki, okolice, legendy”, Inowrocław 1997 o Janusz Konieczny, Czesław Sikorski, Czesław Skowroński „Inowrocław”,

Inowrocław 1989 o Towarzystwo Naukowe w Toruniu „Dzieje Inowrocławia”, Tom 1 (do 1919 r.),

Warszawa – Poznań – Toruń 1978, Państwowe Wydawnictwo Naukowe o „Solno” w Inowrocławiu oraz 70-lecia urodzin Leonarda Pyszkowskiego, 2002 o „Inowrocław” – informator miejski o „Gmina Inowrocław” – folder o „Powiat Inowrocław” – folder o „Inowrocław” - folder o „Poznaj swój kraj” – folder

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 16 pages
Pobierz dokument