Analiza ekonomiczna - Notatki - Ekonomia - Część 2, Notatki'z Ekonomia. Rzeszów University
hermiona80
hermiona8018 marca 2013

Analiza ekonomiczna - Notatki - Ekonomia - Część 2, Notatki'z Ekonomia. Rzeszów University

PDF (187 KB)
10 strona
789Liczba odwiedzin
Opis
Notatki przedstawiające zagadnienia z zakresu ekonomii: analiza ekonomiczna.rachunek zysków i strat, model Du Ponta Mostostalu.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 10
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 10 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 10 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 10 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 10 pages
Pobierz dokument

11

- Tajemnica zawodowa - Zaliczamy do wolnych zawodów - samodzielność, niezależność badań (nie podlega dyrektorowi). - biegły rewident i każdy ekspert zobowiązany jest zachować w tajemnicy wszystko, czego dowiedział się w czasie badań. - obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej nie jest ograniczony w czasie. - 7875 biegłych rewidentów w Polsce, 6272 wykonuje zawód. - istnieje wymóg wykonywania tylko tego zawodu. Projekt wprowadza zapis umożliwiający osobom nie pozostającym w stos. do pracy i nie prowadzącym działalności gosp. wykonywania zawodu BR pod warunkiem zawarcia umowy cywilno-prawnej z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych. - istnieje obowiązek odbycia praktyki zawodowej 3-letniej, w tym conajmniej 2 lata pod kierunkiem biegłego rewidenta. - 8 dyrektywa zobowiązuje osobę do conajmniej 3-letniego szkolenia praktycznego - badania rocznych spr. finansowych, sprawozdań skonsolidowanych i innych. - conajmniej 2/3 szkolenia musi być prowadzone przez osobę z uprawnieniami BR. - projekt zwalnia kandydatów z egzaminu na BR na podstawie wykształcenia uniwersyteckiego lub uczelni wyższych. - organa samorządu BR: - prezes krajowej rady BR - krajowy rzecznik dyscyplinarny - krajowa komisja rewizyjna - krajowy sąd dyscyplinarny - krajowa izba BR - Krajowa komisja nadzoru - nowy organ. Do jej kompetencji należy sprawowanie nadzoru nad należytym wykonywaniem zawodu BR i należytym wykonywaniem działalności przez podmioty uprawnione do badania sprawozdań fin. Czynny udział ministra finansów w kontroli BR - czynny nadzór. BR. nie może się mylić, bo wtedy musi płacić odszkodowanie. Ubezpieczenie BR przed popełnieniem błędu. kap. stały - maj. trw. > 0 - dodatni kap. obrotowy kap. stały - maj. trw. < 0 - ujemny kap. obrotowy kap. stały - maj. trw. = 0 - zerowy poziom kap. obrot. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT - treść, struktura, interpretacja. Zawiera info. o przychodach, kosztach i wynikach fin. Bazuje na memoriałowej zasadzie księgowości. Przychody - wszystkie udokumentowane wpływy i należności przedsiębiorstwa. To co jest w rachunku zysków i strat znajdzie odzwierciedlenie w bilansie w śr. pieniężnych (należnościach) i zysku w pasywach. Działalność operacyjna - podstawowy powód działalności. Przychody i koszty działalności operacyjnej. Policzyć odrębnie rentowność działalności operacyjnej i oddzielnie rentowność całej działalności. W liczeniu rentowności należy brać głównie pod uwagę zysk operacyjny.

12

Zysk z całokształtu działalności jest zyskiem operacyjnym - najważniejsza kategoria określająca opłacalność. - realizowanie pozaoperacyjnych działań - niezwiązanych bezpośrednio z działalnością operacyjną. Na zysk z całokształtu działaln. składają się też straty i zyski nadzwyczajne. Ustawa o ochronie obrotu gospodarczego z 94 roku przewiduje kary pieniężne i kary więzienia za niepłacenie długów. 7.10.98 ćwiczenia Zysk, który jest brany pod uwagę w indeksach branżowych jest to zysk roczny za rok kroczący (czyli suma 12 ostatnich miesięcy lub 4 kwartały) Jakie sektory gosp. mają wskaźnik wart. księg. do zysku poniżej 0,5? Przemysł lekki Przemysł metalurgiczny Wydawnictwa Zrobić do 20 XI TP S.A. 1. Jakie są relacje ceny /zysku i ceny /wart.księg i ceny/priceearning? 2. Jaka zaproponowana została cena za akcję TP? 3. Ile akcji wyemitowano? 4. Policzyć wart. księgową netto TP? - Zrobić model DuPonta TP. dla 2 okresów. MODEL DU PONTA MOSTOSTALU ROE (zwrot na kap. własnym) = Zysk nettokap w asny

Zysk netto Sprzedaż

sprzedaż aktywa

aktywa kap w asny

_ . ł

_ . ł* *

rent.sprzed rot.aktywów st.zadłużenia=dźwignia fin. Rentowność sprzed. = 0,1 => producent za każdą jednostkę otrzymał 10 gr zysku. 96’= 452 54510 932

452 545 78 39678496 91

39678496 91 22211126 50

22211126 50 10932088 17

, ,

, , ,

, ,

, ,* *

96’= 452 510932 0 452 5

39678 0 39678 0 22211 0

22211 0 10932 0

, ,

, ,

, ,

, ,* *

97’= 2469 219001 3 2469 2 60626 5

60626 5 32991 5

32991 5 19001 3

, ,

, ,

, ,

, ,* *

Wzrost kapitału własnego ponad 3x Wzrosła rentowność sprzedaży z 1% -> 4% Wzrosła obrotowość aktywów. Zmniejszył się stopień zadłużenia - nie prowadzą ekspansywnej polityki. Im wyższy stopień zadłużenia, tym wyższy ten wskaźnik. QUICK TEST KONDYCJI EKONOM.-FINANS. MOSTOSTALU. Wskaźnik stabilności finansowej 97 = kap w asnyaktywa

. ł * ,100 57 5%1900132991 

13

WSF’96 = 1093222211 49 2% , Nastąpił wzrost wskaźnika dźwigni finans, to zwiększyło się wyposażenie w kap. własny. 12.9.98 WYKŁAD 5 T: Czytanie rachunku zysku i strat oraz formularza F01. Rachunek zysków i strat - sprawozdanie o charakterze memoriałowym. Związek między tym rachunkiem a aktywami /bilansem pokazuje model DuPonta. ROA (return of assets) - zwrot z aktywów ROI - zwrot z inwestycji (cały maj. zaangażowany w działalność przedsięb.) stosowana jest też do określenia syt. finansowej poszczególnych przedsięwzięć. zysknak ady poniesione na inwestycjeł _ _ _ ROA= zysk nettosuma aktywów

_ _

obrotowość aktywów = sprzedażaktywa ogó e_ ln Zysk netto (dochód) = sprzedaż - koszty ogółem Marża zysku netto na sprzedaży = zysk nettosprzedaż ROS

_  Rentowność zainwestowanego kapitału = Marża zysku netto * Ogólny wskaźnik rotacji. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT - obowiązkowe sprawozdanie finansowe. 1. Wariant porównawczy bazuje na rodzajowym układzie kosztów. 2. Wariant kalkulacyjny bazuje na kalkulacyjnym układzie kosztów. Obowiązują 2 systemy klasyfikacji kosztów: - według rodzaju ponoszonych nakładów - rodzajowy (jakie nakłady są ponoszone w przedsiębiorstwie ale nie mówi na co są przeznaczone). - według produkowanych wyrobów i zleceń - kalkulacyjny (na jakie wyroby, produkty i usługi zostały poniesione nakłady. Podstawowe pozycje ukł. rodzajowego: - materiały, - płace, - amortyzacja - energia, - narzuty na wynagrodzenia i inne. Pozycje ukł. kalkulacyjnego: - koszty bezpośrednie, w tym: robocizna bezpośrednia i materiały bezpośrednie. - koszty pośrednie: koszty ogólnego zarządu, koszty sprzedaży.

14

Wszystko co określa ustawa o rachunkowości jest określane mianem PRAWA BILANSOWEGO. Przedsiębiorstwo obowiązuje też PRAWO PODATKOWE (sposób ustalania i wysokość wszelkich podatków). Amortyzacja jest elementem kosztów. Prawo bilansowe pozwala na szybsze wpisanie zużycia. Prawo podatkowe ściśle określa jaka amortyzacja może być wliczona w koszty. Amortyzacja bilansowa zwykle jest większa niż amortyzacja podatkowa. „Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby” - wewnętrzne WARIANT KALKULACYJNY R-KU ZYSKÓW I STRAT: Koszty prezentowane inaczej niż w war. porównawczym - Wart. sprzedaży towarów i materiałów. - Koszt wytworzenia sprzedanych produktów. - Koszty sprzedaży - Koszty ogólnego zarządu. Dane uzupełniające do rachunku zysków i strat: - koszty i straty nieuznane przez przepisy za koszty uzyskania przychodów. - przychody niepodlegające opodatkowaniu. - wycena składników bilansowych. Dla potrzeb podejmowania decyzji o sprzedaży można stosować niepełny rachunek kosztów - rachunek kosztów zmiennych - rachunek kosztów technologicznych. Niezależnie od ewidencji ukł. kosztów dla potrzeb podejmowania decyzji cenowych stosowane są kryteria klasyfikacji kosztów: - Sposób reagowania kosztów na zmiany wielkości produkcji. - Wyodrębniamy koszty stałe i zmienne Koszty z działalności finansowej. - odsetki, które mamy do zapłacenia Przychody finans. - koszty finans. = zysk na działalności finans Zysk operacyjny + zysk finans. = Wynik na działalności gospodarczej. Strata nadzwycvzajna lub zysk nadzwyczajny ( wygrana na loterii) - wynikają ze zdarzeń losowych Zysk brutto na działalności gospodarczej - straty nadzwyczajnej + zysk nadzwyczajny = zysk brutto ogółem Zysk brutto ogółem - podatki = zysk netto ( bilansowy) Współczynnik rentowności ROS - gdy go liczymy określić czy liczymy dla działalności oper. czy finans. Wariant porównawczy różni się od wariantu kalkulacyjnego sposobem przedstawiania kosztów. Koszty w war. porównawczym to koszty układu rodzajowego. Koszty oper. w war. porównawczym rozbite są na:

15

- koszt sprzedanych towarów i materiałów - zużycie materiałów i energii - usługi obce - podatki i opłaty - wynagrodzenia - świadczenia na rzecz pracowników - amortyzacja - pozostałe Po stronie przychodów należy pokazać przychody dotyczące sprzedaży tego roku. „Zmiany stanu produktów” - zwiększanie stanu produktów dodajemy do stanu przoduktów. Natomiast zmniejszenie stanu odejmujemy. Koszty muszą korespondować z przychodami. „ Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby „- wewnętrzne. WARIANT KALKULACYJNY r-ku zysków i strat. Koszty prezentowane inaczej niż w war. porównawczym. - wart. sprz. towarów i mat. - koszt wytworzenia sprzedanych produktów - koszty sprzedaży - koszty ogólnego zarządu Dane uzupełniające do r-ku zysków i strat. - koszty i straty nieuznane przez przepisy za koszty uzyskania przychodów - przychody niepodlegające opodatkowaniu - wycena składników bilansowych Graniczny punkt rentowności. - r-ku zysków i strat przedstawia pełną kalkulację kosztów. Dla potrzeb podejmowania decyzji o sprzedaży można stosować NIEPEŁNY R- K KOSZTÓW  r-k kosztów zmiennych  r-k kosztów technologicznych. Niezależnie od ewidencji ukł. kosztów, dla potrzeb podejmowaniaecyzji cenowych stosowane są kryteria klasyfikacji kosztów : - sposób reagowania kosztów na zmiany wielkości produkcji wyodrębniamy koszty stałe i koszty zmienne. WYKŁAD 6 19.10.98 Obszary badania rentowności 1 rentowność sprzedaży 2 rentowność operacyjna 3 rentowność na działalnośći gospodarczej 4 rentowność z całokształtu działalności przedśiębiorstwa(łączna) 1 rentowność sprzedaży produktw i usług 2 rentowność działalnośći operacyjnej obejwuje wyniki dotyczące działalnośći operacyjnej np. wyprzedaż maszyn i urządzeń,subwencje,dopłaty 3 na efekty działalnośći gosp. wpływa działalność operacyjna , jak też wynik na działalnośći finansowej Portfolio=portfel - gromadzi nadwyżki pieniężne Koszty operacji finansowych i przychody (saldo (-) lub (+))

16

Wynik na działalności operacyjnej skorygowany o wynik na działalności finansowej daje wynik na działalności gospodarczej. Zyski i straty wynikają z tzw. ustawy oddłużeniowej, która została uchwalona w związku z zatorami płatniczymi (gdy przedsiębiorstwa ni płacą odbiorcom, co powoduje że przedsiębiorstwo nie płaci dostawcom). Ustawa oddłużeniowa (restrukturyzacja zadłużenia dot. pasywów, polega na zamianie długów w udziały) Darowane długi traktowane są w bilansie jako zyski nadzwyczajne. Analiza struktury wyniku finansowego: Dywersyfikacja produkcji - zróżnicowanie asortymentu produkcji - gdyby się okazało, że kontrahent znajduje się w kryzysie. Przepływy pieniężne: Księgowość jest oparta na zas. memoriałowej. Przychodywpływy kosztywydatki Netto cash flow= wpływy - wydatki przepływy wewnętrzne - potencjalne źródła przepływów pieniężnych. Potencjalne wpływy pieniężne 91 rok 66592 - 10455 spłata zobowiązań krótkoterm. 43877 -32097 11780 należności -17784 -6004 spadek zapasów 9556 3352 Swarzędz pomniejsza zapasy. Kap. obrotowy=maj. obrotowy - zobowiąz. bieżące Wskaźnik płynności bieżącej = maj obrotowyzob bież ce

. . ą , 1 38 (138%) [bank wymaga od 1,5 do 2]

Gdyby Swarzędz wyprzedał wszystkie zapasy i majątek to zostałoby 38 gr z każdej złotówki. 43877 -40525 3342  śr. pienięż 17784  należności -9356 spadek zapasów 8428 zmiana aktywów +32097 zmiana stanu zobowiązań 40525 wzrost kap. obrot. (zamrożenie pieniędzy we wzroście kap. obrot.)

17

Nastąpił przyrost kap. obrot. i środki pieniężne zostały ulokowane w kap. obrotowym. Potencjalnie wypracowane pieniądze przekształcane są w prawdziwe pieniądze w zależności od zmian w kap. obrotowym a więc zmiany zapasów i należności pomniejszają środki pieniężne, spadek zapasów i należności powiększa, wzrost zobowiązań bieżących powiększa zasoby pieniądza a spadek zobowiązań pomniejsza. Zarządzanie kap.obrotowym = zarządzanie zapasami, należnościami, zobowiąz. bieżącymi tak aby zawsze była odpowiednia ilość pieniędzy do realizacji bieżących płatności. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych informuje o sposobie gospodarowania zasobami pieniężnymi, na co zostały przeznaczone pieniądze i czy ma to uzasadnienie ekonomiczne. 20.10.98 ćwiczenia Mostostal Zad. 1. Pokazać strukturę wyniku finans. brutto 2. obliczyć odpowiednie współczynniki rentowności dla każdej ze sfer działalności 3. ocenić zmiany w rentowności przedsiębiorstw. 1. Wynik finans. = przychody firmy - koszty uzyskania przychodów brutto ‘96= 650342- 750,338= -90 ’97 = 768,677 - 831,912 = -63 zysk oper= przychody oper - koszty oper. 2. Współczynnik rentowności Rentowność kap własnego= wynikfinansowykap w asny

* . ł

100 wynik finans * 100 = zysk netto rentowność kapitału ogółem = wynikfinans odsetkiodkapita uobcegosumabilansowa

. ł * 100 rentowność sprzedaży’96 = 534,8/ przychody ze sprzedaży = 534/39678= 1.35% 97’ = 2111/ 60626 = 3.5% Każda zł. sprzedaży daje nam 1,35 gr zysku Rentowność na poz. działaniu operacyjnym = -719/ 379 = 1,89% 379- pozostałe przychody oper. Każda zł. przychodów na działalności na działalności oper. wywołuje prawie 2 zł. straty 1. Wynik na sprzedaży= przychody ze sprzedaży - koszty działalności oper. 96’= 39678469- 39143698 = 543.771 97’= 60626558- 58514843= 2111715 Wynik na pozostałej działalności= Poz. przychody oper. - poz. koszty oper. 96’= 379432- 1098732= -0719300 97’=335081- 421553= -91472 -91.5 Wynik na oper.fin. = przychody finans- koszty fin. 96’= 650342- 740338= -90 97’= 768677- 831,912= -63,2 Wynik na działaln. oper.= Wynik na sprzedaży + wynik na pozostałej działalności= 534,771- 719300=-184,5 97’= 2111,7- 91,5= 2020 SYNTETYCZNY OBRAZ RENTOWNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA

18

1996 199 7

96/97 dynamika

współczynnik rentowności ‘96

współczynnik rentowności ‘97

1. Wynik na sprzedaży 534, 7

211, 7

1,35%

3,5%

2.Wynik na poz. działaln. operacyjnej

- 719, 3

- 91,5

-189% 27%

3.Wynik na działalności oper.(1+2)

- 184, 5

202 0

34% 78%

4.Wynik na operacjach fin (2+3)

-90 - 63,2

87% 92%

5.Wynik na działalności gosp. (3+4)

- 274, 5

195 7

205% 3%

6.Straty i zysk nadzwycz.

727, 1

111 0

7.Wynik z całokształtu (5+6)

452, 5

306 7

Wynik na działalności gosp= wynik na dział.operacyjnej + wynik na oper. fin. Wynik na działaln. gosp.= (przychody fin- koszty fin.)+ (wynik na sprzed + wynik na pozost.działalności) PREZENTACJA TP SA. Rating - stawianie stopni wg. kategorii Rynek finansowy: - rynek pieniężny - rynek kapitałowy - rynek walutowy Emerging markets - rynki wschodzące - rozpoczynające rozwój kapitałowy. Czynniki zewnętrzne: - rozwój gospodarczy Czynniki wewnętrzne - wybór najbardziej rentownych usług. Book building - zamówienie na akcje - sporządzanie księgi zamówień. TP - 1,4 mld akcji o wartości nominalnej 3zł za akcję. (FACE VALUE). oferta podstawowa - 15% akcji czyli 210 mln z możliwoscią poszerzenia oferty o 140 mln (do 350 mln) 70 = 49mln. dla inwestorów indywidualnych + 21mln. dla inwestorów instytucjonalnych. Kapitalizacja - wart. - suma wszystkich spółek na giełdzie.

19

Rating - TPSA otrzymała rating od firm: - Fitch IBCA BBB- dla długoterm. zobowiązań. - Sgp Rating przedsiębiorstwa nie może być większy od wiarygodności kredyt. państwa - wiarygodność kredytowa danego przedsiębiorstwa nie może być wyższa od wiarygodności kredytowej państwa. Ryzyko: - wewnętrzne, - zewnętrzne, - inwestowania w akcje. Koszt kapitału długoterminowego jest niższy od kosztu emisji nowych akcji. Finansowanie długiem jest korzystniejsze od finansowania emisją nowych akcji. Inwestor strategiczny posiada 25% - 35% akcji, wnosi personel, kapitał. Cena akcji: 14-18, 5 zł. 19,6 - 25,4 mld$ - wart. rynk. TP SA. 8,7 mld zł - wart. księgowa (BOOK VALUE) Wskaźnik ceny do wart. księg. 23 Analiza wskaźnikowa. Płynność finansowa [poniżej 1 - zastanowić się czy warto inwestować. Wskaźniki giełdowe: C/E14- cena/zysk = 20 - przez 20 lat przy takich samych zyskach i niezmiennej cenie akcji by zysk pokrył cenę akcji. C/E18,5= 26,4 C/CE= cena/ nadwyżka fin. (zysk netto+amortyzacja) powiększa możliwość dysponowania swoimi pieniędzmi. C/CE14 = 8,3 Cena jest 8,3 razy wyższa niż nadwyżka finansowa. Za każdą zł nadwyżki fin. trzeba zapłacić 8,3. C/BV - cena/book value - ile razy więcej (wyższa) jest cena niż wart. księgowa spółki. C/BV14=22,9 C/BV18,5=11,07 Dynamika wzrostu branży telekomunikac. - 7,6 - udział zysku i amortyzacji w przychodach

20

- wskaźnik płynności bieżącej - wskaźnik płynności szybkiej - wskaźnik płynności natychmiastowej - Rentowność kap.własnego ROE - Rentowność netto aktywów ROA - Dźwignia kap.wł/finansowa - Rentowność sprzedaży netto ROS - Rotacja aktywów Udział kap. własnego w aktywach ogółem = kap waktywa

. ł *100

Zyskowność aktywów = Zysk brutto odsetkiaktywa _ 

Udział zysku i amortyzacji w przychodach = Zysk brutto amortyzacjaobroty _ 

Wskaźnik zadłużenia w miesiącach = kap obcy śr pieniężneZysk brutto amortyzacja . . _

 

Wskaźnik bieżącej płynności = maj obrotowyZobow bież ce .

. ą

Wskaźnik szybkiej płynności = aktywa p ynneZobow bież ce _ ł . ą

Wskaźnik płynności natychmiastowej = środki pieniężneZobow bież ce _

. ą

Rentowność kapitału własnego ROE = zysk nettokap w asny _

. ł

Rentowność aktywów ROA = zysk nettoaktywa _

Aktywa / Kapitał własny = dźwignia finansowa Rentowność sprzedaży ROS = zysk nettosprzedaż

_

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 10 pages
Pobierz dokument