Poradnik wycieczkowy - Notatki - Turystyka, Notatki'z Hotelarstwo i Turystyka
Grzegorz
Grzegorz17 czerwca 2013

Poradnik wycieczkowy - Notatki - Turystyka, Notatki'z Hotelarstwo i Turystyka

PDF (139 KB)
5 strona
465Liczba odwiedzin
Opis
Turystyka: notatki z zakresu turystyki przedstawiające poradnik wycieczkowy.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 5
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 5 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 5 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 5 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 5 pages
Pobierz dokument

1

SZKOLNY PORADNIK WYCIECZKOWY

I. AKTY PRAWNE

1. Zarządzenie nr 18 MEN z dnia 29 września 1997 r. w sprawie zasad i warunków organizowania przez szkoły i placówki publiczne krajoznawstwa i turystyki ( Dz.Urz. MEN nr 9/1997, poz.40 ).

2. Rozporządzenie MEN z dnia 17 sierpnia 1992 r. w sprawie ogólnych przepisów BHP ( Dz.U. nr 65/1992, poz. 331 ).

3. Rozporządzenie MEN z dnia 19 września 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów BHP ( Dz.U. nr 119/1996, poz. 562 ).

4. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym ( Dz.U. 98/1997, poz.602 ); ważne przy organizowaniu wycieczek rowerowych.

5. Rozporządzenie MEN z dnia 6 maja 1997 r. w sprawie określenia warunków bezpieczeństwa osób przebywających w górach i nad wodą ( Dz.U. nr 57/1997, poz. 358 ).

6. Rozporządzenie MZ i OS z dnia 5 listopada 1992 r. w sprawie zakresu opieki zdrowotnej nad uczniami ( Dz.U. nr 87/1992, poz. 441 ).

7. Rozporządzenie MZ i OS z dnia 29 grudnia 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu opieki zdrowotnej nad uczniami ( Dz.U. nr 4/1996, poz. 31 ).

II. ZASADY OGÓLNE 1. Szkoły i inne placówki oświatowo – wychowawcze zobowiązane są rozwijać działalność krajoznawczo –

turystyczną, służącą wzbogacaniu procesu dydaktyczno – wychowawczego, poprawie stanu zdrowia oraz kształtowaniu kultury wypoczynku dzieci i młodzieży.

2. Działalność w zakresie krajoznawstwa i turystyki może być organizowana w ramach zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych.

3. Wycieczka szkolna – to integralna forma pracy dydaktyczno-wychowawczej szkoły, umożliwiająca uczniom bezpośrednie poznanie środowiska lokalnego, własnego regionu, kraju ojczystego lub innych krajów, ich właściwości geograficznych, historycznych, przyrodniczych, kulturowych lub gospodarczych.

4. Przy organizowaniu i przeprowadzaniu wycieczek współdziałają nauczyciele, uczniowie i rodzice.

III. CELE WYCIECZEK 1. Cele poznawcze:

Poznanie regionu, w którym odbywa się wycieczka ( ukształtowanie powierzchni, skały, wody, roślinność, zwierzęta, parki narodowe, rezerwaty przyrody, pomniki przyrody, skanseny, muzea, kościoły, dworki, zamki, pałace, budowle zabytkowe, umocnienia militarne.

2. Cele kształcące:

a. Umiejętność obserwacji krajobrazu i jego opisywania i porównywania z innymi. b. Umiejętność posługiwania się przyrządami pomiarowymi: kompas, taśmą miernicza. c. Umiejętność orientowania się w terenie na podstawie Słońca, kompasu, planu i mapy.

2

d. Umiejętność czytania planów miast i map turystycznych. e. Umiejętność korzystania z map i przewodników turystycznych przy opracowywaniu tras wycieczkowych. f. Umiejętność posługiwania się ekwipunkiem turystycznym. g. Umiejętność organizacji i pożytecznego spędzania czasu. h. Umiejętność rozpalania ogniska i przygotowania wieczornicy turystycznej.

3. Cele wychowawcze – kształtowanie postaw

Pozytywny stosunek do:

a. podstawowych idei humanistycznych ( życia, pokoju, miłości i sprawiedliwości ), b. do siebie ( pogoda ducha, samoocena, odwaga, skromność ), c. do innych osób ( życzliwość, tolerancja, uczynność, współczucie, uprzejmość ), d. do własnego narodu, państwa ( historia, język, lojalność, duma ), e. do świata przyrody żywej ( rośliny, zwierzęta ), f. do świata przyrody nieożywionej ( skały, gleba, powietrze, woda ), g. do pracy ( zamiłowanie, rzetelność ).

4. Wychowanie społeczno – moralne

a. Punktualność, uprzejmość, życzliwość, wytrwałość, silna wola. b. Odpowiedzialność za podjęte działania, przygotowanie do życia w zespole. c. Inwencja twórcza, aktywna postawa, pełnienie różnych ról. d. Rozwijanie samodyscypliny, samokontroli w postępowaniu. e. Kształtowanie wartościowych cech charakteru i woli. f. Poszanowanie tradycji narodowych.

IV. RODZAJE WYCIECZEK 1. Podział wycieczek ze względu na czas trwania:

- jednodniowe - kilkudniowe - zielone szkoły

2. Podział wycieczek ze względu na środek lokomocji:

- piesze - rowerowe - autokarowe - kolejowe - kajakowe

3. Wycieczki przedmiotowe – inicjowane są i realizowane przez nauczycieli danego przedmiotu w celu uzupełnienia obowiązującego programu nauczania.

4. Wycieczki krajoznawco – turystyczne – to takie, w których udział nie wymaga od uczestników przygotowania kondycyjnego i umiejętności specjalistycznych.

5. Wycieczki turystyki kwalifikowanej i obozy wędrowne – to takie, w których udział wymaga od uczestników przygotowania kondycyjnego i umiejętności posługiwania się specjalistycznym sprzętem.

6. Zielone szkoły, zimowe szkoły – imprezy wyjazdowe, które są związane z realizacją programu nauczania.

3

7. Inne formy działalności krajoznawczo-turystycznej to: biwaki, turnieje, złazy, rajdy, spływy, zloty.

V. DOKUMENTACJA WYCIECZKI 1. Karta wycieczki zatwierdzona przez dyrektora szkoły – (kopia pozostaje w szkole). Należy bardzo dokładnie

opracować program wycieczki – trasa, zwiedzane obiekty, przystanki. Program powinien być dostosowany do wieku i zainteresowań uczestników. Maksymalna rozpiętość wieku uczestników – 2 lata.

2. Lista uczestników wycieczki - (kopia pozostaje w szkole). Powinien ją podpisać lekarz.

3. Pisemne zgody rodziców lub prawnych opiekunów na udział dzieci w wycieczce.

4. Regulamin wycieczki należy dostosować do rodzaju wycieczki z uwzględnieniem przepisów BHP. Regulamin powinien być podpisany przez każdego uczestnika wycieczki.

5. Sprzęt i ekwipunek uczestnika wycieczki.

6. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe po zakończeniu wycieczki. Rozliczenie finansowe należy przedstawić na najbliższym spotkaniu z rodzicami; powinno być podpisane przez klasową radę rodziców. Po zakończonej wycieczce należy dokonać jej podsumowania z uczestnikami ( np. wieczornica, gazetka, kronika, wręczenie dyplomów uczestnikom, wymiana wrażeń itp.)

VI. KIEROWNIK WYCIECZKI I OPIEKUNOWIE 1. Kierownikiem wycieczki krajoznawczo-turystycznej powinien być nauczyciel lub w uzgodnieniu z dyrektorem

szkoły inna pełnoletnia osoba będąca instruktorem harcerskim albo posiadająca uprawnienia przewodnika turystycznego, przodownika lub instruktora turystyki kwalifikowanej, organizatora turystyki, instruktora krajoznawstwa lub zaświadczenie o ukończeniu kursu kierowników wycieczek szkolnych.

2. Do obowiązków kierownika wycieczki należy:

- opracowanie z udziałem uczestników szczegółowego programu i harmonogramu wycieczki lub imprezy.

- zaplanowanie i zorganizowanie transportu, noclegów, wyżywienia, ubezpieczenia i apteczki pierwszej pomocy.

- określenie i podział zadań dla opiekunów wycieczki dotyczących realizacji programu oraz sprawowania opieki nad uczestnikami.

- opracowanie regulaminu wycieczki.

- zapoznanie uczestników wycieczki z: harmonogramem, regulaminem wycieczki, z zasadami bezpieczeństwa podczas wycieczki oraz sprzętem i ekwipunkiem potrzebnym podczas wycieczki ( zebranie z uczestnikami przed wycieczką ).

- dokonanie podziału zadań wśród uczestników wycieczki.

- dysponowanie środkami finansowymi przeznaczonymi na wycieczkę.

- wypełnienie przed wycieczką Karty wycieczki, Listy uczestników podpisanych przez opiekunów, a następnie zatwierdzenie i pozostawienie ich u dyrektora szkoły. Uzyskanie pisemnej zgody rodziców lub opiekunów na uczestnictwo dzieci w wycieczce.

- zapewnienie warunków do całkowitej realizacji regulaminu wycieczki i jej programu.

- po odbytej wycieczce – dokonanie jej oceny ( podczas zebrania z uczestnikami wycieczki) oraz sporządzenie sprawozdania merytorycznego i rozliczenia wycieczki.

4

3. Opiekunem wycieczki lub imprezy powinien być nauczyciel albo – w uzgodnieniu z dyrektorem szkoły – inna pełnoletnia osoba. Opiekunowie potwierdzają własnoręcznym podpisem na karcie wycieczki przejęcie odpowiedzialności za bezpieczeństwo dzieci.

4. Do podstawowych obowiązków opiekuna należy:

- sprawowanie opieki nad powierzonymi mu uczestnikami. współdziałanie z kierownikiem w zakresie realizacji programu i harmonogramu wycieczki lub imprezy. nadzór nad przestrzeganiem regulaminu przez uczestników, ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa.

- nadzór nad wykonywaniem przez uczestników przydzielonych zadań.

- wykonywanie innych zadań zleconych przez kierownika.

VII. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA 1. Trasa i czas trwania wycieczki muszą być dostosowane do wieku i możliwości uczestników. W wycieczkach

wielodniowych mogą uczestniczyć dzieci w wieku powyżej 11 lat ( kl. IV – VI ).

2. Ilość uczniów przypadająca na jednego opiekuna:

a. wycieczka w obrębie tej samej miejscowości, co szkoła - 1 opiekun / 30 uczniów b. wycieczka środkami lokomocji w tej samej miejscowości, co szkoła - 1 opiekun / 15 uczniów c. wycieczka poza miejscowość, w której jest szkoła - 1 opiekun / 15 uczniów d. impreza turystyczno-krajoznawcza (biwak) - 1 opiekun / 10 uczniów

3. Wycieczki na terenach górskich leżących na obszarach parków narodowych, rezerwatów przyrody i leżących powyżej 1000 m.n.p.m. może prowadzić tylko wykwalifikowany przewodnik.

4. W wycieczkach turystyczno-krajoznawczych nie mogą brać udziału uczniowie, w stosunku do których istnieją przeciwwskazania lekarskie. Lista uczestników powinna być podpisana przez lekarza lub pielęgniarkę szkolną.

5. W wycieczce nie może brać udziału uczeń bez pisemnej zgody rodziców lub prawnych opiekunów.

6. Rodzic wyrażając zgodę na uczestnictwo dziecka w wycieczce powinien podać nr PESEL oraz nr i nazwę kasy chorych, do której należy dziecko. Powinien również przekazać kierownikowi informację o stanie zdrowia dziecka, jego dolegliwościach (choroba lokomocyjna, krwotoki, itp.) oraz podać wykaz używanych przez dziecko leków.

7. Na wycieczce nie wolno beż zgody rodziców podawać dzieciom żadnych lekarstw, za wyjątkiem środków opatrunkowych. Do dziecka z objawami chorobowymi należy wezwać lekarza (pogotowie ratunkowe). Kierownik musi domagać się wystawienia przez lekarza po interwencji karty wizyty opatrzonej pieczątką ZOZ i lekarza.

8. W przypadku wypadku należy powiadomić pogotowie ratunkowe, policję, rodziców, dyrektora szkoły.

9. Kierownik wycieczki ustala jedno miejsce wyjazdu i przyjazdu dzieci z wycieczki. Rodzice są zobowiązani do doprowadzenia i odebrania dzieci z miejsca zbiórki. Nie wolno wysadzać dzieci po drodze przejazdu autokaru.

10. W czasie wycieczki uczestnicy nie mogą pozostawać bez nadzoru opiekunów. Na wycieczce nie ma tzw. „czasu wolnego” dla uczestników.

11. Opiekun wycieczki obowiązany jest sprawdzić stan liczbowy uczniów przed wyruszeniem z każdego miejsca pobytu, w czasie zwiedzania, przejazdu oraz po przybyciu do punktu docelowego.

12. Do oprowadzania wycieczek na terenie takich miast jak: Gdańsk, Gdynia, Sopot, Kraków, Poznań, Toruń, Warszawa, Wrocław - są wymagane uprawnienia przewodnika miejskiego.

5

13. Na obszarach górskich ( Beskidy, Tatry, Sudety ) kierownik wycieczki jest zobowiązany do zapewnienia grupie właściwego przewodnika górskiego.

14. Wszyscy uczestnicy i opiekunowie wycieczek rowerowych, których trasa wiedzie drogami publicznymi, powinni posiadać karty rowerowe.

15. .Na wszystkich wycieczkach należy przestrzegać zasad bezpiecznego poruszania się po drogach i ulicach.

16. Kierowca jest zobowiązany przedstawić kierownikowi wycieczki kartę przeglądu technicznego autokaru. Jeden kierowca może prowadzić pojazd maksymalnie przez 8 godzin na dobę z przerwami na odpoczynek ( trasa – około 500 km ).

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Wycieczki mogą być finansowane ze środków pozabudżetowych, a w szczególności:

a. z odpłatności uczniów biorących w niej udział, b. ze środków pochodzących z działalności samorządu uczniowskiego, c. ze środków wypracowanych przez uczniów, d. ze środków przekazanych przez radę rodziców, radę szkoły, osoby fizyczne lub prawne.

2. Kierownik i opiekunowie wycieczek i imprez nie ponoszą kosztów przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia. Wydatki z tego tytułu pokrywa się ze środków, o których mowa w pkt.1.

3. Uczniowie, którzy nie uczestniczą w wycieczce klasowej odbywającej się w dniach zajęć szkolnych są zobowiązani do udziału w zajęciach szkolnych w klasie wskazanej przez dyrektora szkoły.

4. Kierownik wycieczki powinien poinformować rodziców o możliwości dodatkowego ubezpieczenia uczestników wycieczki. Uczestnicy wycieczek powinni być objęci ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków

5. Udział uczniów w wycieczkach (z wyjątkiem przedmiotowych odbywających się w ramach zajęć lekcyjnych ) i imprezach wymaga zgody rodziców lub prawnych opiekunów.

6. Nauczyciel powinien dodatkowo ubezpieczyć się na czas wycieczki od odpowiedzialności cywilnej.

VIII. Bibliografia Obowiązujące AktyPrawne ( Dzienniki Urzędowe)

Denek K. :Krajoznawstwo i turystyka w wychowaniu dzieci i młodzieży szkolnej. Warszawa 1989

Siwulska M.: Obowiązki kierownika wycieczki (opracowanie) Kraków 2000

Siwulska M.: Cele wycieczek (opracowanie) Kraków 2000

Siwulska M.: Regulamin wycieczki (opracowanie) Kraków 2000

Kuczyński J., Siwulska M.:Kurs na uprawnienia: kierownika wycieczki szkolnej, kierownika obozu wędrownego,

kierownika placówki wypoczynku dzieci i młodzieży (wykłady)- zorganizowany przez Zarząd Główny

Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych za zgodą MEN. Zakopane 2000

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 5 pages
Pobierz dokument