Postępowanie upadłościowe - Notatki - Prawo, Notatki'z Prawo
Lady_Pank
Lady_Pank19 czerwca 2013

Postępowanie upadłościowe - Notatki - Prawo, Notatki'z Prawo

PDF (206 KB)
2 strony
427Liczba odwiedzin
Opis
Prawo: notatki z zakresu prawa dotyczące postępowanie upadłościowe; sądowe postępowanie układowe i bankowe postępowanie ugodowe.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd2 strony / 2
Pobierz dokument

Notatki Darka Zaremby [email protected] http://www.bg.univ.gda.pl/~darth

Postępowanie upadłościowe

Etapy postępowania upadłościowego:

1. Wniosek o przeprowadzenie upadłości - może złożyć: wierzyciel (trwałe zaprzestanie

spłaty długów) lub dłużnik (majątek nie pokrywa zobowiązań)

 umorzenie upadłości

 majątek upadłego nie wystarcza na przeprowadzenie postępowania

 wszyscy wierzyciele odstąpią

 składający wniosek nie wpłaci zaliczki

 oddalenie wniosku o upadłość

 nie ma zdolności upadłościowej:

 podmioty za które odpowiada skarb państwa

 podmioty gospodarcze nie w ewidencji

 niektóre przedsiębiorstwa jak PKP, LOT

 nie ma przesłanek upadłości:

 nie krótkotrwałe, ale faktyczne zaprzestanie płacenia długów

 majątek nie wystarcza na spłacenie długów

 ogłoszenie upadłości

2. Wyznaczenie przez sąd organów związanych z postępowaniem upadłościowym

 sędziego komisarza - kieruje tokiem postępowania, sprawuje nadzór nad syndykiem

 syndyka upadłości - obejmuje majątek, zarządza i przeprowadza likwidację; na niektóre

czynności musi mieć pozwolenie sędziego komisarza.

3. Ustalenie masy biernej i czynnej - pasywa i aktywa

4. Likwidacja masy upadłościowej

5. Zaspokojenie wierzycieli

6. Zakończenie postępowania upadłościowego

Sądowe postępowanie układowe

Etapy postępowania układowego:

1. Wniosek o przeprowadzenie postępowania układowego (składa podmiot gospodarczy)

 wniosek powinien zawierać:

 propozycje układowe - w zasadzie równe dla wszystkich, ale w praktyce

najkorzystniejsze dla „drobnicy”

 bilans z rachunku wyników

 wyciąg z rejestru

 spis wierzycieli

 wykaz udzielonych poręczeń

 wykaz tytułów egzekucyjnych przeciwko podmiotom

 osobiste zapewnienie o prawdziwości i pełności powyższych danych

 oddalenie wniosku o postępowanie układowe

 nie ma prawa otworzyć postępowania układowego kto:

 nie prowadził księgowości według zasad prawidłowej rachunkowości

 od zawartego z innymi wierzycielami układu nie minęło 5 lat

 od umorzenia postępowania układowego nie minęło 5 lat

 nie wykonał układu zawartego w postępowaniu układowym lub upadłościowym

 nie ma przesłanek otwarcia postępowania układowego:

 zaistniały lub przewidywany fakt zaprzestania płacenia długów

Notatki Darka Zaremby [email protected] http://www.bg.univ.gda.pl/~darth

 decyzja sądu

 otwarcie postępowania układowego

2. Wyznaczenie przez sąd organów związanych z postępowaniem układowym:

 sędziego komisarza - kieruje tokiem postępowania, sprawuje nadzór nad nadzorcą

sądowym, pełni czynności niesądowe

 Nadzorcę sądowego - nadzór nad sędzią komisarzem, odpowiada on za:

 zamknięcie ksiąg podmiotu

 sprawdzenie bilansu, rachunku wyników, spisu wierzycieli

 zbadanie stanu przedsiębiorstwa

 może powoływać za zgodą sędziego komisarza biegłych

3. Sprawdzenie wierzytelności

 sędzia komisarz - lista wierzytelności

 przeszacowanie wierzytelności niepieniężnych

4. Zgromadzenie wierzycieli i układ - zwoływana przez sędziego komisarza

5. Zakończenie postępowania  obwieszczenie

Bankowe postępowanie ugodowe

Etapy bankowego postępowania ugodowego:

1. Wniosek o przeprowadzenie upadłości - może złożyć bank gdy podmiot zaprzestał

spłacenia długu lub nie będzie w stanie spłacić w przyszłości, ale wierzytelności banku

(min 10% i 10 mln) lub (20%) i jest największym wierzycielem spośród banków

2. Bankowym postępowaniem ugodowym objęte są wszystkie wierzytelności z wyjątkiem:

 z tytułu ubezpieczeń społecznych

 ze stosunku pracy

 z umowy o rentę

 zabezpieczone dożywociem (chyba że do 30 dni przed złożeniem wniosku)

 zabezpieczone hipoteką (chyba że do 30 dni przed złożeniem wniosku)

 powstałych z tytułu pobierania przez dłużnika zobowiązań jako płatnik w rozumieniu

ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i zaliczane na podatek dochodowy

3. Przed zawarciem ugody bankowej najpierw regulujemy wierzytelności państwa

4. Ugoda obejmuje

 zobowiązanie dłużnika o podjęciu określonej działalności w celu naprawy

 zobowiązanie wierzycieli do pomocy - wspieranie programu naprawczego

 określenie zasad zamiany wierzytelności na akcje - jeżeli ugoda przewiduje

 określa sposoby realizacji wierzytelności

5. Zabezpieczenie ugody

 Powołanie rady wierzycieli - kontrola

 Wierzyciel na czas określony - prawa głosu z akcji

 Zbywanie lub zastaw akcji

6. Od wszczęcia postępowania ugodowego do umorzenia lub uprawomocnienia:

 Zawieszenie toczących się postępowań układowych i upadłościowych

 Niemożliwa spłata wierzytelności objętych postępowaniem ugodowym

 Zatrzymanie egzekucji wierzytelności

 Nie można ustanawiać hipotek i zestawów

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument