Popyt, podaż i rynek - Notatki - Ekonomia, Notatki'z Ekonomia. University of Wroclaw
Bartek
Bartek5 marca 2013

Popyt, podaż i rynek - Notatki - Ekonomia, Notatki'z Ekonomia. University of Wroclaw

PDF (285 KB)
4 strony
1Liczba pobrań
1000+Liczba odwiedzin
Opis
Notatki dotyczące zagadnień ekonomii: popyt, podaż i rynek; Analiza mechanizmu rynku i cen , wykorzystywanego w procesie alokacji zasobów: gra wzajemna popytu i podaży przesądza o ilości wytwarzanych dóbr i cenie ich spr...
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 4
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 4 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 4 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 4 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 4 pages
Pobierz dokument

3. POPYT, PODAŻ I RYNEK

 Analiza mechanizmu rynku i cen , wykorzystywanego w procesie alokacji zasobów: gra wzajemna popytu i podaży przesądza o ilości wytwarzanych dóbr i cenie ich sprzedaży

RYNEK = układ za pomocą, którego ceny sterują alokacją zasobów

= zespół warunków, które doprowadzają do kontaktu kupujący – sprzedający w procesie wymiany dóbr i usług

kontakt: - bezpośredni - pośredni

 Funkcja ekonomiczna rynku: ustalenie cen, sprawiających, że ilość dóbr, na które zgłaszane jest zapotrzebowanie, zostaje zrównana z ilością zaoferowaną do sprzedaży Rynek w równowadze, gdy cena zrównuje popyt z podażą

Ceny kierują decyzjami co, jak i dla kogo kupować

 Typowy model rynku: POPYT – postępowanie nabywców

== ilość dobra, jaką nabywcy są gotowi zakupić przy różnym poziomie ceny =/= wielkość zapotrzebowania (w odniesieniu do konkretnej ceny)

PODAŻ – postępowanie sprzedawców == ilość dobra, jaką sprzedawcy są gotowi zaoferować przy różnym poziomie ceny

=/= wielkość oferowana (w odniesieniu do konkretnej ceny)

ilość tzn.: nieokreślona ilość, lecz zbiór różnych ilości (ograniczony przez opłacalność) np. wyższy poziom ceny redukuje rozmiary zapotrzebowania, pomimo istnienia popytu *CZYNNIK CENOWY – reakcja na zmianę ceny = przesunięcie wzdłuż krzywej w górę lub w dół > im niższa jest cena X, tym większe zapotrzebowanie (przejaw popytu) - przy pozostałych wielkościach niezmiennych np. kampanie dentystów; spadek dochodów gospodarstwa domowego > im wyższa jest cena X, tym większa ilość oferowana (przejaw podaży) - przy pozostałych wielkościach niezmiennych np. usprawnienia techniczne w pakowaniu; spadek cen surowca

 CENA RÓWNOWAGI = rozmiar zapotrzebowania = ilość oferowana = cena równoważąca rynek produktu. Brak nadwyżki popytu i nadwyżki podaży

 ILOŚĆ RÓWNOWAŻĄCA RYNEK = ilość, którą nabywcy chcą kupić, a sprzedający sprzedać

 NADWYŻKA POPYTU = przy danej cenie rozmiar zapotrzebowania przewyższa oferowaną ilość

 NADWYŻKA PODAŻY = przy danej cenie ilość oferowana przewyższa rozmiary zapotrzebowania

Kształtowanie się ceny równowagi (samoregulacja rynku): -gdy cena wyższa – ograniczenie nadwyżki podaży > obniżenie ceny dla zlikwidowania zapasów > wzrost zapotrzebowania i zmalenie ilości oferowanej -gdy cena niższa – ograniczenie nadwyżki popytu > podwyższenie ceny

docsity.com

 Krzywa popytu – obrazuje zależność cena – rozmiar zapotrzebowania przy innych wielkościach niezmiennych* (zależność ujemna – ze wzrostem ceny popyt maleje (nieopłacalne))

 Krzywa podaży – obrazuje zależność cena – ilość oferowanego towaru przy innych wielkościach niezmiennych* (zależność dodatnia - ze wzrostem ceny podaż rośnie (opłacalne))

 Poniżej ceny równowagi > nadwyżka popytu : odległość (pozioma) pomiędzy krzywą podaży, a krzywą popytu przy danej cenie

 Powyżej ceny równowagi > nadwyżka podaży : odległość (pozioma) pomiędzy krzywą popytu, a krzywą podaży przy danej cenie

 Przecięcie krzywej popytu i krzywej podaży: cena równowagi, równowaga rynkowa

* INNE CZYNNIKI (kształtowane poza rynkiem) – reakcja na zmianę innych czynników = przesunięcie krzywej w lewo lub w prawo

 METODA STATYKI PORÓWNAWCZEJ = zmiana jednej z wielkości przyjmowanych za stałe (innych czynników) i badanie wpływu tej zmiany na cenę równowagi i odpowiadające jej wielkości popytu i podaży (porównanie poprzedniego i nowego stanu równowagi)

POPYT -ceny innych dóbr powiązanych z danym dobrem:

KOMPLEMENTARNOŚĆ - wzrost ceny jednego produktu powoduje obniżenie popytu na drugi względem niego komplementarny (uzupełniający) SUBSTYTUCYJNOŚĆ - wzrost ceny substytutu (produktu zastępczego) powoduje wzrost popytu na produkt

-dochody konsumentów: wzrost dochodów powoduje wzrost popytu DOBRO NORMALNE (zwykłe) = na które popyt wzrasta wraz ze wzrostem dochodu DOBRO NIŻSZEGO RZĘDU = na które popyt maleje przy wzroście dochodu -gusty i preferencje konsumentów

kształtowane przez wygodę, zwyczaje, społ. Akceptowane wzorce zachowań

 Przesunięcia krzywej popytu: - w prawo – wzrost - zmiana ceny równowagi na wyższym poziomie podaży i popytu i przy wyższej cenie - w lewo – obniżenie zależne od: -ceny dobra -ceny dóbr pokrewnych -gustów PODAŻ -technika (wiedza i umiejętności, stan i dostępność maszyn): wzrost produkcji przy danych kosztach całkowitych powoduje wzrost podaży

POSTĘP TECHNICZNY = usprawnienia umożliwiające zwiększenie efektów przy tych samych nakładach

-koszty produkcji (siła robocza, maszyny i urządzenia, energia, surowce): spadek kosztów pobudza produkcję -interwencja państwa (polityka fiskalna i monetarna)

docsity.com

 Przesunięcia krzywej podaży: - w prawo – wzrost - zmiana ceny równowagi na wyższym poziomie podaży i popytu i przy niższej cenie - w lewo – obniżenie zależne od: -techniki -kosztów produkcji -zakresu interwencji państwa WOLNY RYNEK I KONTROLA CEN WOLNY RYNEK = umożliwienie ustalenia się cen wyłącznie w wyniku gry sił popytu i

podaży (bez bezpośredniej ingerencji państwa; interwencja możliwa) (istnienie mechanizmu samoregulującego)

=/=

PAŃSTWOWA KONTROLA CEN = reguły i przepisy uniemożliwiające dostosowanie się cen do poziomu równowagi rynkowej

np.: - określenie cen maksymalnych (brak pewnych dóbr na rynku – popyt przewyższa

podaż, ochrona konsumenta przed wysokimi cenami) > utrzymywanie się nadwyżki popytu > konieczność racjonowania (rozwiązanie arbitralne) > tworzenie „czarnego rynku”

+ często: REGLAMENTACJA = system ograniczeń ilościowych dla sprawiedliwego

rozdziału ograniczonej liczby towarów niezależnie od wysokości dochodów ustalenie maksymalnego poziomu czynszu ( właściciele zamieszkują lub sprzedają > zmniejszenie podaży – deficyt mieszkań – nadwyżka popytu; zaostrzenie problemu przy inflacji)

- możliwość podnoszenia cen maksymalnych wraz z inflacją, ale… -wysokie koszty rozbudowanego systemu kontroli (kontrola reglamentacji) CENA MAKSYMALNA = określany przez państwo pułap cenowy , powyżej którego nie mogą być zawierane transakcje

- określenie cen minimalnych (ochrona producentów lub dostawców) płaca minimalna ( podniesienie stawki płacy dla zatrudnionych > obniżenie popytu na pracę i wielkość zatrudnienia – nadwyżka podaży

CENA MINIMALNA = określany przez państwo pułap cenowy, poniżej którego nie mogą być zawierane transakcje

-uzupełnianie prywatnego popytu lub podaży przez państwo kupujące lub sprzedające pewne ilości dóbr Ustanowienie ceny maksymalnej jest skuteczne, gdy jest ona niższa od ceny równowagi rynkowej (zmniejsza wielkość podaży i prowadzi do nadwyżki popytu), chyba, że państwo zasili podaż dostarczając dodatkowe ilości żądanego dobra

Ustanowienie ceny minimalnej jest skuteczne, gdy jest ona wyższa od ceny równowagi rynkowej (zmniejsza wielkość popytu i prowadzi do nadwyżki podaży), chyba, że państwo zasili popyt sektora publicznego swoim popytem (państwo kupuje nadwyżkę podaży – zadowala konsumentów i dostawców; „góra masła UE”)

 Wolny rynek rozwiązuje podstawowy dylemat ekonomiczny: co, jak i dla kogo produkować : ~ustalając ceny, przy której rozmiary zapotrzebowania są równe oferowanej ilości decyduje, ile powinna wynosić produkcji ~informuje, dla kogo są produkowane dobra (dla tych, co są zdolni za nie zapłacić) i kto je produkuje (ci, których zadowala cena równowagi) ~decyduje jak są produkowane dobra ~decyduje jakie dobra są produkowane (te których produkcja jest opłacalna)

docsity.com

Decyzje rynku nie zawsze zadowalają konsumentów, zapewnia dobra tylko tym, co są w stanie i chcą zapłacić za nie cenę równowagi > ewentualne regulacje normatywne

docsity.com

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 4 pages
Pobierz dokument