Postanowienie - Notatki - Prawo administracyjne, Notatki'z Prawo Administracyjne
Filip_B
Filip_B30 maja 2013

Postanowienie - Notatki - Prawo administracyjne, Notatki'z Prawo Administracyjne

PDF (80 KB)
1 strona
372Liczba odwiedzin
Opis
Prawo: notatki z zakresu prawa administracyjnego dotyczące postanowień administracyjnych.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd1 strona / 1
Pobierz dokument

38. POSTANOWIENIE – dotyczy kwestii procesowych, technicznych w toku

postępowania nie rozstrzyga sprawy co do istoty. Cechy:

1.wydane na podstawie prawa procesowego. 2.Adresat postanowienia: strona lub podmioty na prawach strony lub

świadkowi, biegli lub osoby trzecie.

3.Na postanowienie służy zażalenie do organu wyższego stopnia w

terminie 7 dni. Zażalenie przysługuje tylko wtedy gdy przepis KPA wyraźnie to przewiduje

Przykłady postanowień na która służy zażalenie

1. Postanowienie o odmowie przywrócenia terminu.

2. Post. O ukaraniu grzywną świadka 3. Post. O odmowie udostępnienia akt

4. Post. W sprawie zawieszenia postępowania.

5. Post. Organu współdziałającego art. 106 KPA

6. Post. W sprawie zatwierdzenia ugody. 7. Post. O odmowie wydania zaświadczenia

8. Post. W sprawie kosztów postępowania

Postanowienia na które nie służy zażalenia

1.Postanowienie o przeprowadzenia dowodów. 2.Post. o niedopuszczalności odwołania.

3.Post. o uchybieniu terminowi do zniesienia odwołania

Elementy postanowienia art. 124. 1.Oznaczenie organu

2.Data wydania

3.Oznaczenie adresata postanowienia

4.Podstawa prawna (KPA) 5.Rozstrzygnięcie

6.Podpis osoby wydającej oraz pouczenie czy służy zażalenie lub skarga

do NSA

Postanowienia zaskarżalne powinny zawierać uzasadnienia faktyczne i

prawne oraz powinny być doręczone na piśmie.

docsity.com

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument