Podsumowanie prywatyzacji w Polsce - Notatki - Finanse, Notatki'z Finanse. Cracow University of Economics
Kamila_S
Kamila_S26 lutego 2013

Podsumowanie prywatyzacji w Polsce - Notatki - Finanse, Notatki'z Finanse. Cracow University of Economics

PDF (542 KB)
15 str.
877Liczba odwiedzin
Opis
Podsumowanie prywatyzacji gospodarki polskiej do roku 1998
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 str. / 15

To jest jedynie podgląd.

3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 15 str.

Pobierz dokument

To jest jedynie podgląd.

3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 15 str.

Pobierz dokument

To jest jedynie podgląd.

3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 15 str.

Pobierz dokument

To jest jedynie podgląd.

3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 15 str.

Pobierz dokument

Podsumowanie prywatyzacji gospodarki polskiej do roku 1998

docsity.com

WSTĘP

Przedstawione informacje ilustrują postęp procesu przekształceń własnościowych

przedsiębiorstw państwowych realizowanych przez Ministerstwo Przekształceń

Własnościowych w okresie od 1.08.1990 roku (moment wejścia w życie ustawy o

prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych) do 30.06.1996 roku oraz przez Ministerstwo

Skarbu Państwa w okresie od 01.10.97 do 30.06.1998 roku. Dane na koniec I półrocza

zostały zestawione z danymi uzyskanymi na koniec 1997 roku.

Używane skróty i pojęcia

Ustawa o k. I p.p.p.- ustawa z dnia 30 sierpnia 1996 r. O komercjalizacji i prywatyzacji

przedsiębiorstw państwowych.

(Dz. U. z 1996r. Nr 118, poz.561, z póź. zm.)

Art.4, art.39-właściwy artykuł w/w ustawy

Dział III- właściwy dział w/w ustawy – komercjalizacja z konwersją wierzytelności

Ustawa o p.p.p.- ustawa z dnia 13 lipca 1990 r. O prywatyzacji przedsiębiorstw

państwowych.

(Dz. U. Z 1990 r. Nr.51 poz. 298, z póź. zm.)

Art.5, art.6, art. 37- właściwy artykuł w/w ustawy

Ustawa o p.p. – ustawa z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych

( Dz. U. z 1991 r. nr 18 poz 80, z póz. Zm. )

Art. 19 – właściwy artykuł w/w ustawy

JsSP- jednoosobowa spółka Skarbu Państwa powstała w wyniku przekształcenia

przedsiębiorstwa państwowego w trybie art. 5 lub art. 6 ustawy o prywatyzacji

przedsiębiorstw państwowych , bądź art. 7 ustawy o narodowych funduszach

inwestycyjnych, bądź art. 4 ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw

państwowych ( od momentu wpisania do rejestru handlowego)

Akceptacja – zgoda właściwego ministra ds. prywatyzacji na likwidację przedsiębiorstwa

państwowego w trybie art.. 37 ustawy o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych/

art.39 ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych

-niezgłoszenie sprzeciwu przez właściwego ministra ds. prywatyzacji w terminie 2

tygodni na likwidację przedsiębiorstwa państwowego w trybie art. 19 ustawy o

przedsiębiorstwach państwowych

Objęte przekształceniami- od daty rejestracji sądowej jednoosobowej spółki Skarbu

Państwa

docsity.com

- rozpoczęte procesy przekształceń własnościowych po uzyskaniu lub bez zgody MPW lub

MSP w trybie art.. 37 ustawy o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych/ art.39

ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych

- od daty rozpoczęcia przez organ założycielski likwidacji przedsiębiorstwa

państwowego w trybie art. 19 ustawy o przedsiębiorstwach państwowych

PP zlikwidowane- od daty wykreślenia przedsiębiorstwa państwowego przez sąd z

rejestru przedsiębiorstw państwowych

JsSP sprywatyzowane- zbyto nie mniej niż 10% akcji/udziałów należących do Skarbu

Państwa osobom trzecim

AWRSP-Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa

EKD- według systemu Europejskiej Klasyfikacji Działalności

Działy gospodarki narodowej – według systemu KGN (Europejskiej Gospodarki

Narodowej)

Informacje ogólne

Zasady postępowania i kierunki działań w zakresie przekształceń własnościowych

opierały się na następujących aktach prawnych:

 ustawie z dnia 13 lipca 1990 r. o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych,

 ustawie z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw

państwowych,

 ustawie z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych,

 ustawie z dnia 30 kwietnia 1993 r. o Narodowych Funduszach Inwestycyjnych i ich

prywatyzacji,

 ustawie z dnia 3 lutego 1993 r. o restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw i

banków oraz o zmianie niektórych ustaw,

W oparciu o w/w akty prawne MSP stosowało trzy zasadnicze procedury przekształceń

przedsiębiorstw państwowych:

1. komercjalizacja- przekształcenie przedsiębiorstwa państwowego w jsSP, która

następnie może być prywatyzowana kapitałowo (prywatyzacja pośrednia) tj.

poprzez sprzedaż akcji/udziałów osobom trzecim, poprzez wniesienie

akcji/udziałów do NFI w celu ich prywatyzacji lub w celu ich restrukturyzacji;

2. komercjalizacja z konwersją wierzytelności, tj. przekształcenie przedsiębiorstwa

państwowego w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z udziałem wierzycieli w

celu restrukturyzacji finansowej (Dz.III ust. O k i ppp)

docsity.com

3. prywatyzację bezpośrednią, tj. rozporządzanie majątkiem przedsiębiorstwa przez

sprzedaż, wniesienie do spółki lub oddanie do odpłatnego korzystania ;

4. likwidację przedsiębiorstwa państwowego z powodu złej kondycji ekonomicznej

Z ogółu 8441 przedsiębiorstw państwowych istniejących w 1990 roku do

końca I półrocza 1998 roku MPW i MSP przekształceniami własnościowymi objęło

4455 przedsiębiorstwa. Z tego najwięcej przedsiębiorstw objęto prywatyzacją

bezpośrednią- 36,3%, likwidacji z przyczyn ekonomicznych poddano – 34,9%

przedsiębiorstw państwowych, a 28,7% przekształcono w jednoosobowe spółki

Skarbu Państwa.

docsity.com

Stan na dzień Ogółem Przedsiębiorstwa objęte przekształceniami

W jsSP

Ust. o ppp/ust. o NFI/ ust. o k i ppp

Art. 37 ust o ppp/ art.39 ust. o k

i ppp

Art. 19 ust.o pp

Zarejestr

owane

sprywatyz

owane

%

4:3

Wniesione

do NFI

Akceptacj

a

MPW/MSP

Zakończo

ne

%

8:7

Brak

sprzec.

MPW/MSP

zakończo

ne

%

11:10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Do

31.12.1991

1210 260 28 11% - 415 182 44% 535 19 4%

Do

31.12.1992

2029 480 51 11%- 696 475 68% 853 86 10%

Do

31.12.1993

2498 527 98 19% - 892 707 79% 1079 186 17%

Do

31.12.1994

2985 726 134 19% 413 1023 945 92% 1239 303 24%

Do

31.12.1995

3515 958 160 17% 457 1174 1054 90% 1383 396 29%

Do

31.12.1996

3927 1076 184 17% 512 1371 1243 91% 1480 563 38%

Do

31.12.1997

4359 1254 228 18% 512 1565 1417 91% 1540 678 44%

Do

30.06.1998

4455 1281 236 18% 512 1618 1497 93% 1556 743 48%

Przebieg procesów prywatyzacyjnych przedsiębiorstw państwowych w okresie od 01.08.1990 do 30.08.1998 roku.

docsity.com

docsity.com

Komercjalizacja przedsiębiorstw państwowych.

Komercjalizacja, polega na przekształceniu przedsiębiorstwa państwowego w

jednoosobową spółkę Skarbu Państwa akcyjną lub z ograniczoną odpowiedzialnością,

której akcje/udziały mogą być udostępniane osobom trzecim w procesie prywatyzacji.

Komercjalizacja może być także dokonana w celu innym niż prywatyzacja, a więc

bez zamiaru udostępnienia przez Skarb Państwa osobom trzecim.

Nowopowstała spółka wstępuje we wszystkie stosunki prawne, których podmiotem

było przedsiębiorstwo państwowe.

Według obowiązujących przepisów komercjalizacji przedsiębiorstwa państwowego

dokonuje –w celu prywatyzacji lub w innym celu za zgodą Rady Ministrów- Minister

Skarbu Państwa:

 na wniosek organu założycielskiego

 na wniosek dyrektora tego przedsiębiorstwa i rady pracowniczej

 z własnej inicjatywy

Ustawa o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych wprowadza

dodatkową i nową podstawę prawną do przeprowadzenia prywatyzacji tzw.

Komercjalizację z konwersją wierzytelności (dział III ustawy) w celu

przeprowadzenia restrukturyzacji finansowej. Zgodnie z tą ustawą w procesie

restrukturyzacji mogą uczestniczyć jedynie przedsiębiorstwa państwowe, które mogą być

przekształcone w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z udziałem wierzycieli.

Z ogólnej liczby skomercjalizowanych przedsiębiorstw państwowych

sprywatyzowano: 236 spółek metodą kapitałową, to jest w drodze publicznego

zaproszenia do rokowań, oferty publicznej lub przetargu(19%), 512 spółek zostało

wniesionych do programu Narodowych Funduszy Inwestycyjnych(40%).

Prywatyzacja kapitałowa

Bez względu na stosowaną metodę udostępniania akcji lub udziałów , w każdej ze

spółek przeznaczonych do prywatyzacji kapitałowej były dokonywane przez firmy

doradcze – wybrane w drodze przetargu- wyceny, analizy ekonomiczno-finansowej i

analizy prawne.

Poza ceną za akcje/udziały, ważnym elementem przy zawieraniu transakcji

sprzedaży spółek Skarbu Państwa są zobowiązania inwestorów zagranicznych.

docsity.com

Są to głównie:

- zobowiązania inwestycyjne dotyczące w szczególności modernizacji produkcji, parku

maszynowego, unowocześnienia kapitału akcyjnego (zakładowego) spółki, ochrony

środowiska naturalnego;

- zobowiązania socjalne gwarantujące utrzymanie stanu zatrudnienia w spółce przez

okres 2-3 lat, podwyżki płac itp.

Prywatyzacja kapitałowa od 1990 r. do 30.06.1998 r. wg KGN

Działy gospodarki

narodowej

Spółki sprzedane w

latach 1990-1998

Spółki sprzedane w I kw.

1998r.

Przemysł: 195 6

- spożywczy 41 -

- mineralny 26 0

- maszynowy 30 4

- elektrotechniczny 20 0

- chemiczny 16 0

- drzewno-papierniczy 17 0

- lekki 14 0

- elektromaszynowy 18 1

- metalurgiczny 5 0

- energetyczny 3 0

- farmaceutyczny 5 1

Budownictwo 29 0

Handel 5 1

Transport 1 0

Finanse 3 1

Pozostałe 3 0

RAZEM: 236 8

Stan zatrudnienia utrzymywany jest z reguły na stałym poziomie, co wynika z

dodatkowych zobowiązań inwestorów( tzw. Pakietów socjalnych)- głównie umów

zawartych pomiędzy funkcjonującymi związkami zawodowymi a inwestorami

strategicznymi.

docsity.com

Do 30 czerwca 1998 r. prywatyzacją kapitałową objęto 236 jsSP, przy czym

łącznie zawarto 250 transakcji sprzedaży (przy sprzedaży 13 spółek zastosowano formę

mieszaną- część akcji/udziałów sprzedano w ofercie publicznej a część inwestorowi

strategicznemu. Ta forma sprzedaży akcji/udziałów jsSP jest coraz częściej stosowana w

prywatyzacji kapitałowej). W drodze oferty publicznej sprzedano akcje/udziały 40 spółek

, co stanowi 16,9% wszystkich sprywatyzowanych kapitałowo jsSP, natomiast inwestorzy

strategiczni nabyli akcje/udziały w 209 spółkach, w tym:

- inwestorzy polscy w 106 spółkach,

- inwestorzy zagraniczni w 87 spółkach

- inwestorzy mieszani w 16 spółkach;

Na liście jsSP sprywatyzowanych ścieszką kapitałową w latach 1990-1998

dominowały spółki działające w przemyśle-195, co stanowi 82,8% oraz w

budownictwie- 29, co stanowi 12,4% wszystkich spółek objętych prywatyzacją

kapitałową.

Prywatyzacja kapitałowa stanowi najbardziej efektywną formę prywatyzacji-

głównie ze względu na udział inwestorów strategicznych. Kwota zobowiązań

inwestycyjnych przyjętych przez inwestorów strategicznych w latach 1990-1998 jest

wyższa od wartości sprzedaż spółek sprywatyzowanych kapitałowo w tym okresie,

chociaż w I półroczu 1998 r. ze względu na sprzedaż dobrych spółek w ofercie

publicznej, wpływy do budżetu były znacznie wyższe niż kwoty zobowiązań

inwestycyjnych inwestorów strategicznych.

Prywatyzacja bezpośrednia

W myśl przepisów ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw

państwowych (art.39) prywatyzacja bezpośrednia polega na przekazaniu wszystkich

składników materialnych i niematerialnych majątku przedsiębiorstwa państwowego

nowemu właścicielowi na podstawie zarządzenia wydanego przez organ założycielski.

Nowy właściciel staje się następcą prawnym przedsiębiorstwa państwowego poddanego

prywatyzacji bezpośredniej, czego nie przewidywała ustawa o prywatyzacji (ar.37).

Przejmuje również odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe przedsiębiorstwa

państwowego ujawnione w bilansie zamknięcia przedsiębiorstwa.

Majątek prywatyzowanego przedsiębiorstwa może być sprzedany, wniesiony do

spółki lub oddany do odpłatnego korzystania.

Sprzedaż przedsiębiorstwa następuje w trybie:

docsity.com

1. przetargu publicznego

2. rokowań podjętych na podstawie publicznego zaproszenia.

Sprzedaż adresowana jest przede wszystkim do nabywców krajowych, a w przypadku

ich braku również zagranicznych. W stosunku do nabywców krajowych stosowana jest

preferencyjna zasada ratalnej spłaty należności za nabyte przedsiębiorstwo pod

warunkiem zabezpieczenia kwoty pozostałej do zapłaty po uiszczeniu pierwszej raty. W

metodzie tej wyodrębnia się ścieszkę tzw. “szybkiej sprzedaży”. Dotyczy ona głównie

przedsiębiorstw o złym stanie ekonomicznym, dla których alternatywą wobec sprzedaż

jest likwidacja lub upadłość.

Do 30 czerwca 1998 roku do sprzedaży przekazano 352 przedsiębiorstwa, których

udział w prywatyzacji bezpośredniej wyniósł 21,8%. Porównanie do poprzedniego okresu

wskazuje na wzrost zainteresowania tą techniką prywatyzacji.

Wniesienie mienia przedsiębiorstwa do spółki następuje w trybie rokowań

podjętych na podstawie publicznego zaproszenia. Nowa ustawa przewiduje preferencje

dla pracowników przedsiębiorstw prywatyzowanych tą metodą. Uprawnionym

pracownikom oraz rolnikom lub rybakom przysługuje prawo do nieodpłatnego nabycia

15% akcji należących do Skarbu Państwa w spółce. Do tej pory ze względu na brak takiej

preferencji była to najmniej popularna metoda ze stosowanych w prywatyzacji

bezpośredniej. Zaletą tej metody jest to, że pieniądze inwestora nie wpływają do budżetu

a pozostają w spółce i są wykorzystywane na jej rozwój.

Do 30 czerwca 1998 roku 134 przedsiębiorstwa przeznaczono do wniesienia do

spółki, co stanowi tylko 8,3% ogólnej liczby przedsiębiorstw prywatyzowanych

bezpośrednio.

Oddanie mienia przedsiębiorstwa do odpłatnego korzystania w tzw. leasing

może nastąpić na rzecz spółki, jeżeli łącznie zostaną spełnione następujące warunki:

1. do spółki przystąpiło ponad połowa liczby pracowników przedsiębiorstwa

państwowego bądź pracowników i rolników lub rybaków,

2. akcjonariuszami spółki są wyłącznie osoby fizyczne mające miejsce zamieszkania w

kraju, chyba że Minister Skarbu Państwa postanowi inaczej,

3. wysokość kapitału akcyjnego nie jest niższa niż 20% łącznej wartości funduszu

założycielskiego i funduszu prywatyzowanego przedsiębiorstwa,

4. co najmniej 20% akcji zostało objętych przez osoby nie zatrudnione w

prywatyzowanym przedsiębiorstwie, czyli przez inwestora zewnęcznego.

docsity.com

Do końca czerwca 1998 roku zastosowano tę metodę w stosunku do 1065

przedsiębiorstw tj. do 65,8% przedsiębiorstw prywatyzowanych bezpośrednio- jest to

najpopularniejsza ścieszka prywatyzacji.

Do 30 czerwca 1998 roku zaopiniowano pozytywnie 1618 projektów, przewidujących

zastosowanie prywatyzacji bezpośredniej w przedsiębiorstwach przeznaczonych do

prywatyzacji.

Faktycznie procesy prywatyzacyjne rozpoczęto w 1546 przedsiębiorstwach.

Liczba przedsiębiorstw prywatyzowanych bezpośrednio systematycznie zmniejsza

się. Największą dynamikę prywatyzacji bezpośredniej odnotowano w pierwszym okresie

prywatyzacji, tj. do 31 grudnia 1991 roku, gdy rozpoczęto 426 procesów

prywatyzacyjnych. W następnych latach liczba ta stopniowo malała aby w I półroczu

1998 roku osiągnąć wartość 62 procesów prywatyzacyjnych rozpoczętych tą metodą.

Prywatyzacja bezpośrednia charakteryzuje się dużą efektywnością.

Do końca czerwca 1998 roku procesy likwidacyjne zakończono wykreśleniem z rejestru w

przypadku 1497 przedsiębiorstw państwowych objętych prywatyzacją bezpośrednią, co

stanowi 92,5% liczby akceptacji wydanych przez MPW i MSP oraz 96,8% faktycznie

rozpoczętych w tym trybie prywatyzacji.

Prywatyzacja bezpośrednia obejmuje głównie przedsiębiorstwa o dobrej kondycji

finansowej, zatrudniające mniej niż 500 osób. Tylko 14,5% przedsiębiorstw

prywatyzowanych bezpośrednio to przedsiębiorstwa zatrudniające powyżej 500 osób.

Tendencja ta wykazuje nieznaczny spadek w porównaniu z poprzednim okresem.

Struktura działowa przedsiębiorstw objętych prywatyzacją bezpośrednią

praktycznie nie zmienia się. Do 30 czerwca 1998 roku objęła ona głównie

przedsiębiorstwa przemysłowe- 38,0%, budowlane –28,1% i handlowe –15,2%.

Likwidacja przedsiębiorstw państwowych

Likwidacja na podstawie art. 19 ustawy z dnia 25 września 1981 r. o pp , zwana

także likwidacją upadłościową lub likwidacją z przyczyn ekonomicznych, przeprowadzana

jest w przedsiębiorstwach prowadzących działalność ze stratą i nie rokujących żadnych

szans uzyskania zysku.

Organ założycielski ustala likwidatora przedsiębiorstwa który, ma doprowadzić do

zakończenia działalności operacyjnej przedsiębiorstwa, i zaspokojenia roszczeń

wierzycieli.

docsity.com

Najbardziej efektywną strategią likwidacji nierentownych przedsiębiorstw ukierunkowaną

na kontynuację działalności w nowych formach własności jest sprzedaż zorganizowanych

części majątku inwestorom zewnętrznym, połączona ze sprzedażą mienia, którym nie

jest zainteresowany główny nabywca. Ta strategia likwidacji prowadzi do, skutecznej z

reguły, sanacji “zdrowej” części przedsiębiorstwa i utrzymania zatrudnienia.

Zdecydowana większość przedsiębiorstw likwidowana jest metodą sprzedaży

poszczególnych składników majątku.

Rozpoczęte i zakończone procesy likwidacji z art. 19 ust. o pp.

Rok Liczba

procesów

rozpoczętych

Liczba

Procesów

zakończonych

Ogłoszone

Upadłości

1991 540 19 -

1992 317 67 -

1993 226 100 -

1994 163 117 -

1995 113 93 54

1996 47 168 73

1997 89 113 38

I półrocze 1998 21 65 14

RAZEM: 1515 743 566

Do końca czerwca 1998 roku minister SP nie zgłosił sprzeciwu wobec 1556

wniosków o likwidację przedsiębiorstwa państwowego ze względów ekonomicznych.

Liczba faktycznie rozpoczętych procentów likwidacyjnych w trybie art.19 ust. o pp

wyniosła 1515. W 743 przedsiębiorstwach zakończono likwidację i przedsiębiorstwa

wykreślono z rejestru, natomiast w 566 przedsiębiorstwach ogłoszono upadłość. W stan

upadłości stawiane są głównie przedsiębiorstwa, w których proces likwidacji wydłuża się,

co powoduje, że staje się on kosztowny, doprowadzając do sytuacji, w której

przedsiębiorstwo nie może sprostać narastającym zobowiązaniom i ich wartość

przekracza wartość likwidowanego majątku przedsiębiorstwa.

Struktura branżowa likwidowanych przedsiębiorstw w trybie art.19 jest bardzo

zróżnicowana. Większość to przedsiębiorstwa przemysłowe – prowadzące działalność

produkcyjną.

docsity.com

W omawianym okresie likwidacją (art.19 ust. o pp) objęto 1276 przedsiębiorstw

zatrudniających mniej niż 200 osób. Sukcesywnie zmniejsza się udział przedsiębiorstw

zatrudniających powyżej 200 osób w grupie podmiotów likwidowanych z przyczyn

ekonomicznych.

Likwidacja przedsiębiorstw przeprowadzona jest także w trybie postępowania

upadłościowego(art.24 ust. o pp) na podstawie prawa upadłościowego (Rozporządzenie

Prezydenta RP z dnia 24.10.1934 r.). Postępowanie upadłościowe należy do właściwości

sądów gospodarczych. Sąd może na wniosek dłużnika lub organu założycielskiego ogłosić

upadłość, gdy podmiot gospodarczy zaprzestał płacić długi lub gdy jego majątek nie

wystarcza na zaspokojenie długów.

Do 30 czerwca 1998 r. postępowanie upadłościowe prowadzone było w 1435

przedsiębiorstwach. Postępowanie upadłościowe zakończono 338 przedsiębiorstwach, a

122 przypadkach sąd umorzył postępowanie upadłościowe, gdy okazało się, iż majątek

nie wystarczył na pokrycie kosztów postępowania.

NARODOWE FUNDUSZE INWESTYCYJNE

W ciągu ostatnich trzech lat tj. od kiedy fundusze są zarządzane przez firmy

zarządzające udało się zawrzeć ponad 130 transakcji mających na celu wprowadzenie

inwestorów strategicznych do spółek parterowych.

Akcje trzydziestu przedsiębiorstw są notowane na rynku publicznym; 20 na

giełdzie i 10 na rynku CTO. Ponad 100 przedsiębiorstw biorących udział w programie

zostało dokapitalizowanych kwotą sięgającą 700 mln zł.

Dla zapewnienia dodatkowych zysków do końca ubiegłego roku zrealizowano poza

programem ppp 26 inwestycji, angażując ponad 203 mln zł, a w pierwszym półroczu

1998 roku zrealizowano kilkanaście dalszych inwestycji.

Do końca 1997 r. zostało sprzedane 56 spółek parterowych, dalszych 40 umów

sprzedaży podpisano w 1998 roku. Zamiana zawartości portfela inwestycyjnego

dokonywana była również poprzez konsolidację pakietów mniejszościowych pomiędzy

funduszami. Operacja ta pozwoliła na zwiększenie udziałów w tych spółkach, które są

istotne z punktu widzenia realizowanej przez dany fundusz strategii. W pierwszej

konsolidacji wzięło udział sześć NFI, które w zamian za 1,93% pakiety w około 135

spółkach zwiększyły swoje udziały do ok. 9,64% w 27 przedsiębiorstwach. W marcu

docsity.com

1998r. konsolidacją zostały objęte 97 przedsiębiorstwa z portfela mniejszościowego, co

pozwoliło ponownie w zamian za rezygnację z 1,93% udziałów w 76 spółkach zwiększyć

udziały do prawie 10% w 19 spółkach.

W 26 spółkach ogłoszono upadłość lub likwidacje bowiem nie udało się uzdrowić

ich kondycji finansowej.

Zakończenie

Procesy prywatyzacji stanowią istotny wyznacznik przemian rynkowych w polskiej

gospodarce. Realizowany od 1990 r. proces przekształceń własnościowych doprowadził

do istotnych zmian struktury własności w gospodarce i ożywienia gospodarczego.

W wyniku prywatyzacji oraz powstania i rozwoju firm prywatnych struktura

własnościowa gospodarki, struktura zatrudnienia, jak też struktura tworzenia PKB w

ujęciu własnościowym zmieniła się na korzyść sektora prywatnego.

Niemal 80% zarejestrowanych spółek należy do sektora prywatnego. Prywatne

spółki wytwarzają ponad 65% PKB. Ponad 60% siły roboczej jest zatrudniona w ponad 2

mln. Różnych prywatnych jednostkach gospodarczych, wliczając w to osoby fizyczne

prowadzące działalność.

Dotychczasowa realizacja procesów prywatyzacyjnych doprowadziła do znacznego

wzbogacenia metod, form i technik prywatyzacji, w szczególności w zakresie prywatyzacji

pośredniej.

Należy jednak stwierdzić, że mimo stałych działań prywatyzacyjnych udział

sektora publicznego w gospodarce polskiej jest nadal relatywnie wysoki. Zmiana tej

sytuacji wymaga zintensyfikowania procesów prywatyzacji, zwłaszcza w kontekście

rozpoczynających się negocjacji dotyczących integracji Polski ze strukturami Unii

Europejskiej.

docsity.com

Bibliografia

- “Prywatyzacja”- Stanisława Surdykowa Wydawnictwo Naukowe PWN W-wa 1996

- “Dynamika przekształceń własnościowych”- Ministerstwo Skarbu Państwa-

Departament Strategii i Instrumentów Polityki Majątkowej W-wa czerwiec 1998

- “Sprawozdanie z realizacji Kierunków prywatyzacji majątku państwowego w

1997 roku stanowiący załącznik Nr 12 do Ustawy Budżetowej z dnia 21 lutego 1997

roku” Ministerstwo Skarbu Państwa Wwal maj 1998

- Rocznik statystyczny 1997 wyd. GUS, W-wa 1998

docsity.com

komentarze (0)

Brak komentarzy

Bądź autorem pierwszego komentarza!

To jest jedynie podgląd.

3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 15 str.

Pobierz dokument