Analiza ekonomiczna 1 - Notatki - Ekonomia, Notatki'z Ekonomia
Konrad_88
Konrad_883 czerwca 2013

Analiza ekonomiczna 1 - Notatki - Ekonomia, Notatki'z Ekonomia

PDF (157 KB)
2 strony
867Liczba odwiedzin
Opis
Ekonomia: notatki z zakresu makro e mikoekonomii dotyczące założeń dobrych metod analizy ekonomicznej.
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd2 strony / 2
Pobierz dokument
Analiza ekonomiczna - analiza odnosz¹ca siê do dzia³alnoœci gospodarczej. Z punktu widzenia przedmiotowego wyró¿niamy w niej:

Kamil Wasylów gr.371, Analiza matematyczna, w ykład 2. Kamil Wasylów gr.371, Analiza matematyczna, w ykład 2.

W analizie przyczynowej naszym celem jest ustalenie jakie czynniki

wpływają na zjawisko ekonomiczne, w jaki sposób i w jakim stopniu.

Można określić istotność wpływu czynników na kształtowane przez nie

zjawiska ekonomiczne. Na podstawie analizy można podjąć decyzję

ostateczną lub o pogłębieniu badań analitycznych, np. rozłożyć jeden z

czynników na elementy składowe. W praktyce bada się czynniki

niekorzystne aż do podstawowego ich rozłożenia.

Założenia dobrych metod analizy ekonomicznej:

1. Kompletność:

Zt=0, Zt=1, Zt=2 ... Zt=n - Z jako baza, plan, subskrypt określa czas

Z0, Z1, Z2, ... , Zn

Z=a+b+c+...+m

Z=a*b*c*...*m

Odchylenie ogółem D = Z1 - Z0 jako różnica wartości danego zjawiska w

danym okresie względem poprzedniego, w porównaniu z innym

przedsiębiorstwem lub względem planu ma się równać sumie odchyleń

cząstkowych:

D = da + db + ... + dm

2. Zgodność

Z0 = a0 * b0 * ... m0

Z1 = a1 * b1 * ... m1

Z2 = a2 * b2 * ... m2

...

Zm = am * bm * ... mm

Z0 Z1 Z2 Z3 Zn

0-----------------1----------------2-----------------3-------\\\-------n---->>

a0 a1 a2 a3 an

b0 b1 b2 b3 bn

...

m0 m1 m2 m3 mn

jeżeli a0 < a1 to da > 0

jeżeli a0 = a1 to da = 0

jeżeli a0 > a1 to da < 0

3. Symetria

Jednakowej dynamice zmian dwóch różnych czynników odpowiadają te

same wartości odchyleń cząstkowych.

a1 : a0 = b1 : b0 ==> da = db

4. Odwracalność

Z0 ---> Z1 DZ0, Z1 = Z1 - Z0

Z1 ---> Z2 DZ1, Z2 = Z2 - Z1

Zn ---> Zn+1 Dzn, Zn+1 = Zn+1 - Zn a0 ---> a1 ---> ... an

b0 ---> b1 ---> ... bn

m0 ---> m1 ---> ... mn

Z0 <--- Z1 DZ0, Z1 = Z1 - Z0

Z1 <--- Z2 DZ1, Z2 = Z2 - Z1

Zn <--- Zn+1 Dzn, Zn+1 = Zn+1 - Zn a0 <--- a1 <--- ... an

b0 <--- b1 <--- ... bn

m0 <--- m1 <--- ... mn

Odchylenia cząstkowe liczone w różnych kierunkach (tak jak powyżej) są

co do wartości równe (o przeciwnych znakach).

da (Z0 , Z1) + da (Z1, Z0) = 0

5. Rozszczepialność

Jeżeli dane zjawisko jest kształtowane przez określoną liczbę czynników i

jakiś wybrany czynnik daje się rozłożyć na poszczególne czynniki składowe

to będziemy oczekiwali, że odchylenie cząstkowe tego wybranego czynnika

jest równe sumie odchyleń cząstkowych tych czynników drugiego stopnia

czynnik pierwszego stopnia kształtujących.

Z = a * b * c * ... * m

b =

db = d d

Metoda logarytmiczna spełnia wszystkie te warunki.

Funkcyjna: kompletności, zgodności znaków, symetrii i odwracalności.

Kamil Wasylów gr.371, Analiza matematyczna, w ykład 2. Kamil Wasylów gr.371, Analiza matematyczna, w ykład 2.

Metoda kolejnych podstawień spełnia warunki kompletności, zgodności

znaków i rozszczepialności.

Z0 = a0 * b0 * c0 * ... * m0

Z1 = a1 * b1 * c1 * ... * m1

Z

Z

a

a

b

b

c

c

m

m 1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

...

lg( ) lg lg lg ... lg Z

Z

a

a

b

b

c

c

m

m 1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

lg( )

lg( )

lg lg lg ... lg

lg( )

Z

Z

Z

Z

a

a

b

b

c

c

m

m

Z

Z

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

równa się rzecz jasna 1.

Z Z Z Z

a

a

Z

Z

Z Z

b

b

Z

Z

Z Z

m

m

Z

Z

1 0 1 0

1

0

1

0

1 0

1

0

1

0

1 0

1

0

1

0

( )

lg

lg( )

( )

lg

lg( )

... ( )

lg

lg( )

d Z Z

a

a

Z

Z

a ( )

lg

lg( ) 1 0

1

0

1

0

d Z Z

m

m

Z

Z

m ( )

lg

lg( ) 1 0

1

0

1

0

Jeżeli a0 przechodzi do poziomu a1 , a poziom a1 jest różny od a0 to nie

może zaistnieć sytuacja by wartość odchylenia cząstkowego da równa była

0.

Z Z Z Z

Z

Z Z Z

a

a

m

m

1 0 0 1

1

0

0 1

1

0

1

0

0

0 0 0

0

0

lg( ) ^

...

Metoda różnic cząstkowych ma na celu ustalić łączny wpływ różnic

cząstkowych na dane zjawisko. Ze względu na fakt, że nie spełnia

warunku zgodności znaków nie jest przydatna do prawidłowej interpretacji

czynników łącznych.

Z0 = a0 * b0 * c0 ̂ Z1 = a1 * b1 * c1

da = (a1 - a0) b0 c0

db = a0 (b1 - b0) c0

dc = a0 b0 (c1 - c0)

dab = (a1 b1 - a0 b0 ) c0

dac = (a1 c1 - a0 c0 ) b0

dbc = (b1 c1 - b0 c0 ) a0

dabc = a1 b1 c1 - a0 b0 c0 = Z1 - Z0 = D

Ta metoda nie spełnia zasady kompletności, spełnia natomiast zasadę

zgodności znaków.

Literatura:

1. Adam Żwirbla: Wyodrębnianie odchyleń cząstkowych za pomocą metody dzielenia na połowy - Rachunkowość nr 10, 1987 rok.

2. Znowu on: Odchylenia cząstkowe oraz ich interpretacja ekonomiczna - Rachunkowość nr 6, 1988

3. Witold Olszański: Wybór metod badań przyczynowych - Rachunkowość nr 2, 1989

4. Anna Gryglaszewska, Tadeusz Stanisz: Aksjomatyzacja metody analizy ekonomicznej - Rachunkowość 4-5, 1989.

5. Tadeusz Waśniewski: Metody analizy ekonomicznej

Najlepiej stosować metodę logarytmiczną. Jeżeli nie można - to funkcyjną.

Jeżeli z kolei obu ich nie można (np. przy addytywności) stosujemy metodę

kolejnych podstawień.

Kolejność czynników:

ilościowe, wartościowe

pierwotne, wtórne

przychody, koszty

komentarze (0)

Brak komentarzy

Bądź autorem pierwszego komentarza!

Pobierz dokument